A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

Esra peatükk 3

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kui seitsmes kuu kätte jõudis ja Iisraeli lapsed olid juba oma linnades, kogunes rahvas nagu üks mees Jeruusalemma.
2
Ja Jeesua, Joosadaki poeg, ja tema vennad preestrid, ja Serubbaabel, Sealtieli poeg, ja tema vennad võtsid kätte ja ehitasid üles Iisraeli Jumala altari, et selle peal ohverdada põletusohvreid, nõnda nagu jumalamehe Moosese käsuõpetuses on kirjutatud.
3
Nad ehitasid altari selle endisesse kohta, kuigi maa elanike poolt oli nende vastu vaenulisust; ja nad ohverdasid selle peal Jehoovale põletusohvreid, hommikusi ja õhtusi põletusohvreid.
4
Ja nad pidasid lehtmajade püha, nagu oli ette kirjutatud, ja ohverdasid igapäevaseid põletusohvreid vastaval arvul, nagu igaks päevaks oli määratud;
5
ja seejärel korralisi põletusohvreid, noorkuude ja kõigi Jehoova pühitsetud pühade ohvreid, ja kõigi nende ohvreid, kes tõid Jehoovale vabatahtliku ohvri.
6
Esimesest seitsmenda kuu päevast alates hakkasid nad Jehoovale põletusohvreid ohverdama, kuigi Jehoova templile ei olnud veel alust pandud.
7
Ja nad andsid raha kiviraiujaile ja puuseppadele, ning toitu, jooki ja õli siidonlastele ja tüüroslastele, et need tooksid seedripuid Liibanonist mere ääre Jafasse Pärsia kuninga Koorese loal, mis neile oli antud.
8
Ja teisel aastal pärast nende jõudmist Jumala koja juure Jeruusalemma, teises kuus, tegid alguse Serubbaabel, Sealtieli poeg, ja Jeesua, Joosadaki poeg, ja nende muud vennad, preestrid ja leviidid ja kõik, kes vangist olid tulnud Jeruusalema, ja seadsid kahekümneaastasi ja vanemaid leviite Jehoova koja tööd juhatama.
9
Ja Jeesua, tema pojad ja vennad, Kadmiel ja tema pojad, Juuda järeltulijad, asusid nagu üks mees juhatama neid, kes tegid Jumala koja tööd; nõndasamuti Heenadadi pojad, nende pojad ja nende vennad leviidid.
10
Ja kui ehitajad Jehoova templile alust panid, siis astusid ette ametirüüs preestrid pasunatega, ja leviidid, Aasafi pojad, simblitega, et Iisraeli kuninga Taaveti korra järele Jehoovat kiita.
11
Ja nad laulsid Jehoovat kiites ning tänades: "Sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti Iisraeli vastu!" Ja kõik rahvas tõstis suurt rõõmukisa Jehoovat kiites, et Jehoova kojale oli alus pandud.
12
Aga paljud preestritest ja leviitidest ning perekondade peameestest, vanad, kes olid endist koda näinud, nutsid suure häälega, kui sellele kojale nende silma all alus pandi; ent paljud tõstsid rõõmuga hõisates häält!
13
Ja ükski ei suutnud vahet teha rõõmuhõiskehääle ja nutuhääle vahel, sest rahvas tõstis suurt rõõmukisa ja hääl kostis kaugele.

Esra peatükk 6

Flash tuleb sisse lülitada
1
Siis käskis kuningas Daarjaves järele uurida varakambreis, kuhu raamatud Paabelis olid pandud.
2
Ja Ahmeta linnas, Meeda maakonnas, leiti üks rullraamat, ja selles oli kirjutatud: "Meelespidamiseks.
3
Kuningas Koorese esimesel aastal andis kuningas Koores käsu Jumala koja kohta Jeruusalemas: koda tuleb üles ehitada kui paik, kus ohverdatakse tapaohvreid ja tuuakse tuleohvreid; selle kõrgus olgu kuuskümmend küünart, laius  kuuskümmend küünart;
4
kolm korda tahutud kividest ja üks kord palkidest; kulud tasutagu kuningakojast.
5
Ka Jumala koja riistad, kullast ja hõbedast, milled Nebukadnetsar Jeruusalema templist ära võttis ja Paabelisse viis, tuleb tagasi anda, et need pandaks oma kohale Jeruusalema templisse ja Jumala kotta."
6
- "Ja nüüd, Tatnai, maavalitseja teispool Frati jõge, Setar-Boosnai ja teie kaaslased, ametnikud teispool Frati jõge, hoiduge sealt eemale!
7
Ärge segage Jumala koja tööd. Las juutide maavalitseja ja juutide vanemad ehitavad Jumala koja selle paika.
8
Ja mina annan käsu selle kohta, mis teil tuleb teha nende juutide vanemate heaks selle Jumala koja ehitamisel: kuninglikest tuludest, see on maksudest teispool Frati jõge, antagu neile meestele täpselt ja viivitamata, mis kuludeks vajalik.
9
Ja mis neil on tarvis - noori härgi, jääri ja tallesid põletusohvriks taeva Jumalale, nisu, soola, viina ja õli nii palju kui preestrid Jeruusalemas küsivad, antagu neile iga päev, ilma et midagi puuduks,
10
et nad saaksid tuua suitsutusohvri taeva Jumalale ja palvetada kuninga ja tema poegade elu pärast.
11
Ja mina annan käsu, et kes iganes seda korraldust muudab, selle kojast kistakse palk välja ja ta puuakse selle külge; ja tema koda tehakse selle pärast rusuhunnikuk.
12
Ja Jumal, kes on pannud oma nime sinna elama, paisaku maha kõik kuningad ja rahvad, kes sirutavad oma käe selle muutmiseks, et hävitada seda Jumala koda Jeruusalemas! Mina Daarjaves, olen annud selle käsu. Seda täidetagu täpselt!"
13
Siis tegid Tatnai, maavalitseja teispool Frati jõge, Setar-Boosnai ja nende kaaslased, täpselt nõnda, nagu kuningas Daarjaves käsu oli läkitanud.
14
Ja juutide vanemad ehitasid ning töö edenes neil prohvet Haggai ja Sakarja, Iddo poja kuulutuse toetusel; ja nad ehitasid ning said selle valmis Iisraeli Jumala käsul, ja Koorese, Daarjavese ja Artahsasta, Pärsia kuningate käsul.
15
Nõnda sai see koda valmis adarikuu kolmandal päeval, kuningas Daarjavese kuuendal valitsuseaastal.
16
Ja Iisraeli lapsed, preestrid ja leviidid ning teised, kes olid vangis olnud, pühitsesid seda koda rõõmuga
17
ja ohverdasid selle Jumala koja pühitsemiseks sada härga, kakssada jäära, nelisada talle, ja patuohvriks kaksteistkümmend sikku kogu Iisraeli eest, vastavalt Iisraeli suguharude arvule.
18
Ja preestrid pandi rühmiti ja leviidid jagude viisi Jumalat teenima Jeruusalemas, nõnda nagu Moosese raamatus on kirjutatud.
19
Siis pidasid need, kes olid vangis olnud, esimese kuu neljateistkümnendal päeval paasapüha.
20
Sest preestrid ja leviidid olid endid puhastanud nagu üks mees, nad kõik olid puhtad; ja nad tapsid paasatalle kõigile vangisolnuile ja oma vendadele preestritele ning iseendile.
21
Ja Iisraeli lapsed, kes olid vangist tagasi tulnud, sõid seda, nõndasamuti kõik, kes olid endid lahti ütelnud maa paganate roojasusest, et ühes nendega otsida Jehoovat, Iisraeli Jumalat.
22
Ja nad pidasid hapnemata leibade püha seitse päeva rõõmsad olles, sest Jehoova oli neid rõõmustanud, pöörates Assuri kuninga südame nende poole, nõnda et tema nende käsi kinnitas Jumala, Iisraeli Jumala koja töös.

Esra peatükk 7

Flash tuleb sisse lülitada
1
Pärast neid sündmusi, Pärsia kuninga Artahsasta valitsuseajal, tuli Esra, Seraja poeg, kes oli Asarja poeg, kes oli Hilkija poeg,
2
kes oli Sallumi poeg, kes oli Saadoki poeg, kes oli Ahituubi poeg,
3
kes oli Amarja poeg, kes oli Asarja poeg, kes oli Merajoti poeg,
4
kes oli Serahja poeg, kes oli Uusi poeg, kes oli Bukki poeg,
5
kes oli Abisua poeg, kes oli Piinehasi poeg, kes oli Eleasari poeg, kes oli ülempreester Aaroni poeg, -
6
see Esra tuli Paabelist üles. Tema oli kirjatundja, vilunud Moosese käsuõpetuses, mille Jehoova, Iisraeli Jumal oli annud. Ja kuningas andis temale kõik, mis ta soovis, kuna Jehoova, tema Jumala käsi oli ta peal.
7
Ka osa Iisraeli lastest, preestritest ja leviitidest, lauljaist ja väravahoidjaist ja templisulaseist, tulid üles Jeruusalemma kuningas Artahsasta seitsmendal aastal.
8
Ja tema tuli Jeruusalemma viiendas kuus, kuninga seitsmendal aastal,
9
sest esimese kuu esimesel päeval algas Paabelist minek ja viienda kuu esimesel päeval ta jõudis Jeruusalemma, kuna tema Jumala hea käsi oli ta peal.
10
Sest Esra oli oma südant valmistanud Jehoova käsuõpetust nõudma ja täitma, et õpetada Iisraelis seadust ja õigust.
11
Ja see on ärakiri kirjast, mille kuningas Artahsasta andis preester Esrale, kirjatundjale, kes tundis Jehoova käsusõnu ja tema seadusi Iisraelile:
12
"Artahsasta, kuningate kuningas, preester Esrale, taeva Jumala seadusetundjale, ja nõnda edasi. Ja nüüd -
13
minu poolt on antud käsk, et minu kuningriigis iga iisraeli rahva liige ja selle preestrid ja leviidid, kes tahavad Jeruusalemma minna, võivad minna ühes sinuga,
14
sest sina oled kuninga ja tema seitsme nõuandja poolt läkitatud toimetama uurimist Juuda ja Jeruusalema kohta vastavalt oma Jumala seadusele, mis su käes on,
15
ja viima sinna hõbedat ja kulda, mida kuningas ja tema nõuandjad hea meelega on annud Iisraeli Jumalale, kelle eluase on Jeruusalemas,
16
nõndasamuti kõike hõbedat ja kulda, mida sa saad kogu Paabeli maakonnast ühes rahva ja preestrite vabatahtliku anniga, mida nad annavad teie Jumala koja heaks Jeruusalemas.
17
Osta siis selle raha eest usinasti härgi, jääri ja tallesid ning nende juure kuuluvaid roa ja joomaohvreid, ja ohverda neid teie Jumala koja altaril Jeruusalemas.
18
Ja mida sina ja su vennad heaks arvate teha ülejäänud hõbeda ja kullaga, seda tehke oma Jumala tahte järele.
19
Ja riistad, mis sulle antakse teenistuse jaoks su Jumala kojas, anna kõik üle Jumala ees Jeruusalemas.
20
Ja su Jumala koja muuks tarviduseks, mis sul tuleb rahuldada, võid sa anda kuninga varakambrist.
21
Ja mina, kuningas Artahsasta, annan käsu kõigile varahoidjaile teispool Frati jõge: kõik, mida preester Esra, taeva Jumala seadusetundja teilt nõuab, tuleb täpselt täita:
22
hõbedat kuni sada talenti, nisu kuni sada koori, viina kuni sada batti ja õli kuni sada batti, aga soola piiramatult.
23
Kõike, mida taeva Jumal käsib, tehtagu taeva Jumala koja jaoks hoolega, sest miks peaks viha tulema kuninga ja tema poegade riigi peale?
24
Ja teile tehakse teatavaks, et ühegi preestri, leviidi, laulja, väravahoidja, templisulase või muu Jumala koja teenri peale ei ole lubatud panna maksu, tolli ega muud koormist.
25
Ja sina, Esra, pane oma Jumala tarkust mööda, mis su käes on, kohtumõistjaid ja õigusetundjaid, kes kohut mõistaksid kõigele rahvale teispool Frati jõge, kõigile, kes tunnevad sinu Jumala seadusi; aga neid, kes ei tunne, õpetage
26
Ja igaühele, kes ei tee sinu Jumala seaduse ja kuninga seaduse järele, mõistetagu täpselt kohut, olgu surmaks või pagendamiseks, rahakaristuseks või vangistuseks!"
27
Kiidetud olgu Jehoova, meie vanemate Jumal, kes pani kuningale südame peale Jehoova koda Jeruusalemas toredaks teha
28
ja kes pööras minu poole kuninga ja tema nõuandjate ja kõigi kuninga vägevate vürstide heatahtlikkuse! Nõnda ma sain kinnituse, et Jehoova, mu Jumala käsi oli mu peal, ja ma kogusin Iisraelist peamehed, et need läheksid teele ühes minuga.

Haggai peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kuningas Daarjavese teisel aastal, kuuenda kuu esimesel päeval, tuli Jehoova sõna prohvet Haggai kaudu Serubbaabelile, Sealtieli pojale, Juuda maavalitsejale, ja Joosuale, Joosadaki pojale, ülempreestrile; ta ütles:
2
"Nõnda räägib vägede Jehoova ja ütleb: Seesinane rahvas ütleb: aeg ei ole veel tulnud Jehoova koja ülesehitamiseks!"
3
Ja prohvet Haggai kaudu tuli Jehoova sõna; ta ütles:
4
"Ons teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui seesinane koda on varemeis?
5
Ja nüüd ütleb vägede Jehoova nõnda: pange tähele oma teguviisi!
6
Te külvate palju, aga saate pisut; sööte, aga kõht ei saa täis; joote, aga janu ei kao; riietute, aga ei saa sooja; ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse!
7
Nõnda ütleb vägede Jehoova: pange tähele oma teguviisi!
8
Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles, siis on mul sellest hea meel ja ma ilmutan oma auhiilgust, ütleb Jehoova.
9
Te loodate palju, aga vaata, kõik väheneb; te toote koju, aga mina puhun selle ära. Mispärast? ütleb vägede Jehoova. Minu koja pärast, sest see on varemeis, teie aga jooksete igaüks oma koja pärast!
10
Seepärast keelab taevas teile kastet ja maa oma vilja!
11
ma olen kutsunud põua maale ja mägedele, viljale, viinale ja õlile ja kõigele, mida maa toodab, ning inimestele ja lojustele, ja kogu nende käte tööle!"
12
Ja Serubbaabel, Sealtieli poeg, ja Joosua, Joosadaki poeg, ülempreester, ja kõik rahvast allesjäänud kuulsid Jehoova, oma Jumala häält ja prohvet Haggai sõnu, nõnda nagu Jehoova, nende Jumal teda läkitas, ja rahvas kartis Jehoovat.
13
Ja Haggai, Jehoova käskjalg, ütles Jehoova ülesannet täites rahvale nõnda: Mina olen teiega, ütleb Jehoova!
14
Ja Jehoova äratas Serubbaabeli, Sealtieli poja, Juuda maavalitseja vaimu ja Joosua, Joosadaki poja, ülempreestri vaimu, ja kogu allesjäänud rahva vaimu, ja need tulid ning alustasid tööd vägede Jehoova, oma Jumala koja kallal
15
kuningas Daarjavese teisel aastal, kuuenda kuu kahekümne neljandal päeval.

Sakarja peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Daarjavese teisel aastal, kaheksandas kuus, tuli Jehoova sõna prohvet Sakarjale, Iddo poja Berekja pojale; ta ütles:
2
"Jehoova oli üpris väga vihane teie vanemaile!
3
Seepärast ütle neile: nõnda ütleb vägede Jehoova: pöörduge minu juure, ütleb vägede Jehoova, siis ma pöördun teie juure, ütleb vägede Jehoova!
4
Ärge olge oma vanemate sarnased, kelledele endised prohvetid hüüdsid, üteldes: nõnda ütleb vägede Jehoova: pöörduge ometi oma kurjadelt teedelt ja oma kurjadest tegudest! Aga nad ei kuulanud ega pannud mind tähele, ütleb Jehoova!
5
Teie vanemad - kus nad on? Ja prohvetid - kas nad elavad igavesti?
6
Aga minu sõnad ja seadused, mis ma andsin oma sulastele prohvetitele, eks need tabanud teie vanemaid, nõnda et nad pöördusid ja ütlesid: nõnda nagu vägede Jehoova nõuks võttis meiega talitada meie eluviiside ja tegude järele, nõnda ta meiega talitas!"
7
Kahekümne neljandal päeval, üheteistkümnendas kuus, see on sebatikuus, Daarjavese teisel aastal, tuli Jehoova sõna prohvet Sakarjale, Iddo poja Berekja pojale; ta ütles:
8
"Mul oli öösel nägemus, ja vaata, üks mees ratsutas punase hobuse seljas! Siis ta seisatas sügavikus olevate mürdipuude keskel ja tema järel tulid punased, võigud ja valged hobused.
9
Siis ma küsisin: "Kes need on, Issand?" Ja ingel, kes minuga rääkis, vastas mulle: "Ma näitan sulle, kes need on!"
10
Ja mees, kes seisis mürdipuude keskel, kostis ning ütles: "Nemad on need, keda Jehoova on läkitanud maad läbi käima!"
11
Ja nad vastasid Jehoova inglile, kes seisis mürdipuude keskel, ning ütlesid: "Me oleme maa läbi käinud, ja vaata, kogu maa elab rahus!"
12
Siis kostis Jehoova ingel ja ütles: "Vägede Jehoova! Kui kaua sa keelad halastust Jeruusalemale ja Juuda linnadele, kellede pärast sa oled olnud pahane need seitsekümmend aastat!"
13
Aga Jehoova vastas inglile, kes minuga rääkis, heade, trööstivate sõnadega.
14
Ja ingel, kes minuga rääkis, ütles mulle: "Hüüa ja ütle: nõnda ütleb vägede Jehoova: Mu püha viha Jeruusalema ja Siioni pärast on suur!
15
ma olen üpris väga vihastunud muretuile paganaile, kes, kui ma olin vähem vihane, aitasid õnnetusele kaasa!
16
Seepärast ütleb Jehoova nõnda: ma pöördun halastusega tagasi Jeruusalema juure! Minu koda tuleb seal üles ehitada, ütleb vägede Jehoova, ja mõõdunöör veetagu pinguli Jeruusalema üle!
17
Hüüa veel ja ütle: Nõnda ütleb vägede Jehoova: Minu linnad voolavad taas jõukusest üle ja Jehoova trööstib taas Siionit ning valib taas Jeruusalema!"

Sakarja peatükk 2

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja ma tõstsin oma silmad üles ja vaatasin, ja ennäe, seal oli neli sarve!
2
Ja ma küsisin inglilt, kes minuga rääkis: "Mis need on?" Ja tema ütles mulle: "Need on sarved, mis puistasid laiali Juuda, Iisraeli ja Jeruusalema!"
3
Siis näitas Jehoova mulle nelja seppa.
4
Ja mina küsisin: "Mida need on tulnud tegema?" Ja tema vastas ning ütles: "Need sarved on need, mis on pillutanud Juudat, nõnda et ükski ei saa tõsta oma pead; ja need on tulnud teritama kirveid, et paisata maha paganate sarvi, kes on tõstnud sarve Juudamaa vastu, et seda pillutada!"
5
Siis ma tõstsin oma silmad üles ja vaatasin, ja ennäe, seal oli mees, kel oli mõõdunöör käes!
6
Ja ma küsisin: "Kuhu sa lähed?" Ja tema vastas mulle: "Jeruusalema mõõtma, et näha, kui lai ja kui pikk ta peaks olema!"
7
Ja vaata, ingel, kes minuga rääkis, läks välja, ja üks teine ingel tuli temale vastu
8
ning ütles talle: "Jookse, räägi selle noore mehega seal ja ütle: Jeruusalem jääb lahtiseks linnaks paljude inimeste ja lojuste pärast tema sees.
9
Aga mina olen temale tuliseks müüriks ümberringi, ütleb Jehoova, ja auhiilguseks keset teda!
10
Üles, üles! Põgenege põhjamaalt, ütleb Jehoova, kuigi ma olen teid pillutanud nelja taeva tuule poole, ütleb Jehoova!
11
Üles, Siionisse päästke endid, kes elate Paabeli tütre juures!
12
Sest nõnda ütleb vägede Jehoova pärast seda, kui ta au mind läkitas paganate juure, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid, see puudutab tema silmatera:
13
tõesti, vaata, ma viibutan oma kätt nende kohal ja nad saavad saagiks oma orjadele! Siis te mõistate, et vägede Jehoova on mind läkitanud!
14
Hõiska ja rõõmutse, Siioni tütar, sest vaata, ma tulen ja asun su keskele, ütleb Jehoova!
15
Sel päeval hoiab Jehoova poole palju paganaid ja nad saavad tema rahvaks! Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et vägede Jehoova on mind läkitanud sinu juure!
16
Ja Jehoova võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalema!
17
Vaiki Jehoova ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast!