A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

2. Peetruse peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Siimon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel, neile, kes on saanud niisama kalli usu kui meiegi meie Jumala ja Õnnistegija Jeesuse Kristuse õiguses.
2
Armu ja rahu lisatagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse, meie Issanda tunnetuses!
3
Nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja jumalakartuseks, tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega,
4
milledega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende läbi saaksite osa jumalikust loomust, kui te olete põgenenud ära hukkumisest, mis on maailmas himude tõttu;
5
siis kandke sellesama pärast kõikepidi hoolt ja osutage oma usus vooruslikkust ja vooruslikkuses tunnetust,
6
tunnetuses taltumust, taltumuses kannatlikkust, kannatlikkuses jumalakartust,
7
jumalakartuses vennaarmastust ja vennaarmastuses armastust kõikide vastu.
8
Sest kui teil seda kõike on ja veel lisatakse, siis ei lase see teid olla viitsimatud ja viljatumad meie Issanda Jeesuse Kristuse tunnetamises.
9
Aga kellel see kõik puudub, on pime, lühinägelik, ja on unustanud puhastuse endistest pattudest.
10
Sellepärast, vennad, püüdke seda enam teha kindlaks oma kutsumine ja valik; sest kui te seda teete, siis te ei komista iialgi.
11
Sest nõnda avaneb teile rohkel mõõdul sissepääs meie Issanda ja Õnnistegija Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.
12
Sellepärast ma tahan alati teile seda meele tuletada, ehk te küll seda teate ja olete kindlasti rajatud tõele, mis teil on käes.
13
Ma pean õigeks, niikaua kui ma selles ihulikus telgis olen, teid meeletuletuse kaudu virgutada,
14
sest et ma tean, et ma varsti maha panen oma telgi, nagu ka meie Issand Jeesus Kristus mulle on avaldanud.
15
Ent ma tahan ka hoolt kanda, et teil pärast minu lahkumist alati oleks võimalik seda meele tuletada.
16
Sest me ei ole Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist teile teatavaks tehes mitte järginud kavalasti sepitsetud tühje jutte, vaid me oleme ise oma silmaga näinud tema suurt aulisust.
17
Sest tema sai Jumalalt Isalt au ja austust kõige kõrgemalt ault, kui temale kostis niisugune hääl: "See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!"
18
Ja selle hääle me kuulsime taevast tulevat, olles ühes temaga pühal mäel.
19
Ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna, ja te teete hästi, et te seda tähele panete kui küünalt, mis paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning koidutäht tõuseb teie südameis.
20
Ja see olgu teile kõigepealt teada, et ükski prohvetikuulutus Kirjas ei ole omavolilise seletuse jaoks.
21
Sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti kuulutust esile toodud, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest.

Juuda peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Juudas, Jeesuse Kristuse sulane, Jakoobuse vend, Jumalas Isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile.
2
Halastust ja rahu ja armastust lisatagu teile rohkesti!
3
Armsad, et mul oli kange hool kirjutada teile meie ühisest õndsusest, siis oli mul tungiv vajadus manitseda teid võitlemisele pühadele kord antud usu poolest.
4
Sest teie sekka on poetunud mõningaid inimesi, kes juba ammu on pandud kirja tulevase hukatuse jaoks, jumalatuid, kes meie Jumala armu tarvitavad, et lodevalt elada, ning salgavad meie ainsa valitseja ja meie Issanda Jeesuse Kristuse.
5
Aga ma tahan meele tuletada teile, kes kõike juba olete korra teada saanud, et Issand, kui ta rahva oli päästnud Egiptusest, teisel korral hukkas ära need, kes ei uskunud,
6
ja et tema inglid, kes oma seisust ei hoidnud, vaid jätsid maha oma eluaseme, pani kinni igaveste ahelatega pilkase pimeduse alla suure päeva kohtuks;
7
nagu Soodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, kes samal kombel kui needki elasid porduelu ja ajasid taga teist liha, on hoiatavaks näiteks, kannatades igavese tule nuhtlust.
8
Nõndasamuti rüvetavad needki unenägijad oma liha, põlgavad Issanda valitsust, pilkavad aukandjaid vaime.
9
Aga ei peaingel Miikaelgi, kui ta riidles ning vaidles kuradiga Moosese keha pärast, ei julgenud lausuda pilkavat otsust, vaid ütles: "Issand sõidelgu sind!"
10
Kuid need pilkavad seda, millest nad midagi ei tea; aga millest nad loomu poolest kui mõistmatumad elajad aru saavad, selles nad saadavad endid hukka.
11
Häda neile, et nad on läinud Kaini teed ja on andunud Bileami pettusele tasu eest, ja Korahi kombel vastuhakkamisega on läinud hukka!
12
Nemad on teie armastussöömaaegadel mustuselaigud, kes kartmatult ühes pidutsevad iseendid nuumates; nad on tuulte aetavad veeta pilved, sügisesed viljata puud, kahekordselt surnud, juurtega välja kistud,
13
metsikud merelained, mis vahutavad välja oma häbi, eksijad tähed, kelledele pilkane pimedus on varutud igaveseks ajaks.
14
Ent nende kohta on ka Eenok, seitsmes Aadamast, ennustanud, üteldes: "Vaata, Issand tuleb oma pühade kümnetuhandetega
15
pidama kohut kõigile ja nuhtlema kõiki jumalatuid kõigi nende jumalakartmatute tegude eest, mis nad jumalatuses on teinud, ja kõigi kõvade sõnade eest, mis jumalatud patused tema vastu on rääkinud!"
16
Need on nurisejad, saatusega rahulolematud, kes käivad oma himude järele ja kellede suu räägib ülbeid sõnu, meelitades inimesi kasu pärast.
17
Aga teie, armsad, tuletage endile meele need sõnad, mis meie Issanda Jeesuse Kristuse apostlid on ette kuulutanud,
18
kui nad teile ütlesid, et viimsel ajal tuleb pilkajaid, kes käivad oma õelate himude järele.
19
Need on need, kes tekitavad lõhenemisi, maised, kelledel ei ole Vaimu.
20
Aga teie, armsad, rajage endid oma pühimale usule ja palvetage Pühas Vaimus,
21
ja hoidke endid Jumala armastuses ja oodake meie Issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks.
22
Ja halastage teiste peale, kes kahtlevad,
23
päästke nad, kiskuge nad tulest välja; aga teiste peale halastage kartuses, võigastades kuubegi, mis liha läbi on pilastatud.
24
Aga temale, kes teid võib hoida komistamast ja teid veatumaina seada oma auhiilguse palge ette hõiskamisega,
25
ainule Jumalale, meie Õnnistegijale, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi olgu au, auhiilgus, võimus ja valitsus enne kõike maailmaajastut ja nüüd ja kõigi ajastuteni! Aamen.