A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

3. Moosese peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Jehoova kutsus Moosese ning rääkis kogudusetelgist temaga, üteldes:
2
"Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui keegi teist tahab tuua Jehoovale ohvrianni lojustest, siis ta toogu oma ohvriand veistest või pudulojustest
3
Kui tema ohvrianniks on põletusohver veistest, siis ta toogu üks veatu isaloom; ta toogu see kogudusetelgi ukse juure, et ta leiaks armu Jehoova ees.
4
Ja ta pangu oma käsi põletusohvri pea peale, et see leiaks armu tema heaks ja tooks temale lepituse.
5
Siis ta tapku mullikas Jehoova ees ja Aaroni pojad, preestrid, toogu veri ning piserdagu verd ümberringi altarile, mis on kogudusetelgi ukse ees.
6
Ta nülgigu põletusohver ja raiugu see tükkideks.
7
Ja preester Aaroni pojad tehku altarile tuli ja pangu puid tulle.
8
Ja preestrid, Aaroni pojad, seadku tükid ühes pea ja rasvaga puude peale, mis on altaril olevas tules.
9
Sisikond ja jalad pestagu veega, ja preester süüdaku see kõik altaril põlema: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Jehoovale.
10
Ja kui ta ohvriand põletusohvriks on pudulojustest, lammastest või kitsedest, siis ta toogu selleks veatu isaloom
11
ja tapku see Jehoova ees altari põhjapoolses küljes; ja preestrid, Aaroni pojad, piserdagu selle verd altaril ümberringi.
12
Ja ta raiugu see tükkideks ühes pea ja rasvaga, ja preester seadku need puude peale, mis on altaril olevas tules.
13
Sisikond ja jalad pestagu veega, ja preester toogu kõik see ning süüdaku altaril põlema: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Jehoovale.
14
Ja kui tema ohvrianniks Jehoovale on põletusohver lindudest, siis ta toogu oma ohver turteltuvidest või muudest tuvidest.
15
Preester viigu see altari juure ja näpistagu sellelt pea ning süüdaku see altaril põlema; ja selle veri pigistatagu altari seina peale.
16
Ta eemaldagu selle pugu ühes sulestikuga ja visaku see altari kõrvale, idapoolsesse külge, tuhaasemele.
17
Siis ta lõigaku see lõhki tiibade juurest, ilma neid eraldamata, ja preester süüdaku see altaril põlema puude peal, mis on tules: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Jehoovale.

3. Moosese peatükk 10

Flash tuleb sisse lülitada
1
Aga Aaroni pojad Naadab ja Abihu võtsid kumbki oma sütepanni ja tegid neisse tule, panid selle peale suitsutusrohtu ja tõid Jehoova ette võõra tule, mida ta neid ei olnud käskinud teha,
2
siis väljus Jehoova eest tuli ja põletas neid, nõnda et nad surid Jehoova ees.
3
Ja Mooses ütles Aaronile: "See ongi, millest Jehoova on rääkinud, üteldes: oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au!" Aga Aaron vaikis.
4
Siis Mooses kutsus Miisaeli ja Elsafani, Aaroni isavenna Ussieli pojad, ja ütles neile: "Astuge ligi, kandke oma vennad pühamust ära väljapoole leeri!"
5
Ja nad astusid ette ning kandsid nad hamedega tükkis väljapoole leeri, nagu Mooses oli käskinud.
6
Ja Mooses ütles Aaronile ja tema poegadele Eleasarile ja Iitamarile: "Ärge jätke oma juukseid lahti ja ärge käristage lõhki oma riideid, et te ei sureks ja tema viha ei tabaks tervet kogudust! Aga teie vennad, kogu Iisraeli sugu, nutku seda põletust, mille Jehoova süütas!
7
Ja ärge väljuge kogudusetelgi uksest, et te ei sureks, sest teie peal on Jehoova võideõli!" Ja nad tegid, nagu Mooses ütles.
8
Ja Jehoova rääkis Aaroniga, üteldes:
9
"Viina ja vägijooke sa ei tohi juua, ei sina ega su pojad ühes sinuga, kui te lähete kogudusetelki, et te ei sureks! See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks,
10
et saaksite teha vahet püha ja ebapüha vahel ning roojase ja puhta vahel
11
ja õpetada Iisraeli lastele kõiki neid seadusi, milledest Jehoova neile Moosese läbi on rääkinud!"
12
Ja Mooses rääkis Aaronile ja Eleasarile ja Iitamarile, tema järelejäänud poegadele: "Võtke roaohver, mis Jehoova tuleohvritest on üle jäänud, ja sööge seda hapnematult altari kõrval, sest see on väga püha."
13
Sööge seda pühas paigas, sest see on sinu ja su poegade seaduslik osa Jehoova tuleohvritest. Minule on antud niisugune käsk.
14
Kõigutusrinda ja tõstereit aga sööge ühes puhtas paigas, sina ja su pojad ja tütred ühes sinuga; sest need on Iisraeli laste tänuohvritest antud sinu ja su poegade seaduslikuks osaks,
15
Tõstereis ja kõigutusrind toodagu ühes tuleohvri rasvadega, et neid kõigutataks kõigutusohvrina Jehoova ees; need olgu sinule ja su poegadele ühes sinuga igavesti kuuluvaks osaks, nagu Jehoova on käskinud!"
16
Aga kui Mooses hoolsasti otsis patuohvri sikku, vaata, siis oli see põletatud! Siis ta vihastus Eleasari ja Iitamari, Aaroni järelejäänud poegade peale ning ütles:
17
"Mispärast te ei ole patuohvrit söönud pühas paigas? See on ju väga püha ja see on antud teile, et te võtaksite ära koguduse patusüü, toimetades neile lepitust Jehoova ees.
18
Näe, selle verd ei ole viidud pühamusse! Te pidite seda kindlasti sööma pühamus, nagu ma käskisin!"
19
Ja Aaron ütles Moosesele: "Vaata, nad on täna ohverdanud oma patuohvri ja põletusohvri Jehoova ees, ja ometi on mulle need asjad juhtunud! Kui ma täna oleksin söönud patuohvrit, kas see oleks siis Jehoova silmis hea olnud!"
20
Kui Mooses seda kuulis, siis oli see hea tema silmis.

3. Moosese peatükk 11

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Jehoova rääkis Moosese ja Aaroniga, üteldes neile:
2
"Rääkige Iisraeli lastega ja ütelge: need on loomad, keda te võite süüa kõigist loomadest maa peal:
3
igat looma, kellel on sõrad, täielikult lõhestatud sõrad, ja kes mäletseb mälu, võite süüa.
4
Ometi ärge sööge neist, kes mäletsevad mälu ja kelledel on lõhestatud sõrad: kaamelit, sest ta mäletseb küll mälu, aga tal ei ole sõrgu; ta olgu teile roojane;
5
ega kaljumäkra, sest ta mäletseb küll mälu, aga tal ei ole sõrgu; ta olgu teile roojane;
6
ega jänest, sest ta mäletseb küll mälu, aga tal ei ole sõrgu; ta olgu teile roojane;
7
ega siga, sest tal on küll sõrad, täielikult lõhestatud sõrad, aga ta ei mäletse mälu; ta olgu teile roojane.
8
Nende liha ärge sööge ja nende korjuseid ärge puudutage, need olgu teile roojased.
9
Kõigist vees elavaist võite süüa neid: kõiki neid vees, niihästi meres kui jõgedes, kelledel on uimed ja soomused, võite süüa.
10
Aga kõik meres ja jõgedes, kellest vesi kihab ja kõigist elavaist hingedest vees, kelledel ei ole uimi ja soomuseid, olgu teile jälgid.
11
Jah, need olgu teile jälgid, nende liha ärge sööge ja nende raibe olgu teile jälk!
12
Kõik need vees, kelledel ei ole uimi ja soomuseid, olgu teile jälgid.
13
Ja lindudest olgu teile jälgid need, neid ärge sööge, need on jälgid: kotkas, lambakotkas, must raisakotkas,
14
harksabakull, raudkull oma liikidega,
15
kõik kaarnad oma liikidega,
16
jaanalind, kägu, kajakas, haugas oma liikidega,
17
kakuke, kormoran, kassikakk,
18
öökull, puguhani, raisakull,
19
toonekurg, haigur oma liikidega, vainukägu ja nahkhiir.
20
Kõik tiivulised putukad, kes käivad neljal jalal, olgu teile jälgid.
21
Kõigist tiivulisist putukaist võite süüa ainult neid, kes käivad neljal jalal, kelledel jalgadest ülalpool on sääred maa peal hüppamiseks;
22
neist võite süüa järgmisi: rändrohutirts oma liikidega, solaam oma liikidega, hargol oma liikidega ja hagab oma liikidega.
23
Aga kõik muud tiivulised putukad, kelledel on neli jalga, olgu teile jälgid
24
ja neist te saate roojaseks; igaüks, kes puudutab nende raibet, on õhtuni roojane.
25
Ja igaüks, kes nende raipest midagi kannab, peab oma riided pesema ja olema õhtuni roojane.
26
Kõik loomad, kelledel on sõrad, aga kelle sõrad ei ole täiesti lõhestatud ja kes ei mäletse mälu, olgu teile roojased; igaüks, kes neid puudutab, saab roojaseks.
27
Ja kõik, kes käivad käppadel kõigist neljal jalal käivaist loomadest, olgu teile roojased; igaüks, kes puudutab nende raibet, on õhtuni roojane.
28
Ja kes nende raibet kannab, peab oma riided pesema ja olema õhtuni roojane; need olgu teile roojased.
29
Ja need olgu teile roojased väikeloomadest, kes maa peal roomavad: mutt, hiir, sisalik oma liikidega,
30
karihiir, okassisalik, müürisisalik, liivasisalik ja kameeleon.
31
Need olgu teile roojased kõigist roomajaist; igaüks, kes neid puudutab, kui nad on surnud, on õhtuni roojane.
32
Ja kõik asjad, mille peale mõni neist langeb, kui ta on surnud, saavad roojaseks, nii iga puuriist või riie või nahk või kott - kõik riistad, milledega tehakse tööd: need tuleb panna vette ja need on õhtuni roojased, siis need saavad puhtaks.
33
Ja kui mõni neist on langenud mõnesse saviastjasse, siis saab kõik, mis selles on, roojaseks ja te lööge see astja puruks.
34
Iga roog, mida süüakse, millesse niisugune vesi satub, ja iga jook, mida juuakse, on igas niisuguses astjas roojane.
35
Iga asi, mille peale langeb neist mõne raibe, saab roojaseks; küpsetusahi ja tulekolded tuleb maha kiskuda, need on roojased ja jäävad teile roojaseks.
36
Aga allikas või kaev, millesse koguneb vett, on puhas; ometi, kes puudutab neis olevat raibet, saab roojaseks.
37
Ja kui neist mõne raibe langeb mingi külviseemne peale, mida külvatakse, siis see jääb puhtaks.
38
Aga kui seeme on veega kastetud ja mõni raibe langeb selle peale, siis seeme saab teile roojaseks.
39
Kui mõni neist loomadest, kes teile on toiduseks, sureb, siis on see, kes puudutab tema raibet, õhtuni roojane.
40
Kes tema raibet sööb, see peab oma riided pesema ja olema õhtuni roojane; ja kes tema raibet kannab, peab oma riided pesema ja olema õhtuni roojane.
41
Ja kõik roomajad, kes maa peal roomavad, on jälgid, neid ärgu söödagu.
42
Mitte ühtki neist, kes liiguvad kõhu peal, ega ühtki neist, kes käivad neljal või rohkemal jalal kõigist roomavaist väikeloomadest maa peal, ei tohi te süüa, sest need on jälgid.
43
Ärge tehke endid vastikuks mitte ühegi roomava roomaja pärast; ärge roojastage endid nendega, et saate nende läbi roojaseks.
44
Sest mina olen Jehoova, teie Jumal! Pühitsege siis endid ja olge pühad, sest mina olen püha! Ja ärge roojastage oma hingi mitte ühegi roomaja pärast, kes maa peal roomab,
45
sest mina olen Jehoova, kes teid tõi ära Egiptusemaalt, et olla teile Jumalaks. Olge siis pühad, sest mina olen püha!
46
See on seadus loomade ja lindude ja kõigi elavate hingede kohta, kelledest vesi kihab, ja iga hinge kohta, kes maa peal roomab,
47
et te teeksite vahet roojase ja puhta vahel, looma vahel, keda tohib süüa, ja looma vahel, keda ei tohi süüa!"

3. Moosese peatükk 16

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Jehoova rääkis Moosesega pärast Aaroni kahe poja surma, kui need Jehoova ette astudes olid surnud.
2
Ja Jehoova ütles Moosesele: "Ütle oma vennale Aaronile, et ta mitte igal ajal ei läheks pühamusse sissepoole eesriiet, laeka peal oleva lepituskaane ette, et ta ei sureks, sest ma ilmutan ennast lepituskaane kohal pilve sees.
3
Ainult sel viisil võib Aaron minna pühamusse: üks noor härjavärss patuohvriks ja jäär põletusohvriks;
4
ta pangu selga püha linane hame, jalga linased püksid ihu katteks, vöötagu ennast linase vööga ja mähkigu ümber pea linane peakate: need on pühad riided; ta loputagu oma ihu veega ja pangu need selga.
5
Ja ta võtku Iisraeli laste koguduselt kaks sikku patuohvriks ja üks jäär põletusohvriks.
6
Ja Aaron toogu esile oma patuohvri härjavärss ning toimetagu lepitust enese ja oma pere eest.
7
Siis ta võtku need kaks sikku ja pangu need seisma Jehoova ette kogudusetelgi ukse juure.
8
Ja Aaron heitku liisku nende kahe siku vahel: üks liisk Jehoovale ja teine liisk Asaselile.
9
Siis Aaron toogu esile see sikk, kelle liisk määras Jehoovale, ja valmistagu see patuohvriks.
10
Aga sikk, kelle liisk määras Asaselile, pandagu elusana Jehoova ette, et tema peal lepitust toimetada, saates ta kõrvesse Asaselile.
11
Seejärel Aaron toogu esile oma patuohvri härjavärss ning toimetagu lepitust enese ja oma pere eest ja tapku oma patuohvri härjavärss.
12
Ja ta võtku sütepannitäis tuliseid süsi altari pealt Jehoova eest ja mõlemad pihud täis peent, healõhnalist suitsutusrohtu ja viigu sissepoole eesriiet.
13
Ja ta pangu suitsutusrohi tule peale Jehoova ees, nõnda et suitsutuspilv kataks lepituskaane, mis on seaduselaeka peal, et ta ei sureks.
14
Ja ta võtku härjavärsi verd ja piserdagu sõrmega lepituskaane esikülje peale; ja lepituskaane ette ta piserdagu sõrmega verd seitse korda.
15
Siis ta tapku rahva patuohvri sikk ja viigu selle veri sissepoole eesriiet ning talitagu selle verega, nõnda nagu ta talitas härjavärsi verega: ta piserdagu seda lepituskaane peale ja lepituskaane ette.
16
Ja ta toimetagu lepitust pühamu eest Iisraeli laste roojuste pärast ja nende üleastumiste pärast kõigi nende pattude kohaselt; nõnda ta tehku ka kogudusetelgiga, mis asetseb nende juures keset nende roojusi,
17
Ühtki inimest ärgu olgu kogudusetelgis, kui ta läheb pühamusse lepitust toimetama, kuni ta on välja tulnud ja on lepitust toimetanud enese ja oma pere ja kogu Iisraeli koguduse eest.
18
Siis ta mingu välja altari juure, mis on Jehoova ees, ja toimetagu lepitust selle eest; ta võtku härjavärsi verd ja siku verd ja määrigu seda altari sarvedele ümberringi.
19
Ja ta piserdagu sõrmega verd selle peale seitse korda ja puhastagu ning pühitsegu seda Iisraeli laste roojuste pärast,
20
Ja kui ta on lõpetanud pühamu ja kogudusetelgi ja altari lepitamise, siis ta toogu esile elus sikk
21
ja Aaron pangu oma mõlemad käed elusa siku pea peale ja tunnistagu tema peal üles kõik Iisraeli laste süüteod ja kõik nende üleastumised kõigis nende pattudes ja pangu need siku pea peale ning saatku see ühe kõlvulise mehe käe kõrval kõrbe:
22
sikk kannab enesega kõik nende patud tühjale maale; sikk lastagu kõrves lahti.
23
Ja Aaron mingu kogudusetelki ja võtku seljast linased riided, milled ta pühamusse minnes selga pani, ja jätku need sinna.
24
Ta loputagu oma ihu veega pühas paigas ja pangu selga omad riided; siis ta mingu välja ja ohverdagu oma põletusohver ja rahva põletusohver ning toimetagu lepitust enese ja rahva eest.
25
Ja ta süüdaku patuohvri rasv altaril põlema.
26
Ja see, kes laskis siku lahti Asaselile, pesku oma riided ja loputagu oma ihu veega, alles pärast seda ta tulgu leeri.
27
Ja patuohvri härjavärss ja patuohvri sikk, kellede veri viidi lepituse toimetamiseks pühamusse, viidagu väljapoole leeri ja nende nahad, liha ja raba põletatagu tulega.
28
Ja see, kes neid põletas, pesku oma riided ja loputagu oma ihu veega, alles pärast seda ta tulgu leeri.
29
See olgu teile igaveseks kohustuseks: seitsmenda kuu kümnendal päeval peate alandama oma hinged; ja te ei tohi teha mitte mingisugust tööd, ei päriselanik ega võõras, kes teie keskel elab,
30
sest sel päeval toimetatakse lepitust teie eest, et teid puhastada; te peate saama puhtaks kõigist oma pattudest Jehoova ees!
31
See olgu teile täielikuks hingamispäevaks; siis alandage oma hinged, see olgu igaveseks kohustuseks.
32
Ja lepitust toimetagu see preester, kes on võitud ja kelle käsi on täidetud, et ta oleks preester oma isa asemel; ta pangu selga linased riided, pühad riided,
33
ja toimetagu lepitust kõige pühama paiga, kogudusetelgi ja altari eest; ja ta toimetagu lepitust preestrite ja kogu koguduse rahva eest.
34
See olgu teile igaveseks kohustuseks: üks kord aastas tuleb Iisraeli laste eest lepitust toimetada kõigi nende pattude pärast!" Ja Aaron tegi nõnda, nagu Jehoova oli Moosesele käsu annud.

3. Moosese peatükk 25

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Jehoova rääkis Moosesega Siinai mäel, üteldes:
2
"Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: kui te tulete maale, mille mina teile annan, siis maa puhaku Jehoova auks.
3
Kuus aastat külva oma põldu ja kuus aastat nopi oma viinamäge ja korista maa saaki,
4
aga seitsmendal aastal olgu maal täielik puhkeaeg, puhkus Jehoova auks: sa ei tohi külvata oma põldu ega noppida oma viinamäge!
5
Ära lõika pärast su lõikust isevõrsunud vilja ja ära nopi hoolduseta kasvanud viinamarju! See olgu maale puhkeaastaks.
6
Aga maa puhkeaja vili võib olla teile toiduks: sinule, su sulasele ja ümmardajale, su päevilisele ja majalisele, kes elab võõrana su juures.
7
Ka su lojustele ja metselajaile, kes su maal on, olgu toiduks kogu selle saak.
8
Loe enesele seitse aastanädalat, seitse korda seitse aastat: nõnda saab sulle seitsme aastanädala aega nelikümmend üheksa aastat.
9
Siis lase seitsmenda kuu kümnendal päeval kõlada sarvehäält: lepituspäeval kõlagu sarv kogu maal!
10
Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist kõigile elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juure.
11
Viiekümnes aasta olgu teile juubeliaastaks: ärge külvake, ärge lõigake isevõrsunud vilja ja ärge noppige hoolduseta kasvanud viinamarju.
12
Sest juubeliaasta olgu teile püha: sööge põllult, mida see ise kannab.
13
Niisugusel juubeliaastal peab igaüks saama tagasi oma pärisosale.
14
Ja kui sa maaomandi oma ligimesele müüd või oma ligimeselt ostad, siis ärge üksteist tüssake!
15
Osta oma ligimeselt, arvestades aastaid pärast juubeliaastat; tema müügu sulle, arvestades saagiaastaid:
16
seevõrra kui aastaid on rohkem, suurenda oma ostuhinda, ja seevõrra kui aastaid on vähem, vähenda oma ostuhinda, sest ta peab sulle müüma saagi kohaselt.
17
Ükski ärgu tüssaku oma ligimest, vaid kartku oma Jumalat, sest mina olen Jehoova, teie Jumal!
18
Tehke mu seadluste järele ning pidage mu kohtuseadusi ja täitke neid, et te võiksite maal julgesti elada!
19
Maa annab siis teile vilja ja te sööte küllastuseni ning elate seal julgesti.
20
Ja kui te küsite: mida me sööme seitsmendal aastal? vaata, me ei tohi külvata ega koristada oma saaki!,
21
siis ma saadan teile kuuendal aastal oma õnnistuse, et see annaks saaki kolmeks aastaks!
22
Ja kui te külvate kaheksandal aastal, siis on teil veel süüa tunamullusest saagist kuni üheksanda aastani: seni kui jõuab selle saak, on teil süüa vana!
23
Maad ärgu müüdagu igaveseks, sest maa on minu päralt; sest te olete ju võõrad ja majalised minu juures!
24
Aga kogu maal, mis on teie valduses, laske maad lunastada.
25
Kui su vend jääb kehvaks ja müüb midagi oma maaomandist, siis tulgu lunastama see, kes temale on kõige lähem, ja lunastagu, mida ta vend on müünud.
26
Kui kellelgi ei ole lunastajat, aga ta enese jõud lubab ja ta hangib nii palju kui lunastuseks on tarvis,
27
siis ta arvestagu aastaid müügist alates ja andku rohkem maksetud osa tagasi mehele, kellele ta müüs, ja ta mingu taas oma maaomandile.
28
Aga kui ta jõud ei suuda hankida nii palju, kui tasumiseks on tarvis, siis jäägu see, mis ta on müünud, ostja kätte kuni juubeliaastani; aga juubeliaastal see saagu vabaks ja tema mingu tagasi oma maaomandile.
29
Kui keegi müüb eluhoone müüriga ümbritsetud linnas, siis olgu tal lunaõigus aasta jooksul müügist arvates; tal olgu lunaõigus kogu aasta.
30
Aga kui seda ei lunastata, enne kui kogu aasta on möödunud, siis peab koda, mis on müüriga ümbritsetud linnas, jääma jäädavalt selle ostjale ja tema tulevastele põlvedele, ilma et see juubeliaastal saaks vabaks.
31
Aga kodasid külades, milledel ei ole müüre ümber, loetagu põllumaale kuuluvaiks: need on lunastatavad ja juubeliaastal tagasiantavad.
32
Ja leviitide linnade, kodade kohta nende omandiks olevais linnades, kehtib see: leviitidel olgu igavene lunaõigus.
33
Kui keegi leviitidelt lunastab müüdud koja linnas, kus on nende omand, siis tuleb see ometi loovutada juubeliaastal, sest kojad leviitide linnades on nende omandiks Iisraeli laste keskel.
34
Ja nende linnade ümbruse karjamaad ärgu müüdagu, sest see on nende igavene pärandus.
35
Kui su vend jääb kehvaks ja ta jõud väsib su kõrval, siis toeta teda, ta elagu su juures nagu võõras või majaline.
36
Sa ei tohi temalt võtta renti ega vahekasu, vaid karda oma Jumalat ja lase oma vennal elada su juures.
37
Ära anna temale oma raha rendi peale ja ära anna oma toitu vahekasu eest.
38
Mina olen Jehoova, teie Jumal, kes teid tõi ära Egiptusemaalt, et anda teile Kaananimaa ja olla teile Jumalaks!
39
Kui su vend su kõrval jääb kehvaks ja müüb ennast sulle, siis sa ei tohi tema peale panna orjatööd,
40
vaid ta olgu su juures nagu palgaline, nagu majaline; ta teenigu sind kuni juubeliaastani.
41
siis ta võib ära minna su juurest, tema ja ta lapsed ühes temaga, et ta saaks tagasi oma suguvõsa juure ja tuleks jälle oma isade maaomandile.
42
Sest nemad on minu sulased, kelled ma tõin ära Egiptusemaalt; neid ei tohi müüa, nagu orje müüakse!
43
Sa ei tohi teda valitseda vägivallaga, vaid karda oma Jumalat!
44
Aga kes peavad saama sulle orjaks ja orjatariks, need ostke ümberkaudsete rahvaste hulgast orjaks ja orjatariks.
45
Nõndasamuti võite osta ka oma majaliste laste hulgast, kes elavad võõraina teie juures, samuti nende sugulaste hulgast, kes on teie juures, kelled nad teie maal on sünnitanud; need saagu teile pärisomaks,
46
need omandage oma laste jaoks pärast teid päritavaks omandiks; neile võite orjuse igaveseks peale panna, aga teie vendade Iisraeli laste hulgas ärgu ükski valitsegu teise üle vägivallaga.
47
Kui su juures oleva võõra või majalise jõud hakkab kandma, aga su vend tema juures jääb kehvaks ja ta müüb ennast võõrale, kes su juures on majalisena või on võõra suguvõsa järeltulija,
48
siis jäägu temale pärast enese müümist lunaõigus: teda lunastagu üks ta vendadest,
49
või lunastagu teda ta lell või lellepoeg või keegi ta suguvõsa lähemaist veresugulastest, või kui ta jõud kannab, siis ta lunastagu ennast ise.
50
Ta arvestagu ühes sellega, kes tema ostis, aega aastast, mil ta ennast temale müüs, kuni juubeliaastani, et ta müügiraha jaotuks aastate arvuga; tema juures olemist peetagu päevilise ajaks.
51
Kui veel palju aastaid on üle jäänud, siis ta maksku neile vastavalt oma lunahind tagasi rahast, mille eest ta osteti.
52
Aga kui juubeliaastani on vähe aastaid üle jäänud, siis arvestatagu temale ta maksta olev lunahind vastavalt ta oldud aastaile.
53
Ta olgu tema juures nagu päeviline aastast aastasse; sinu silma ees ta ei tohi tema üle vägivallaga valitseda.
54
Aga kui teda sel viisil ei lunastata, siis ta saagu juubeliaastal vabaks, tema ja ta lapsed ühes temaga,
55
sest Iisraeli lapsed on minu sulased; minu sulased on need, kelled ma tõin ära Egiptusemaalt. Mina olen Jehoova, teie Jumal!

3. Moosese peatükk 26

Flash tuleb sisse lülitada
1
Te ei tohi enestele teha ebajumalaid ega nikerdatud kuju, ärge püstitage enestele ühtki sammast ja ärge pange oma maale kummardamiseks kivist kujundit, sest mina olen Jehoova, teie Jumal!
2
Pidage minu hingamispäevi ja kartke mu pühamut! Mina olen Jehoova!
3
Kui te käite mu seaduste järele ning peate mu käske ja teete nende järele,
4
siis ma annan teile vihmu nende õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud väljal annavad oma vilja;
5
rehepeks kestab teil viinamarjalõikuseni ja viinamarjalõikus kestab külviajani: te saate leiba süüa küllastuseni ja elada oma maal julgesti!
6
Ja mina annan maale rahu, te saate magada ja ükski ei hirmuta teid; ma hävitan maalt kurjad metselajad ja mõõk ei käi üle teie maast!
7
Te ajate taga oma vaenlasi ja need langevad teie ees mõõga läbi!
8
Viis teie seast ajavad taga sada ja sada teie seast ajavad taga kümmet tuhat, ja teie vaenlased langevad teie ees mõõga läbi!
9
Ma pöördun teie poole ja teen teid viljakaks, lasen teid saada arvurikkaks ja jõustan oma lepingu teiega!
10
Teile jätkub söömiseks vana, mullust vilja ja uudse pärast peate välja viskama mulluse!
11
Ma panen oma eluaseme teie keskele ja mu hing ei põlga teid ära!
12
Ma käin teie keskel ja olen teie Jumal, ja teie peate olema mu rahvas!
13
"Mina olen Jehoova, teie Jumal, kes teid tõi ära Egiptusemaalt, et te ei oleks enam nende orjad; ma murdsin katki teie ikkepuud ja panin teid käima püstipäi!"
14
Aga kui te ei kuula mind ega tee kõigi nende käskude järele,
15
vaid hülgate mu seadlused ja teie hinged põlgavad mu kohtuseadusi, nõnda et te ei tee kõigi mu käskude järele, vaid tühistate mu lepingu,
16
siis teen ka mina teiega sedasama ja saadan teie kallale ootamata kohkumise, kõhetustõve ja palaviku, mis kustutab silmad ja närib hinge; ja te külvate ilmaaegu oma seemet, sest teie vaenlased söövad selle!
17
Ja ma pööran oma palge teie vastu ning teie vaenlane lööb teid; teie vihamehed hakkavad valitsema teie üle ja te põgenete, isegi kui keegi teid taga ei aja!
18
Ja kui te sellest hoolimata ei kuula mind, siis ma karistan teid veel seitse korda enam teie pattude pärast!
19
Ma murran teie ülbe kõrkuse ja teen teie taeva raua ja teie maa vase sarnaseks!
20
Siis teie ramm kulub asjata, teie maa ei anna enam saaki ja maa puud ei kanna vilja!
21
Ja kui te siiski teete mulle vastuoksa ega taha mind kuulda, siis ma nuhtlen teid veel seitsmekordselt teie pattude pärast!
22
Ma läkitan teie kallale metselajaid, kes teevad teid lapsetumaks, murravad teie lojuseid ja vähendavad teid endid, nõnda et teie teed jäävad tühjaks!
23
Aga kui te sellest veel ei lase endid minu poolt hoiatada ja teete mulle ikka vastuoksa,
24
siis teen minagi teile vastuoksa ja mina löön teid seitsmekordselt teie pattude pärast!
25
Ma saadan teie kallale tasumismõõga, mis tasub kätte lepingu rikkumise eest! Ja kui te siis kogunete oma linnadesse, läkitan mina teie keskele katku ja teid antakse vaenlase kätte!
26
Kui ma murran katki teie leivatoe, siis küpsetavad teie leiba kümme naist ühes ahjus; nad annavad teie leiva tagasi kaalu järele, ja kui te sööte, siis teie kõhud ei saa täis!
27
Aga kui te seejuures veel ei kuula mind ja teete mulle vastuoksa,
28
siis teen minagi tulises vihas teile vastuoksa ja karistan teid seitsmekordselt teie pattude pärast!
29
Te peate sööma oma poegade ja tütarde liha!
30
Ma hävitan teie ohvrikünkad ja purustan teie suitsutusaltarid; ma viskan teie laibad teie elutumate ebajumalate peale ja mu hing põlastab teid!
31
Ma teen teie linnad varemeiks ja hävitan teie pühamud, ja mulle ei meeldi enam teie uimastuslõhn!
32
Jah, mina ise hävitan maa, nõnda et teie vaenlased, kes seal elavad, pööraselt kohkuvad!
33
Teid ma aga pillutan rahvaste sekka ja paljastan mõõga teie taga! Teie maa laastatakse ja teie linnad muutuvad varemeiks!
34
Siis maa saab hüvituse oma puhkeaegade arvel kõigil oma tühjuse päevil ja teie viibides vaenlaste maal! Siis maa puhkab ja saab hüvituse oma puhkeaegade arvel!
35
Kõigil oma laastatud oleku päevil ta puhkab, puhkus, mida ta ei saanud teie puhkeaegadel, siis kui te elasite seal!
36
Ja kes teist üle jäävad, nende südamed ma teen araks nende vaenlaste maal: isegi tuules lendleva lehe kahin ajab neid pakku ja nad põgenevad, otsegu põgeneksid mõõga eest! Ja nad langevad maha, olgugi et keegi taga ei aja!
37
Ja nad komistavad üksteise otsa, just nagu mõõga ees, kuigi keegi taga ei aja! Te ei suuda oma vaenlastele vastu panna!
38
Te hukkute rahvaste seas ja teid neelab teie vaenlaste maa!
39
Ja kes teist üle jäävad, hääbuvad oma patusüü pärast oma vaenlaste maal; nad hääbuvad ka oma vanemate patusüü pärast nagu nood!
40
Siis nad tunnistavad oma patusüüd ja oma vanemate patusüüd, ebatruudust, mida nad mulle osutasid, samuti, et nad tegid mulle vastuoksa!
41
Minagi pean tegema neile vastuoksa ja viima nad vaenlaste maale: vahest siis alandab ennast nende ümberlõikamata süda ja nad tunnistavad oma patusüüd!
42
Siis ma mõtlen oma lepingule Jaakobi, Iisaki ja Aabrahamiga, ja ma mõtlen ka maale!
43
Aga esmalt jääb maa nende poolt mahajäetuks ja saab hüvituse oma puhkeaegade arvel, siis kui on neist tühjendatud; ja nad ise peavad tunnistama oma patusüüd, aina sellepärast, et nad on hüljanud mu kohtuseadused ja nende hing on põlanud mu seadlusi!
44
Aga isegi siis, kui nad on oma vaenlaste maal, ma ei hülga neid ega põlga täieliku hävituseni, tühistades oma lepingu nendega, sest mina olen Jehoova, nende Jumal!
45
Ja ma mõtlen nende heaks lepingule nende esivanematega, kelled ma rahvaste silme all tõin ära Egiptusemaalt, et olla neile Jumalaks. Mina olen Jehoova!"
46
Need on seadlused, kohtuseadused ja õpetused, milled Jehoova Siinai mäel Moosese läbi andis enese ja Iisraeli laste vahele.