A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

Ilmutuse peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale andis, et ta näitaks tema sulastele, mis varsti peab sündima; ja seda ta näitas, läkitades oma ingli kaudu oma sulasele Johannesele, 
2
kes on tunnistanud Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse tunnistust, kõike, mida ta on näinud.
3
Õnnis on see, kes loeb, ja need, kes kuulevad selle prohvetliku kuulutuse sõnu ja peavad tallel, mis sellesse on kirja pandud; sest aeg on ligidal. 
4
Johannes seitsmele Aasia kogudusele: armu teile ja rahu sellelt, kes on ja kes oli ja kes tuleb; ja neilt seitsmelt vaimult, kes on tema aujärje ees; 
5
ja Jeesuselt Kristuselt, kes on ustav tunnistaja, esmasündinu surnute seast ja maailma kuningate valitseja. Temale, kes meid on armastanud ja meid on vabastanud meie pattudest oma verega,
6
ja on meid teinud kuningriigiks, preestriks Jumalale ja oma Isale, temale olgu au ja vägi ajastute ajastuteni! Aamen.
7
Vaata, tema tuleb pilvedega ja kõik silmad saavad teda näha, ja need, kes tema läbi pistsid, ja kõik maa suguharud tõstavad kaebehäält tema pärast. Tõepoolest, aamen!
8
"Mina olen A ja O", ütleb Issand Jumal, kes on ja kes oli ja kes tuleb, kõigeväeline. 
9
Mina, Johannes, teie vend ja teie kaaslane viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida kutsutakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse tunnistuse pärast.
10
Ma olin vaimus Issanda päeval ja kuulsin oma selja taga suurt, otsegu pasuna häält,
11
mis ütles: "Mida sa näed, kirjuta raamatusse ja läkita neile seitsmele kogudusele: Efesosse ja Smürnasse ja Pergamoni ja Tüatiirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja Laodikeasse!"
12
Ja ma pöördusin ümber vaatama seda häält, mis minuga rääkis. Ja kui ma olin pöördunud, nägin ma seitset kuld küünlajalga.
13
Ja keset neid seitset küünlajalga üht, kes oli Inimese poja sarnane, riietatud pika rüüga ja vöötatud rinde alt kuldvööga.
14
Tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi, ja tema silmad nagu tuleleek; 
15
ja tema jalad olid otsegu ahjus hõõguv, hiilgav vasemaak ja tema hääl oli nagu suurte vete kohin.
16
Ja temal oli paremas käes seitse taevatähte, ja tema suust läks välja terav kaheterane mõõk, ja tema pale oli otsegu päike, kui see paistab oma väes.
17
Kui ma teda nägin, siis ma langesin maha tema jalgade ette nagu surnu. Ja ta pani oma parema käe mu peale ja ütles mulle: "Ära karda, mina olen esimene ja viimne
18
ja Elav; ma olin surnud, ja vaata, ma olen elav ajastute ajastuteni, ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed! 
19
Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis nüüd on ja mis pärast seda sünnib!
20
Nende seitsme taevatähe saladus, mida sa nägid minu paremas käes, ja nende seitsme kuldküünlajala saladus on see: need seitse tähte on seitsme koguduse inglid, ja need seitse küünlajalga on seitse kogudust!

Ilmutuse peatükk 2

Flash tuleb sisse lülitada
1
Efesose koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kes neid seitset tähte peab oma paremas käes, kes kõnnib seitsme kuldküünlajala vahel:
2
"Ma tean su tegusid ja sinu tööd ja su kannatlikkust ja et sa ei või sallida kurje ja oled läbi katsunud need, kes endid ütlevad apostlid olevat, aga ei ole, ning oled leidnud nad olevat valelikud;
3
ja sinul on kannatlikkust ja sa oled kannud raskusi minu nime pärast ega ole raugenud.
4
Aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse.
5
Siis mõtle nüüd, kust sa oled langenud, ja paranda meelt ja tee esimesi tegusid; aga kui mitte, siis ma tulen su juure ja lükkan su küünlajala tema asemelt ära, kui sa meelt ei paranda.
6
Aga see sul on, et sa vihkad nikolaiitide tegusid, mida vihkan minagi.
7
Kellel kõrv on, see kuulgu, mis Vaim kogudustele ütleb: Kes võidab, sellele ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis.
8
Ja Smürna koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb esimene ja viimne, kes oli surnud ja on saanud elavaks:
9
Ma tean su viletsust ning vaesust - kuid sa oled siiski rikas - ja pilkamist nende poolt, kes ütlevad endid juudid olevat, aga ei ole, vaid on saatana kogudus!
10
Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada! Vaata, kurat tahab visata mõned teie seast vangitorni, et teid kiusataks; ja teil on viletsust kümme päeva. Ole ustav surmani, siis ma annan sulle elukrooni!
11
Kellel kõrv on, see kuulgu, mis Vaim kogudustele ütleb: Kes võidab, sellele ei tee teine surm mingit kahju!
12
Ja Pergamoni koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kelle käes on terav kaheterane mõõk:
13
Ma tean, kus sa elad: Seal, kus on saatana aujärg! Ja sa pead kinni mu nimest ega ole minu usku salanud ka neil päevil, mil Antipas, mu tunnistaja, mu ustav, tapeti teie juures, kus saatan elab.
14
Aga mul on pisut sinu vastu, et sul on seal neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest, kes Baalakit õpetas võrgutama Iisraeli sööma ebajumalate ohvreid ja hoorama.
15
Samuti on sul ka neid, kes samasuguselt kinni peavad nikolaiitide õpetusest.
16
Paranda siis meelt; aga kui mitte, siis ma tulen su juure nobedasti ja sõdin nende vastu oma suu mõõgaga!
17
Kellel kõrv on, see kuulgu, mis Vaim kogudustele ütleb: Kes võidab, sellele ma annan süüa varjule pandud mannat ja annan temale valge kivikese ja kivikese peale kirjutatud uue nime, mida ükski muu ei tunne kui aga see, kes selle saab.
18
Ja Tüatiira koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Jumala poeg, kellel on silmad nagu tuleleek ja jalad hiilgavad otsegu vasemaak:
19
Ma tean sinu tegusid ja armastust ja usku ja teenimist ja kannatlikkust, ja et sinu viimseid tegusid on rohkem kui esimesi.
20
Aga mul on sinu vastu, et sa sallid naist Iisebeli, kes ennast nimetab prohvetiks ja õpetab ning ahvatleb minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid.
21
Ma olen temale annud aega meeleparanduseks, aga ta ei taha pöörduda oma porduelust.
22
Vaata, ma viskan ta haigevoodisse ja need, kes temaga abielu rikuvad, suure viletsusse, kui nad ei pöördu tema tegudest!
23
Ja tema lapsed ma lõpetan surmaga, ja kõik kogudused tunnevad ära, et mina olen see, kes katsub läbi neerud ja südamed, ja ma annan teile igaühele teie tegude järele.
24
Aga teile ma ütlen ja muile Tüatiiras olevaile, kelledel ei ole seda õpetust ja kes ei ole, nagu nad ütlevad, ära tunnud saatana sügavusi: Ma ei pane teile peale muud koormat,
25
pidage vaid kinni, mis teil on, kuni ma tulen!
26
Ja kes võidab ja otsani peab minu tegusid, sellele ma annan meelevalla paganate üle
27
ja ta peab neid karjatsema raudkepiga, nõnda nagu saviastjad pihuks lüüakse, otsegu minagi olen saanud meelevalla oma isalt; 
28
ja mina annan temale koidutähe.
29
Kellel kõrv on, see kuulgu, mis Vaim kogudustele ütleb!

Ilmutuse peatükk 3

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Sardese koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kelle on seitse Jumala vaimu ja need seitse tähte: Ma tean sinu tegusid, et sul on nimi, et sa elad, aga oled surnud!
2
Saa valvsaks ja kinnita muid, kes on suremas; sest mina ei ole leidnud, et su teod oleksid täielised minu Jumala ees!
3
Siis mõtle, kuidas sa sõna vastu võtsid ja kuulsid, ja pea seda ning paranda meelt! Kui sa nüüd ei valva, tulen ma kui varas ja sina ei tea, mil tunnil ma su peale tulen.
4
Ometi on sul ka Sardeses mõned nimed, kes ei ole reostanud oma riideid, ja nad peavad minuga käima valgeis riideis, sest nad on seda väärt.
5
Kes võidab, see riietatakse nõnda valgete riietega ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust, ja ma tahan tunnistada tema nime oma Isa ees ja kõigi tema inglite ees.
6
Kellel kõrv on, see kuulgu, mis Vaim kogudustele ütleb!
7
Ja Filadelfia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Püha, Tõeline, kelle käes on Taaveti võti ja kes avab ja ükski ei sule; kes suleb ja ükski ei ava: 
8
Ma tean sinu tegusid. Vaata, ma olen seadnud su ette avatud ukse ja ükski ei suuda seda sulgeda; sest sul on pisut rammu, ja sa oled pidanud mu sõna ega ole salanud mu nime! 
9
Vaata, ma annan saatana kogudusest mõned, kes ütlevad endid juudid olevat, aga ei ole, vaid valetavad! Vaata, ma teen, et nad tulevad ja kummardavad sinu jalgade ette ja tunnevad ära, et ma sind olen armastanud!
10
Et sa mu kannatlikkuse sõna oled pidanud, siis minagi tahan sind hoida kiusatustunni eest, mis on tulemas kogu maailma peale neid kiusama, kes maa peal elavad.
11
Ma tulen nobedasti; pea kinni, mis sul on, et ükski sinu krooni ei võtaks! 
12
Kes võidab, selle ma teen sambaks oma Jumala templis, ja tema ei lähe sealt enam välja, ja ma kirjutan tema peale oma Jumala nime ja oma Jumala linna nime, uue Jeruusalema, mis maha tuleb taevast minu Jumala juurest, ja oma uue nime.
13
Kellel kõrv on, see kuulgu, mis Vaim kogudustele ütleb!
14
Ja Laodikea koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loodu algus:
15
Ma tean sinu tegusid, et sa pole külm ega kuum. Oh, oleksid sa külm või kuum!
16
Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suust!
17
Sa ju ütled: Ma olen rikas ja mul on vara küllalt ega ole mul midagi vaja. Ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti!
18
Ma annan sulle nõu osta minult kulda, mis tules on puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada, ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi, ja silmasalvi võida silmi, et sa näeksid.
19
Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan. Ole siis väga hoolas ja paranda meelt!
20
Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan: Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juure ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga!
21
Kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga minu aujärjel, nõnda nagu minagi olen võitnud ja istunud ühes oma Isaga tema aujärjele.
22
Kellel kõrv on, see kuulgu, mis Vaim kogudustele ütleb!

Ilmutuse peatükk 4

Flash tuleb sisse lülitada
1
Pärast seda ma nägin, ja vaata: Uks oli avatud taevas ja endine hääl, mida olin kuulnud otsegu pasunat rääkivat minuga, ütles: "Astu siia üles, ja ma näitan sulle, mis pärast seda peab sündima!"
2
Ja sedamaid olin mina vaimus. Ja vaata, aujärg seisis taevas, ja keegi istus aujärjel!
3
Ja see, kes istus, oli jumelt otsegu jaspise- ja sardisekivi, ja vikerkaar oli aujärje ümber, jumelt sarnane smaragdikivile.
4
Ja aujärje ümber oli kakskümmend neli aujärge; ja aujärgedel ma nägin istuvat kahtkümmend nelja vanemat, riietatud valgeisse riietesse ja kuldpärjad peas. 
5
Ja aujärjest väljus välke ja hääli ja piksemürinat, ja seitse tulist lampi põles aujärje ees; need on Jumala seitse vaimu. 
6
Ja aujärje ees oli otsegu klaasmeri, mägikristalli sarnane; ja keset aujärge ja aujärje ümber oli neli olendit, täis silmi eest ja tagant. 
7
Ja esimene olend oli lõukoera sarnane, ja teine olend oli härja sarnane, ja kolmandal olendil oli nägu otsegu inimesel, ja neljas olend oli lendava kotka sarnane.
8
Ja neil neljal olendil oli igaühel kuus tiiba, ümberringi ja seestpoolt nad olid täis silmi. Nad ei lakka ööd ja päevad ütlemast: "Püha, püha, püha on Issand Jumal, Kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb!"
9
Ja nii sageli kui olendid annavad austust, au ja tänu sellele, kes aujärjel istub ja elab ajastute ajastuteni,
10
heidavad need kakskümmend neli vanemat maha selle ette, kes aujärjel istub, ja nad kummardavad teda, kes elab ajastute ajastuteni, ja panevad oma pärjad maha aujärje ette ning ütlevad:
11
Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma austust ja au ja väge, sest sina oled loonud kõik asjad, ja sinu tahte läbi on need olemas ja on loodud!"

Ilmutuse peatükk 19

Flash tuleb sisse lülitada
1
Pärast seda ma kuulsin otsegu hulga rahva suurt häält taevast ütlevat: "Halleluuja! Õnnistus ja austus ja vägi olgu meie Jumalale!
2
Sest tõelised ja õiged on tema kohtud, et ta on kohut mõistnud suure hoora üle, kes rikkus ilmamaa oma hooraeluga, ja on oma sulaste vere temale kätte maksnud!"
3
Ja nad ütlesid teist korda: "Halleluuja!" Ja tema suits tõuseb üles ajastute ajastuteni.
4
Ja need kakskümmend neli olendit heitsid maha ja kummardasid Jumalat, kes aujärjel istub ja ütlesid: "Aamen, halleluuja!"
5
Ja aujärjelt kostis hääl, mis ütles: "Kiitke meie Jumalat, kõik tema sulased, kes teda kardate, nii pisukesed kui suured!"
6
Ja ma kuulsin otsegu hulga rahva häält ja otsegu suurte vete kohinat ja otsegu kange pikse müristamist, ütlevat: "Halleluuja! Sest Issand, meie Kõigeväeline Jumal, on võtnud kuningliku valitsuse oma kätte!
7
Rõõmutsegem ja hõisakem ning andkem temale austust! Sest Talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud!
8
Ja naisele anti riietumiseks hiilgav ja puhas lõuend. See lõuend on pühade õiged teod!"
9
Ja ingel ütles mulle: "Kirjuta: õndsad on need, kes Talle pulma õhtusöömaajale on kutsutud!" Ja tema ütles veel mulle: "Need on tõelised Jumala sõnad!"
10
Ja ma heitsin maha tema jalge ette, et teda kummardada, aga tema ütles mulle: "Vaata, ära tee seda! ma olen sinu ja nende su vendade kaassulane, kelledel on Jeesuse tunnistus. Kummarda Jumalat, sest Jeesuse tunnistus on prohveti kuulutamise vaim!"
11
Ja ma nägin taeva avatud, ja vaata: valge hobune! Ja selle nimi, kes tema seljas istus, on Ustav ja Tõeline, ja tema mõistab kohut ja sõdib õiguses.
12
Aga tema silmad olid tuleleek ja temal oli peas palju ehissidemeid; ja temale oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise.
13
Ja temal oli seljas verega kastetud kuub ja tema nimeks on pandud Jumala Sõna.
14
Ja sõjaväed taevas järgisid teda valgete hobuste seljas ja olid riietatud valge ja puhta lõuendiga.
15
Ja tema suust tuli välja terav mõõk, et sellega lüüa rahvaid. Ja tema ise karjatseb neid raudkepiga. Ja ta ise sõtkub kõigeväelise Jumala tulise viha viina surutõrt.
16
Ja temale on tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi: "Kuningate Kuningas ja isandate Isand!"
17
Ja ma nägin üht inglit seisvat päikeses ja see kisendas suure häälega ning hüüdis kõigile kesktaeva kohal lendavaile lindudele: "Tulge ja lennake kokku suurele Jumala söömaajale
18
sööma kuningate liha ja ülemate pealikute liha ja vägevate liha ja hobuste ja nende seljas istujate liha ja kõigi vabade ja orjade ja pisukeste ja suurte liha!"
19
Ja ma nägin metsalist ja ilmamaa kuningaid ja nende sõjaväge olevat kogunenud sõda pidama sellega, kes istus hobuse seljas, ja tema sõjaväega.
20
Ja metsaline võeti kinni ja temaga ühes valeprohvet, kes tema ees oli teinud oma imeteod, millega ta oli eksitanud neid, kes metsalise märgi olid vastu võtnud ja kes kummardasid tema kuju. Nad mõlemad visati elusalt tulejärve, mis põleb väävliga.
21
Ja teised tapeti mõõgaga, mis lähtus selle suust, kes istus hobuse seljas. Ja kõigi lindude kõhud said täis nende lihast.

Ilmutuse peatükk 20

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja ma nägin ingli taevast maha tulevat; sellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes.
2
Ja ta võttis kinni lohe, vana mao, see on Kuradi ehk Saatana, ja sidus ta ahelaisse tuhandeks aastaks
3
ja heitis ta sügavikku ja pani ta luku taha ja vajutas pealepoole teda pitseri, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need tuhat aastat otsa saavad. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti lastama.
4
Ja ma nägin aujärgi ja neid, kes nendel istusid; ja kohus anti nende kätte; ja ma nägin nende hingi, kellede pead olid ära raiutud Jeesuse tunnistuse ja Jumala sõna pärast ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud võtnud tema märki oma otsaesisele ja oma käe peale. Ja nad virgusid ellu usus ja valitsesid kuninglikult ühes Kristusega tuhat aastat.
5
Aga muud surnud ei elustunud mitte, kuni need tuhat aastat otsa saavad. See on esimene ülestõusmine.
6
Õnnis ja püha on see, kellel on osa esimesest ülestõusmisest; nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad peavad olema Jumala ja Kristuse preestrid ja valitsema kuninglikult ühes temaga need tuhat aastat.
7
Ja kui need tuhat aastat täis saavad, siis lastakse saatan lahti oma vangist.
8
Ja ta läheb välja eksitama rahvaid, kes elavad ilmamaa neljas nurgas, Googi ja Maagoogi, neid sõtta koguma. Nende arv on nagu mereäärne liiv!
9
Ja nad tulid üles ilmamaa lagendikule ja piirasid ümber pühade leeri ja armastatud linna. Siis langes tuli taevast maha ja sõi nad ära!
10
Ja kurat, kes neid eksitas, heideti tule ja väävli järve, kus on ka metsaline ja valeprohvet. Ja neid vaevatakse päevad ja ööd ajastute ajastuteni!
11
Ja ma nägin suurt valget aujärge ja seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas, ja neile ei leitud aset.
12
Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisukesi, seisvat aujärje ees, ja raamatud avati. Ja teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnutele mõisteti kohut sedamööda kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järele.
13
Ja meri andis tagasi need surnud, kes temas olid, ja surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid, ja igaühele mõisteti kohut tema tegude järele.
14
Ja surm ja surmavald heideti tulejärve! See on teine surm, tulejärv.
15
Ja keda ei leitud kirjutatud olevat eluraamatusse, heideti tulejärve!

Ilmutuse peatükk 21

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ja merd ei olnud enam.
2
Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalema, taevast Jumala juurest maha tulevat, valmistunud otsegu pruut, kaunistatud oma mehele.
3
Ja ma kuulsin suurt häält aujärjelt ütlevat: "Vaata, Jumala telk on inimeste juures! Ja tema asub nende juure elama ja nemad on tema rahvad ja Jumal ise on nendega.
4
Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist, ja surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ega vaeva ei ole enam. Sest endised asjad on möödunud!"
5
Ja kes aujärjel istus, ütles: "Vaata, ma teen kõik uueks!" Ja ta ütles: "Kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised!"
6
Ja ta ütles mulle: "See on sündinud! Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan sellele, kellel on janu, eluvee allikast ilma hinnata.
7
Kes võidab, see pärib selle, ja mina olen temale Jumalaks ja tema on minule pojaks.
8
Aga argade ja uskmatute ja jälkide ja tapjate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumalateenijate ja kõigi valelike osa on tule ja väävliga põlevas järves! See on teine surm.
9
Ja minu juure tuli üks seitsmest inglist, kelle käes olid need seitse kaussi, täis seitset viimist nuhtlust; ja ta rääkis minuga ning ütles: "Tule, ma näitan sulle mõrsjat, Talle naist!"
10
Ja tema kandis mind vaimus suure ja kõrge mäe otsa ja näitas mulle linna, püha Jeruusalema, mis oli maha tulemas taevast Jumala juurest
11
ja millel on Jumala auhiilgus; ja tema valgus on kõige kallima kivi sarnane, otsegu jaspiskivi, mis hiilgab nagu mägikristall.
12
Linnal on suur ja kõrge müür ja kaksteistkümmend väravat ja väravate peal kaksteistkümmend inglit; ja väravate peale on kirjutatud nimed. Need on kaheteistkümne Iisraeli laste suguharu nimed.
13
Ida pool on kolm väravat, põhja pool kolm väravat, lõuna pool kolm väravat, lääne pool kolm väravat.
14
Ja linna müüril on kaksteistkümmend aluskivi ja nende peal Talle kaheteistkümne apostli nimed.
15
Ja sellel, kes minuga rääkis, oli käes kuldpilliroog, et mõõta linna ja tema väravaid ja tema müüri.
16
Ja linn on nelinurkne ja tema pikkus on niisama suur kui tema laius. Ja ta mõõtis linna pillirooga kaksteistkümmend tuhat vagu. Tema pikkus ja laius ja kõrgus on võrdsed.
17
Ja ta mõõtis tema müüri - sada nelikümmend neli küünart, inimese mõõdu järele, mis on ingli mõõt.
18
Ja tema müüri alusehitus oli jaspiskivist ja linn puhtast kullast, selge klaasi sarnane.
19
Ja linna müüri aluskivid olid ehitud kõiksuguste kalliskividega. Esimene aluskivi oli jaspis, teine safiir, kolmas kaltsedoon, neljas smaragd,
20
viies sardoonüks, kuues sardion, seitsmes krüsoliit, kaheksas berüll, üheksas topaas, kümnes krüsopraas, üheteistkümnes hüatsint, kaheteistkümnes ametüst.
21
Ja need kaksteistkümmend väravat olid kaksteistkümmend pärli: iga värav oli ühest pärlist ja linna uulits selgest kullast otsegu läbipaistev klaas.
22
Ja templit ma seal ei näinud, sest Issand, kõigeväeline Jumal, on tema tempel, ja Tall.
23
Ja linnale ei ole tarvis päikest ega kuud, et need seal paistaksid; sest Jumala auhiilgus valgustab teda ja tema lamp on Tall.
24
Ja rahvad hakkavad käima tema valguses, ja ilmamaa kuningad toovad sinna oma auhiilguse.
25
Ja tema väravaid ei suleta päeval, aga ööd seal ei olegi.
26
Ja rahvaste auhiilgus ja kallisvarad tuuakse sinna sisse.
27
Aga sinna sisse ei pääse midagi, mis ei ole puhas, ei keegi, kes teeb jälkusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud Talle eluraamatusse.

Ilmutuse peatükk 22

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja ta näitas mulle puhast eluveejõge, selget nagu mägikristall. See voolas välja Jumala ja Talle aujärjest.
2
Keset linna uulitsat ja mõlemal pool jõge oli elupuu; see kandis vilja kaksteistkümmend korda, igas kuus andes oma vilja. Ja puu lehed tulid terviseks rahvastele.
3
Ja midagi neetut ei ole enam. Ja Jumala ja Talle aujärg on siis seal, ja tema sulased teenivad teda.
4
Ja nad näevad tema palet, ja tema nimi on nende otsaesisel.
5
Ja ööd ei ole enam, ja neile ei ole vaja lambivalgust ega päevavalget, sest Issand Jumal valgustab neid, ja nemad valitsevad ajastute ajastuteni.
6
Ja ta ütles mulle: "Need on ustavad ja tõelised sõnad! Ja Issand, prohvetite hingede Jumal, on läkitanud oma ingli oma sulastele näitama, mis peab varsti sündima.
7
Ja vaata, ma tulen nobedasti! Õnnis see, kes peab selle raamatu ennustuse sõnu!"
8
Ja mina, Johannes, olen see, kes seda kuulis ja nägi. Ja kui ma seda olin kuulnud ja näinud, ma heitsin maha, kummardama ingli jalgade ette, kes mulle seda näitas.
9
Ja ta ütles mulle: "Vaata, ära tee seda! Sest ma olen sinu ja su vendade, prohvetite ja nende kaassulane, kes selle raamatu sõnu peavad. Kummarda Jumalat!"
10
Ja ta ütles mulle: "Ära pane pitseriga kinni selle raamatu ennustussõnu, sest aeg on ligidal!
11
Kes ülekohut teeb, tehku veel ülekohut, ja kes on rüve, see rüvetugu veel enam; aga kes on õige, tehku veel õigust, ja kes on püha, see pühitsegu ennast veel enam!
12
Vaata, ma tulen pea, ja mu palk on minuga tasuda kätte igaühele nõnda nagu tema tegu on!
13
Mina olen A ja O, esimene ja viimne, algus ja ots!
14
Õndsad need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ja väravaist linna sisse minna!
15
Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja tapjad ja ebajumalateenijad ja kõik, kes valet armastavad ja teevad.
16
Mina, Jeesus, läkitan oma ingli teile seda tunnistama kogudustes! Mina olen Taaveti juur ja sugu, helkjas koidutäht!"
17
Ja Vaim ja pruut ütlevad: "Tule!" Ja kes seda kuuleb, ütelgu: "Tule!" Ja kellel on janu, tulgu; ja kes tahab, võtku eluvett ilma hinnata!
18
Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad selle raamatu ennustussõnu: Kui keegi neile midagi juure lisab, siis paneb Jumal tema peale nuhtlused, mis selles raamatus on kirja pandud!
19
Ja kui keegi võtab midagi ära selle prohvetiraamatu sõnust, siis Jumal võtab ära tema osa elupuust ja pühast linnast, milledest on kirjutatud selles raamatus!
20
Tema, kes seda tunnistab ütleb: "Tõesti, mina tulen varsti!" Aamen, tule, Issand Jeesus!
21
Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu kõikidega! Aamen