A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

Taanieli peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Juuda kuninga Joojakimi kolmandal valitsuseaastal tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar Jeruusalema alla ja piiras seda.
2
Ja Issand andis tema kätte Juuda kuninga Joojakimi ja osa Jumala koja riistu, ja ta viis need Sinearimaale oma jumalakotta; ta viis riistad oma jumala varakambrisse.
3
Ja kuningas käskis Aspenast, oma kammerteenrite ülemat, et ta tooks Iisraeli lastest, niihästi kuninglikust soost kui suursuguste hulgast,
4
noori mehi, kellel ei oleks ühtki kehalist viga ja kes oleksid ilusa välimusega, kes oleksid taibukad kõigis teadusis, targad ja arusaajad, ja kes oleksid kõlvulised teenima kuningakojas; ja neile pidi ta õpetama kaldea kirja ning keelt.
5
Ja kuningas määras neile igapäevase osa kuninglikust roast ja viinast, mida ta ise jõi; ja nõnda pidi neid kasvatatama kolm aastat, et nad selle järele võiksid astuda kuninga teenistusse.
6
Ja nende seas olid Juuda lastest Taaniel, Hananja, Miisael ja Asarja.
7
Ja kammerteenrite ülem pani neile nimed: ta nimetas Taanieli Beltsassariks, Hananja Sadrakiks, Miisaeli Meesakiks ja Asarja Abednegoks.
8
Aga Taaniel võttis südames ette ennast mitte roojastada kuninga roaga ja tema joodava viinaga, ja ta taotles kammerteenrite ülemalt, et tal ei oleks vaja ennast roojastada.
9
Ja Jumal laskis Taanielil leida heldust ja armu kammerteenrite ülema ees.
10
Aga kammerteenrite ülem ütles Taanielile: "Ma kardan, et mu isand kuningas, kes on määranud teie roa ja joogi, näeb siis teie palged olevat viletsama välimusega kui teistel teieealistel noortel meestel, ja nõnda te viite mu pea hädaohtu kuninga ees!"
11
Siis ütles Taaniel ülevaatajale, kelle kammerteenrite ülem oli määranud Taanielile, Hananjale, Miisaelile ja Asarjale:
12
Tee ometi oma sulastega kümme päeva katset ja meile antagu taimetoitu süüa ja vett juua.
13
Siis vaadatagu sinu juuresolekul meie välimust ja nende noorte meeste välimust, kes söövad kuninglikku rooga, ja talita siis oma sulastega, nagu sa heaks arvad!
14
Ja ta kuulas neid selles asjas ning katsetas nendega kümme päeva.
15
Ja kümne päeva pärast näis nende välimus ilusam ja ihu lihavam kui ühelgi neist noortest meestest, kes sõid kuninglikku rooga.
16
Siis ülevaataja võttis ära nende roa ja nende joodava viina ja andis neile taimetoitu.
17
Ja Jumal andis neile neljale noorele mehele tarkust ja taipu igasuguses kirjas ja teaduses, ja Taaniel sai aru igasuguseist nägemusist ja unenägudest.
18
Ja kui need aastad olid möödunud, millede järele kuningas oli käskinud neid ette tuua, tõi kammerteenrite ülem nad Nebukadnetsari ette.
19
Ja kuningas rääkis nendega, ja nende kõigi hulgast ei leidunud Taanieli, Hananja, Miisaeli ja Asarja sarnast; nõnda tulid nad kuninga teenistusse.
20
Ja kõigis teaduse ja tarkuse asjus, milles kuningas neid küsitles, leidis ta nad olevat kümme korda üle kõigist ennustajaist ja nõidadest, kes olid kogu ta kuningriigis.
21
Ja Taaniel jäi sinna kuningas Koorese esimese aastani.

Taanieli peatükk 2

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Nebukadnetsari teisel valitsuseaastal nägi Nebukadnetsar unenäo, ja ta vaim muutus rahutuks ning tal läks uni ära.
2
Ja kuningas käskis kutsuda ennustajaid ja nõidu, posijaid ja Kaldea tarku, et need seletaksid kuningale ta unenäo; ja need tulid ning astusid kuninga ette.
3
Ja kuningas ütles neile: "Ma nägin unenäo ja mu vaim on rahutu püüdes seda unenägu mõista!"
4
Ja Kaldea targad rääkisid kuningale aramea keeli: "Kuningas elagu igavesti! Jutusta see unenägu oma sulastele, siis me anname sulle seletuse!"
5
Kuningas kostis ja ütles Kaldea tarkadele: "Minu sõna on kindel: kui te ei tee mulle teatavaks unenägu ja selle tähendust, siis raiutakse teid tükkideks ja teie kojad tehakse rusuhunnikuks!
6
Aga kui te teete mulle teatavaks unenäo ja selle tähenduse, siis saate minult ande ja kingitusi ning suurt au. Seepärast andke mulle teada unenägu ja selle tähendus!"
7
Nad vastasid teist korda ja ütlesid: "Kuningas rääkigu unenägu oma sulastele, siis me anname sulle tähenduse teada!"
8
Kuningas kostis ja ütles: "Ma mõistan tõesti, et te tahate aega võita, sest te näete, et minu sõna on kindel,
9
et kui te ei tee unenägu mulle teatavaks, siis on teie kohta ainult see üks otsus. Te olete nõuks võtnud minu ees rääkida valelikke ja tühje sõnu, kuni ajad muutuvad. Seepärast ütelge mulle unenägu, et ma teaksin, et te suudate ka selle tähenduse mulle teada anda!"
10
Kaldea targad vastasid kuningale ja ütlesid: "Ei ole maa peal inimest, kes suudaks kuninga soovi rahuldada! Sest ükski suur ja vägev kuningas ei ole küsinud niisugust asja üheltki ennustajalt, nõialt või Kaldea targalt!
11
Jah, asi, mida kuningas küsib, on raske ja ei ole muid, kes suudaksid seda kuningale seletada, kui jumalad, kelle eluase ei ole inimeste juures!"
12
Selle peale kuningas ägestus ja vihastus väga ning käskis hukata kõik Paabeli targad.
13
Kui käsk oli väljunud, et targad pidi tapetama, siis otsiti ka Taanieli ja tema seltsilisi, et neid tappa.
14
Siis pöördus Taaniel targalt ja arukalt kuninga ihukaitsepealiku Arjoki poole, kes oli läinud Paabeli tarku tapma.
15
Ta sõnas ja ütles Arjokile, kuninga pealikule: Mispärast see vali käsk kuninga poolt? Siis andis Arjok Taanielile asjaolu teada.
16
Ja Taaniel läks sisse ning palus kuningat, et temale antaks aega tähenduse seletamiseks kuningale.
17
Siis läks Taaniel oma kotta ja teatas asjaolust oma seltsilistele Hananjale, Miisaelile ja Asarjale,
18
et need paluksid taeva Jumalalt halastust selle saladuse pärast, et taaniel ja tema seltsilised ei hukkuks ühes teiste Paabeli tarkadega.
19
Siis ilmutati saladus Taanielile öises nägemuses; ja Taaniel kiitis taeva Jumalat.
20
Taaniel hakkas kõnelema ja ütles: "Jumala nimi olgu kiidetud igavikust igavikuni! Sest temal on tarkus ja võimus!
21
Tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid; tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust!
22
Tema paljastab sügavused ja saladused, tema teab, mis on pimeduses, ja tema juures elab valgus!
23
Sind, mu vanemate Jumalat, kiidan ja ülistan mina, et sa mulle oled annud tarkust ja väge ja et sa nüüd oled teinud mulle teatavaks, mida me Sinult oleme palunud - oled kuninga asja teinud meile teatavaks!
24
Seejärel Taaniel läks Arjoki juure, kelle kuningas oli pannud Paabeli tarku hukkama; ta tuli ja ütles temale nõnda: "Ära hukka Paabeli tarku; vii mind kuninga ette ja ma seletan kuningale tähenduse!"
25
Siis Arjok viis Taanieli kiiresti kuninga ette ja ütles temale nõnda: ma olen leidnud Juuda vangide hulgast mehe, kes tahab kuningale teatavaks teha unenäo tähenduse!
26
Kuningas kostis ja ütles Taanielile, kelle nimeks oli Beltsassar: Kas sina suudad mulle avaldada mu nähtud unenäo ja selle tähenduse?
27
Taaniel vastas kuningale ja ütles: Saladust, mille kohta kuningas küsib, ei suuda kuningale seletada ei targad, nõiad, ennustajad ega täheteadlased!
28
Aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi, ja tema ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis tulevasil päevil sünnib. Su unenägu ja nägemused su peas, kui sa olid voodis, olid need:
29
sinul, kuningas, tõusid voodis olles mõtted selle kohta, mis tulevikus sünnib, ja tema, kes paljastab saladusi, ilmutas sulle, mis sünnib.
30
Ja minule on see saladus paljastatud mitte minu tarkuse läbi, kui mul olekski seda rohkem kui muil elavail, vaid seepärast, et selle tähendus saaks kuningale teatavaks ja et sa mõistaksid oma südame mõtteid.
31
Sina, kuningas, nägid, ja vaata, oli üks suur kuju! See kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne; see seisis su ees ja selle välimus oli hirmus!
32
Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja käsivarred hõbedast, kõht ja reied vasest,
33
sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist.
34
Sa vaatasid, kuni üks kivi käte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need.
35
Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt: tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mägi ja see täitis kogu maa.
36
See oli unenägu, ja nüüd ütleme kuningale selle tähenduse:
37
sina, kuningas, oled kuningate kuningas, kellele taeva Jumal on annud kuningriigi, võimu, vägevuse ja au,
38
ja kelle kätte ta on annud inimesed, kus need ka iganes elavad, metselajad ja taeva linnud, pannes sind valitsema nende kõigi üle - sina oled see kullast pea!
39
Aga sinu järele tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu oma, ja veel kolmas kuningriik, vasest, mis valitseb kogu maa üle.
40
Siis tuleb neljas kuningriik, tugev nagu raud - kuna ju raud kõike lõhub ja pihustab; ja nagu purustav raud, nii lõhub ja purustab ta need kõik!
41
Aga et sa nägid jalad ja varbad olevat osalt potissepa savist ja osalt rauast, siis tähendab see jagatud kuningriiki; küll on selles raua tugevust, just nagu sa nägid rauda savimullaga segatult.
42
Ja et jalgade varbad olid osalt rauast ja osalt savist, tähendab seda, et osa kuningriiki on tugev ja osa on rabe.
43
Et sa nägid rauda savimullaga segatult, tähendab seda, et kuigi nad segunevad inimseemne poolest, nad ei püsi üksteise küljes, nagu raud ei segune saviga.
44
Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti,
45
just nagu sa nägid, et üks kivi käte abita mäest lahti murdus ja purustas raua, vase, savi, hõbeda ja kulla! Suur Jumal on annud kuningale teada, mis tulevikus sünnib. Ja unenägu on tõsi ning selle tähendus kindel!
46
Siis kuningas Nebukadnetsar langes silmili maha ja kummardas Taanieli ning käskis temale ohverdada roaohvrit ja suitsutusohvrit.
47
Kuningas kostis ja ütles Taanielile: See on tõsi, et teie Jumal on jumalate Jumal ja kuningate Issand ning saladuste paljastaja, sest sina suutsid selle saladuse paljastada!
48
Siis kuningas ülendas Taanieli ja andis temale palju suuri ande ning pani tema valitsejaks üle kogu Paabeli linna ja ülem-eestseisjaks kõigile Paabeli tarkadele.
49
Ja Taaniel palus kuningat ja see seadis Sadraki, Meesaki ja Abednego valitsema Paabeli linna üle; aga Taaniel jäi kuningahoovi.

Taanieli peatükk 4

Flash tuleb sisse lülitada
1
Mina, Nebukadnetsar, olin muretu oma kojas ja õnnelik oma palees.
2
ma nägin und ja see kohutas mind; mu voodis-oleku kujutlused ja peas sündinud nägemused tegid mulle hirmu.
3
Ja ma andsin käsu tuua mu ette kõik Paabeli targad, et need seletaksid mulle unenäo tähenduse.
4
Siis tulid ennustajad, nõiad, Kaldea targad ja täheteadlased, ja ma jutustasin neile unenäo, aga nad ei suutnud mulle seletada selle tähendust.
5
Aga viimaks tuli mu ette Taaniel, kelle nimi on Beltsassar minu jumala nime järele, ja kelles on pühade jumalate vaim, ja ma rääkisin temale unenäo:
6
Beltsassar, ennustajate ülem, ma tean, et sinus on pühade jumalate vaim ja et ükski saladus ei tee sulle raskust! Siin on mu unenäo nägemused, mis ma nägin - ütle selle tähendus!
7
Ja need on mu pea nägemused, mis mul voodis olles olid: ma vaatasin, ja ennäe, keset maad oli üks puu ja selle kõrgus oli suur!
8
Puu kasvas ja muutus tugevaks, selle kõrgus ulatus taevani ja seda oli näha kogu maa ääreni.
9
Sellel olid ilusad lehed ja palju vilja ning seal oli toidust kõigile; selle all oli varju loomadele ja selle okstel elasid taeva linnud ning kõik liha toitis ennast sellest.
10
ma nägin oma pea nägemusis, mis mul voodis olles olid, ja vaata, püha ingel astus taevast alla!
11
Ta hüüdis valjusti ja ütles nõnda: "Raiuge puu maha ja laasige ta oksad, rabage temalt lehed ja puistake vili laiali, siis põgenevad loomad ta alt ja linnud okstelt!
12
Aga tema juur jätke maa sisse, raud- ja vaskahelasse aasa rohu peale; teda kastetagu taeva kastega ja ühes loomadega olgu tal osa maa rohust.
13
Tema inimsüda võetagu ja temale antagu looma süda, ja seitse aega käigu temast üle.
14
See käsk oleneb inglite otsusest ja see asi pühade sõnast, selleks et elavad tunneksid, et Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle, annab selle kellele ta tahab, ja tõstab selle üle kõige alama inimese!"
15
Selle unenäo nägin mina, kuningas Nebukadnetsar. Ja sina, Beltsassar, ütle, mida see tähendab, sest ükski mu kuningriigi tarkadest ei suuda mulle teatavaks teha selle tähendust. Sina aga suudad, sest sinus on pühade jumalate vaim!"
16
Taaniel, kelle nimi oli Beltsassar, kohkus siis üheks silmapilguks ja ta mõtted ehmatasid teda. Kuningas rääkis ja ütles: "Beltsassar, ärgu unenägu ja selle tähendus sind ehmatagu!" Beltsassar kostis ja ütles: "Mu isand! Unenägu tabagu su vihkajaid ja selle tähendus su vaenlasi!
17
Puu, mida sa nägid, mis kasvas ja sai tugevaks, mille kõrgus ulatus taevani ja mis oli nähtav kogu maal,
18
millel olid ilusad lehed ja palju vilja ning kus oli toidust kõigile, mille all elasid välja loomad ja mille okstel asusid taeva linnud -
19
see oled sina, kuningas, kes oled kasvanud ja saanud tugevaks; sinu suurus on kasvanud ja ulatub taevani ning sinu valitsus maailma ääreni!
20
Ja et kuningas nägi püha ingli taevast alla astuvat ja ütlevat: "Raiuge puu maha ja hävitage see, aga jätke juur maa sisse, raud- ja vaskahelasse aasa rohu peale; seda kastetagu taeva kastega ja ühes välja loomadega olgu tal osa, kuni seitse aega on temast üle käinud,
21
selle tähendus, oh kuningas, ja Kõigekõrgema otsus, mis tabab mu isandat kuningat, on see:
22
sind aetakse ära inimeste hulgast ja sul on eluase välja loomade juures; sulle antakse rohtu süüa nagu härgadele ja sind kastetakse taeva kastega, ja sinust käib üle seitse aega, kuni sa tunned, et Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab!
23
Ja et kästi puu juur alles jätta, see tähendab: su kuningriik jääb sinule, niipea kui sa mõistad, et taevas valitseb!
24
Seepärast, oh kuningas, lase enesele meeldida mu nõu: vabasta ennast oma pattudest õigluse läbi, ja oma ülekohtutegudest, halastades viletsate peale, et su õnn võiks kesta!"
25
Kõik see tabas kuningas Nebukadnetsarit.
26
Kaheteistkümne kuu pärast, kui ta oli kõndimas Paabeli kuningliku palee katusel,
27
kuningas hakkas rääkima ja ütles: "Eks see ole see suur Paabel, mille ma oma võimsa jõuga olen ehitanud kuninglikuks valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks?"
28
Sõna oli alles kuninga suus, kui taevast langes hääl: "Sinule, kuningas Nebukadnetsar, üteldakse: sinult võetakse kuningriik,
29
sind aetakse ära inimeste juurest ja su asupaik on välja loomade juures; sulle antakse rohtu süüa nagu härgadele ja sinust käib üle seitse aega, kuni sa mõistad, et Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab!"
30
Selsamal silmapilgul sai see sõna tõeks Nebukadnetsari kohta ja ta aeti ära inimeste juurest; ta sõi rohtu nagu härjad ja ta ihu kasteti taeva kastega, kuni ta juuksed kasvasid pikaks nagu kotkasuled ja ta küüned olid nagu linnuküüned.
31
"Aga pärast selle aja möödumist, mina, Nebukadnetsar, tõstsin oma silmad taeva poole ja mulle tuli mõistus tagasi; ja ma õnnistasin Kõigekõrgemat, kiitsin ja ülistasin Teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve!
32
Kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna mikski, ja tema talitab, nagu tahab, niihästi taeva väega kui maa elanikega ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale ja ütelda temale: "Mis sa teed?"
33
Selsamal ajal tuli mu mõistus tagasi, ja mu toredus ja hiilgus tulid tagasi mu kuningriigi auks; mu ametikandjad ja suurnikud otsisid mind, ja mind pandi taas mu kuningriigi üle ja mulle anti veelgi suurem võim!
34
Nüüd mina, Nebukadnetsar, kiidan ja ülistan ja austan taeva Kuningat, sest kõik tema teod on tõde ja tema teed on õiged! tema võib alandada neid, kes käivad kõrkuses!"

Taanieli peatükk 5

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kuningas Belsassar tegi suure pidu oma tuhandele suurnikule ja jõi viina selle tuhande ees.
2
Viina mõjul käskis Belsassar tuua kuld- ja hõberiistad, mis tema isa Nebukadnetsar Jeruusalema templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised, saaksid neist juua.
3
Siis toodi need kuldriistad, mis olid toodud templist, Jumala kojast Jeruusalemast, ja kuningas ning tema suurnikud, tema naised ja liignaised jõid nende seest.
4
Nad jõid viina ja ülistasid kuld-, hõbe-, vask-, raud-, puu- ja kivijumalaid.
5
Selsamal tunnil ilmusid inimkäe sõrmed ja kirjutasid kuninga palee lubjatud seinale, küünlajala kohale, ja kuningas nägi kirjutavat kätt.
6
Siis kahvatas kuninga näojume ja ta mõtted kohutasid teda; ta niudeliigesed lõdisesid ja ta põlved peksid üksteise vastu!
7
Kuningas hüüdis valjusti, et toodaks nõiad, Kaldea targad ja täheteadlased. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Paabeli tarkadele: "Kes iganes seda kirja oskab lugeda ja seletab mulle selle tähenduse, see riietatakse purpurisse, temale pannakse kuldkee kaela ja ta saab kolmandaks valitsejaks kuningriigis!"
8
Siis tulid kõik targad, aga need ei osanud kirja lugeda ega selle seletust kuningale teatavaks teha.
9
Siis kohkus kuningas Belsassar väga ja ta näojume kahvatas, ja ta suurnikud sattusid segadusse.
10
Kuninga ja tema suurnike sõnade peale tuli kuninga ema pidusaali. Kuninga ema hakkas rääkima ja ütles: Kuningas elagu igavesti! Ärgu kohutagu sind su mõtted ja ärgu kahvatagu su näojume!
11
Sinu kuningriigis on mees, kelles on pühade jumalate vaim su isa päevil leidus temal arusaamist, taipu ja tarkust, otsegu jumalate tarkust, ja kuningas Nebukadnetsar, su isa, tõstis tema ennustajate, nõidade, Kaldea tarkade ja täheteadlaste ülemaks - kuningas, su isa - 
12
sellepärast et temas, Taanielis, kellele kuningas oli pannud nimeks Beltsassar, leidus eriline vaim ja temal oli mõistust ning taipu unenägude seletamiseks, mõistatuste lahendamiseks ja sõlmede harutamiseks. Kutsutagu nüüd Taaniel, küll tema annab tähenduse teada!"
13
Siis toodi Taaniel kuninga ette. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Taanielile: "Kas sina oled Taaniel, Juuda vangide seltsist, keda kuningas, mu isa, Juudast tõi?
14
ma olen sinust kuulnud, et sinus on jumalate vaim, ja et sinul leidub arusaamist ja taipu ning erilist tarkust.
15
Ja nüüd on mu ette toodud targad ja nõiad seda kirja lugema ning selle tähendust mulle teatavaks tegema, aga nad ei ole suutnud sellele asjale seletust anda.
16
Sinust ma olen aga kuulnud, et sina suudad seletusi anda ja sõlmi harutada. Kui sa nüüd suudad kirja lugeda ja selle tähenduse mulle teatavaks teha, siis riietatakse sind purpurisse, sulle pannakse kuldkee kaela ja sa saad kolmandaks valitsejaks kuningriigis!"
17
Siis kostis Taaniel ja ütles kuninga ees: "Su annid jäägu sulle enesele ja oma kingitused anna mõnele teisele. Aga kirja ma loen kuningale ja teen selle tähenduse temale teatavaks!
18
Sina, kuningas! Kõigekõrgem Jumal oli annud su isale Nebukadnetsarile kuningriigi ja võimu, au ja hiilguse.
19
Võimu pärast, mille ta temale oli annud, värisesid ja kartsid tema ees kõik rahvad, suguvõsad ja keeled. Tema tappis, keda tahtis, ja jättis ellu, keda tahtis; ta ülendas, keda tahtis, ja alandas, keda tahtis.
20
Aga kui ta süda suurustas ja ta vaim paadus ülemeelseks käitumiseks, siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja ta au võeti temalt ära.
21
Ta aeti ära inimlaste hulgast ja ta süda muutus looma südame sarnaseks; tema eluase oli metseeslite juures ja temale anti rohtu süüa nagu härgadele ja ta ihu kasteti taeva kastega, kuni ta mõistis, et Kõigekõrgem Jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab.
22
Aga sina, tema poeg Belsassar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda,
23
vaid oled tõusnud taeva Issanda vastu: Tema koja riistad on toodud su ette, ja sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest viina; sa oled ülistanud hõbe-, kuld-, vask-, raud-, puu-, ja kivijumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista! Aga seda Jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, sa ei ole austanud!
24
Sellepärast on tema poolt läkitatud see käsi ja kirjutatud see kiri!
25
Ja see on see kirjutatud kiri: Menee, menee, tekeel, ufarsiin!
26
Sõnade tähendus on niisugune: menee - Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõpu!
27
Tekeel - sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat!
28
Ufarsiin - ja su kuningriik on tükeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele!"
29
Siis Belsassar andis käsu ja Taaniel riietati purpurisse, temale pandi kuldkee kaela ja temast kuulutati, et ta hakkab kuningriigis valitsema kolmandana.
30
Selsamal ööl tapeti Belsassar, Kaldea kuningas!

Taanieli peatükk 6

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja meedlane Daarjaves sai kuningriigi enesele, kui ta oli kuuskümmend kaks aastat vana.
2
Daarjaves arvas heaks seada kuningriigi üle sada kakskümmend asehaldurit, et neid oleks kogu kuningriigis,
3
ja nende üle kolm ametikandjat, kelledest üks oli Taaniel, kelledele need asehaldurid pidid aru andma, et kuningale ei sünniks kahju.
4
Siis oli see Taaniel silmapaistvam kui teised ametikandjad ja asehaldurid, sellepärast et temas oli eriline vaim; ja kuningas kavatses tema tõsta üle kogu kuningriigi.
5
Siis need ametikandjad ja asehaldurid otsisid ettekäänet taanielile kuningriigivastase süü leidmiseks; aga nad ei suutnud leida ühtki ettekäänet ega midagi halba, sellepärast et ta oli ustav ja mingit hooletust ega halba tema kohta ei leidunud.
6
Siis ütlesid needsinased mehed: "Me ei leia selle Taanieli vastu ühtki ettekäänet, kui me seda ei leia ühenduses tema Jumala seadusega."
7
Siis need ametikandjad ja asehaldurid tormasid kuninga juure ja ütlesid temale nõnda: "Kuningas Daarjaves elagu igavesti!
8
Kõik kuningriigi ametikandjad, maavalitsejad ja asehaldurid, nõunikud ja maavanemad on pidanud nõu, et kuningas annaks korralduse ja jõustaks keelu, et igaüks, kes kolmekümne päeva jooksul palub midagi mõnelt jumalalt või inimeselt, aga mitte sinult, kuningas, visatakse lõukoerte auku!
9
Nüüd, kuningas, avalda keeld ja kirjuta kiri, mida meedlaste ja pärslaste muutmatu seaduse tõttu ei tohi tühistada!"
10
Seepeale kuningas Daarjaves kirjutas kirja ja keelu.
11
Aga kui Taaniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, siis ta läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jeruusalema poole. Ja kolm korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud.
12
Siis need mehed tormasid sisse ja leidsid Taanieli palvetamast ja anumast oma Jumala ees.
13
Selle järele nad astusid kuninga ette ja küsisid kuninga keelu kohta: "Kas sa pole mitte kirjutanud keelu, et iga inimene, kes kolmekümne päeva jooksul palub midagi mõnelt jumalalt või inimeselt, aga mitte sinult, kuningas, visatakse lõukoerte auku?" Kuningas kostis ja ütles: "Asi on kindel meedlaste ja pärslaste muutmatu seaduse järele!"
14
Siis nad kostsid ja ütlesid kuninga ees: "Taaniel, kes on Juuda vangide seltsist, ei hooli sinust, kuningas, ega keelust, mille sa oled kirjutanud, vaid ta palvetab kolm korda päevas oma palvet!"
15
Kui kuningas seda kuulis, siis oli see temale väga ebameeldiv ja ta oli mures Taanieli pärast, kuidas teda päästa; ja ta nägi vaeva tema päästmiseks kuni päikeseloojakuni.
16
Siis need mehed tormasid kuninga juure ja ütlesid kuningale: "Tea, kuningas, et meedlaste ja pärslaste seaduseks on, et ühtki kuninga antud keeldu või korraldust ei tohi muuta?"
17
Siis kuningas andis käsu ja Taaniel toodi ning visati lõukoerte auku. Kuningas rääkis ja ütles Taanielile: Sinu Jumal, keda sa lakkamata teenid, päästku sind!
18
Siis toodi üks kivi ja pandi augu suule, ja kuningas pitseeris selle oma pitserisõrmusega ja oma suurnike pitserisõrmustega, et taanieli asjas ei oleks muutust.
19
Siis läks kuningas oma paleesse ja veetis öö paastudes ega lasknud mänguriistu enese ette tuua, ja tal ei olnud und.
20
Koiduajal, kui valgeks oli läinud, kuningas tõusis ja läks kiiresti lõukoerte augu juure.
21
Ja kui ta jõudis augu juure, kus Taaniel oli, ta hüüdis kurva häälega; ja kuningas rääkis ning ütles Taanielile: Taaniel, elava Jumala sulane! Kas su Jumal, keda sa lakkamata oled teeninud, on suutnud sind päästa lõukoerte küüsist?"
22
Siis Taaniel kõneles kuningaga: "Kuningas elagu igavesti!
23
Minu Jumal läkitas oma ingli ja sulges lõukoerte suud, ja need ei teinud mulle kurja, sellepärast et mind leiti olevat tema ees süütu; ja nõnda ei ole ma ka sinu ees, kuningas, kurja teinud!"
24
Siis oli kuningas tema pärast väga rõõmus ja käskis Taanieli august välja tuua; ja Taaniel toodi august välja ning tema küljes ei leitud ühtki viga, sellepärast et ta oli uskunud oma Jumalasse.
25
Ja kuningas käskis tuua need mehed, kes olid Taanieli süüdistanud, ja visata lõukoerte auku, nemad, nende lapsed ja naised; ja nad ei olnud veel jõudnud augu põhja, kui lõukoerad said nende üle võimuse ja murdsid kõik nende kondid.
26
Siis kuningas Daarjaves kirjutas kõigile rahvastele, suguvõsadele ja keeltele, kes elasid kogu maal: "Teie rahu olgu suur!
27
Minu poolt on antud käsk, et kogu mu kuningriigi võimupiirkonnas tuleb väriseda ja karta Taanieli Jumala ees! Sest tema on elav Jumal ja püsib igavesti! tema kuningriik ei hukku ja tema valitsus ei lõpe!
28
tema päästab ja vabastab, tema teeb tunnustähti ja imesid taevas ja maa peal - tema, kes päästis Taanieli lõukoerte küüsist!"
29
Ja sellesinase Taanieli käsi käis hästi Daarjavese kuningriigis ja pärslase Koorese kuningriigis.