A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

Luuka peatükk 22

Flash tuleb sisse lülitada
1
Aga hapnemata leibade päev, mida kutsutakse paasapühaks, oli ligidal.
2
Ja ülempreestrid ja kirjatundjad pidasid aru, kuidas teda surmata; sest nad kartsid rahvast.
3
Aga saatan oli läinud Juudase sisse, keda liignimega hüüti Iskariotiks, kes oli nende kaheteistkümne arvust.
4
Ja ta läks ära ja rääkis ülempreestrite ja sõjapealikutega, kuidas ta võiks tema ära anda nende kätte.
5
Ja nad said rõõmsaks ja leppisid kokku, et nad annavad temale raha.
6
Tema nõustus sellega ja otsis parajat juhust tema äraandmiseks neile ilma rahva teadmata.
7
Nii jõudis kätte hapnemata leibade päev, mil paasatall pidi tapetama.
8
Ja ta läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles: "Minge ja valmistage meile paasatall, et me seda sööksime."
9
Aga nad küsisid temalt: "Kus sa tahad, et me selle valmistame?"
10
Tema vastas neile: "Vaata, kui te linna sisse lähete, siis tuleb teile vastu inimene, kes kannab veekruusi; minge tema järele sinna majasse, kuhu ta sisse läheb,
11
ja ütelge selle maja isandale: Õpetaja ütleb sulle: Kus on võõrastetuba, kus ma võiksin süüa paasatalle oma jüngritega?
12
Siis ta näitab teile suure ülemise toa; seal valmistage."
13
Ent kui nad ära läksid, leidsid nad nõnda, nagu ta neile oli ütelnud. Ja nad valmistasid paasatalle.
14
Ja kui tund kätte jõudis, istus ta maha ja apostlid ühes temaga.
15
Ja ta ütles neile: "Ma olen südamest igatsenud seda paasatalle süüa ühes teiega, enne kui ma kannatan.
16
Sest ma ütlen teile, et ma ei söö enam sellest, kuni kõik on täide läinud Jumala riigis!"
17
Ja ta võttis karika, tänas ning ütles: "Võtke see ja jagage eneste vahel.
18
Sest ma ütlen teile, et mina ei joo enam viinapuu viljast, enne kui tuleb Jumala riik!"
19
Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile ning ütles: "See on minu ihu, mis teie eest antakse; seda tehke minu mälestuseks!"
20
Samuti ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: "See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse.
21
Aga vaata, mu äraandja käsi on minuga lauas!
22
Ja Inimese Poeg läheb küll ära, nõnda nagu see on määratud; ometi häda sellele inimesele, kes ta ära annab!"
23
Ja nemad hakkasid küsima üksteiselt, kes see küll peaks nende seast olema, kes seda teeb.
24
Aga nende seas tõusis vaidlus ka selle kohta, keda neist tuleks arvata suuremaks.
25
Siis tema ütles neile: "Rahvaste kuningad valitsevad isandaina nende üle ja nende võimumehi hüütakse armulisiks isandaiks.
26
Kuid teie ärge olge nõnda, vaid suurem teie seast olgu nagu noorem, ja ülem nõnda nagu see, kes teenib.
27
Sest kumb on suurem, kas see, kes istub lauas, või see, kes teenib? Eks see, kes istub lauas? Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib.
28
Aga teie olete need, kes minu juure on jäänud mu kiusatustes;
29
ja mina sean teile riigi, nõnda nagu minu Isa selle mulle on seadnud,
30
et te sööksite ja jooksite minu lauas minu riigis ja istuksite aujärgedel ja mõistaksite kohut Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle!"
31
"Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu!
32
Aga mina olen sinu eest palunud, et su usk ära ei lõpeks, ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi!"
33
Aga tema ütles talle: "Issand, ma olen valmis sinuga minema niihästi vangi kui surma!"
34
Kuid ta ütles: "Ma ütlen sulle, Peetrus: kukk ei laula täna mitte enne, kui sina oled kolm korda salanud, et sa mind tunned!"
35
Ja ta ütles neile: "Kui ma teid läkitasin kukruta ja paunata ja jalatseita, kas oli teil midagi puudu?" Nemad vastasid: "Ei midagi!"
36
Siis ta ütles neile: "Aga nüüd, kellel on kukkur, see võtku ta kaasa, nõndasamuti ka paun; ja kellel ei ole, see müügu ära oma kuub ja ostku mõõk!
37
Sest ma ütlen teile, et minus peab veel täide minema, mis on kirjutatud: "Ja teda arvati üleastujate hulka!" Sest mis minusse puutub, jõuab lõpule!"
38
Aga nemad ütlesid: "Issand, ennäe, siin on kaks mõõka!" Tema ütles neile: "Sellest jätkub!"
39
Ja ta läks välja ja tuli oma viisi järele Õlimäele. Ent ka tema jüngrid järgisid teda.
40
Ja kui ta jõudis kohale, ütles ta neile: "Palvetage, et te ei satuks kiusatusse!"
41
Ta ise läks neist eemale, niikaugele kui kiviga jõuab visata, heitis põlvili maha ja palvetas,
42
üteldes: "Isa, kui sa tahad, siis võta see karikas minult ära; ometi ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine!"
43
Siis ilmus temale ingel taevast ja kinnitas teda.
44
Ja heideldes raskesti, palvetas ta veel pinevamalt; ja tema higi oli nagu verepisarad, mis langesid maa peale.
45
Ja ta tõusis üles palvetamast ning tuli oma jüngrite juure ja leidis nad magamast kurbuse pärast.
46
Ja ta ütles neile: "Miks te magate? Tõuske üles ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse!"
47
Kui tema alles rääkis, vaata, siis tuli rahvast ja see, keda hüüti Juudaseks, üks neist kaheteistkümnest, käis nende ees ja tuli Jeesuse ligi teda suudlema.
48
Aga Jeesus ütles temale: "Juudas, annad sa Inimese poja suudlusega ära?"
49
Kui nüüd kaaslased seda nägid, mis oli tulemas, ütlesid nad: "Issand, kas me peame mõõgaga sekka lööma?"
50
Ja üks neist lõi ülempreestri sulast ning raius tema parema kõrva ära.
51
Aga Jeesus kostis ning ütles: "Jätke sellega!" Ja ta puudutas tema kõrva ja tegi ta terveks.
52
Siis Jeesus ütles ülempreestritele ja pühakoja pealikuile ja vanemaile, kes tema vastu olid tulnud: "Te olete tulnud välja otsegu röövli vastu mõõkade ja nuiadega!
53
Kui ma iga päev teie juures olin pühakojas, ei ole te pistnud käsi mu külge. Ent see on teie tund ja pimeduse võimus!"
54
Aga nad võtsid ta kinni ja viisid ning tõid tema ülempreestri kotta. Aga Peetrus järgis teda kaugelt.
55
Ja kui nad keset õue süütasid tule ja üheskoos maha istusid, istus ka Peetrus nende keskele.
56
Siis nägi üks ümmardaja teda tule ääres istuvat ning jäi temale otsa vaatama ja ütles: "Ka seesinane oli ühes temaga!"
57
Aga tema salgas ning ütles: "Naine, mina teda ei tunne!"
58
Üürikese aja pärast nägi teda teine, keegi mees, ning ütles: "Sinagi oled nende seast!" Kuid Peetrus ütles: "Inimene, mina ei ole mitte!"
59
Ja umbes tund aega hiljemini kinnitas seda keegi teine ning ütles: "Tõepoolest, seesinane oli temaga, sest tema on ju galilealane!"
60
Aga Peetrus ütles: "Inimene, ma ei mõista, mida sa räägid!" Ja sedamaid laulis kukk!
61
Ja Issand pöördus ja vaatas Peetrusele; ja Peetrusele tuli meele Issanda sõna, kuidas ta temale oli ütelnud: "Enne kui kukk täna laulab, salgad sa mind kolm korda!"
62
Ja ta läks välja ja nuttis kibedasti.
63
Aga mehed, kes Jeesust kinni hoidsid, naersid ja peksid teda,
64
ja nad katsid ta silmad kinni ja küsisid temalt ning ütlesid: "Mõista kui prohvet, kes see on, kes sind lõi!"
65
Ja palju muid pilkesõnu nad rääkisid tema vastu.
66
Ja kui valgeks läks, tulid rahvavanemad, ülempreestrid ja kirjatundjad kokku ja viisid ta üles oma Suurkohtu ette
67
ning ütlesid: "Kui sina oled Kristus, siis ütle meile!" Tema vastas neile: "Kui ma teile ütlen, ei usu te ju mitte,
68
ja kui ma küsin, ei vasta te mitte!
69
Ent nüüdsest peale hakkab Inimese Poeg istuma Jumala väe paremal poolel!"
70
Aga nad kõik ütlesid: "Kas siis sina oled Jumala Poeg?" Tema ütles neile: "Jah, ma olen!"
71
Siis nad ütlesid: "Mis tunnistust me veel vajame? Oleme ju ise seda kuulnud tema suust!"

Luuka peatükk 23

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja kogu nende hulk tõusis ning viis tema Pilaatuse juure.
2
Ja nad hakkasid kaebama tema peale ning ütlesid: "Me oleme leidnud, et tema rahvast eksitab ja keelab andmast maksuraha keisrile ning ütleb enese kuningas Kristuse olevat!"
3
Siis Pilaatus küsis temalt ning ütles: "Kas sina oled juutide kuningas?" Ja ta vastas temale, üteldes: "Jah, olen!"
4
Pilaatus aga ütles ülempreestritele ja rahvale: "Ma ei leia sellest inimesest ühtki süüd!"
5
Aga nemad ajasid peale ja ütlesid: "Tema ässitab rahvast ja õpetab mööda kõike Juudamaad, alates Galileast kuni siiani!"
6
Aga kui Pilaatus seda kuulis, küsis ta, kas see Inimene ei ole mitte galilealane?
7
Ja saades teada, et ta on Heroodese valitsuse alt, saatis ta tema Heroodese juure, kes ka viibis Jeruusalemas neil päevil.
8
Kui siis Heroodes Jeesust nägi, sai ta väga rõõmsaks, sest ta oli hea meelega tahtnud teda juba ammugi näha, kuna ta oli temast palju kuulnud; ka lootis ta näha saada mõnd imetähte, mida ta ehk teeb.
9
Ta küsis temalt palju asju, aga tema ei vastanud talle midagi.
10
Aga ülempreestrid ja kirjatundjad seisid ja kaebasid väga valjusti tema peale.
11
Kui siis Heroodes oma sõjameestega teda oli halvaks pannud ja pilganud ning riietanud toreda riidega, saatis ta tema tagasi Pilaatuse juure.
12
Ja sel päeval said Pilaatus ja Heroodes üksteisega sõbraks, sest enne nad olid olnud üksteise vihamehed.
13
Siis Pilaatus kutsus kokku ülempreestrid ning rahvaülemad ja rahva
14
ning ütles neile: "Te olete toonud selle inimese minu juure otsegu rahva eksitaja. Ja vaata, ma olen teda üle kuulanud teie ees ega ole sellest inimesest leidnud ühtki süüd, milles te teda süüdistate,
15
ega Heroodeski, vaid ta on tema saatnud tagasi meie juure. Ja vaata, tema pole teinud midagi, mis oleks surma väärt!
16
Sellepärast ma tahan teda karistada ja vabaks lasta!"
17
[Aga temal oli kohustuseks neile pühiks vabaks lasta üks vang.]
18
Siis kogu hulk kisendas väga ning ütles: "Hukka ära, lase meile Barabas vabaks!"
19
See oli mingi linnas sündinud mässu ja tapmise pärast vangi heidetud.
20
Siis Pilaatus tõstis jälle häält nende vastu, tahtes vabaks lasta Jeesuse.
21
Aga nemad karjusid: "Löö risti, löö ta risti!"
22
Siis ta ütles neile kolmat puhku: "Mis ta siis on kurja teinud? ma pole temast leidnud ühtki surmasüüd. Sellepärast ma karistan teda ja lasen ta vabaks!"
23
Aga nad käisid peale, suure kisendamisega nõudes, et Jeesus löödaks risti. Ja nende hüüded võtsid võimust.
24
Siis Pilaatus tegi otsuse, et sünniks nende palve järele.
25
Ta laskis neile vabaks selle, kes mässamise ja tapmise pärast oli vangitorni heidetud ja keda nemad vabaks palusid. Aga Jeesuse ta andis nende meelevalla kätte.
26
Ja teda välja viies said nad kätte kellegi Siimona Küreenest, kes tuli väljalt; ja tema peale nad panid risti, et ta seda kannaks Jeesuse järele.
27
Aga teda järgis suur hulk rahvast ja ka naisi, kes kaebasid ja teda nutsid.
28
Siis Jeesus pöördus nende poole ja ütles: "Jeruusalema tütred, ärge nutke mind, vaid nutke iseendid ja oma lapsi!
29
Sest vaata, päevad tulevad, mil üteldakse: Õndsad on sigimatud ja ihud, mis ei ole ilmale kannud, ja rinnad, mis ei ole imetanud!
30
Siis hakatakse ütlema mägedele: Langege meie peale! ja mäekinkudele: Katke meid!
31
Sest kui seda tehakse toore puuga, mis sünnib siis kuivaga!"
32
Aga ka kaks muud kurjategijat viidi ühes temaga välja hukkamiseks.
33
Ja kui nad jõudsid sinna paika, mida hüütakse Pealaeks, lõid nad tema sinna risti ja need kurjategijad, ühe paremale, teise vasakule poole.
34
Aga Jeesus ütles: "Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!" Ja nad jagasid tema riided ning heitsid liisku nende pärast.
35
Ja rahvas seisis seal vaatamas, ja ka ülemad irvitasid ühes nendega ning ütlesid: "Muid ta on aidanud, aidaku iseennast, kui ta on Jumala Võitu, see äravalitu!"
36
Ka sõjamehed naersid teda, läksid tema juure ja viisid temale äädikat
37
ning ütlesid: "Kui sina oled juutide kuningas, siis aita iseennast!"
38
Aga oli ka pealkiri tema kohal: "See on juutide kuningas!"
39
Siis teine poodud kurjategijaist pilkas teda ning ütles: "Eks sa ole Kristus? Aita iseennast ja meid!"
40
Aga teine kostis ja sõitles teda ning ütles: "Kas sinagi ei karda Jumalat, kuna sa ise oled ju sama karistuse all?
41
Meie küll õiguse poolest, sest me saame kätte, mis meie teod on ära teeninud, aga seesinane ei ole teinud midagi ebakohast!"
42
Ja ta ütles: "Jeesus, mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled!"
43
Ja Jeesus ütles temale: "Tõesti ma ütlen sulle, täna pead sa minuga olema paradiisis!"
44
Ja oli juba umbes kuues tund, siis tekkis pimedus üle kogu maa üheksandast tunnist saadik,
45
sest päike pimenes. Ja templi eesriie kärises keskelt lõhki!
46
Ja Jeesus kisendas suure häälega ning ütles: "Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu!" Ja kui ta seda oli ütelnud, heitis ta hinge.
47
Aga kui pealik nägi, mis sündis, andis ta Jumalale au ning ütles: "See inimene oli tõesti õige!"
48
Ja kui kõik rahvahulgad, kes olid kokku tulnud seda vaatama, nägid, mis sündis, lõid nad enestele vastu rindu ja läksid tagasi.
49
Aga kõik ta tuttavad ja ka naised, kes olid järginud teda Galileamaalt, seisid eemal ning nägid seda.
50
Ja vaata, mees, nimega Joosep, Suurkohtu liige, hea ja õiglane mees,
51
kes ei olnud ühes nõus nende otsusega ega teoga, Arimaatiast, Juuda rahva linnast, mees, kes ootas Jumala riiki,
52
see läks Pilaatuse juure ja palus enesele Jeesuse ihu.
53
Ja ta võttis selle maha ja mähkis ta kallisse lõuendisse. Ja ta pani ta kaljusse raiutud hauda, kuhu ei olnud veel iialgi kedagi pandud.
54
Ja see oli valmistuspäev, ja hingamispäev oli tulemas.
55
Aga naised, kes Galileast olid teda järginud, käisid kaasas ja vaatasid hauda ja kuidas tema ihu sinna pandi.
56
Ja kui nad olid tagasi tulnud, valmistasid nad lõhnarohte ja salvi. Aga hingamispäeval nad seisid rahul käsu järele.

Luuka peatükk 24

Flash tuleb sisse lülitada
1
Aga nädala esimesel päeval puhteajal läksid naised hauale, viies ühes lõhnarohud, mis nad olid valmistanud.
2
Ja nad leidsid kivi haualt ära veeretatud.
3
Siis nad läksid sisse, kuid ei leidnud mitte Issanda Jeesuse ihu.
4
Ja kui nad selle pärast kahevahel olid, vaata, siis seisis kaks meest nende kõrval säravais riideis!
5
Aga kui naised hakkasid kartma ja oma silmad maha lõid, ütlesid mehed neile: "Miks te elavat otsite surnute juurest?
6
Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud! Tuletage meele, mis ta teile rääkis veel Galileas olles,
7
kui ta teile ütles, et Inimese Poeg antakse patuste inimeste kätte ja lüüakse risti ja kolmandal päeval ta tõuseb jälle üles!"
8
Siis nad tuletasid meele tema sõnad
9
ja läksid tagasi haua juurest ja kuulutasid seda kõike neile üheteistkümnele ja kõigile teistele.
10
Aga Maarja Magdaleena ja Johanna ja Maarja, Jakoobuse ema, ja teised nende kaaslased jutustasid seda apostlitele.
11
Ent need kõned olid nende meelest nagu tühi jutt ja nad ei uskunud naisi.
12
Aga Peetrus võttis kätte ja jooksis hauale. Ja kui ta kummargile sisse vaatas, nägi ta üksnes surnulinad maas olevat. Ja ta läks ära ja pani seda imeks, mis oli sündinud.
13
Ja vaata, kaks nende seast olid minemas selsamal päeval külasse, mis on ligi kuuskümmend vagu maad Jeruusalemast ja mille nimi on Emmaus.
14
Ja nad kõnelesid isekeskis kõigest, mis oli sündinud.
15
Ja nende kõneldes ja vaieldes lähenes ka Jeesus ise neile ja käis nendega.
16
Aga nende silmad peeti, nii et nad teda ei tunnud.
17
Ja ta ütles neile: "Mis kõned need on, mis te käies kõnelete isekeskis?" Siis nad seisatasid kurvanäolistena.
18
Aga teine, nimega Kleopas, vastas ning ütles temale: "Sinaks üksi elad kui võõras Jeruusalemas ega tea, mis neil päevil seal on sündinud?"
19
Ta küsis neilt: "Mis?" Aga nad ütlesid temale: "See, mis sündis Jeesus Naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teolt ja sõnalt Jumala ja kõige rahva ees,
20
kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on annud ta surma mõista ja on ta risti löönud.
21
Ent meie lootsime tema olevat selle, kes Iisraeli rahva lunastab; aga peale selle kõige on täna kolmas päev, kui see sündis!
22
Ka mõned naised meie seast, kes puhteajal haual käisid, on meid ehmatanud:
23
kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad ja ütlesid endid näinud olevat ka inglite nägemust, kes ütlevad tema elavat!
24
Ja mõningad neist, kes olid meiega, läksid hauale ja leidsid nõnda olevat, nagu naised olid ütelnud; kuid teda ennast nad ei näinud!"
25
Tema ütles neile: "Oh te mõistmatumad ja südamest pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud!
26
Eks Kristus pidanud seda kannatama ja oma auhiilgusesse minema?"
27
Ja ta hakkas peale Moosesest ja kõigist prohveteist ja seletas neile, mis temast kõigis kirjades oli üteldud.
28
Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta enese eemale minema.
29
Ja nad käisid temale peale ning ütlesid: "Jää meie juure, sest õhtu jõuab ja päev veereb!" Ja tema läks sisse nende juure jääma.
30
Ja sündis, kui ta nendega lauas istus, et ta võttis leiva, õnnistas ja murdis ning andis neile.
31
Siis nende silmad läksid lahti ja nad tundsid tema ära! Ja tema kadus nende silmist.
32
Ja nad ütlesid üksteisele: "Eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju seletas?"
33
Ja nad tõusid samal tunnil ja läksid tagasi Jeruusalemma ja leidsid koos olevat need üksteistkümmend ja kaaslased,
34
kes ütlesid: "Issand on tõesti üles tõusnud ja Siimonale ilmunud!"
35
Ja nemad ise jutustasid, mis teel oli sündinud ja kuidas nad tema olid leiva murdmisest ära tunnud.
36
Aga kui nad seda rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: "Rahu olgu teile!"
37
Nemad kohkusid ja lõid kartma ning arvasid vaimu nägevat.
38
Ent tema ütles neile: "Miks te olete nii väga ehmunud? Ja mispärast tõuseb niisuguseid mõtteid teie südamest?
39
Vaadake mu käsi ja jalgu, et mina see olen! Katsuge mind kätega ja nähke, sest vaimul ei ole liha ega luid, nõnda nagu te näete minul olevat!"
40
Ja seda üteldes näitas ta neile oma käsi ja jalgu.
41
Aga kui nad rõõmu pärast veel ei uskunud ja imeks panid, ütles ta neile: "Kas teil on siin midagi süüa?"
42
Ja nad panid tema ette pala küpsetatud kala.
43
Ja tema võttis ja sõi nende ees.
44
Siis ta ütles neile: "Need on kõned, mis ma teile rääkisin veel teie juures olles; sest kõik peab täide minema, mis on kirjutatud minu kohta Moosese käsuõpetuses ja Prohveteis ja Lauludes!"
45
Siis ta avas nende mõistuse, nõnda et nad kirjadest aru said.
46
Ja ta ütles neile: "Nõnda on kirjutatud ja nõnda pidi Kristus kannatama ja surnuist üles tõusma kolmandal päeval,
47
ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andekssaamiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemast.
48
Teie olete nende asjade tunnistajad!
49
Ja vaata, mina läkitan teie peale oma Isa tõotuse! Ent teie jääge sellesse linna seni, kuni teid ehitakse väega kõrgest!"
50
Siis ta viis nad välja Betaania lähedale ja tõstis oma käed üles ja õnnistas neid.
51
Ja sündis, et ta neid õnnistades lahkus neist ja võeti üles taevasse.
52
Ja nemad kummardasid teda ning läksid tagasi Jeruusalemma suure rõõmuga
53
ja olid alati pühakojas, tänades Jumalat!

Johannese peatükk 19

Flash tuleb sisse lülitada
1
Siis Pilaatus võttis Jeesuse ja laskis teda rooskadega peksta.
2
Ja sõjamehed punusid kibuvitsust krooni ja panid selle temale pähe ja riietasid teda purpurkuuega
3
ja tulid tema juure ja ütlesid: "Tere, juutide kuningas!! Ja nad lõid teda kõrva ääre.
4
Siis Pilaatus läks taas välja ja ütles neile: "Vaata, ma toon ta teile välja, et te aru saaksite, et ma ei leia temast ühtki süüd!"
5
Siis tuli Jeesus välja ja kandis kibuvitsakrooni ja purpurkuube. Ja Pilaatus ütles neile: "Ennäe inimest!"
6
Kui nüüd ülempreestrid ja sulased teda nägid, kisendasid nad ning ütlesid: "Löö risti! Löö risti!" Pilaatus ütles neile: "Võtke teie tema ja lööge ta risti, sest mina ei leia temast süüd!"
7
Juudid vastasid temale: "Meil on käsuõpetus, ja kasu järele ta peab surema, sest ta on enese teinud Jumala Pojaks!"
8
Kui nüüd Pilaatus seda sõna kuulis, kartis ta veel enam.
9
Ja ta läks jälle kohtukotta ja ütleb Jeesusele: "Kust sa oled?" Aga Jeesus ei annud temale vastust.
10
Siis ütleb Pilaatus temale: "Kas sa ei räägi minuga? Eks sa tea, et mul on meelevald sind vabaks lasta ja meelevald sind risti lüüa?"
11
Jeesus kostis: "Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see sulle ei oleks antud ülalt; sellepärast on sellel, kes mind sinu kätte andis, suurem patt!"
12
Sellest alates püüdis Pilaatus teda vabaks lasta. Aga juudid kisendasid ning ütlesid: "Kui sa selle vabaks lased, siis sa ei ole keisri sõber! Igaüks, kes iseenese teeb kuningaks, on keisri vastane!"
13
Kui nüüd Pilaatus neid sõnu kuulis, viis ta Jeesuse välja ja istus maha kohtujärjele sinna paika, mida hüütakse Kivipõrandaks, aga heebrea keeli Gabbataks.
14
Aga oli paasapüha valmistuspäev, arvata kuues tund. Ja tema ütles juutidele: "Ennäe teie kuningat!"
15
Aga nad kisendasid: "Vii ära, vii ära, löö ta risti!" Pilaatus ütleb neile: "Kas ma pean teie kuninga risti lööma?" Ülempreestrid vastasid: "Meil ei ole kuningat, vaid on keiser!"
16
Siis ta andis tema nende kätte risti lüüa. Ja nad võtsid Jeesuse.
17
Ja tema kandis ise oma risti ning väljus nõndanimetatud Pealae asemele, mida heebrea keeli hüütakse Kolgataks.
18
Seal nad lõid ta risti ja teised kaks temaga, teise teisele poole, aga Jeesuse keskele.
19
Aga Pilaatus kirjutas ka pealkirja ja pani selle risti külge; ja sellele oli kirjutatud: "Jeesus Naatsaretlane, juutide kuningas!"
20
Seda pealkirja luges nüüd palju juute, sest paik, kus Jeesus risti löödi, oli linna ligi. Ja pealkiri oli kirjutatud heebrea, ladina ja kreeka keeli.
21
Siis ütlesid juutide ülempreestrid Pilaatusele: "Ära kirjuta "Juutide kuningas", vaid: "Ta on ütelnud: Mina olen juutide kuningas!"
22
Pilaatus kostis: "Mis ma olen kirjutanud, olen ma kirjutanud!"
23
Kui nüüd sõjamehed Jeesuse olid risti löönud, võtsid nad tema riided ja tegid neli osa, igale sõjamehele ühe osa, ja kuue; kuub aga oli õmbluseta, ülemisest äärest alumiseni ühes tükis kootud.
24
Siis nad ütlesid üksteisele: "Ärgem kiskugem seda lõhki, vaid heitkem liisku selle kohta, kellele see saab!" - et läheks täide Kiri, mis ütleb: "Nad on mu riided isekeskis jaganud ja minu kuue kohta liisku heitnud!" Seda sõjamehed tegidki.
25
Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja ta ema õde Maarja, Kloopase naine, ja Maarja Magdaleena.
26
Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seisvat oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, ütleb ta emale: "Naine, vaata, see on su poeg!"
27
Pärast ta ütleb jüngrile: "Vaata, see on su ema!" Ja sestsamast tunnist võttis jünger ta oma kotta.
28
Pärast seda ütleb Jeesus, teades, et kõik juba on lõpetatud, et Kiri täide läheks: "Mul on janu!"
29
Seal seisis astja täis äädikat. Siis nad pistsid äädikaga täidetud käsna iisopi otsa ja panid selle tema suu ette.
30
Kui nüüd Jeesus äädikat oli võtnud, ütles ta: "See on lõpetatud!" Ja ta nõrgutas pead ning heitis hinge.
31
Aga et oli valmistuspäev ja et kehad ei jääks hingamispäevaks ristile - sest see hingamispäev oli suur - palusid juudid Pilaatust, et ristilöödute sääreluud murtaks ja nad maha võetaks.
32
Siis tulid sõjamehed ja murdsid esimese sääreluud ja teise omad, kes ühes temaga olid risti löödud.
33
Aga kui nad tulid Jeesuse juure ja nägid ta juba surnud olevat, ei murdnud nad tema sääreluid,
34
vaid üks sõjameestest pistis odaga tema küljesse; ja kohe tuli välja verd ja vett.
35
Ja see, kes seda nägi, on seda tunnistanud, ja tema tunnistus on tõsi, ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite.
36
Sest see on sündinud, et Kiri täide läheks: "Tema luid ärgu murtagu!"
37
Ja taas ütleb teine Kiri: "Nad saavad näha, kellesse nad on pistnud!"
38
Aga pärast seda Joosep Arimaatiast, kes oli Jeesuse jünger, kuid salaja, kartusest juutide eest, palus Pilaatuselt, ei ta tohiks maha võtta Jeesuse ihu. Ja Pilaatus andis temale loa. Siis ta tuli ja võttis Jeesuse ihu maha.
39
Nikodeemuski, kes varem oli öösel Jeesuse juure tulnud, tuli ja tõi segatud mürri ja aaloet ligi sada naela.
40
Siis nad võtsid Jeesuse ihu ja mähkisid ta linastesse riietesse lõhnarohtudega, nõnda nagu on juutide matmisviis.
41
Aga seal paigas, kus ta oli risti löödud, oli aed ja aias uus haud, kuhu veel iialgi ei olnud kedagi pandud.
42
Sinna nad panid siis Jeesuse juutide valmistuspäeva pärast; sest see haud oli lähedal.

Johannese peatükk 20

Flash tuleb sisse lülitada
1
Aga nädala esimesel päeval tuli Maarja Magdaleena vara, kui alles pime oli, hauale ja näeb, et kivi on haua eest ära võetud.
2
Siis ta jookseb ja tuleb Siimon Peetruse ja teise jüngri juure, keda Jeesus armastas, ja ütleb neile: "Nad on Issanda hauast ära võtnud ja me ei tea, kuhu nad ta on pannud!"
3
Siis läksid välja Peetrus ja teine jünger ja tulid hauale.
4
Aga nad jooksid mõlemad üheskoos, ja teine jünger jooksis ees usinamini kui Peetrus ja jõudis enne hauale.
5
Ja kummargile sisse vaadates näeb ta surnulinad seal olevat, aga ta ei läinud sisse.
6
Siis tuli Siimon Peetrus, kes teda järgis, ja läks haua sisse. Ja ta näeb surnulinad maas olevat,
7
ja higirätiku, mis oli tema pea peal olnud et see ei ole surnulinadega maas, vaid on isepäinis kokkumähitud teises kohas.
8
Siis läks sisse ka teine jünger, kes esimesena oli tulnud hauale, ja nägi ja uskus.
9
Sest nad ei saanud veel aru Kirjast, et tema pidi surnuist üles tõusma.
10
Siis need jüngrid läksid jälle tagasi omaste juure.
11
Maarja aga seisis haua juures väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargile hauda
12
ja näeb kaks inglit valgeis riideis istuvat, ühe peatsis ja teise jalutsis, seal kus Jeesuse ihu oli maganud.
13
Ja need ütlevad temale: "Naine, miks sa nutad?" Ta ütleb neile "Nemad on mu Issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad ta on pannud!"
14
Kui ta seda oli ütelnud, pöördus ta ümber ja näeb Jeesust seisvat, ja ta ei teadnud, et see on Jeesus.
15
Jeesus ütleb temale: "Naine, miks sa nutad? Keda sa otsid?" Naine mõtleb tema aedniku olevat ja ütleb talle: "Isand, kui sina ta oled ära kannud, siis ütle mulle, kuhu sa ta oled pannud, ja mina toon ta ära!"
16
Jeesus ütleb temale: "Maarja!" See pöördub ümber ja ütleb talle heebrea keeli: "Rabuuni!" See tähendab: õpetaja.
17
Jeesus ütleb talle: "Ära puuduta mind, sest ma pole veel üles läinud oma Isa juure! Kuid mine mu vendade juure ja ütle neile: Mina lähen üles oma Isa ja teie Isa juure ja oma Jumala ja teie Jumala juure!"
18
Maarja Magdaleena tuleb ja teatab jüngritele, et ta on Issandat näinud ja et ta temale seda on ütelnud.
19
Kui nüüd õhtu aeg oli samal nädala esimesel päeval ja uksed olid lukus seal, kus jüngrid olid kartuse pärast juutide eest, siis tuli Jeesus ja seisis keset nende seas ja ütles neile: "Rahu olgu teile!"
20
Ja kui ta seda oli ütelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis jüngrid said rõõmsaks Issandat nähes.
21
Jeesus ütles nüüd taas neile: "Rahu olgu teile! Nõnda nagu minu Isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid!"
22
Ja kui ta seda oli ütelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: "Võtke vastu Püha Vaim!
23
Kelledele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud; kelledele te iganes patud kinnitate, neile on need kinnitatud!"
24
Aga Toomas, üks neist kaheteistkümnest, keda nimetatakse Kaksikuks, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli.
25
Siis ütlesid teised jüngrid temale: "Me nägime Issandat!" Aga tema ütles neile: "Kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi ega pane oma sõrme naelte asemeisse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu!"
26
Ja kaheksa päeva pärast olid tema jüngrid jälle toas ja Toomas nendega. Siis tuli Jeesus uste lukus olles ja seisis nende keskel ja ütles: "Rahu olgu teile!"
27
Selle järele ta ütleb Toomale: "Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi, ja siruta oma käsi siia ja pista see minu küljesse, ja ära ole uskmatu, vaid usklik!"
28
Toomas vastas ning ütles temale: "Minu Issand ja minu Jumal!"
29
Jeesus ütleb temale: "Et sa mind oled näinud, siis sa usud. Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad!"
30
Nii tegi Jeesus ka veel muid tunnustähti jüngrite ees, mida ei ole kirjutatud sellesse raamatusse.
31
Aga need on kirjutatud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nime sees.

Johannese peatükk 21

Flash tuleb sisse lülitada
1
Pärast seda ilmus Jeesus jälle jüngritele Tibeeria mere ääres. Aga ta ilmus nõnda:
2
Siimon Peetrus ja Toomas, keda kutsutakse Kaksikuks, ja Naatanael Kaanast Galileamaalt, ja Sebedeuse pojad ja veel teised kaks tema jüngritest olid seal koos.
3
Siis ütleb Siimon Peetrus neile: "Ma lähen kalale." Nad ütlevad temale: "Me tuleme ka ühes sinuga." Nad läksid välja ja astusid varsti paati, aga ei saanud ühtki sel ööl.
4
Aga kui juba oli hommik, seisis Jeesus rannal. Ent jüngrid ei teadnud, et see oli Jeesus.
5
Siis ütleb Jeesus neile: "Lapsed, kas teil on midagi toidupoolist?" Nemad vastasid temale: "Ei ole."
6
Aga tema ütles neile: "Heitke võrk välja paremale poole paati, siis te leiate!" Nad heitsid selle siis välja ega suutnud seda enam vedada kalade hulga pärast!
7
Siis ütles see jünger, keda Jeesus armastas, Peetrusele: "See on Issand!" Kui nüüd Siimon Peetrus kuulis, et see on Issand, pani ta kuue selga, sest ta oli alasti, ja heitis enese merre.
8
Aga teised jüngrid tulid paadiga - sest nad ei olnud kaldast kaugemal kui kakssada küünart maad - ja vedasid võrku kaladega.
9
Kui nad nüüd astusid maale, näevad nad sütetule maas olevat ja kalukesi seal peal ja leiba.
10
Jeesus ütleb neile: "Tooge neid kalukesi, mis te praegu püüdsite!"
11
Siimon Peetrus läks ja vedas võrgu mäele, mis oli täis suuri kalu, arvult sada ja viiskümmend kolm. Ja ehk küll kalu nii palju oli, võrk ei rebenenud mitte.
12
Jeesus ütleb neile: "Tulge einestama!" Aga ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida: "Kes sa oled?" Sest nad teadsid, et see oli Issand.
13
Siis Jeesus tuleb ja võtab leiva ja annab neile, ja samuti kalukesi.
14
See oli juba kolmas kord, et Jeesus pärast oma ülestõusmist surnuist näitas ennast oma jüngritele.
15
Aga kui nad olid einestanud, ütleb Jeesus Siimon Peetrusele: "Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need?" Ta ütleb temale: "Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas!" Ta ütleb temale: "Sööda mu tallekesi!"
16
Ta ütleb temale jälle teist korda: "Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind?" Ta ütleb temale: "Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas!" Ta ütleb temale: "Hoia mu lambaid kui karjane!"
17
Kolmat korda ta ütleb temale: "Siimon, Joona poeg, kas ma olen sulle armas?" Peetrus sai kurvaks, et ta temale kolmat korda ütles: "Kas ma olen sulle armas?" Ja ta ütles temale: "Issand, sina tead kõik, sina tunned, et oled mulle armas!" Jeesus ütleb temale: "Sööda mu lambaid!
18
Tõesti, tõesti ma ütlen sulle: Kui sa olid noorem, siis sa vöötasid ennast ise ja läksid, kuhu sa tahtsid. Aga kui sa saad vanaks, siis sa sirutad oma käed ja keegi teine vöötab sind ja viib sind, kuhu sa ei taha!"
19
Aga seda ta ütles tähendades, missuguse surmaga ta pidi Jumalat austama. Ja kui ta seda oli rääkinud, ütleb ta temale: "Järgi mind!"
20
Aga Peetrus pöördus ja näeb jüngrit, keda Jeesus armastas, järel sammuvat, selle, kes õhtusöömaajal oli laskunud Jeesuse rinnale ja ütelnud "Issand, kes see on, kes sind ära annab?"
21
Kui nüüd Peetrus teda nägi, ütleb Jeesusele: "Issand, aga kuidas jääb temaga?"
22
Jeesus ütleb talle: "Kui ma tahan, et ta jääb, kuni ma tulen, mis see sinusse puutub? Järgi sina mind!"
23
Siis tõusis jutt vendade seas, et see jünger ei surevat. Ent Jeesus ei olnud temale mitte ütelnud, et ta ei sure, vaid: "Kui ma tahan, et ta jääb, kuni ma tulen, mis see sinusse puutub?"
24
See on see jünger, kes neist asjust tunnistab ja on selle kirjutanud; ja me teame, et tema tunnistus on tõsi.
25
On veel palju muudki, mida Jeesus tegi; kui seda kõike üksikult üles kirjutataks, siis ma arvan, et maailm ei mahutaks kirjutatavaid raamatuid!