A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

Matteuse peatükk 26

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kui Jeesus kõik need kõned oli lõpetanud, ütles ta oma jüngritele:
2
"Te teate, et kahe päeva pärast on paasapüha; siis antakse Inimese Poeg risti lüüa!"
3
Siis tulid kokku ülempreestrid ja rahva vanemad ülempreestri kotta, kelle nimi oli Kaifas,
4
ja pidasid isekeskis nõu, Jeesus kavalusega kinni võtta ja ära tappa.
5
Aga nad ütlesid: "Mitte pühade ajal, et mässu ei tõuseks rahva seas!"
6
Aga kui Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona kojas,
7
tuli ta juure naine, kel oli ühes alabasterriist väga kalli salviga, ja valas selle tema pea peale, kui ta lauas istus.
8
Aga kui jüngrid seda nägid, sai nende meel pahaseks ja nad ütlesid: "Mistarvis on see raiskamine?
9
Sest selle oleks võinud ära müüa hulga raha eest ja anda vaestele."
10
Aga kui Jeesus seda märkas, ütles ta neile: "Miks teete vaeva sellele naisele? ta on ju mulle heateo teinud!
11
Sest vaeseid on alati teie juures, mind aga ei ole teil mitte alati.
12
Sest salvi minu ihu peale valades tegi ta seda minu matmiseks.
13
Tõesti ma ütlen teile, et kus iganes seda evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmas, seal räägitakse tema mälestuseks ka sellest, mis ta on teinud."
14
Siis läks üks neist kaheteistkümnest, nimega Juudas Iskariot, ülempreestrite juure
15
ning ütles: "Mis te mulle tahate anda, kui ma ta annan teie kätte?" Nad pakkusid temale kolmkümmend hõbetükki.
16
Ja sellest ajast ta otsis parajat aega teda ära anda.
17
Aga esimesel hapnemata leibade päeval tulid jüngrid Jeesuse juure ja ütlesid temale: "Kus sa tahad, et me sulle valmistame paasasöömaaja?"
18
Tema ütles: "Minge linna ühe mehe juure ja ütelge talle: Õpetaja ütleb: Mu aeg on ligi, sinu juures ma pean paasasöömaaja oma jüngritega."
19
Ja jüngrid tegid nõnda, kuidas Jeesus neid oli käskinud, ja valmistasid paasatalle.
20
Aga kui õhtu tuli, istus ta lauda oma kaheteistkümne jüngriga.
21
Ja kui nemad sõid, ütles ta: "Tõesti ma ütlen teile, üks teie seast annab mind ära!"
22
Ja nad said väga kurvaks ning hakkasid üksteise järele temale ütlema: "Ega ometi mina see ole, Issand?"
23
Tema vastas ning ütles: "Kes minuga oma käe vaagnasse pistab, see annab mind ära.
24
Inimese Poeg läheb küll ära, nõnda nagu temast on kirjutatud; aga häda sellele inimesele, kelle läbi Inimese Poeg ära antakse! Hea oleks sellele inimesele, kui ta ei oleks sündinud!"
25
Siis kostis Juudas, ta äraandja, ning ütles: "Ega ometi mina see ole, Rabi?" Tema ütles talle: "Sina jah!"
26
Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja andis oma jüngritele ning ütles: "Võtke, sööge, see on minu ihu!"
27
Ja ta võttis karika, tänas ja andis neile ning ütles: "Jooge kõik selle seest!
28
Sest see on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse pattude andeksandmiseks.
29
Aga ma ütlen teile: Nüüdsest peale ma ei joo enam viinapuu viljast kuni selle päevani, mil ma ühes teiega joon uut oma Isa riigis!"
30
Ja kui nad kiituslaulu olid laulnud, läksid nad välja Õlimäele.
31
Siis ütleb Jeesus neile: "Sel ööl te kõik taganete minust; sest kirjutatud on: Ma löön karjast ja karja lambad pillutatakse!
32
Aga pärast oma ülestõusmist ma lähen teie eele Galileasse."
33
Siis Peetrus kostis ning ütles temale: "Kui ka kõik sinust taganevad, ei tagane mina mitte ilmaski!"
34
Jeesus ütles talle: "Tõesti ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk on laulnud, salgad sa mind kolm korda!"
35
Peetrus ütleb temale: "Kui ma sinuga peaksin ka surema, ei salga ma sind mitte!" Samuti ütlesid ka kõik jüngrid.
36
Siis tuli Jeesus nendega paika, mida nimetatakse Ketsemaniks, ja ütles oma jüngritele: "Istuge siin niikaua, kui ma lähen sinna ja palvetan!"
37
Ja ta võttis enese juure Peetruse ja kaks Sebedeuse poega, ja hakkas kurvaks minema ning ahastust tundma.
38
Siis ta ütles neile: "Minu hing on väga kurb surmani; jääge siia ja valvake minuga!"
39
Ja ta läks pisut eemale, heitis silmili maha, palvetas ning ütles: "Minu Isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda! Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad!"
40
Ja ta tuli oma jüngrite juure ja leidis nad magamast ja ütles Peetrusele: "Nii te siia ei suutnud ühtki tundi minuga valvata?
41
Valvake ja paluge, et te kiusatusse ei satuks! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder!"
42
Taas läks ta teist korda ära, palvetas ning ütles: "Minu Isa, kui see ei või muidu mööda minna kui et ma selle joon, siis sündigu sinu tahtmine!"
43
Ja ta tuli jälle ja leidis nad magamast, sest nende silmad olid rasked unest.
44
Ja ta jättis nad ja läks ära ja palvetas kolmat korda ja ütles jälle needsamad sõnad.
45
Siis tuleb ta oma jüngrite juure ja ütleb neile: "Te ikka veel magate ja puhkate! Vaata, tund on ligi ja Inimese Poeg antakse patuste kätte!
46
Tõuske üles, lähme! Vaata, see on ligidal, kes mind ära annab!"
47
Ja kui ta alles rääkis, vaata, siis tuli Juudas, üks neist kaheteistkümnest, ja temaga ühes suur jõuk mõõkade ja nuiadega ülempreestrite ja rahva vanemate poolt.
48
Aga ta äraandja oli neile annud märgu ja ütelnud: "Keda ma suudlen, see ta on, tema võtke kinni!"
49
Ja kohe ta astus Jeesuse juure ja ütles: "Tere, Rabi!" ja andis temale suud.
50
Aga Jeesus ütles talle: "Sõber, mispärast oled sa siin?" Siis nad tulid tema juure, pistsid oma käed tema külge ja võtsid ta kinni.
51
Ja vaata, üks neist, kes olid Jeesusega, sirutas oma käe ja tõmbas oma mõõga välja ja lõi ülempreestri sulast ning raius ta kõrva ära.
52
Siis ütles Jeesus temale: "Pista oma mõõk tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, saavad mõõga läbi hukka!
53
Või arvad sa, et ma ei või oma Isa paluda, ja ta läkitab mulle kohe enam kui kaksteistkümmend leegioni ingleid?
54
Kuidas siis läheksid kirjad täide, et see nõnda peab sündima?"
55
Sel tunnil ütles Jeesus hulgale: "Otsegu röövli peale olete te välja tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma! Ma olen iga päev istunud teie juures pühakojas ja õpetanud, ja te ei ole mind kinni võtnud."
56
Aga see kõik on sündinud, et läheksid täide prohvetite kirjad. Siis jätsid kõik jüngrid tema maha ja põgenesid ära.
57
Aga need, kes Jeesuse olid kinni võtnud, viisid ta ülempreester Kaifas juure, kuhu kirjatundjad ja vanemad olid kokku tulnud.
58
Aga Peetrus järgis teda eemalt ülempreestri kojani, ja ta läks sisse ja istus maha ühes sulastega, et näha, kuidas asi lõpeb.
59
Aga ülempreestrid ja kõik Suurkohus otsisid valetunnistust Jeesuse vastu, et teda surmata,
60
ega leidnud ühtki, ehk küll palju valetunnistajaid esile tuli. Viimaks ometi astus esile kaks
61
ning need ütlesid: "Tema on ütelnud: Ma võin Jumala templi lammutada ja kolme päevaga üles ehitada!"
62
Siis tõusis ülempreester üles ja ütles temale: "Kas sa midagi ei vasta selle peale, mida need tunnistavad sinu kohta?"
63
Aga Jeesus jäi vait. Ja ülempreester ütles temale: "Ma vannutan sind elava Jumala juures, et sa meile ütled, kas sina oled Kristus, Jumala Poeg?"
64
Jeesus ütleb temale "Jah, olen! Ometi ma ütlen teile: Sellest ajast te näete Inimese Poega istuvat Jumala väe paremal pool ja tulevat taeva pilvede peal!"
65
Siis ülempreester käristas oma riided lõhki ja ütles: "Tema on Jumalat pilganud! Milleks meile veel on tunnistajaid vaja? Vaata, nüüd te olete tema jumalapilget kuulnud!
66
Mis te arvate?" Ent nemad vastasid ning ütlesid: "Tema on surma väärt!"
67
Siis nad sülitasid temale silmi ja lõid teda rusikatega, aga mõningad peksid teda kepiga
68
ja ütlesid: "Ütle, Kristus, meile kui prohvet, kes see on, kes sind lõi!"
69
Aga Peetrus istus väljas sisemises õues. Ja tema juure tuli üks tüdruk ja ütles: "Ka sina olid ühes selle galilealase Jeesusega!"
70
Kuid tema salgas kõikide ees ning ütles: "Ei mina saa aru, mida sa räägid!"
71
Ja kui ta läks värava poole, nägi teda teine tüdruk ja ütles neile, kes seal olid: "Ka see oli naatsaretlase Jeesusega!"
72
Tema salgas jälle vandega: "Mina ei tunne seda inimest!"
73
Aga natukese aja pärast lähenesid need, kes seal seisid, ja ütlesid Peetrusele: "Tõesti, sinagi oled üks nende seast, sest su keelemurregi näitab, kust sa oled!"
74
Siis ta hakkas väga needma ja vanduma: "Ei mina tunne seda inimest!" Ja sedamaid laulis kukk.
75
Siis tuli Peetrusele meele Jeesuse sõna, kes talle oli ütelnud: "Enne kui kukk laulab, salgad sa mind kolm korda!" Ja ta läks välja ja nuttis kibedasti.

Matteuse peatükk 27

Flash tuleb sisse lülitada
1
Aga kui valgeks läks, tegid kõik ülempreestrid ja rahvavanemad Jeesuse kohta otsuseks tema ära tappa.
2
Nad sidusid ta kinni, viisid ta ära ja andsid ta maavalitseja Pilaatuse kätte.
3
Siis Juudas, kes oli ta ära annud, nähes, et ta oli hukka mõistetud, kahetses ning tõi need kolmkümmend hõbetükki tagasi ülempreestrite ja vanemate kätte
4
ning ütles: "Ma olen pattu teinud, et ma ära andsin süütuma vere!" Aga nemad ütlesid: "Mis see meisse puutub? Vaata ise!"
5
Ja ta viskas hõbetükid maha templisse ja läks kõrvale ja poos enese.
6
Aga ülempreestrid võtsid hõbetükid ja ütlesid: "Neid ei sünni panna ohvrikirstu, sest see on vere hind!"
7
Kuid nad pidasid nõu ning ostsid nende eest potissepa põllu matmispaigaks muulastele.
8
Selle tõttu hüütakse seda põldu verepõlluks tänapäevani.
9
Siis läks täide, mis on üteldud prohvet Jeremija kaudu: "Ja ma võtsin need kolmkümmend hõbetükki Iisraeli lastelt, selle hinnatud mehe hinna, kelle nad olid hinnanud,
10
ja andsin need potissepa põllu eest, nõnda nagu Issand mind oli käskinud!"
11
Aga Jeesus seati maavalitseja ette. Ja maavalitseja küsis temalt ning ütles: "Oled sa Juutide Kuningas?" Aga Jeesus ütles: "Jah, olen!"
12
Kui siis ülempreestrid ja vanemad tema peale kaebasid, ei vastanud ta midagi.
13
Siis ütles Pilaatus temale: "Eks sa kuule, mida kõike nad tunnistavad sinu vastu?"
14
Ent tema ei vastanud talle ühtainustki sõna, nõnda et maavalitseja pani seda väga imeks.
15
Aga tavaliselt laskis maavalitseja pühiks rahvale vabaks ühe vangi, keda nad tahtsid.
16
Ja neil oli siis kuulus vang, nimega Barabas.
17
Kui nad nüüd koos olid, ütles Pilaatus neile: "Kumma te tahate, et ma teile vabaks lasen, Barabase või Jeesuse, keda hüütakse Kristuseks?"
18
Sest ta teadis, et nad olid ta annud kadeduse pärast tema kätte.
19
Aga kui maavalitseja istus kohtujärjel, läkitas tema naine ta juure ütlema: "Ärgu sul olgu ühtki tegemist selle õigega; sest ma olen täna unes palju kannatanud tema pärast!"
20
Aga ülempreestrid ja vanemad meelitasid rahvahulki lahti paluma Barabast, aga hukka mõistma Jeesust.
21
Ja maavalitseja kostis ning ütles neile: "Kumma neist kahest te tahate, et ma teile vabaks lasen?" Nemad ütlesid: "Barabase!"
22
Pilaatus ütles neile: "Mis ma siis pean tegema Jeesusega, keda hüütakse Kristuseks?" Nemad ütlesid kõik: "Löödagu ta risti!"
23
Maavalitseja küsis: "Mis kurja ta siis on teinud?" Aga nad karjusid veel enam ja ütlesid: "Löödagu ta risti!"
24
Kui Pilaatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid et kära läks veel suuremaks, võttis ta vett ja pesi oma käsi rahva nähes ning ütles: "Ma olen süüta selle verest! Küll te näete!"
25
Siis vastas kõik rahvas ning ütles: "Tema veri tulgu meie peale ja meie laste peale!"
26
Siis ta vabastas neile Barabase, aga Jeesust ta laskis rooskadega peksta ja andis ta risti lüüa.
27
Siis võtsid maavalitseja sõjamehed Jeesuse enestega kohtukotta ja kogusid tema juure kokku kõik oma jõugu.
28
Nad võtsid ta riidest lahti ja panid temale selga purpurmantli,
29
ja punusid kibuvitsust krooni ning panid selle temale pähe, andsid ta paremasse kätte pilliroo, heitsid ta ette põlvili maha, naersid teda ja ütlesid: "Tere, juutide kuningas!"
30
Ja nad sülitasid tema peale ja võtsid roo ning lõid sellega temale pähe.
31
Ja kui nemad teda olid naernud, võtsid nad mantli ta seljast ära ja panid ta omad riided temale selga ja viisid ta ära risti lüüa.
32
Välja minnes leidsid nad Küreene mehe, nimega Siimon. Seda nad sundisid kandma tema risti.
33
Ja kui nad jõudsid paika, mida hüütakse Kolgataks - see tähendab Pealae asemeks -
34
andsid nad temale juua sapiga segatud viina. Kui ta seda oli maitsnud, ei tahtnud ta juua.
35
Aga kui nad tema olid risti löönud, jaotasid nad tema riided isekeskis ja heitsid liisku nende pärast
36
ning istusid maha ja valvasid teda seal.
37
Ja tema pea kohale nad panid pealkirja, millele oli kirjutatud ta süü: "See on Jeesus, juutide kuningas!"
38
Siis löödi temaga ühes risti käks röövlit, üks paremale ja teine vasakule poole.
39
Aga möödaminejad pilkasid teda, vangutasid pead
40
ning ütlesid: "Sina, kes templi lammutad ja kolme päevaga üles ehitad, aita iseennast! Kui sa oled Jumala Poeg, siis astu ristilt maha!"
41
Nõndasamuti naersid teda ka ülempreestrid ühes kirjatundjate ja vanematega ning ütlesid:
42
"Teisi ta on aidanud, iseennast ta ei või aidata; kui ta on Iisraeli kuningas, astugu ta nüüd ristilt maha, siis me usume temasse!
43
Ta on lootnud Jumala peale, see päästku nüüd tema, kui ta tahab; sest ta on ütelnud: ma olen Jumala Poeg!"
44
Samuti teotasid teda röövlidki, kes ühes temaga olid risti löödud.
45
Aga kuuendal tunnil tuli pimedus üle kogu maa üheksanda tunnini.
46
Üheksandal tunnil kisendas Jeesus suure häälega ning ütles: "Elii! Elii! Lemaa sabahtaani?" see on: "Mu Jumal! Mu Jumal! Miks sa mind oled maha jätnud?"
47
Aga kui mõningad neist, kes seal seisid, seda kuulsid, ütlesid nad: "Tema kutsub Eelijat!"
48
Ja varsti jooksis üks nende seast, võttis käsna, täitis selle äädikaga, pistis pilliroo otsa ja jootis teda.
49
Aga teised ütlesid: "Oota, saab näha, kas Eelija tuleb teda aitama?"
50
Aga Jeesus kisendas jälle suure häälega ja heitis hinge.
51
Ja vaata, templi eesriie kärises lõhki kaheks, ülemast otsast alamast saadik! Ja maa värises ja kaljud lõhkesid,
52
ja hauad läksid lahti, ja tõusis üles palju pühade ihusid, kes olid maganud,
53
ja tulid välja haudadest ja läksid pärast tema ülestõusmist pühasse linna ja ilmusid paljudele!
54
Aga kui pealik ja need, kes temaga ühes Jeesust valvasid, nägid maa värisevat ja seda, mis sündis, lõid nad väga kartma ja ütlesid: "Tõesti, see oli Jumala Poeg!"
55
Ja seal oli palju naisi kaugelt vaatamas, kes Jeesust järgisid Galileast, teda teenides;
56
nende seas oli Maarja Magdaleena ja Maarja, Jakoobuse ja Joosese ema, ja Sebedeuse poegade ema.
57
Aga kui õhtu kätte jõudis, tuli rikas mees Arimaatiast, Joosep nimi, kes ka oli Jeesuse jünger.
58
See läks Pilaatuse juure ja palus Jeesuse ihu. Siis Pilaatus käskis selle anda.
59
Ja Joosep võttis ihu ja mähkis selle puhtasse lõuendisse
60
ja pani tema oma uude hauda, mille ta oli lasknud kalju sisse raiuda; ja ta veeretas suure kivi haua uksele ja läks ära.
61
Aga Maarja Magdaleena ja teine Maarja olid seal istumas haua kohal.
62
Teisel päeval, mis järgneb valmistuspäevale, tulid ülempreestrid ja variserid kokku Pilaatuse juure
63
ning ütlesid: "Isand, meile meenub, et see petis veel elus olles ütles: Ma tõusen kolme päeva pärast üles!
64
Käsi nüüd hauda valve all pidada kolmanda päevani, et jüngrid ei tuleks ja teda ära ei varastaks ega ütleks rahvale: Ta on surnuist üles tõusnud! Nii osutuks viimne pettus pahemaks kui esimene!"
65
Pilaatus ütles neile: "Siin on teil valvesalk! Minge ja pidage valvet nii hästi kui oskate!"
66
Nemad läksid ja võtsid haua valve alla, pannes kivi pitseriga kinni ja seades valvurid.

Matteuse peatükk 28

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kui hingamispäev oli möödunud ja hakkas koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama.
2
Ja vaata, suur maavärisemine sündis, sest Issanda ingel astus taevast alla, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale!
3
Ta nägu oli otsegu välk ja ta riided valged nagu lumi!
4
Aga hirmu pärast tema ees värisesid valvajad ja jäid otsegu surnuks!
5
Ent ingel hakkas kõnelema ning ütles naistele: "Ärge kartke, sest ma tean, et te otsite Jeesust, kes oli risti löödud.
6
Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud, nõnda nagu ta ütles. Tulge siia, vaadake aset, kus ta on maganud,
7
ja minge usinasti ütlema tema jüngritele, et ta on surnuist üles tõusnud. Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse; seal te saate teda näha. Vaata, ma olen teile seda ütelnud!"
8
Ja nad läksid rutusti haua juurest minema kartuse ja suure rõõmuga ning jooksid seda kuulutama tema jüngritele.
9
Ja vaata, Jeesus tuli neile vastu ja ütles: "Tere!" Ja nad tulid ta juure ja hakkasid tema jalgade ümbert kinni ja kummardasid teda.
10
Siis Jeesus ütles neile: "Ärge kartke! Minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse, seal nad saavad mind näha!"
11
Aga kui nad olid minemas, vaata, siis tulid mõned valvureist linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli sündinud.
12
Ja need tulid kokku ühes vanematega, pidasid isekeskis nõu ja andsid sõjameestele rohkesti raha
13
ning ütlesid: "Ütelge, et ta jüngrid tulid öösel ja varastasid ta ära, kui me magasime.
14
Ja kui maavalitseja seda saab kuulda, küll me teda meelitame ja teeme, et te saate olla mureta!"
15
Need aga võtsid raha ja tegid nõnda, kuidas neid õpetati. Ja see jutt on juutide keskel levinud tänase päevani.
16
Ja need üksteistkümmend jüngrit läksid Galileasse sellele mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna.
17
Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda. Aga mõned olid kahevahel.
18
Ja Jeesus tuli nende juure ja rääkis nendega ning ütles: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal.
19
Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja poja ja Püha Vaimu nimesse
20
ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani!"

Markuse peatükk 15

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja kohe vara hommikul pidasid ülempreestrid ühes vanemate ja kirjatundjatega ja kõik Suurkohus nõu ja sidusid Jeesuse kinni ning viisid tema ära ja andsid ta Pilaatuse kätte.
2
Ja Pilaatus küsis temalt: "Oled sa Juutide kuningas?" Tema vastas ning ütles temale: "Jah, olen!"
3
Ja ülempreestrid kaebasid palju tema peale.
4
Aga Pilaatus küsis talt jälle ning ütles: "Kas sa midagi ei vasta? Vaata, kui raskesti nad sind süüdistavad!"
5
Kuid Jeesus ei vastanud enam midagi, nõnda et Pilaatus imestas.
6
Aga igaks pühaks laskis ta neile vabaks ühe vangi, keda nad talt palusid.
7
Ja seal oli mees nimega Barabas, vangi pandud ühes mässulistega, kes olid mässus toime pannud mõrva.
8
Ja rahvas läks üles ja hakkas paluma teha nii, nagu ta ikka neile oli teinud.
9
Aga Pilaatus vastas neile ning ütles: "Kas tahate, et ma teile lasen vabaks Juutide kuninga?"
10
Sest ta teadis, et ülempreestrid tema olid annud ta kätte kadedusest.
11
Aga ülempreestrid kihutasid rahvast, et ta neile laseks vabaks pigemini Barabase.
12
Siis vastas Pilaatus jälle ning ütles neile: "Mis ma siis teen temaga, keda te nimetate Juutide kuningaks?"
13
Aga nemad kisendasid taas "Löö ta risti!"
14
Pilaatus ütles neile: "Mis kurja ta siis on teinud?" Aga nad kisendasid veel enam: "Löö ta risti!"
15
Ent Pilaatus, tahtes teha rahva meele järele, andis neile vabaks Barabase, aga Jeesust ta laskis rooskadega peksta, et teda risti lüüa.
16
Siis viisid sõjamehed ta siseõue, see on kohtukotta, ja kutsusid kokku terve sõdurite salga.
17
Ja nad riietasid ta purpurkuuega ja punusid kibuvitsakrooni ning panid temale pähe
18
ja hakkasid teda teretama: "Tere, Juutide kuningas!"
19
Ja nad lõid teda pähe pillirooga ja sülitasid tema peale, heitsid põlvili maha ja kummardasid teda.
20
Ja kui nad teda olid naernud, võtsid nad purpurkuue tema seljast ära ja panid tema omad riided temale selga ja viisid ta välja risti löödavaks.
21
Ja nad sundisid üht möödaminevat meest, Siimonat Küreenest, kes tuli väljalt, Aleksandrose ja Ruufuse isa, kandma tema risti.
22
Ja nad viisid ta Kolgata paika, see on meie keeli: Pealae ase.
23
Ja nad pakkusid temale juua mürriga segatud viina. Kuid tema ei võtnud.
24
Ja nad löövad ta risti ja jagavad ta riided, heites liisku selle kohta, mis keegi saab.
25
Ent see oli kolmas tund, kui nad ta risti lõid.
26
Ja pealkirjaks oli kirjutatud tema süü: "Juutide kuningas!"
27
Ka lõid nad ühes temaga risti kaks röövlit, ühe paremale ja teise vasakule poolele.
28
[Siis läks täide Kiri, mis ütleb: "Ja teda arvati üleastujate hulka!"]
29
Ja möödaminejad pilkasid teda, vangutasid pead ja ütlesid: "Oh sind, kes sa maha kisud templi ja ehitad üles kolme päevaga,
30
aita iseennast ja astu ristilt maha!"
31
Samuti naersid teda ka ülempreestrid isekeskis ühes kirjatundjatega ja ütlesid: "Muid ta on aidanud, iseennast ta ei saa aidata!
32
Kristus, Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt maha, et me näeksime ja usuksime!" Ja need, kes olid ühes temaga risti löödud, teotasid teda.
33
Ja kuuendal tunnil tekkis pimedus üle kogu maa ja kestis üheksanda tunnini.
34
Ja üheksandal tunnil kisendas Jeesus suure häälega ning ütles: "Eloii, Eloii, lamaa sabahtaani!" see on meie keeli: Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mind maha jätsid?
35
Kui mõned juuresseisjaist seda kuulsid, ütlesid nad: "Vaata, ta kutsub Eelijat!"
36
Siis jooksis keegi ja täitis käsna äädikaga, pistis selle pilliroo otsa ja jootis teda ning ütles: "Oodake, saame näha, kas Eelija tuleb teda maha võtma!"
37
Aga Jeesus kisendas suure häälega ja heitis hinge.
38
Ja templi eesriie kärises lõhki kahest servast, ülemast alamani!
39
Aga kui pealik, kes tema ees seisis, nägi, et ta nõnda kisendades hinge heitis, ütles ta: "Tõesti, see inimene oli Jumala Poeg!"
40
Seal oli ka naisi kaugelt vaatamas, nende seas ka Maarja Magdaleena ja Maarja, noorema Jakoobuse ja Joosese ema, ja Saloome,
41
kes olid teda järginud ja teda teeninud, kui ta Galileamaal oli, ja palju muid naisi, kes ühes temaga olid läinud üles Jeruusalemma.
42
Aga kui päev juba oli jõudmas õhtule, kuna käes oli pühade valmistuspäev, see on hingamispäeva eelpäev,
43
siis tuli Joosep Arimaatiast, lugupeetud kohtunõunik, kes ka ise ootas Jumala riiki, ja julges minna Pilaatuse juure ja paluda enesele Jeesuse ihu.
44
Siis Pilaatus imestas, et ta juba oli surnud, ja kutsus enese juure pealiku ning küsis temalt, kas ta ammu suri.
45
Ja kui ta pealikult oli saanud teate, andis ta surnukeha Joosepile.
46
Tema ostis lõuendit, võttis ta keha ning mähkis ta lõuendisse ja asetas ta hauda, mis oli raiutud kaljusse, ja veeretas kivi uksele.
47
Aga Maarja Magdaleena ja Maarja, Joosese ema, vaatasid, kuhu ta asetati.

Markuse peatükk 16

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja kui hingamispäev oli möödunud, ostsid Maarja Magdaleena ja Maarja, Jakoobuse ema, ja Saloome lõhnaaineid, et minna teda võidma.
2
Ja nädala esimesel päeval tulid nad väga vara päeva tõustes hauale
3
ja ütlesid isekeskis: "Kes veeretab meile ära kivi haua ukselt?"
4
Ja silmi tõstes nad nägid, et kivi oli ära veeretatud; aga see oli väga suur.
5
Ja nad läksid hauakoopasse ja nägid paremal poolel noore mehe istuvat, pikk valge rüü seljas. Ja nad kohkusid väga.
6
Aga tema ütles neile: "Ärge kohkuge! Te otsite Jeesust Naatsaretlast, kes oli risti löödud; ta on üles tõusnud, teda ei ole siin. Ennäe aset, kuhu nad ta panid!
7
Ent minge ütelge tema jüngritele, ka Peetrusele, et ta läheb teie eele Galileasse; seal te saate teda näha, nõnda nagu ta teile ütles."
8
Nad tulid välja, jooksid haua juurest ära, sest neid oli vallanud väristus ja hämmastus; ja nad ei ütelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid.
9
Aga kui tema nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, ilmus ta esiti Maarja Magdaleenale, kellest tema oli välja ajanud seitse kurja vaimu.
10
Tema läks ja teatas neile, kes Jeesusega olid olnud, ja leinasid ning nutsid.
11
Ja kui need kuulsid, et ta elab ja Maarja Magdaleena olevat teda näinud, ei uskunud nad.
12
Selle järele ta ilmus teisel näol kahele nende seast, kui need olid teel maale minemas.
13
Ja ka need läksid ja kuulutasid seda teistele, kuid neidki nad ei uskunud.
14
Pärast ta ilmus neile üheteistkümnele, kui nad lauas istusid, ja sõitles nende uskmatust ning kõva südant, sest nad ei olnud uskunud neid, kes olid näinud teda üles tõusnud olevat.
15
Ja ta ütles neile: "Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule.
16
Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks; aga kes ei usu, see mõistetakse hukka.
17
Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli,
18
võtavad üles madusid, ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju; haigete peale nad panevad käed, ja need saavad terveks."
19
Ja Issand Jeesus, kui ta oli nendega rääkinud, võeti üles taevasse ja ta istus Isa paremale poolele.
20
Aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool. Ja Issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid.