A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

5. Moosese peatükk 5

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Mooses kutsus kokku kogu Iisraeli ning ütles neile: "Kuule, Iisrael, seadlusi ja kohtuseadusi, milledest ma täna teie kuuldes räägin, ja õppige neid ning olge hoolsad neid täitma!
2
Jehoova, meie Jumal, andis meile Hoorebil seaduse.
3
Mitte meie vanemaile ei annud Jehoova seda seadust, vaid meile, kes me kõik siin täna elus oleme.
4
Palgest palgesse rääkis Jehoova teiega mäel tule keskelt!
5
Mina seisin tol korral Jehoova ja teie vahel, et teile kuulutada Jehoova sõna, sest te kartsite tuld ega läinud üles mäele. Ta ütles:
6
"Mina olen Jehoova, sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast!
7
Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!
8
Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees!
9
Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehoova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad,
10
aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad!
11
Sa ei tohi Jehoova, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Jehoova ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab!
12
Pea meeles, et sa pead pühitsema hingamispäeva, nõnda nagu Jehoova, su Jumal, sind on käskinud!
13
Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi,
14
aga seitsmes päev on Jehoova, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su härg ja eesel või mõni muu su lojustest, ka mitte võõras, kes on su väravais, et su sulane ja ümmardaja saaksid hingata nagu sina!
15
Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptusemaal ja et Jehoova, su Jumal, tõi sind sealt välja vägeva käega ja väljasirutatud käsivarrega; sellepärast on Jehoova, su Jumal, käskinud sind pidada hingamispäeva!
16
Sa pead austama oma isa ja ema, nõnda nagu Jehoova, su Jumal, sind on käskinud, et su päevi pikendataks ja et su käsi hästi käiks sellel maal, mille Jehoova, su Jumal sulle annab!
17
Sa ei tohi tappa!
18
Sa ei tohi abielu rikkuda!
19
Sa ei tohi varastada!
20
Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana!
21
Sa ei tohi himustada oma ligimese naist! Sa ei tohi himustada oma ligimese koda, tema põldu, sulast ja ümmardajat, härga ja eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!"
22
Need sõnad rääkis Jehoova mäe peal valju häälega tervele teie kogudusele tule, pilve ja pimeduse seest ega lisanud midagi juure. Ja ta kirjutas need kahele kivilauale ning andis need minule.
23
Ja kui te kuulsite seda häält pimedusest, samal ajal kui mägi põles tules, siis te tulite minu juure, kõik teie suguharude peamehed ja vanemad,
24
ja ütlesite: "Vaata, Jehoova, meie Jumal, on meile näidanud oma auhiilgust ja suurust, ja me oleme kuulnud ta häält tule seest! Sel päeval me nägime, et Jumal räägib inimesega, aga too jääb elama!
25
Nüüd aga, miks peame surema? Sest see suur tuli põletab meid ära! Kui me veel edasi kuuleme Jehoova, oma Jumala häält, siis me sureme!
26
Sest kes kõigest lihast on nagu meie kuulnud elava Jumala häält rääkivat tule seest ja on jäänud elama?
27
Mine sina lähedale ja kuule kõike, mis Jehoova, meie Jumal ütleb; ja sina räägi meile kõik, mis Jehoova, meie Jumal sulle ütleb, siis me kuulame ja teeme nõnda!"
28
Ja Jehoova kuulis teie valje sõnu, kui te minuga rääkisite, ja Jehoova ütles mulle: "Ma olen kuulnud selle rahva valje sõnu, mis nad sulle ütlesid. See kõik on hea, mis nad on rääkinud.
29
Oleks neil ometi niisugune süda, et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki mu käske, et nende ja nende laste käsi igavesti hästi käiks!
30
Mine ütle neile: minge tagasi oma telkide juure!
31
Aga sina jää siia mu juure ja ma ütlen sulle kõik need käsud, seadlused ja kohtuseadused, mis sa neile pead õpetama, et nad teeksid nende järele sellel maal, mille ma annan neile pärida."
32
Täitke siis neid hoolsasti, nagu Jehoova, teie Jumal teid on käskinud, ärge pöörduge paremale ega vasakule
33
kogu sellel teel, mida Jehoova, teie Jumal, teid on käskinud käia, et te jääksite elama, et teie käsi hästi käiks ja te pikendaksite oma päevi sellel maal, mille te pärite.

5. Moosese peatükk 6

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja need on käsud, seadlused ja kohtuseadused, mida Jehoova, teie Jumal, käskis teile õpetada täitmiseks maal, kuhu te lähete, et seda pärida,
2
selleks, et sa kardaksid Jehoovat, oma Jumalat, pidades kõiki tema seadlusi ja käske, milled mina sulle andsin, sina ja su poeg ja su pojapoeg, kogu oma eluaja ja et su päevi pikendataks.
3
Nüüd siis kuule, Iisrael, ja täida seda hoolsasti, et su käsi hästi käiks ja et teid saaks väga palju, nagu Jehoova, su vanemate Jumal, on sulle lubanud maal, mis piima ja mett voolab.
4
Kuule, Iisrael! Jehoova, meie Jumal Jehoova, on ainus!
5
Armasta Jehoovat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest!
6
Ja needsinased sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse!
7
Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!
8
Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel!
9
Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele!
10
Ja kui Jehoova, su Jumal, viib sind sellele maale, mille ta vandega su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, on tõotanud sulle anda - suured ja head linnad, mida sa pole ehitanud,
11
ja kojad täis kõike head, mida sa pole täitnud, ja raiutud kaevud, mida sa pole raiunud, viinamäed ja õlipuud, mida sa pole istutanud - ja kui sa oled söönud ja su kõht on täis saanud,
12
siis hoia, et sa ei unusta Jehoovat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast!
13
Karda Jehoovat, oma Jumalat, ja teeni teda ning vannu tema nime juures!
14
Ärge käige teiste rahvaste jumalate järel, kes asuvad teie ümber,
15
sest Jehoova, su Jumal, on püha vihaga Jumal sinu keskel, et Jehoova, su Jumala viha ei süttiks põlema su vastu ega hävitaks sind maa pealt!
16
Ärge kiusake Jehoovat, oma Jumalat, nagu te Massas kiusasite!
17
Pidage kindlasti Jehoova, oma Jumala käske ja tema tunnistusi ning seadlusi, milled ta sulle on annud,
18
ja tee, mis õige ja hea on Jehoova silmis, et su käsi hästi käiks ja sa võiksid minna ning pärida selle hea maa, mille Jehoova su vanemaile on vandega tõotanud,
19
ajades ära kõik sinu vaenlased su eest, nagu Jehoova on lubanud!
20
Kui su poeg sinult tulevikus küsib, üteldes: Mis tunnistused ja seadlused ja kohtuseadused need on, milled Jehoova, meie Jumal, teile on annud?
21
siis vasta oma pojale: me olime vaarao orjad Egiptuses, aga Jehoova tõi meid vägeva käega Egiptusest välja.
22
Ja Jehoova tegi tunnustähti ning suuri ja hukatuslikke imetegusid meie silme ees Egiptuses vaarao ja kogu ta koja vastu,
23
meid aga tõi ta sealt, välja, et meid viia ja meile anda see maa, mille ta meie vanemaile oli vandega tõotanud.
24
Ja Jehoova käskis meid teha kõigi nendesinaste seadluste järele, karta Jehoovat, meie Jumalat, et meie käsi alati hästi käiks, et ta hoiaks meid elus, nagu see tänapäeval ongi.
25
Ja see on meile õiguseks, kui me täidame hoolsasti kõiki neid käske Jehoova, meie Jumala ees, nagu ta meid on käskinud!

5. Moosese peatükk 7

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kui Jehoova, su Jumal, viib sind sellele maale, mida sa lähed pärima, ja ta ajab su eest ära paljud rahvad: hetiidid, girgaaslased, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jebuuslased, seitse rahvast, suuremad ja vägevamad sind,
2
ja kui Jehoova, su Jumal, annab nad sinu kätte ja sa lööd neid, siis hävita nad sootumaks: ära tee nendega lepingut ja ära anna neile armu!
3
Ja ära saa nendega langudeks; oma tütart ära anna tema pojale ja tema tütart ära võta oma pojale,
4
sest ta ahvatleb su poja loobuma minu järelt ja teenima teisi jumalaid. Siis süttib Jehoova viha põlema teie vastu ja ta hävitab sind kiiresti.
5
Aga talitage nendega nõnda: kiskuge maha nende altarid, purustage nende ebaususambad, raiuge katki nende viljakustulbad ja põletage tules nende jumalakujud!
6
Sest sa oled Jehoovale, oma Jumalale pühitsetud rahvas; Jehoova, su Jumal on sind valinud olema temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on!
7
Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Jehoova teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist,
8
vaid sellepärast et Jehoova teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli annud teie vanemaile, tõi Jehoova teid vägeva käega välja ja lunastas sind orjusekojast vaarao, Egiptuse kuninga käest.
9
Ja tea, et Jehoova, su Jumal, on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandest põlvest saadik neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad,
10
aga kes tasub oma vihkajaile otsemaid, hävitades nemad; ta ei viivita oma vihkaja ees, vaid tasub temale kohe.
11
Pea seepärast neid käske, seadlusi ja kohtuseadusi, milled ma täna sulle annan, et sa neid täidaksid.
12
Ja kui te võtate kuulda neidsinaseid seadusi ja peate neid ja teete nende järele, siis peab Jehoova, su Jumal, sinuga lepingut ja osutab heldust, mida ta su vanemaile on vandega tõotanud.
13
Ja tema armastab sind ja õnnistab sind ning teeb sind paljuks; ta õnnistab su ihusugu ja su maa vilja, su teravilja, su viinavirret ja su õli, su veiste poegimist ja su pudulojuste kasvatust sellel maal, mille ta vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda.
14
Õnnistatud oled sa rohkem kui kõik rahvad: ei ole su hulgas sigimatut, ei meest ega naist, ka mitte su lojuste hulgas!
15
Ja Jehoova võtab sinult ära kõik haigused ega pane su peale ainustki Egiptuse kurjadest taudidest, mida sa tunned, vaid laseb need osaks saada kõigile, kes sind vihkavad.
16
Ja hävita ära kõik rahvad, kelled Jehoova, su Jumal sulle annab; su silm ärgu andku neile armu. Ja sa ei tohi teenida nende jumalaid, sest see saaks sulle püüdepaelaks!
17
Kui sa ütled oma südames: need rahvad on minust suuremad, kuidas ma suudan nad ära ajada?
18
Ära siiski karda neid; tuleta ikka meele, mida Jehoova, su Jumal, tegi vaaraole ja kõigile egiptlastele,
19
neid suuri katsumisi, mida sa nägid oma silmaga, ja tunnustähti ja imetegusid, ja vägevat kätt ja väljasirutatud käsivart, miska Jehoova, su Jumal, tõi sind välja. Nõnda teeb Jehoova, su Jumal, kõigile neile rahvastele, keda sa kardad.
20
Samuti läkitab Jehoova, su Jumal, neile masenduse, kuni on kadunud need, kes on järele jäänud, ja need, kes endid on sinu eest peitnud.
21
Ära kohku nende ees, sest Jehoova, su Jumal, on su keskel, suur ja kardetav Jumal!
22
Jehoova, su Jumal, ajab need rahvad su eest ära vähehaaval; sa ei tohi neid kiiresti hävitada, et sulle ei sigineks palju metselajaid.
23
Jehoova, su Jumal, annab nad su kätte ja viib nad suure segadusse, kuni nad hävitatakse.
24
Ta annab nende kuningad su kätte ja sa pead kaotama nende nimed taeva alt; ükski ei saa seista su vastu, kuni sa nad hävitad.
25
Nende jumalakujud põletage tules; ära himusta hõbedat ja kulda nende pealt ja ära võta seda enesele, et sind sellega ei võrgutataks, sest see on jäledus Jehoovale, su Jumalale!
26
Ära vii niisugust jäledust oma kotta, et sinagi ei saaks neetuks nagu see; sa pead seda ülimalt põlgama ja jälestama, sest see on neetud asi!

5. Moosese peatükk 8

Flash tuleb sisse lülitada
1
Pidage hoolsasti kõiki käske, mis ma täna sulle annan, et te jääksite elama ja paljuneksite ning läheksite ja päriksite maa, mille Jehoova on vandega tõotanud teie vanemaile.
2
Ja tuleta meele kogu teekonda, mida Jehoova, su Jumal, sind on lasknud käia need nelikümmend aastat kõrves, et sind alandada, et sind kiusata, et teada saada, mis on su südames: kas sa pead tema käske või mitte!
3
Tema alandas sind ja laskis sind nälgida, ja ta söötis sind mannaga, mida ei tunnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Jehoova suust.
4
Su riided ei kulunud seljas ega paistetanud su jalg need nelikümmend aastat.
5
Sa pead tundma oma südames, et nagu mees karistab oma poega, nõnda karistab sind Jehoova, su Jumal.
6
Pea Jehoova, oma Jumala käske, käies tema teedel ja kartes Teda!
7
Sest Jehoova, su Jumal, viib sind heale maale, veeojade, allikate ja sügavate vete maale, mis voolavad orgudes ja mägedes,
8
nisu, odra, viinapuude, viigipuude, granaatõunapuude, õlipuude ja mee maale,
9
maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu, maale, mille kivid on raud ja mille mägedest sa saad raiuda vaske.
10
Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Jehoovat, oma Jumalat, hea maa pärast, mille ta sulle andis!
11
Hoia, et sa ei unusta Jehoovat, oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud, kohtuseadused ja seadlused, mis ma täna sulle annan,
12
et kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad ilusad kojad ning elad neis,
13
kui su veised ja pudulojused sigivad, su hõbe ja kuld rohkeneb ja kõik, mis sul on, kasvab,
14
et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Jehoovat, oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast,
15
kes juhtis sind suures ja kardetavas mürkmadudega ja skorpionidega kõrves, põudses paigas, kus ei olnud vett, kes laskis sulle vett voolata ränikivikaljust,
16
kes söötis sind kõrves mannaga, mida su vanemad ei tundnud, et sind alandada ja kiusata, et viimaks teha sulle head!
17
Ja ära ütle oma südames: mu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud mulle selle varanduse,
18
vaid tuleta meele Jehoovat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud.
19
Aga kui sa unustad Jehoova, oma Jumala, ja käid teiste jumalate järel ja teenid neid ning kummardad nende ees, siis ma tunnistan täna teile, et te tõesti hukkute!
20
Nagu rahvad, kelled Jehoova teie eest hävitab, nõnda hävite ka teie, kui te ei võta kuulda Jehoova, oma Jumala häält!

5. Moosese peatükk 28

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja kui sa tõesti kuulad Jehoova, oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, milled ma täna sulle annan, siis tõstab sind Jehoova, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal!
2
Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Jehoova, oma Jumala häält:
3
Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal!
4
Õnnistatud on su ihuvili, su maapinna saak, su lojuste juurekasv, su veiste vasikad ja su pudulojuste talled!
5
Õnnistatud on su korv ja su leivaküna!
6
Õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes!
7
Jehoova paneb vaenlased, kes kipuvad sulle kallale, su ette kaotust kandma: üht teed nad tulevad su vastu, aga seitset teed nad põgenevad su eest!
8
Jehoova käsib seda õnnistust olla sinuga su aitades ja kõiges, mille külge sa oma käe paned, ja ta õnnistab sind maal, mille Jehoova, su Jumal, sulle annab!
9
Jehoova ülendab sind enesele pühitsetud rahvaks, nagu ta sulle on vandega tõotanud, kui sa pead Jehoova, oma Jumala käske ja käid tema teedel!
10
Ja kõik maailma rahvad näevad, et sinule on pandud Jehoova nimi, ja nad kardavad sind!
11
Ja Jehoova annab sulle külluses head su ihuvilja, lojuste kasvu ja maapinna saagi poolest maal, mille Jehoova, su Jumal, vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda!
12
Jehoova avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su käte töid; ja sina võid laenata paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata!
13
Ja Jehoova paneb sind peaks ja mitte sabaks, sa lähed ikka ülespoole, aga mitte allapoole, kui sa kuulad Jehoova, oma Jumala käske, mida ma täna sind käsin pidada ja täita,
14
ja kui sa ei kaldu kõrvale kõigist sõnust, mis ma täna teile käsuna annan, ei paremale ega vasakule, ega käi teiste jumalate järel, et neid teenida!
15
Aga kui sa ei kuula Jehoova, oma Jumala häält, ei pea hoolsasti kõiki tema käske ja seadlusi, milled ma täna sulle annan, siis tulevad su peale kõik need needused ja tabavad sind:
16
Neetud oled sa linnas ja neetud oled sa väljal!
17
Neetud on su korv ja su leivaküna!
18
Neetud on su ihuvili ja su maapinna saak, su veiste vasikad ja su pudulojuste talled!
19
Neetud oled sa tulles ja neetud oled sa minnes!
20
Jehoova saadab sulle needuse, segaduse ja ähvarduse kõiges, mille külge sa oma käe paned, mida sa teed, kuni sa hukkud ja kuni sa äkitselt kaod oma kurjade tegude pärast, sellepärast et sa mind oled maha jätnud!
21
Jehoova nakatab su külge katkutõve, kuni see lõpetab sind sellelt maalt, mida sa lähed pärima!
22
Jehoova lööb sind kõhetustõvega, palavikuga, põletikuga, kuumtõvega, põuaga, viljakõrvetuse ja -roostega, ja need jälitavad sind, kuni sa hukkud!
23
Siis on su pea kohal olev taevas nagu vask ja su all olev maa nagu raud!
24
Jehoova muudab su maa vihma tolmuks ja põrmuks: see sajab taevast su peale, kuni sa kaod!
25
Jehoova paneb sind su vaenlaste ette kaotust kandma: üht teed sa lähed nende vastu, aga seitset teed sa põgened nende eest, ja sa oled hirmutuseks kõigile kuningriikidele maa peal!
26
Su laibad jäävad roaks kõigile taeva lindudele ja maa loomadele ja ükski ei peleta neid!
27
Jehoova lööb sind Egiptuse paisetega, katkumuhkudega, kärnadega ja sügelistega, milledest sa ei parane!
28
Jehoova lööb sind hullumeelsusega, sõgedusega ja meeltesegadusega!
29
Sa kobad päise päeva ajal nagu pime, kes kobab pimeduses, ja su teekond ei õnnestu: üksnes rõhutav ja röövitav oled sa kogu aja ja ükski ei päästa sind!
30
Sa kihlud naisega, aga teine mees häbistab teda; sa ehitad koja, aga ei saa sinna asuda; sa istutad viinamäe, aga ei saa seda kasutada!
31
Su härg tapetakse su silma all, aga sa ei saa sellest süüa; su eesel röövitakse su nähes, aga sa ei saa seda tagasi; su pudulojused antakse su vaenlastele, aga ükski ei aita sind!
32
Su pojad ja su tütred antakse võõrale rahvale; su silmad näevad seda ja igatsevad neid päevast päeva, aga su käsi on jõuetu!
33
Su maa vilja ja kogu su töötulu sööb sulle tundmatu rahvas; sa oled ainult rõhutav ja tõugatav kogu aja!
34
Ja sa lähed hulluks vaate pärast, mida su silmad näevad!
35
Jehoova lööb sind kurjade paisetega su põlvedel ja reitel, millest sa ei parane, jalatallast pealaeni!
36
Jehoova viib sind ja su kuninga, kelle sa enesele tõstad, ühe rahva juure, keda ei ole tunnud ei sina ega su vanemad, ja seal sa teenid teisi jumalaid - puust ja kivist! 
37
Ja sa saad hirmutuseks, kõnekäänuks ja pilkesõnaks kõigi rahvaste keskel, kuhu Jehoova sind ajab!
38
Sa viid küll palju seemet põllule, aga saad koguda pisut, sest rohutirtsud õgivad selle!
39
Sa istutad ja harid viinamägesid, aga viina sa ei saa juua ega talletada, sest ussid söövad marjad!
40
Õlipuid on sul kogu su maa-alal, aga sa ei saa ennast õliga võida, sest su õlimarjad varisevad maha!
41
Sa sünnitad poegi ja tütreid, aga need ei jää sinule, vaid nad lähevad vangi!
42
Viljakahjurid vallutavad kõik su puud ja su maa vilja!
43
Võõras, kes su keskel on, tõuseb üha kõrgemale sinust, sina aga vajud üha madalamale!
44
Tema laenab sulle, aga sina ei saa temale laenata; tema saab peaks, aga sina jääd sabaks!
45
Ja sinu peale tulevad kõik needsinased needused, jälitavad sind ja tabavad sind kuni sa hävid, sellepärast et sa ei ole võtnud kuulda Jehoova, oma Jumala häält, et sa pead pidama tema käske ja seadlusi, milled ta sulle on annud,
46
ja need jäävad igaveseks ajaks tunnustähtedeks ja imetegudeks sinule ja su järglastele!
47
Et sa ei ole teeninud Jehoovat, oma Jumalat, rõõmuga ja heast südamest kõige külluse eest,
48
siis sa pead teenima oma vaenlasi, kelled Jehoova saadab su kallale, näljas, janus, alasti ja täielikus puuduses! Ja ta paneb su kaela peale raudikke, kuni ta sind on hävitanud!
49
Jehoova toob kaugelt maailma äärest su kallale ühe rahva, kes lendab nagu kotkas, rahva, kelle keelt sa ei mõista,
50
jultunud rahva, kes ei hooli vanast ega anna armu noorele!
51
See sööb ära su lojuste soo ja su maa vilja, kuni sa oled kadunud; see ei jäta sulle midagi, ei teravilja, viinavirret ega õli, ei veiste vasikaid ega pudulojuste tallesid, kuni ta sinu on hävitanud!
52
Ja see ahistab sind kõigis su väravais, kuni varisevad su kõrged ja kindlad müürid, millede peale sa loodad kogu oma maal; see ahistab sind kõigis su väravais kogu su maal, mille Jehoova, su Jumal, sulle annab!
53
Ja sina sööd oma ihuvilja, oma poegade ja tütarde liha, kelled Jehoova, su Jumal, sulle on annud, piiramisel ja kitsikuses, miska su vaenlane sind ahistab!
54
Isegi su keskel oleva õrna ja hellitatud mehe silm vaatab kurjalt oma vennale ja naisele oma süles ja oma järelejäänud lastele, kes tal veel alles on,
55
ega anna ühelegi neist oma laste lihast, mida ta ise sööb, sest midagi muud ei ole temale jäänud piiramisel ja kitsikuses, miska su vaenlane sind ahistab kõigis su väravais!
56
Su keskel olev õrn ja hellitatud naine, kes oma õrnuses ja hellitatuses ei ole katsunud jalataldagi maha panna, vaatab kurjalt mehele oma süles ja oma pojale ja tütrele
57
oma järelsünnitiste pärast, mis väljuvad ta jalgade vahelt, ja laste pärast, kelled ta sünnitab, sest ta tahab ise neid salaja süüa täielikus puuduses piiramisel ja kitsikuses, kui su vaenlane sind ahistab su väravais!
58
Kui sa ei pea hoolsasti kõiki sellesinase käsuõpetuse sõnu, mis sellesse raamatusse on kirjutatud, et sa kardaksid seda aulist ja kardetavat nime, Jehoovat, oma Jumalat,
59
siis teeb Jehoova erakordseiks sinu nuhtlused ja sinu järglaste nuhtlused, suured ja kestvad nuhtlused, pahad ja kestvad nuhtlused!
60
Ja ta saadab su kallale kõik Egiptuse tõved, millede ees sa tunned hirmu, ja need jäävad su külge!
61
Ka kõiki muid haigusi ja kõiksugu nuhtlusi, milledest ei ole kirjutatud sellessinases käsuõpetuse raamatus, saadab Jehoova su kallale, kuni sa hävid!
62
Ja teid jääb pisut inimesi nende asemel, kes te olite paljuse poolest nagu taevatähed, sellepärast et sa ei võtnud kuulda Jehoova, oma Jumala häält!
63
Ja nagu Jehoova tundis teist rõõmu, tehes teile head ja sigitades teid, nõnda tunneb Jehoova teist rõõmu, saates teid hukka ja hävitades teid, ja teid kistakse ära sellelt maalt, mida sa lähed pärima!
64
Ja Jehoova pillutab sind kõigi rahvaste sekka, ühest maa äärest teise, ja sa teenid seal teisi jumalaid, keda ei ole tunnud ei sina ega su vanemad - puust ja kivist!
65
Ja nende rahvaste hulgas ei ole sul rahu, su jalatallal ei ole puhkepaika ja Jehoova annab sulle seal väriseva südame, kustuvad silmad ja lootuseta hinge!
66
Su elu ripub nagu juuksekarva küljes, sa värised ööd ja päevad ega ole kindel oma elu pärast!
67
Sa ütled hommikul: "Oleks juba õhtu!" Aga õhtul sa ütled: "Oleks juba hommik!" kartuse pärast, mis täidab su südant, ja vaate pärast, mida su silmad näevad!
68
Ja Jehoova saadab sind laevadega tagasi Egiptusesse, teekond, mille kohta ma sulle ütlesin: "Sa ei näe seda enam!" Ja seal te pakute endid müüa oma vaenlastele sulaseiks ja ümmardajaiks, aga ükski ei osta!"
69
Need on selle seaduse sõnad, mis Jehoova käskis Moosest anda Iisraeli lastele Moabimaal, peale selle seaduse, mille ta neile andis Hoorebil.

5. Moosese peatükk 29

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Mooses kutsus kokku kogu Iisraeli ning ütles neile: "Te olete näinud kõike, mida Jehoova tegi teie silme ees Egiptusemaal vaaraole ja kõigile ta sulastele ja kogu ta maale,
2
neid suuri katsumisi, mida sa nägid oma silmaga, neid suuri tunnustähti ja imetegusid.
3
Aga Jehoova ei ole tänapäevani teile annud südant mõistmiseks ega silmi nägemiseks ja kõrvu kuulmiseks!
4
Mina juhtisin teid nelikümmend aastat kõrves: teil ei kulunud riided seljas ega kulunud sul king jalas!
5
Te ei saanud süüa leiba ega juua viina või vägijooki, et te mõistaksite, et mina olen Jehoova, teie Jumal!
6
Ja kui te jõudsite siia paika, siis tulid Siihon, Hesboni kuningas, ja Oog, Baasani kuningas, sõdima meie vastu, aga me lõime neid.
7
Ja me võtsime nende maa ning andsime selle pärisosaks ruubenlastele ja gaadlastele ja Manasse poolele suguharule.
8
Seepärast pidage sellesinase seaduse sõnu ja tehke nende järele, et teil oleks kordaminek kõiges, mida teete.
9
Te kõik seisate täna Jehoova, oma Jumala ees: teie peamehed, teie suguharud, teie vanemad ja teie ülevaatajad, kõik Iisraeli mehed,
10
teie lapsed ja teie naised, samuti võõras, kes on su leeris, niihästi su puuraiuja kui su veetooja,
11
et sa võiksid astuda Jehoova, oma Jumala liitu ja tema vandeosadusse, mille Jehoova, su Jumal, täna sinuga teostab,
12
et täna sind ülendada enesele rahvaks ja et olla sulle Jumalaks, nagu ta sulle on ütelnud ja nagu ta su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile on vandega tõotanud.
13
Aga mitte ainult teiega ei tee ma seda liitu ja vandeosadust,
14
vaid niihästi sellega, kes seisab täna siin ühes meiega Jehoova, meie Jumala ees, kui ka sellega, kes ei ole täna siin ühes meiega.
15
Sest te ise teate, kuidas me elasime Egiptusemaal ja kuidas me tulime läbi rahvaste keskelt, kelled teiegi läbisite,
16
ja te nägite nende jäledusi ning ebajumalaid puust ja kivist, hõbedast ja kullast, mis neil olid.
17
Seepärast ärgu olgu teie hulgas meest või naist või suguvõsa või suguharu, kelle süda pöördub täna Jehoova, meie Jumala juurest, et minna teenima nende rahvaste jumalaid; ärgu olgu teie hulgas juurt, mis kasvatab mürki ja koirohtu,
18
ühtki, kes kuuldes selle sajatuse sõnu, õnnistab südames iseennast, üteldes: "Minu käsi käib hästi, isegi kui ma elan südamekanguses!" - et joonut ei hävitataks ühes janusega!
19
Jehoova ei taha temale andeks anda, sest siis suitseb Jehoova viha ja ägedus selle mehe vastu ja tema peale langevad kõik need needused, mis sellesse raamatusse on kirjutatud, ja Jehoova kustutab tema nime taeva alt!
20
Ja Jehoova lahutab tema kõigist Iisraeli suguharudest, kurjaks saatuseks kõigi selle seaduse needuste järele, mis sellesse käsuõpetuse raamatusse on kirjutatud.
21
Siis küsib teie järeltulev põlv, teie lapsed, kes tulevad pärast teid, ja võõras, kes tuleb kaugelt maalt, kui ta näeb selle maa nuhtlusi ja haigusi, miska Jehoova on pannud selle põdema,
22
väävlit ja soola - kogu selle pind on tulease, sinna ei külvata ja seal ei võrsu ega kasva mitte mingisugust rohtu - nagu Soodoma ja Gomorra, Adma ja Seboimi segipaiskamise puhul, milled Jehoova oma vihas ja raevus segi paiskas,
23
siis küsivad kõik paganad: "Mispärast on Jehoova selle maaga nõnda talitanud? Mispärast see suur tuline viha?"
24
Siis vastatakse: "Sellepärast et nad jätsid maha Jehoova, oma vanemate Jumala seaduse, mille ta neile andis, kui ta tõi nad välja Egiptusemaalt,
25
ja et nad läksid ning teenisid teisi jumalaid ja kummardasid neid, jumalaid, keda nad ei tunnud ja keda ta ei olnud neile annud,
26
sellepärast Jehoova viha süttis põlema selle maa vastu, lastes tulla ta peale kõik need needused, mis sellesse raamatusse on kirjutatud,
27
ja Jehoova hävitas nad nende maalt vihas ja raevus ja suures meelepahas ning paiskas nad teisele maale, nagu see tänapäeval on!
28
Varjatu kuulub Jehoovale, meie Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele, et me teeksime kõigi sellesinase käsuõpetuse sõnade järele!"

5. Moosese peatükk 30

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kui sind tabavad kõik need sõnad, õnnistus ja needus, mis ma su ette olen pannud, ja sa talletad selle oma südamesse kõigi rahvaste keskel, kuhu Jehoova, su Jumal sind hajutab,
2
ja sa pöördud tagasi Jehoova, oma Jumala juure ja kuulad tema häält kõiges, nõnda nagu ma täna sind käsin, sina ja su lapsed, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest,
3
siis pöörab Jehoova, su Jumal, su saatuse ja halastab su peale ning kogub sind taas kõigi rahvaste hulgast, kuhu Jehoova, su Jumal sind on pillutanud!
4
Isegi kui sa hajutatud oleksid taeva servas, kogub Jehoova, su Jumal sind sealt ja toob sind sealt ära!
5
Ja Jehoova, su Jumal, toob sind sellele maale, mille su vanemad pärisid, ja sina pärid selle; ja ta teeb sulle head ning sigitab sind rohkem kui su vanemaid.
6
Ja Jehoova, su Jumal, lõikab ümber sinu südame ja sinu järglaste südamed, et sa armastaksid Jehoovat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, et sa võiksid elada.
7
Ja Jehoova, su Jumal, paneb kõik need needused su vaenlaste peale, su vihameeste peale, kes sind taga kiusavad.
8
Sina aga kuulad jälle Jehoova häält ja teed kõigi tema käskude järele, mis ma täna sulle annan.
9
Ja Jehoova, su Jumal, annab sulle ülikülluses head kõigis su kätetöödes, su ihuvilja, lojuste juurekasvu ja maa vilja poolest; sest Jehoova on siis jälle rõõmus sinu pärast, millest sinul on kasu, nõnda nagu ta oli rõõmus sinu vanemate pärast,
10
kui sa kuulad Jehoova, oma Jumala häält, pidades tema käske ja seadusi, mis on kirjutatud sellesse käsuõpetuse raamatusse, kui sa pöördud Jehoova, oma Jumala poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest!
11
Sest seesinane käsk, mille ma täna sulle annan, ei ole sulle raske täita ega kättesaamatu.
12
See ei ole taevas, et sa peaksid ütlema: "Kes läheks meie eest taevasse ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita?"
13
Ega ole see mere taga, et sa peaksid ütlema: "Kes läheks meie eest mere taha ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita?"
14
vaid sõna on sinule väga ligidal, sinu suus ja sinu südames, et seda täita!
15
Vaata, mina panen täna su ette elu ja hea, surma ja kurja,
16
kui ma täna sind käsin armastada Jehoovat, oma Jumalat, käies tema teedel ja pidades tema käske, seadlusi ja kohtuseadusi, et sa võiksid elada ja paljuneda, ja et Jehoova, su Jumal, õnnistaks sind sellel maal, kuhu sa lähed, et seda pärida!
17
Aga kui su süda pöördub ja sa ei kuula, vaid lased ennast ahvatella ja kummardad teisi jumalaid ning teenid neid,
18
siis ma annan täna teile teada, et te tõesti hukkute; te ei ela kaua sellel maal, kuhu sa lähed üle Jordani, et minna seda pärima!
19
ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse! Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada,
20
armastades Jehoovat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole! Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal, mille Jehoova on vandega tõotanud anda su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile!"

5. Moosese peatükk 31

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Mooses läks ning rääkis kõik needsinased sõnad kogu Iisraelile.
2
Ja ta ütles neile: "Mina olen nüüd sada kakskümmend aastat vana, ma ei jaksa enam minna ega tulla; ja Jehoova on mulle ütelnud: "Sina ei lähe üle selle Jordani!"
3
Jehoova, su Jumal, läheb ise üle su ees, tema hävitab needsinased rahvad su eest ja sina vallutad nad. Joosua, tema läheb üle su ees, nõnda nagu Jehoova on ütelnud.
4
Ja Jehoova talitab nendega, nagu ta talitas Siihoni ja Oogiga, emorlaste kuningatega, ja nende maaga, kelled ta hävitas.
5
Jehoova annab nad teie kätte; talitage nendega täiesti käsu kohaselt, mille ma teile olen annud.
6
Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge tundke hirmu nende ees, sest Jehoova, su Jumal, käib ise ühes sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha!
7
Ja Mooses kutsus Joosua ning ütles temale kogu Iisraeli silma ees: "Ole vahva ja tugev, sest sina pead selle rahvaga minema maale, mille Jehoova vandega nende vanemaile on tõotanud neile anda, ja sina pead andma selle neile pärisosaks.
8
Ja Jehoova ise käib su ees, tema on sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ära karda ega kohku!"
9
Ja Mooses pani kirja selle käsuõpetuse ning andis preestritele, Leevi poegadele, kes kandsid seaduselaegast, ja kõigile Iisraeli vanemaile.
10
Ja Mooses käskis neid, üteldes: "Igal seitsmendal aastal, vabastusaastal, seatud ajal, lehtmajade pühal,
11
kui kogu Iisrael tuleb, et ilmuda Jehoova, su Jumala ette paika, mille ta on valinud, loe seda käsuõpetust kogu lisraeli ees nende kuuldes.
12
Kogu kokku rahvas, mehed ja naised ja lapsed, ka võõrad, kes on su väravais, et nad kuuleksid ja õpiksid ning kardaksid Jehoovat, teie Jumalat, ja teeksid hoolsasti kõigi selle käsuõpetuse sõnade järele,
13
ja et nende lapsed, kes seda veel ei tunne, kuuleksid ja õpiksid kartma Jehoovat, teie Jumalat, kogu aja, mis te elate maal, kuhu te lähete üle Jordani, et seda pärida!"
14
Ja Jehoova ütles Moosesele: "Vaata, see aeg ligineb, mil sa pead surema! Kutsu Joosua ja astuge kogudusetelki, siis ma annan temale kohustuse!" Siis Mooses läks ühes Joosuaga, ja nad astusid kogudusetelki.
15
Ja Jehoova ilmutas ennast telgis pilvesambas, ja pilvesammas seisis telgi ukse kohal.
16
Ja Jehoova ütles Moosesele: "Vaata, sa lähed magama oma vanemate juure, aga seesinane rahvas võtab kätte ja käib hoorates võõraste jumalate järel sellel maal, kuhu ta nüüd jõuab; ta jätab mind maha ja tühistab mu lepingu, mille ma temaga olen teinud.
17
Sel ajal süttib mu viha põlema tema vastu ja ma jätan ta maha ning peidan oma palge tema eest ja teda hävitatakse ning teda tabab palju õnnetusi ja ahastusi. Sel ajal ta ütleb: "Eks ole needsinased õnnetused mind tabanud, sellepärast et mu Jumal ei ole minu keskel?"
18
Aga sel ajal ma peidan oma palge täiesti kõige selle kurja pärast, mis ta on teinud, pöördudes teiste jumalate poole!
19
Ja nüüd kirjutage endile üles see laul! Õpeta seda Iisraeli lastele ja pane see neile suhu, et see laul oleks mulle tunnistajaks Iisraeli laste vastu.
20
Sest ma tahan neid viia sellele maale, mille ma nende vanemaile vandega tõotasin, mis piima ja mett voolab. Nad söövad, nende kõhud saavad täis ja nad rasvuvad, aga nad pöörduvad teiste jumalate poole ja teenivad neid, nad põlgavad mind ja tühistavad minu lepingu.
21
Kui neid tabavad suured õnnetused ja ahastused, siis kõneleb seesinane laul tunnistajana nende vastu, sest see ei tohi ununeda nende järglaste suust, sellepärast et ma tunnen nende mõtteid, mis nad nüüd mõlgutavad, enne kui ma viin nad maale, mille ma vandega olen tõotanud neile anda!"
22
Ja Mooses kirjutas sel päeval üles selle laulu ning õpetas seda Iisraeli lastele.
23
Ja Jehoova andis käsu Joosuale, Nuuni pojale, ning ütles: "Ole vahva ja tugev, sest sina pead viima Iisraeli lapsed sellele maale, mille ma vandega olen tõotanud neile anda, ja mina olen sinuga!"
24
Ja kui Mooses oli raamatusse täielikult üles kirjutanud selle käsuõpetuse sõnad algusest lõpuni,
25
siis käskis Mooses leviite, kes kandsid seaduselaegast, üteldes:
26
"Võtke see käsuõpetuse raamat ja pange ta Jehoova, oma Jumala seaduselaeka kõrvale, et see oleks seal tunnistajaks sinu vastu,
27
sest ma tunnen sinu vastupanu ja kangekaelsust! Vaata, minu nüüd veel elades üheskoos teiega, olete te olnud Jehoovale vastupanijad, saati siis pärast minu surma!
28
Koguge minu juure kõik oma suguharude vanemad ja ülevaatajad, siis ma räägin nende kuuldes need sõnad ja võtan tunnistajaiks nende vastu taeva ja maa!
29
Sest ma tean, et te pärast minu surma käitute väga kõlvatumalt ja lahkute teelt, mille ma teile olen annud. Aga tulevasil päevil tabab teid õnnetus, kui te teete, mis kuri on Jehoova silmis, pahandades teda oma kätetööga!"
30
Ja Mooses rääkis kogu Iisraeli koguduse kuuldes sellesinase laulu sõnad algusest lõpuni:

5. Moosese peatükk 34

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Mooses läks Moabi lagendikelt üles Nebo mäele, Pisga tippu, mis on Jeeriko kohal, ja Jehoova näitas temale kogu maad: Gileadi kuni Daanini,
2
kogu Naftali, Efraimi ja Manasse maad, kogu Juuda maad kuni lääne mereni,
3
Lõunamaad ja Jordani piirkonda, Jeeriko orgu, Palmidelinna - kuni Soarini.
4
Ja Jehoova ütles temale: "See on see maa, mille ma vandega tõotasin Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, üteldes: sinu soole ma annan selle! ma olen lasknud sind vaadata oma silmaga, aga sinna sa ei lähe!"
5
Ja Jehoova sulane Mooses suri seal Moabimaal Jehoova sõna kohaselt.
6
Ja ta mattis tema orgu Moabimaal, Beet-Peori kohale, aga tänapäevani ei tea ükski tema hauda!
7
Ja Mooses oli surres sada kakskümmend aastat vana; ta silm ei olnud tuhmunud ega ramm raugenud.
8
Ja Iisraeli lapsed nutsid Moosest Moabi lagendikel kolmkümmend päeva, siis alles lakkasid nutupäevad - lein Moosese pärast.
9
Ja Joosua, Nuuni poeg, oli täis tarkuse vaimu, sest Mooses oli pannud oma käed ta peale; ja Iisraeli lapsed kuulasid teda ning tegid, nagu Jehoova oli Moosesele käsu annud.
10
Aga Iisraelis ei tõusnud enam niisugust prohvetit nagu Mooses, keda Jehoova tundis palgest palgesse,
11
kõigi tunnustähtede ja imetegude poolest, miska Jehoova teda läkitas, et ta teeks neid Egiptusemaal vaaraole ja kõigile ta sulastele ja kogu ta maale,
12
kõige selle vägeva käe poolest ja kõige selle suure hirmu poolest, mille Mooses tekitas kogu Iisraeli silma ees!