A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

1. Ajaraamat peatükk 21

Flash tuleb sisse lülitada
1
Aga Saatan tõusis Iisraeli vastu ja kihutas Taavetit, et ta Iisraeli ära loeks.
2
Ja Taavet ütles Joabile ja rahva vürstidele: "Minge tehke kindlaks Iisraeli arv Beer-Sebast kuni Daanini ja tooge see mulle, et saaksin teada nende arvu!"
3
Aga Joab ütles: Jehoova andku lisa oma rahvale sajakordselt enam kui neid on! Eks nad kõik ju ole, mu isand kuningas, mu isanda sulased? Mispärast mu isand seda nõuab? Miks peaks see Iisraelile süüks saama?
4
"Kuid kuninga sõna Joabile jäi kindlaks; ja Joab läks välja ning käis kogu Iisraeli läbi ja tuli tagasi Jeruusalemma."
5
Ja Joab andis äraloetud rahva arvu Taavetile: kogu Iisraelis oli miljon ükssada tuhat mõõgatõmbajat meest, ja Juudas oli nelisada seitsekümmend tuhat mõõgatõmbajat meest.
6
Aga Leevit ja Benjamini ta nende hulka ei lugenud, sest kuninga käsk oli Joabile vastumeelt.
7
Seesinane asi oli aga Jumala silmis paha, seepärast ta lõi Iisraeli.
8
Siis ütles Taavet Jumalale: ma olen seda tehes suure patu teinud! Anna nüüd siiski andeks oma sulase süü, sest ma tegin väga rumalasti!
9
Ja Jehoova kõneles Gaadiga, Taaveti nägijaga, üteldes:
10
Mine ja kõnele Taavetiga ja ütle: nõnda ütleb Jehoova: ma panen su ette kolm asja, vali enesele neist üks, mille ma sinule peaksin tegema!
11
Ja Gaad tuli Taaveti juure ning ütles temale: "Nõnda ütleb Jehoova: vali enesele
12
kas kolm nälja-aastat või kolm kuud põgenemist oma vihameeste eest, kusjuures su vaenlaste mõõk saab sind kätte, või kolm päeva Jehoova mõõka ja katku maal, et Jehoova ingel kõigis Iisraeli rajades saaks hävituse täide viia? Ja nüüd vaata, mida ma vastan temale, kes mind läkitas?"
13
Ja Taavet ütles Gaadile: Mul on väga kitsas käes! Siiski tahan ma langeda Jehoova kätte, sest tema halastus on väga suur, aga inimeste kätte ma ei tahaks langeda!
14
Siis Jehoova saatis Iisraelisse katku ja Iisraelist langes seitsekümmend tuhat meest.
15
"Ja Jumal läkitas ingli Jeruusalemma, et seda hävitada; aga kui ta parajasti hävitas, siis vaatas Jehoova ja kahetses seda kurja ning ütles hävitusinglile: Küllalt! Lase nüüd oma käsi alla! Ja Jehoova ingel seisis siis jebuuslase Ornani rehealuse juures."
16
Kui Taavet oma silmad üles tõstis ja nägi Jehoova inglit seismas maa ja taeva vahel, käes paljastatud mõõk, mis oli sirutatud Jeruusalema kohale, siis heitsid Taavet ja vanemad silmili maha, kotiriided seljas.
17
Ja Taavet ütles Jumalale: Kas mitte mina ei käskinud rahvast lugeda? Jah, see olin mina, kes tegi pattu ja suurt kurja! Aga mida on need lambad teinud? Jehoova, mu Jumal! Olgu seepärast su käsi minu ja mu isakoja vastu, aga mitte su rahvale nuhtluseks!
18
Siis Jehoova ingel käskis Gaadi Taavetile ütelda, et taavet läheks püstitama altarit Jehoovale jebuuslase Ornani rehealuse paika.
19
Ja Taavet läks üles Gaadi sõna peale, mille see Jehoova nimel oli ütelnud.
20
"Kui Ornan pöördus, siis ta nägi inglit, aga tema neli poega, kes ta juures olid, pugesid peitu; Ornan oli nisu peksmas."
21
Kui siis Taavet Ornani juure jõudis, vaatas Ornan ja nägi Taavetit; ta läks rehealusest välja ning kummardas Taaveti ees silmili maha.
22
Ja Taavet ütles Ornanile: Anna mulle see rehealuse paik, et ma sinna saaksin ehitada altari Jehoovale. Anna see mulle täie hinna eest, et nuhtlus võetaks rahva pealt!
23
Ja Ornan ütles Taavetile: Võta see enesele ja mu isand kuningas tehku, mis tema silmis hea on. Vaata, ma annan veised põletusohvriks ja pahmareed puudeks ja nisu roaohvriks. Ma annetan selle kõik!
24
Aga kuningas Taavet ütles Ornanile: Ei, vaid ma ostan tõesti täie hinna eest, sest ma ei taha võtta Jehoovale seda, mis on sinu oma, ega ohverdada põletusohvriks hinnata saadut.
25
Ja Taavet andis Ornanile selle paiga eest kulda, mis vaagis kuussada seeklit.
26
"Ja Taavet ehitas sinna altari Jehoovale ning ohverdas põletus- ja tänuohvreid; ja kui ta hüüdis Jehoova poole, siis vastas see temale tulega taevast põletusohvrialtarile."
27
Ja Jehoova käskis inglit mõõga tuppe tagasi pista.
28
Sel ajal, kui Taavet nägi, et Jehoova temale oli vastanud jebuuslase Ornani rehealuse paigas, ohverdas ta seal.
29
Aga Jehoova elamu, mille Mooses kõrves oli teinud, ja põletusohvrialtar, olid sel ajal Gibeoni ohvrikünkal.
30
Kuid Taavet ei julgenud selle ette minna Jumalat otsima, sest ta oli hirmunud Jehoova ingli mõõga pärast.

1. Ajaraamat peatükk 22

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Taavet ütles: "Siin olgu Jehoova Jumala koda ja siin olgu Iisraeli põletusohvrialtar!"
2
Ja Taavet käskis koguda Iisraeli maal olevaid muulasi ja pani kiviraiujad raiuma tahutud kive Jumala koja ehituseks.
3
Ja Taavet hankis palju rauda väravauste naelteks ja riistadeks, ja nõnda palju vaske, et seda ei saadudki vaagida,
4
ja arvutult seedripuid, sest siidonlased ja tüüroslased tõid Taavetile palju seedripuid.
5
sest Taavet mõtles: "Mu poeg Saalomon on alles noor ja vilumatu, aga koda, mis Jehoovale tuleb ehitada, peab olema suur, kõrge, kuulus ja ilus kogu maailmale. Seepärast ma siis hangingi selle jaoks." Ja Taavet hankis enne oma surma palju.
6
Siis ta kutsus oma poja Saalomoni ja käskis teda ehitada koja Jehoovale, Iisraeli Jumalale.
7
Taavet ütles Saalomonile: "Mu poeg, mul oli südame peal ehitada koda Jehoova, oma Jumala nimele.
8
Aga mulle tuli Jehoova sõna, kes ütles: sina oled valanud palju verd ja oled pidanud suuri sõdu. Sina ei tohi mu nimele koda ehitada, sellepärast et sa mu ees nõnda palju verd maa peale oled valanud!
9
Vaata, sulle sünnib poeg. Temast tuleb rahu mees ja mina annan temale rahu kõigist ta ümberkaudseist vaenlasist, sest tema nimeks peab olema Saalomon ja ma annan tema päevil Iisraelile rahu ja vaikust.
10
Tema ehitab mu nimele koja. Tema on mulle pojaks ja mina olen temale isaks. Ja mina kinnitan tema kuningriigi aujärje Iisraeli üle igaveseks ajaks.
11
Nüüd, mu poeg, olgu Jehoova sinuga, et sul läheks korda ehitada Jehoova, oma Jumala koda, nõnda nagu ta sinu kohta on rääkinud.
12
Küllap Jehoova annab sulle tarkust ja taipu, kui ta sind paneb valitsema Iisraeli üle ja valvama Jehoova, su Jumala käsuõpetust!
13
Sul on siis kordaminek, kui sa hoolsasti tähele paned seadlusi ja kohtuseadusi, milled Jehoova Moosesele on annud Iisraeli jaoks! Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku!
14
Vaata, mina olen oma vaevaga hankinud Jehoova koja tarvis sada tuhat talenti kulda ja miljon talenti hõbedat, samuti vaske ja rauda, mida ei saagi vaagida, sest seda on palju. Ma olen ka hankinud puid ja kive, ja sul on vaja neile ainult lisada.
15
Sul on ka palju töötegijaid, kiviraiujaid, meistreid kivi ja puu tarvis, kõik osavad igasuguses töös.
16
Kullal, hõbedal, vasel ja raual pole määra - võta kätte ja hakka tööle! Jehoova olgu sinuga!"
17
Ja Taavet käskis kõiki Iisraeli vürste aidata tema poega Saalomoni:
18
"Eks ole Jehoova, teie Jumal, olnud teiega ja annud teile igalt poolt rahu? Sest tema on annud maa elanikud minu kätte ja maa on alistunud Jehoova ja tema rahva ees.
19
Pöörake nüüd oma süda ja hing Jehoovat, oma Jumalat otsima! Võtke kätte ja ehitage Jehoova Jumala pühamu, et Jehoova seaduselaegast ja Jumala pühi riistu saaks viia kotta, mis Jehoova nimele on ehitatud!"

1. Ajaraamat peatükk 28

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Taavet kogus Jeruusalemma kõik Iisraeli vürstid, suguharude vürstid ja rühmade ülemad, kes kuningat teenisid, tuhande- ja sajapealikud, kuninga ja tema poegade kõigi varanduste ja karjade ülevaatajad ühes ametimeeste, sõjakangelaste ja kõigi vahvate võitlejatega.
2
Ja kuningas Taavet tõusis jalule ning ütles: "Kuulge mind, mu vennad ja mu rahvas! Mul oli südame peal ehitada puhkekoda Jehoova seaduselaekale ja meie Jumala jalgade järile, ja ma olin valmistunud ehitama.
3
Aga Jumal ütles mulle: sina ära ehita mu nimele koda, sest sa oled sõjamees ja oled verd valanud!
4
Jehoova, Iisraeli Jumal, valis mind küll kõigest mu isa perest, et ma oleksin igavesti Iisraeli kuningas. Sest ta valis vürstiks Juuda ja Juuda soost mu isa pere. Ja mu isa poegade hulgast meeldisin mina temale, et ta mind tõstis kogu Iisraeli kuningaks.
5
Ja kõigist minu poegadest, sest Jehoova on mulle palju poegi annud, on ta valinud mu poja Saalomoni istuma Jehoova kuningriigi aujärjele, Iisraeli üle valitsema.
6
Ja ta ütles mulle: Saalomon, su poeg, ehitab mu koja ja mu õued, sest ma olen valinud tema enesele pojaks ja ma tahan olla temale isaks.
7
Ja mina kinnitan tema kuningriigi igaveseks ajaks, kui ta kindlaks jääb ja täidab mu käske ja kohtuseadusi nõnda nagu praegu.
8
Ja nüüd, kogu Iisraeli, Jehoova koguduse silma ees ja meie Jumala kuuldes ma ütlen: pange tähele ja täitke kõiki Jehoova, oma Jumala käske, et võiksite omaks pidada seda head maad ja jätta see pärandiks igaveseks ajaks oma lastele pärast teid!
9
Ja sina, mu poeg Saalomon, õpi tundma oma isa Jumalat ja teeni teda siira südamega ja sõnakuuleliku hingega, sest Jehoova uurib läbi kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid! Kui sa teda otsid, siis sa leiad tema, aga kui sa tema maha jätad, siis ta heidab sind ära igaveseks ajaks.
10
Vaata siis nüüd, sest Jehoova on sind valinud koda ehitama pühamuks! Ole vahva ja tee seda!"
11
Ja Taavet andis oma pojale Saalomonile templi, eeskoja hoonete, varaaitade, ülakambrite, siseruumide ja kõige pühama paiga kavandi,
12
ja kavandi kõigest, mis tal meeles mõlkus: Jehoova koja õuedest ja kõigist kambritest ümberringi Jumala koja varanduste ja pühitsetud andide varanduste tarvis;
13
ja preestrite ja leviitide rühmadest, ja kogu Jehoova kojas tehtavast teenistusest, ja kõigist Jehoova koja teenistusriistadest;
14
kulla kohta: kulla kaalust kõigiks riistadeks igasuguse teenistuse tarvis, kõigi hõberiistade kaalust, igasuguse teenistuse tarvis olevaist riistadest;
15
kuldküünlajalgade ja nende kuldlampide kaalust, iga üksiku küünlajala ja selle lampide kaalust, ja hõbeküünlajalgade kohta iga üksiku küünlajala ja selle lampide kaalust vastavalt iga üksiku küünlajala otstarbele;
16
vaateleibade laudade kulla kaalust laud-laualt, ja hõbelaudade hõbedast,
17
puhtast kullast kahvlitest, piserdusnõudest ja kannudest, ja kuldpeekritest, iga peekri kaalust, ja hõbepeekritest, iga peekri kaalust,
18
ja suitsutusaltari selitatud kulla kaalust; ja kavandi vankriks, kuldkeerubiteks, kes tiibu laotasid ja Jehoova seaduselaegast katsid.
19
"See kõik on kirja pandud. Jehoova käest on mul õpetus igaks selle kavandi kohaseks tööks!"
20
Ja Taavet ütles oma pojale Saalomonile: "Ole vahva ja tugev, ja tee seda, ära karda ega kohku, sest Jehoova Jumal, minu Jumal, on sinuga. Tema ei jäta sind maha ega hülga sind, kuni kõik tööd Jehoova koja teenistuseks on lõpetatud.
21
Ja vaata, seal on preestrite ja leviitide rühmad kõigeks Jumala koja teenistuseks, ja sul on igaks tööks neid, kes on kõigiti valmis ja kes oskavad igasugust tööd, vürstid ja kogu rahvas, kõigiks su käskudeks!"

1. Ajaraamat peatükk 29

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja kuningas Taavet ütles tervele kogudusele: "Minu poeg Saalomon, ainus Jumala valitu, on noor ja vilumatu, aga töö on suur, sest see palee ei ole inimese jaoks, vaid on Jehoova Jumalale.
2
Seepärast olen ma kõigest jõust hankinud oma Jumala koja tarvis kulda kuldasjadeks, hõbedat hõbeasjadeks, vaske vaskasjadeks, rauda raudasjadeks, puid puuasjadeks, karneoolikive ja ilustuskive, kõva lupja ja mosaiikkive, kõiksugu hinnalisi kive ja marmorit suurel hulgal.
3
Ja veel enam, kuna mu Jumala koda on mulle armas, siis ma annan oma isiklikust kulla ja hõbeda varast oma Jumala koja heaks, lisaks kõigele sellele, mis ma pühakoja tarvis olen hankinud:
4
kolm tuhat talenti kulda, Oofiri kulda, seitse tuhat talenti selitatud hõbedat kodade seinte karratamiseks,
5
kulda kuldasjadeks, hõbedat hõbeasjadeks ja igasuguseks seppade käsitööks. Kes tahaks täna vabatahtlikult ka oma kätt Jehoova heaks täita?"
6
Ja perekondade peamehed, Iisraeli suguharude vürstid, tuhande- ja sajapealikud ning kuninga tööde ülevaatajad andsid vabatahtlikke ande.
7
Nad andsid Jumala koja töö heaks viis tuhat talenti ja kümme tuhat adarkoni kulda, kümme tuhat talenti hõbedat, kaheksateistkümmend tuhat talenti vaske ja sada tuhat talenti rauda.
8
Ja kellel leidus kalliskive, andis need Jehoova koja varanduste hulka geersonlase Jehieli käe alla.
9
Ja rahvas rõõmutses nende vabatahtlike andide pärast, sest nad olid rõõmsa südamega Jehoovale ande annud; ja kuningas Taavetki oli üpris väga rõõmus.
10
Ja Taavet kiitis Jehoovat terve koguduse silma ees. Taavet ütles: "Ole kiidetud, Jehoova, meie isa Iisraeli Jumal, ikka ja igavesti!
11
Sinul, Jehoova, on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal! Sinul, Jehoova, on kuningriik ja sa oled ennast tõstnud kõigile peaks!
12
Rikkus ja au tulevad Sinult, Sina valitsed kõike, sinu käes on jõud ja vägi, sinu käes on kõike teha suureks ja tugevaks!
13
Ja nüüd, meie Jumal, me täname sind, ja me ülistame sinu aulist nime!
14
Sest kes olen mina ja kes on mu rahvas, et meil on jõudu nõnda vabatahtlikult anda? Tõesti, kõik tuleb sinult ja sinu käest oleme sulle annud!
15
Sest me oleme võõrad su ees ja majalised, nõnda nagu kõik meie vanemad! Meie päevad maa peal on otsegu vari ja lootust ei ole!
16
Jehoova, meie Jumal, kogu see rikkus, mille oleme hankinud, et ehitada sulle koda, su pühale nimele, on sinu käest, ja sinu oma on kõik!
17
Ja ma tean, mu Jumal, et sina katsud südame läbi ja tunned aususest rõõmu! Mina olen siirast südamest kõike seda vabatahtlikult annud ja olen nüüd rõõmuga näinud, et ka su rahvas, kes siin on, on sulle vabatahtlikult annud!
18
Jehoova, meie vanemate Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal, hoia seesugust meelsust igavesti oma rahva südames ja juhi nende süda enese poole!
19
Ja anna mu pojale Saalomonile siiras süda, et ta paneks tähele su käske, manitsusi ja seadlusi, ja teeks kõike seda ning ehitaks selle palee, mille jaoks ma olen teinud ettevalmistusi!"
20
Siis ütles Taavet tervele kogudusele: "Kiitke nüüd Jehoovat, oma Jumalat!" Ja kõik kogudus kiitis Jehoovat, oma vanemate Jumalat, ja nad kummardasid ning heitsid Jehoova ja kuninga ette.
21
Ja järgmisel päeval nad tapsid Jehoovale tapaohvreid ja ohverdasid Jehoovale põletusohvreid: tuhat härjavärssi, tuhat jäära ja tuhat talle ühes nende joomaohvritega ja palju tapaohvreid kogu Iisraeli eest.
22
"Ja nad sõid ja jõid sel päeval suure rõõmuga Jehoova ees ja tõstsid Saalomoni, Taaveti poja, teist korda kuningaks; nad võidsid tema Jehoova vürstiks ja Saadoki preestriks."
23
"Ja Saalomon istus Jehoova aujärje peal kui kuningas oma isa Taaveti asemel, ja tal oli õnne; ja kogu Iisrael kuulas teda."
24
Kõik vürstid ja vägevad, samuti ka kõik kuningas Taaveti pojad, heitsid kuningas Saalomoni alamaiks.
25
Ja Jehoova tegi Saalomoni üpris väga suureks kogu Iisraeli silma ees ning andis temale kuningliku au, millist ei olnud ühelgi kuningal, kes enne teda Iisraelis oli olnud.
26
Taavet, Iisai poeg, valitses kogu Iisraeli üle.
27
"Ja aega, mis ta Iisraelis valitses, oli nelikümmend aastat; Hebronis ta valitses seitse aastat ja Jeruusalemas ta valitses kolmkümmend kolm."
28
Siis ta suri heas vanuses, tal oli olnud küllalt päevi, rikkust ja au, ja tema poeg Saalomon sai tema asemel kuningaks.
29
Ja kuningas Taaveti lood, varasemad ja hilisemad, vaata, need on kirja pandud nägija Saamueli lugudes, prohvet Naatani lugudes ja ilmutaja Gaadi lugudes
30
ühes kogu tema valitsuse ja võimu ning sündmustega, mis juhtusid temale ja Iisraelile ning kõigi maade kuningriikidele.