A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

4. Moosese peatükk 3

Flash tuleb sisse lülitada
1
Need on Aaroni ja Moosese järglased ajast, mil Jehoova rääkis Moosesega Siinai mäel.
2
Need on Aaroni poegade nimed: Naadab, esmasündinu, Abihu, Eleasar ja Iitamar;
3
need on Aaroni poegade, võitud preestrite nimed, kellede käsi oli täidetud preestriametiks.
4
Aga Naadab ja Abihu surid Jehoova ees, kui nad Siinai kõrves viisid Jehoova ette võõra tule, ja neil ei olnud lapsi. Nii olid Eleasar ja Iitamar preestriametis oma isa Aaroni palge ees.
5
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
6
"Too Leevi suguharu ja sea see preester Aaroni ette teda teenima!
7
Nemad teostagu, mis on tema ülesandeks ja mida terve kogudusetelgi ees olev kogudus peab tegema: toimetagu elamu teenistust!
8
Nemad hooldagu kõiki kogudusetelgi riistu ja Iisraeli laste kohustusi, toimetades elamu teenistust!
9
Anna leviidid Aaronile ja tema poegadele; nad on Iisraeli laste seast antud täielikult temale.
10
Aga käsi Aaronit ja tema poegi, et nad peaksid oma preestriametit! Võõras, kes ligineb, surmatagu!"
11
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
12
"Mina, vaata, olen võtnud leviidid Iisraeli laste seast kõigi Iisraeli laste esmasündinute, emakoja avajate asemel. Leviidid olgu minu päralt!
13
Sest minu päralt on iga esmasündinu: päeval, mil ma lõin maha kõik esmasündinud Egiptusemaal, pühitsesin ma enesele kõik esmasündinud Iisraelis, niihästi inimesed kui lojused. Nad on minu päralt. Mina olen Jehoova!"
14
Ja Jehoova rääkis Moosesega Siinai kõrves, üteldes:
15
"Loe ära Leevi pojad nende perekondade kaupa, nende suguvõsade kaupa; loe ära kõik meesterahvad, ühe kuu vanused ja üle selle!"
16
Ja Mooses luges nad ära Jehoovaa sõna peale, nagu teda kästi.
17
Ja need olid Leevi pojad nimeliselt: Geerson, Kehat ja Merari.
18
Ja need olid Geersoni poegade nimed oma suguvõsade järele: Libni ja Simei.
19
Ja Kehati pojad oma suguvõsade järele olid Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.
20
Ja Merari pojad oma suguvõsade järele olid Mahli ja Muusi. Need olid Leevi suguvõsad oma perekondade kaupa.
21
Geersonist põlvnevad libnilaste suguvõsa ja simeilaste suguvõsa. Need olid geersonlaste suguvõsad.
22
Neid, keda neist loeti, kõiki meesterahvaid nimekirja järele, ühe kuu vanuseid ja üle selle, neid, keda neist loeti, oli seitse tuhat viissada.
23
Geersonlaste suguvõsad lõid leeri üles elamu taha, lääne poole.
24
Ja geersonlaste isakoja vürst oli Eljasaf, Laeli poeg.
25
Geersoni poegade hooleks oli ühenduses kogudusetelgiga elamu ja telk, selle kate ja kogudusetelgi ukse eesriie,
26
õue seinavaibad ja ümber elamu ja altari oleva õue ukse kate ja selle nöörid - kõik sellega ühenduses olev töö.
27
Kehatist põlvnevad amramlaste suguvõsa, jisharlaste suguvõsa, hebronlaste suguvõsa ja ussiellaste suguvõsa. Need olid kehatlaste suguvõsad.
28
Kõiki meesterahvaid nimekirja järele, ühe kuu vanuseid ja üle selle, oli kaheksa tuhat kuussada, kes pidid toimetama pühamu teenistust.
29
Kehatlaste suguvõsad lõid leeri üles elamu kõrvale, lõuna poole.
30
Ja kehatlaste suguvõsade isakoja vürst oli Elisafan, Ussieli poeg.
31
Nende hooleks oli laegas, laud, küünlajalg, altarid ja pühad riistad, milledega peetakse teenistust, eesriie ja kõik sellega ühenduses olev töö.
32
Ja leviitide vürstide vürst oli Eleasar, preester Aaroni poeg, nende järelevaataja, kellede hooleks oli pühamu teenistus.
33
Merarist põlvnevad mahlilaste suguvõsa ja muusilaste suguvõsa. Need olid Merari suguvõsad.
34
Neid, keda neist loeti, kõiki meesterahvaid nimekirja järele, ühe kuu vanuseid ja üle selle, oli kuus tuhat kakssada.
35
Ja Merari suguvõsade isakoja vürst oli Suuriel, Abihaili poeg. Nemad lõid leeri üles elamu kõrvale, põhja poole.
36
Merari poegade kohustuseks oli hoolekanne elamu laudade, põiklattide, sammaste, jalgade ja kõigi riistade eest, ja kõik sellega ühenduses olev töö,
37
samuti hoolekanne õue ümber olevate postide, nende jalgade, vaiade ja nööride eest.
38
Aga elamu ette, kogudusetelgi ette idapoolsesse esikülge, lõid leeri üles Mooses ja Aaron ning tema pojad, kes hoolitsesid pühamu talituste eest, mida Iisraeli lastel tuli toimetada. Lähenev võõras aga tuli surmata.
39
Kõiki loetuid leviite, keda Mooses ja Aaron lugesid Jehoova käsul nende suguvõsade kaupa, kõiki meesterahvaid, ühe kuu vanuseid ja üle selle, oli kakskümmend kaks tuhat.
40
Ja Jehoova ütles Moosesele: "Loe ära kõik Iisraeli laste meessoost esmasündinud, ühe kuu vanused ja üle selle, ja tee kindlaks nende nimede arv!
41
Võta siis minule leviidid - mina olen Jehoova - kõigi Iisraeli laste esmasündinute asemel, ja leviitide lojused, kõigi Iisraeli laste lojuste esmasündinute asemel!"
42
Ja Mooses luges ära kõik Iisraeli laste esmasündinud, nõnda nagu Jehoova teda käskis.
43
Kõiki meessoost esmasündinuid nimekirja järele, ühe kuu vanuseid ja üle selle, neid keda loeti, oli kakskümmend kaks tuhat kakssada seitsekümmend kolm.
44
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
45
"Võta leviidid kõigi Iisraeli laste esmasündinute asemel ja leviitide lojused nende lojuste asemel, ja leviidid kuulugu minule. Mina olen Jehoova!
46
Aga nende kahesaja seitsmekümne kolme lunastamiseks, kellede võrra Iisraeli laste esmasündinuid on rohkem kui leviite,
47
võta viis seeklit iga pea kohta; võta seda püha seekli järele, kakskümmend geera seeklis.
48
Anna see raha Aaronile ja tema poegadele lunahinnaks nende eest, kes on üleliigsed!"
49
Ja Mooses võttis lunaraha neilt, kes pärast leviitidega lunastamist olid üle jäänud.
50
Ta võttis selle raha, tuhat kolmsada kuuskümmend viis seeklit püha seekli järele, Iisraeli laste esmasündinuilt.
51
Ja Mooses andis selle lunaraha Aaronile ja tema poegadele, Jehoova sõna peale, nagu Jehoova oli Moosest käskinud.

4. Moosese peatükk 4

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Jehoova rääkis Moosese ja Aaroniga, üteldes:
2
"Loe ära Kehati pojad Leevi poegade hulgast nende suguvõsade, nende perekondade kaupa,
3
kolmekümneaastased ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõik teenistuskõlvulised kogudusetelgi teenistuse toimetamiseks.
4
See on Kehati poegade teenistus kogudusetelgis: hoolekanne kõige pühamate asjade eest.
5
Leeri teele asudes mingu Aaron ja ta pojad ja võtku maha katte-eesriie ja katku sellega tunnistuslaegas!
6
Siis nad pangu selle peale merilehmanahast kate, laotagu selle peale tervenisti purpursinine riie ja asetagu paika selle kandekangid.
7
Ja nad laotagu vaateleibade lauale purpursinine riie ja pangu selle peale vaagnad ja kausid, kannud ja joomaohvri peekrid; ka alaline leib olgu selle peal.
8
Siis nad laotagu nende peale helepunane riie, katku see merilehmanahast kattega ja asetagu paika selle kandekangid!
9
Ja nad võtku purpursinine riie ja katku valgustuse küünlajalg, selle lambid, küünlakäärid, tahikarbid ja kõik selle õlinõud, milledega teenistust toimetatakse.
10
Nad pangu see ja kõik selle riistad merilehmanahast kattesse ning asetagu kanderaamile!
11
Ja kuldaltarile nad laotagu purpursinine riie, katku see merilehmanahast kattega ja asetagu paika selle kandekangid.
12
Ja nad võtku kõik teenistusriistad, milledega nad pühamus teenistust toimetavad, pangu need purpursinisesse riidesse, katku need merilehmanahast kattega ja asetagu kanderaamile.
13
Nad koristagu tuhk altarilt ja laotagu sellele purpurpunane riie!
14
Siis nad pangu selle peale kõik riistad, milledega nad seal teenistust toimetavad: sütepannid, kahvlid, labidad ja piserdusnõud, kõik altari riistad, laotagu nende peale kate merilehmanahast ja asetagu paika selle kandekangid.
15
Kui leeri teele asudes Aaron ja tema pojad on kinni katnud pühamu ja kõik pühamu riistad, siis Kehati pojad tulgu kandma, aga nad ei tohi puudutada pühi asju, et nad ei sureks! Need on Kehati poegade kandamiks kogudusetelgist.
16
Ja preester Aaroni poja Eleasari hooldada olgu valgustusõli, healõhnalised suitsutusrohud, alaline roaohver ja võideõli, hooldus kogu elamu üle ja kõige üle, mis selles on, pühamus ja selle riistades."
17
Ja Jehoova rääkis Moosese ja Aaroniga, üteldes:
18
"Ärge laske hävida kehatlaste suguvõsade tüve leviitide seast!
19
Seepärast toimige nendega nõnda, et nad jääksid elama ega sureks, kui nad liginevad kõige pühamaile asjadele: Aaron ja ta pojad mingu ja pangu neist igaüks oma teenistusse ja oma kandami juure,
20
aga nemad ise ei tohi minna vaatama pühi asju mitte silmapilgukski, et nad ei sureks!"
21
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
22
"Loe ära ka Geersoni pojad nende perekondade, nende suguvõsade kaupa,
23
kolmekümneaastased ja üle selle kuni viiekümneaastasteni! Loe ära kõik teenistuskõlvulised teenistuse toimetamiseks kogudusetelgis!
24
See olgu geersonlaste suguvõsade töö, mida nad peavad tegema ja mida kandma:
25
nemad kandku elamu vaipu ja kogudusetelki, selle katet ja merilehmanahast katet, mis kui pealis on selle peal, ja kogudusetelgi ukse katet,
26
ja õue vaipu ja elamu ja altari ümber oleva õue väravaavause katet ja nende nööre ja kõiki nende juure kuuluvaid tööriistu; nad tehku kõike, mis neil seejuures tuleb teha.
27
Aaroni ja tema poegade käsu järele sündigu kogu geersonlaste poegade teenistus kõiges, mis neil on kanda, ja kõiges, mis neil on toimetada; andke nende hooleks kogu nende kandam.
28
See on geersonlaste poegade suguvõsade teenistus kogudusetelgis; mis neil tuleb teha, sündigu Iitamari, preester Aaroni poja käe all.
29
Merari pojad - loe nad ära nende suguvõsade, nende perekondade kaupa,
30
"kolmekümneaastased ja üle selle kuni viiekümneaastasteni; neist loe ära kõik teenistuskõlvulised kogudusetelgi teenistuse toimetamiseks!"
31
Ja kogu nende teenistuseks kogudusetelgis on nende kohustus kanda elamu laudu, latte, sambaid ja jalgu,
32
ja ümberringi oleva õue sambaid, nende jalgu, vaiu ja nööre ühes kõigi nende riistadega ja kogu selleks vajaliku tööga; nimetage nimeliselt riistad, mida nad on kohustatud kandma.
33
See on Merari poegade suguvõsade teenistus, kogu nende teenistus kogudusetelgis Iitamari, preester Aaroni poja käe all."
34
Ja Mooses ja Aaron ja koguduse vürstid lugesid ära kehatlaste pojad nende suguvõsade ja nende perekondade kaupa,
35
kolmekümneaastased ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõik teenistuskõlvulised kogudusetelgi teenistuseks.
36
Ja neid, nende suguvõsade kaupa loetuid, oli kaks tuhat seitsesada viiskümmend.
37
Need olid need, kes ära loeti kehatlaste suguvõsadest, kõik kogudusetelgi teenistuses olijad, keda Mooses ja Aaron lugesid Moosese läbi antud Jehoovaa käsul.
38
Ja loetud Geersoni poegi nende suguvõsade ja perekondade kaupa,
39
kolmekümneaastasi ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõiki teenistuskõlvulisi kogudusetelgi teenistuseks,
40
neid nende suguvõsade ja perekondade kaupa loetuid oli kaks tuhat kuussada kolmkümmend.
41
Need olid need, kes ära loeti Geersoni poegade suguvõsadest, kõik kogudusetelgi teenistuses olijad, keda Mooses ja Aaron lugesid Jehoova käsul.
42
Ja loetuid Merari poegade suguvõsadest, nende suguvõsade ja perekondade kaupa,
43
kolmekümneaastasi ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõiki teenistuskõlvulisi kogudusetelgi teenistuseks,
44
neid nende suguvõsade kaupa loetuid oli kolm tuhat kakssada.
45
Need olid need, kes ära loeti Merari poegade suguvõsadest, keda Mooses ja Aaron lugesid Moosese läbi antud Jehoova käsul.
46
Kõiki loetuid, keda Mooses ja Aaron ja Iisraeli vürstid lugesid leviitidest nende suguvõsade ja perekondade kaupa,
47
kolmekümneaastasi ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõiki töökõlvulisi teenistuse toimetamiseks ja kandetööks kogudusetelgis,
48
neid loetuid oli kaheksa tuhat viissada kaheksakümmend.
49
Moosese läbi antud Jehoova käsul loeti nad ära mees-mehelt, igaüks oma teenistuse või kandami jaoks. Nad loeti ära, nagu Jehoova oli Moosest käskinud.

4. Moosese peatükk 6

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
2
"Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: kui mees või naine tõotab erilise nasiiritõotuse, et Jehoovale pühenduda,
3
siis ta peab hoiduma viinast ja vägijoogist; ta ei tohi juua veini- ega viinaäädikat; ta ärgu joogu ka mitte mingisugust viinamarjamahla ja ärgu söögu värskeid või kuivatatud viinamarju.
4
Kõigil oma nasiiripõlve päevil ta ei tohi midagi süüa, mida toodetakse viinapuust, isegi mitte kivikesi ega kesti!
5
Kõigil tema tõotatud nasiiripõlve päevil ei tohi habemenuga ta peast üle käia; seni kui aeg täis saab, milleks ta ennast Jehoovale on pühendanud, on ta püha: ta peab laskma juuksed peas pikaks kasvada!
6
Kõigi oma Jehoovale pühenduse päevil ta ei tohi minna surnukeha juure!
7
Ta ei tohi ennast roojastada oma isa ja ema, venna ja õe pärast, kui need surevad, sest ta pea peal on pühitsus Jumalale!
8
Kõigil oma nasiiripõlve päevil on ta Jehoovale pühitsetud!
9
Ja kui keegi tema juures väga äkitselt sureb ja ta nõnda roojastab oma nasiiripea, siis ta peab puhastuspäeval oma pea paljaks ajama; ta ajagu see paljaks seitsmendal päeval.
10
Ja kaheksandal päeval ta viigu kaks turteltuvi või kaks muud tuvi preestrile kogudusetelgi ukse juure.
11
Ja preester valmistagu üks patuohvriks ja teine põletusohvriks ning toimetagu temale lepitust, sellepärast et ta surnu tõttu pattu tegi; selsamal päeval ta pühitsegu oma pead,
12
eraldagu taas Jehoovale oma nasiiripõlve päevad ja viigu aastane oinastall süüohvriks. Endised päevad aga langevad ära, sest ta nasiiripõli rüvetus.
13
Ja niisugune on nasiiriseadus: päeval, mil tema nasiiriaeg täitub, viidagu ta kogudusetelgi ukse juure,
14
ja ta toogu oma ohvriannina Jehoovale üks veatu aastane oinastall põletusohvriks ja üks veatu aastane utetall patuohvriks ja üks veatu jäär tänuohvriks;
15
ja korv hapnemata leiba, peenest jahust õliga segatud kooke ja õliga võitud hapnemata koogikesi; ja nende juure kuuluv roaohver ning joomaohvrid.
16
Ja preester viigu need Jehoova ette ning toimetagu tema patu- ja põletusohver;
17
jäär aga ohverdagu ta Jehoovale tänuohvriks ühes korvitäie hapnemata leibadega; preester ohverdagu ka tema roa- ja joomaohver.
18
Siis nasiir pügagu oma nasiiripõlve pea paljaks kogudusetelgi ees ja võtku oma nasiiripea juuksed ning pangu tänuohvri all olevasse tulle.
19
Ja preester võtku keedetud jäärasaps, üks hapnemata kook korvist ja üks hapnemata koogike ning pangu nasiiri kätele, pärast seda kui see oma nasiirijuuksed on püganud.
20
Ja preester kõigutagu neid Jehoova ees kõigutusohvrina; see olgu preestrile pühitsetud ühes kõigutusrinna ja tõstereiega; pärast seda võib nasiir viina juua.
21
See on seadus nasiiri kohta, kes tõotab oma ohvrianni Jehoovale nasiiripõlve pärast lisaks sellele, mis ta jõud muidu lubab. Vastavalt tõotusele, mis ta tõotab, peab ta toimima oma nasiiriseaduse järele."
22
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
23
"Räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle: õnnistades Iisraeli lapsi ütelge neile nõnda:
24
Jehoova õnnistagu sind ja hoidku sind!
25
Jehoova lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline!
26
Jehoova tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu!
27
Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid!"

4. Moosese peatükk 11

Flash tuleb sisse lülitada
1
Aga rahvas nurises ja see oli Jehoova kõrvus paha. Kui Jehoova seda kuulis, siis ta viha süttis põlema: nende keskel süttis Jehoova tuli ja põletas leeri äärt!
2
siis rahvas kisendas Moosese poole. Mooses palus Jehoovat ja tuli kustus.
3
Sellele paigale pandi nimeks Tabeera, sellepärast et Jehoova tuli oli põlenud nende keskel.
4
Aga segarahval, kes oli nende hulgas, tekkis himu, ja Iisraeli lapsed hakkasid ka jälle nutma ning ütlesid: "Kes annaks meile liha süüa?
5
Meil on meeles kala, mida me sõime Egiptuses muidu, kurgid, melonid, laugud, sibulad ja küüslaugud!
6
Aga nüüd kuivetub meie hing, ei ole enam midagi kõigest sellest! Meie silme ees on ainult see manna!"
7
Manna oli nagu koriandri seeme, välimuselt otsegu pedolavaik.
8
Rahvas uitas ringi ja korjas, jahvatas käsikivil või tampis uhmris, keetis potis või valmistas sellest kooke. See maitses nagu õliga küpsetatud maiuspala.
9
Kui öösel kaste langes leeri peale, siis langes ka manna selle peale.
10
Ja Mooses kuulis rahvast nutvat oma suguvõsade kaupa, igaüks oma telgi ukse ees. Siis Jehoova viha süttis väga põlema ja see oli Moosese silmis paha.
11
Ja Mooses ütles Jehoovale: Miks oled teinud paha oma sulasele? Miks ei ole ma leidnud armu sinu silma ees, et paned kogu selle rahva koormaks minu peale?
12
Kas olen mina kogu selle rahva pärast olnud käima peal või olen mina tema sünnitanud, et sa ütled mulle: kanna teda süles, nagu hoidja kannab imikut, maale, mille sa vandega tõotasid anda tema vanemaile?
13
Kus on mul liha anda kogu sellele rahvale? Sest nad nutavad mu ees, üteldes: "Anna meile liha süüa!"
14
Ei jaksa mina üksi kanda kogu seda rahvast, sest see on mulle liiga raske!
15
Kui sa tahad mind kohelda nõnda, siis parem tapa mind, kui ma leian armu su silmis, et ma ei näeks oma viletsust!
16
Aga Jehoova ütles Moosesele: "Kogu mulle seitsekümmend meest Iisraeli vanemaist, kelledest sa tead, et nad on tõesti rahvavanemad ja ülevaatajad; too need kogudusetelgi juure ja nad seisku seal ühes sinuga.
17
Siis ma astun alla ja räägin seal sinuga, ja ma võtan vaimu, mis on sinu peal, ja panen nende peale, et nad ühes sinuga kannaksid rahva koormat ja sul ei oleks vaja üksinda kanda.
18
Aga rahvale ütle: pühitsege endid homseks, siis te saate liha süüa, sest te olete nutnud Jehoova kõrva ees, üteldes: "Kes annaks meile liha süüa? Egiptuses oli meil ju hea olla!" Jehoova annab teile nüüd liha süüa!
19
Te ei söö seda mitte üks päev, ka mitte kaks päeva, viis päeva, kümme päeva ega kakskümmend päeva,
20
vaid terve kuu, kuni see tuleb teil ninast välja ja muutub teile vastikuks, sellepärast et olete põlanud Jehoovat, kes on teie keskel, ja olete nutnud ta palge ees, üteldes: "Miks tulime siis Egiptusest ära?"
21
Aga Mooses ütles: "Kuussada tuhat jalameest on seda rahvast, kelle keskel ma olen, ja sina ütled: ma annan neile liha süüa terveks kuuks!
22
Ons pudulojuseid ja veiseid tapmiseks, nõnda et neile jätkuks? Või tuleks neile koguda kõik mere kalad, et neile jätkuks?"
23
Aga Jehoova vastas Moosesele: "Kas Jehoova käsi on jäänud lühemaks? Nüüd sa saad näha, kas mu sõna sulle tõestub või mitte!"
24
Ja Mooses tuli välja ning andis rahvale edasi Jehoova sõnad; ta kogus seitsekümmend meest rahva vanemaist ja pani need seisma ümber telgi.
25
Siis Jehoova astus alla pilve sees ja rääkis temaga ning võttis vaimu, mis ta peal oli, ja pani nende seitsmekümne mehe peale, kes olid vanemad. Ja kui vaim oli nende peal, siis nad rääkisid prohveti viisil, aga pärast seda mitte enam.
26
Kaks meest aga oli jäänud leeri, ühe nimi Eldad ja teise nimi Meedad; nendegi peal oli vaim, sest nad olid üleskirjutatute hulgast, kuid nad ei olnud läinud telgi juure, vaid nad rääkisid leeris prohveti viisil.
27
Siis jooksis üks poiss ja kuulutas Moosesele ning ütles: "Eldad ja Meedad räägivad leeris prohveti viisil!"
28
Siis võttis sõna Joosua, Nuuni poeg, Moosese teener oma noorusest alates, ja ütles: "Mooses, mu isand, keela neid!"
29
Aga Mooses vastas temale: "Kas sa ägestud minu eest? Kes küll annaks, et kogu Jehoova rahvas saaks prohveteiks, et Jehoova paneks oma vaimu nende peale!"
30
Ja Mooses läks tagasi leeri, tema ja Iisraeli vanemad.
31
Siis tõusis tuul Jehoova juurest ja ajas mere poolt vutte, paisates need üle leeri, päevateekond siit- ja päevateekond sealtpoolt ümber leeri, ligi kahe küünra kõrguselt üle maapinna!
32
Ja rahvas võttis kätte kogu selle päeva, kogu öö ja kogu järgmise päeva, ja nad korjasid vutte. Kes korjas pisut, sai viiskümmend vakka, ja nad laotasid need endile kuivama ümber leeri.
33
Liha oli neil alles hammaste vahel, see ei olnud veel ära söödud, kui Jehoova viha süttis põlema rahva vastu ja Jehoova lõi rahvast väga suure nuhtlusega.
34
Siis pandi sellele paigale nimeks Kibrot-Hattaava, sest sinna maeti rahvas, kes oli olnud himukas.
35
Kibrot-Hattaavast rahvas läks teele Haserotti; ja nad jäid Haserotti.

4. Moosese peatükk 12

Flash tuleb sisse lülitada
1
Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võtnud; sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna.
2
Ja nad ütlesid: "Kas Jehoova räägib ainult Moosese läbi? Eks ta räägi ka meie läbi?" Ja Jehoova kuulis seda.
3
Aga mees, Mooses, oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal.
4
Siis Jehoova ütles äkitselt Moosesele, Aaronile ja Mirjamile: "Minge teie kolmekesi välja kogudusetelgi juure!" Ja need kolmekesi läksid.
5
Siis Jehoova astus alla pilvesambas, seisis telgi uksel ning kutsus Aaronit ja Mirjamit, ja mõlemad läksid.
6
Ja Jehoova ütles: "Kuulge ometi mu sõnu! Kui teie hulgas on prohvet, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin temaga unenäos!
7
Nõnda aga ei ole mu sulase Moosesega: tema on ustav kogu mu kojas!
8
Temaga ma räägin suust suhu, ilmsi, mitte nägemuste ja mõistatuste läbi! Ja tema võib vaadata Jehoova kuju! Mispärast te siis ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele?"
9
Ja Jehoova viha süttis põlema nende vastu ning ta läks ära.
10
Kui pilv oli lahkunud telgi pealt, ennäe, siis oli Mirjam pidalitõvest lumivalge! Aaron pöördus Mirjami poole, ja vaata, too oli pidalitõbine!
11
Siis Aaron ütles Moosesele: "Oh mu isand! Ära pane meie peale seda pattu, et me olime rumalad ja eksisime!
12
Ära lase teda jääda surnultsündinu sarnaseks, kellel juba emaihust väljumisel on pool ihu kõdunenud!"
13
Siis Mooses kisendas Jehoova poole, üteldes: "Oh Jumal! Tee ta ometi terveks!"
14
Ja Jehoova vastas Moosesele: "Kui ta isa oleks sülitanud temale näkku, kas ta ei oleks siis pidanud häbenema seitse päeva? Olgu ta seitsmeks päevaks suletud väljapoole leeri ja seejärel ta võetagu tagasi!"
15
Siis suleti Mirjam seitsmeks päevaks väljapoole leeri ja rahvas ei läinud teele enne kui Mirjam oli tagasi võetud.
16
Pärast seda rahvas läks teele Haserotist ja nad lõid leeri üles Paarani kõrbe.

4. Moosese peatükk 13

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
2
"Läkita mehi uurima Kaananimaad, mille ma annan Iisraeli lastele; igast nende vanemate suguharust läkitage üks mees, igaüks neist olgu vürst!"
3
Siis läkitas Mooses Jehoova käsul nad Paarani kõrvest; kõik need mehed olid Iisraeli laste peamehed.
4
Ja need on nende nimed: Ruubeni suguharust Sammua, Sakkuri poeg;
5
Siimeoni suguharust Saafat, Hoori poeg;
6
Juuda suguharust Kaaleb, Jefunne poeg;
7
Issaskari suguharust Jigal, Joosepi poeg;
8
Efraimi suguharust Hoosea, Nuuni poeg;
9
Benjamini suguharust Palti, Raafu poeg;
10
Sebuloni suguharust Gaddiel, Soodi poeg;
11
Joosepi suguharust, nimelt Manasse suguharust, Gaddi, Suusi poeg;
12
Daani suguharust Ammiel, Gemalli poeg;
13
Aaseri suguharust Setuur, Miikaeli poeg;
14
Naftali suguharust Nahbi, Vofsi poeg;
15
Gaadi suguharust Geuel, Maki poeg.
16
Need olid nende meeste nimed, kelled Mooses läkitas maad kuulama. Ja Mooses nimetas Hoosea, Nuuni poja, Joosuaks.
17
Ja läkitades neid Kaananimaad uurima, ütles Mooses neile: "Minge sinna Lõunamaale ja minge üles mägestikku,
18
vaadake maad, missugune see on, ja rahvast, kes seal elab: ons ta vägev või väeti, ons teda pisut või palju?
19
Kas maa, kus ta elab, on hea või halb? Missugused on linnad, kus ta elab: kas leerid või kindlused?
20
Ja missugune on maa: kas rammus või lahja, kas seal on puid või ei ole? Olge vaprad ja võtke kaasa maa vilju!" Oli parajasti esimeste viinamarjade aeg.
21
Ja nad läksid ning uurisid maad Siini kõrvest kuni Rehobini, Hamati teelahkmeni.
22
Ja nad läksid lõuna poole ning tulid kuni Hebronini; seal olid Ahiman, Seesai ja Talmai, Anaki järeltulijad. Hebron oli ehitatud seitse aastat enne Egiptuse Soani.
23
Siis nad tulid Kobaraorgu ja lõikasid sealt viinapuuväädi üheainsa kobaraga ning kandsid seda kahe mehega põikpuus; nad võtsid ka granaatõunu ja viigimarju.
24
See paik nimetati Kobaraoruks viinamarjakobara pärast, mille Iisraeli lapsed sealt lõikasid.
25
Ja neljakümne päeva pärast nad tulid tagasi maad kuulamast.
26
Nad tulid ning läksid Moosese ja Aaroni ja kogu Iisraeli laste koguduse juure Paarani kõrbe Kaadesisse ning tõid sõnumeid neile ja kogu kogudusele ja näitasid neile maa vilju.
27
Ja nad jutustasid temale ning ütlesid: "Me jõudsime sellele maale, kuhu sa meid läkitasid. See voolab tõesti piima ja mett, ja siin on selle viljad!
28
Kuid rahvas, kes elab maal, on tugev, ja linnad on kindlustatud ja väga suured. Me nägime seal ka Anaki järeltulijaid.
29
Lõunamaal elavad amalekid, mägestikus elavad hetiidid, jebuuslased ja emorlased, mererannas ja Jordani ääres elavad kaananlased!"
30
Siis Kaaleb vaigistas rahvast Moosese ees ja ütles: Mingem siiski sinna ja vallutagem see, sest me suudame selle alistada!
31
Aga mehed, kes olid käinud ühes temaga, ütlesid: "Me ei või minna selle rahva vastu, sest ta on vägevam meid!"
32
Ja nad levitasid Iisraeli laste ees laimu maa kohta, mida nad olid uurinud, üteldes: "Maa, mille me uurides läbi käisime, on maa, mis neelab oma elanikud, ja kogu see rahvas, keda me seal nägime, on pikakasvulised inimesed.
33
Me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi hiiglaste soost: me olime iseendi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende silmis!"

4. Moosese peatükk 14

Flash tuleb sisse lülitada
1
Siis terve kogudus tõstis valjusti häält ja rahvas nuttis sel ööl.
2
Kõik Iisraeli lapsed nurisesid Moosese ja Aaroni vastu ja terve kogudus ütles neile: "Oleksime ometi surnud Egiptusemaal või siin kõrves! Oleksime ometi surnud!
3
Miks Jehoova viib meid sellele maale, kus me langeme mõõga läbi ja meie naised ja lapsed jäävad saagiks? Kas meil ei oleks parem minna tagasi Egiptusesse?"
4
Ja nad ütlesid üksteisele: "Valigem pealik ja mingem tagasi Egiptusesse!"
5
Siis Mooses ja Aaron heitsid silmili maha kogu Iisraeli laste kokkutulnud koguduse ees,
6
Joosua, Nuuni poeg, ja Kaaleb, Jefunne poeg maakuulajate hulgast aga käristasid oma riided lõhki
7
ja rääkisid kogu Iisraeli laste kogudusele, üteldes: "Maa, mille me läbi käisime, et seda uurida, on üpris väga hea maa.
8
Kui Jehooval on meist hea meel, siis ta viib meid sellele maale ja annab selle meile, maa, mis piima ja mett voolab!
9
Ärge ainult pange vastu Jehoovale ja ärge kartke maa rahvast, sest nad on meile parajaks palaks: nende kaitsja on nad maha jätnud, aga Jehoova on meiega! Ärge kartke neid!"
10
Siis ütles terve kogudus, et neid tuleks kividega surnuks visata! Aga Jehoova auhiilgus ilmutas ennast kogudusetelgis kõigile Iisraeli lastele.
11
Ja Jehoova ütles Moosesele: "Kui kaua seesinane rahvas põlgab mind ja kui kaua nad ei usu mind hoolimata kõigist tunnustähtedest, mis ma nende keskel olen teinud?
12
ma löön teda katkuga ja hävitan tema, aga sinust ma teen suurema ja vägevama rahva kui tema!"
13
Siis Mooses ütles Jehoovale: "Egiptlased on muidugi kuulnud, et sa oma rammuga oled selle rahva ära toonud nende keskelt,
14
ja nad on seda rääkinud selle maa elanikele. Nemadki on siis kuulnud, et sina, Jehoova, oled selle rahva keskel, sina, Jehoova, kes ennast ilmutad silmast silma, ja et sinu pilv seisab nende kohal ning et sa käid nende ees päeval pilvesambas ja öösel tulesambas!
15
Aga kui sa nüüd surmad selle rahva nagu üheainsa mehe, siis räägivad rahvad, kes sinu kuulsusest on kuulnud, ja ütlevad:
16
sellepärast et Jehoova ei suutnud viia seda rahvast maale, mille ta neile oli vandega tõotanud, tappis ta nad kõrves!
17
Nüüd aga saagu Issanda ramm suureks, nagu sa oled tõotanud, üteldes:
18
Jehoova on pika meelega ja rikas heldusest, ta annab andeks patu ja üleastumise, aga kes ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patu laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni!
19
Anna siis andeks selle rahva patt oma suure helduse pärast ja nagu sa sellele rahvale oled andeks annud Egiptusemaalt kuni siia!"
20
Ja Jehoova vastas: "Ma annan andeks, nagu oled palunud!
21
Aga nii tõesti kui ma elan ja kogu maailm on täis Jehoova auhiilgust:
22
ükski neist meestest, kes on näinud mu auhiilgust ja tunnustähti, mis ma tegin Egiptuses ja kõrves, aga kes sellest hoolimata on mind kiusanud kümme korda ega ole võtnud kuulda mu häält,
23
ei saa näha maad, mille ma vandega olen tõotanud anda nende vanemaile; ükski, kes mind on põlanud, ei saa seda näha!
24
Aga oma sulase Kaalebi viin ma sellele maale, kus ta on käinud, ja tema sugu pärib selle, sellepärast et temas on teissugune vaim ja tema on kõiges mulle järgnenud!
25
Amalekid ja kaananlased elavad ju orus. Homme pöörduge ümber ja minge teele kõrve poole mööda Kõrkjamere teed!"
26
Ja Jehoova rääkis Moosesega ja Aaroniga, üteldes:
27
"Kui kaua peab mul olema kannatust selle halva kogudusega, kes nuriseb mu vastu? Iisraeli laste nurinaid, kuidas nad nurisevad mu vastu, ma olen kuulnud!
28
Ütle neile: nii tõesti kui ma elan, on Jehoova sõna, et nõnda nagu te minu kuuldes olete rääkinud, nõnda ma teen teiega!
29
Siia kõrbe langevad teie kehad, kõik teie äraloetud, nii palju kui teid on, kahekümneaastased ja üle selle, kes on nurisenud mu vastu!
30
Ükski teist ei pääse sellele maale, mille pärast ma oma käe olen vandudes üles tõstnud, et ma asustan teid sinna, peale Kaalebi, Jefunne poja, ja Joosua, Nuuni poja!
31
Aga teie lapsed, kellede kohta te ütlesite, et nad jäävad riisutavaiks, ma viin ja nad õpivad tundma maad, mida teie olete põlanud!
32
Kuid teie kehad langevad siia kõrbe
33
ja teie lapsed peavad olema kõrves karjased nelikümmend aastat ja kandma teie uskmatuse süüd, kuni teie kehad on kõrves hävinud!
34
Vastavalt päevade arvule, mis te uurisite seda maad, nelikümmend päeva, iga päeva kohta aasta, peate te kandma oma pattu nelikümmend aastat ja tundma minu vastupanu!
35
Mina, Jehoova, olen rääkinud! Tõesti, seda ma teen kogu selle halva kogudusega, kes on kogunenud mu vastu: nad peavad hukkuma selles kõrves ja surema seal!"
36
Ja need mehed, kelled Mooses oli läkitanud maad kuulama ja kes olid tagasi tulles ässitanud terve koguduse nurisema tema vastu, levitades maa kohta laimu,
37
need mehed, kes olid levitanud maa kohta halba laimu, surid Jehoova ees äkitselt!
38
Aga Joosua, Nuuni poeg, ja Kaaleb, Jefunne poeg, jäid elama neist meestest, kes olid käinud maad kuulamas.
39
Kui Mooses rääkis needsamad sõnad kõigile Iisraeli lastele, siis rahvas kurvastas väga.
40
Aga järgmisel hommikul nad tõusid vara ja läksid üles mägestikku, üteldes: "Vaata, siin me oleme ja läheme paika, millest Jehoova on rääkinud, sest me oleme pattu teinud!"
41
Aga Mooses ütles: "Miks te siis astute üle Jehoova käsust? See ei õnnestu!
42
Ärge minge sinna üles, sest Jehoova ei ole teie keskel, et te ei kannaks kaotust oma vaenlaste ees!
43
Sest amalekid ja kaananlased on seal teie ees ja te langete mõõga läbi; sellepärast et te olete taganenud Jehoova järelt, ei ole ka Jehoova teiega!"
44
Aga nad olid ülemeelsed minema üles mägestikku, kuigi Jehoova seaduselaegas ja Mooses ei läinud leerist välja.
45
Amalekid ja kaananlased, kes elasid seal mägestikus, tulid siis alla ja lõid neid ning ajasid nad kuni Hormani.