A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

1. Peetruse peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Peetrus, Jeesuse Kristuse apostel, Pontoses, Galaatias, Kapadookias, Aasias ja Bitüünias hajuvil asuvaile valitud majalistele,
2
Jumala Isa etteteadmist mööda Vaimu pühitsemise kaudu sõnakuulmiseks ja piserdamiseks Jeesuse Kristuse verega! Arm ja rahu rohkenegu teile!
3
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurt halastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist
4
kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis taevas on tallel teie jaoks,
5
mida Jumala väega valvatakse usu läbi õndsuse jaoks, mis on valmis ilmsiks tulema viimsel ajal!
6
Sellest te väga rõõmutsete, kuigi te nüüd vajaduse korral pisut kurvastute mõnesugustes kiusatustes,
7
et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitaks kallihinnalisem olevat kullast, mis kaob ja siiski tules läbi katsutakse, ja oleks teile kiituseks ja hiilguseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel,
8
Keda te küll ei ole näinud, ja siiski armastate, kellesse te nüüd usute, kuigi te teda ei näe, ja rõõmutsete ütlematu ning väga kalli rõõmuga,
9
kes saavutate usu eesmärgi, hingede õndsuse.
10
Seda õndsust on uurinud ja juurelnud prohvetid, kes on ennustanud teile määratud armust,
11
juureldes seda, mis ja millise aja kohta teateid andis Kristuse vaim nende sees, kui ta ette ilmutas Kristust tabavaid kannatusi ja neile järgnevaid austusi.
12
Neile ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile oli kasuks see, mis nüüd on kuulutatud teile nende kaudu, kes teile taevast läkitatud Püha Vaimu läbi on toonud evangeeliumi; ja sellesse igatsevad inglidki vaadata.
13
Sellepärast vöötage oma meele niuded ja olge kained; ja lootke täiesti armu peale, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises.
14
Kui sõnakuulelikkuse lapsed ärge anduge endistele himudele, nagu siis kui teil puudus õige teadmine;
15
vaid nõnda nagu see, kes teid on kutsunud, on püha, saage ka ise pühaks kõigis eluviisides;
16
sest on kirjutatud: "Olge pühad, sest mina olen püha!"
17
Ja et te appi hüüate teda kui Isa, kes isikule vaatamata mõistab kohut igaühe tegu mööda, siis veetke kartuses oma majaliseks olemise aeg,
18
teades, et teid ei ole kaduvaga, hõbeda või kullaga lunastatud teie tühiseist esivanemailt päritud eluviisidest,
19
vaid Kristuse kui veatuma ja laitmatu talle kalli Verega,
20
Kes küll oli ette määratud enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud ilmsiks teie pärast,
21
kes tema kaudu olete usklikud Jumalasse, kes tema surnuist üles äratas ja temale andis au, nii et teie usk on ka lootus Jumala peale.
22
Et te olete oma hinged puhastanud tõe sõnakuulmises teesklematuks vennalikuks armastuseks, siis armastage üksteist innukalt ja südamest,
23
sest et olete uuesti sünnitatud mitte kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning püsiva sõna läbi.
24
Sest "kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu rohu õieke; rohi kuivab ära ja õieke variseb maha,
25
aga Issanda sõna püsib igavesti!" Ja see on see sõna, mis teile rõõmusõnumina on kuulutatud.

1. Peetruse peatükk 4

Flash tuleb sisse lülitada
1
Et nüüd Kristus on kannatanud lihas, siis relvastuge teiegi sama meelega; sest kes lihas on kannatanud, see on lakanud pattu tegemast,
2
nõnda et ta aega, mis tal veel on elada lihas, enam ei ela inimeste himude järele, vaid Jumala tahtmise järele.
3
Sest sellest on küllalt, et teil möödunud aeg kulus ära paganate tahte täitmiseks, kui te elasite lodevuses, himudes, viinajoomises, öistes olenguis, jootudes ja jõledais ebajumalateenistustes.
4
Nemad võõrastavad seda, et teie nendega ühes ei jookse samas lodeva elu voolus, ning pilkavad teid.
5
Nad peavad aru andma sellele, kes on valmis kohut mõistma elavate ja surnute üle.
6
Sest selleks on surnuile kuulutatud evangeelium, et kohus nende üle oleks mõistetud nagu inimeste üle lihas ja nad elaksid nagu Jumal vaimus.
7
Aga kõigi asjade lõpp on lähedal! Olge siis mõistlikud ja kained palveiks!
8
Kõigepealt olgu teie armastus südamlik üksteise vastu, sest "armastus katab pattude hulga". 
9
Olge külalislahked üksteise vastu ilma nurisemata.
10
Teenigu igaüks teist selle andega, mille ta on saanud, kui Jumala mõnesuguse armu head majapidajad.
11
Kui keegi räägib, siis ta rääkigu kui Jumala sõnu; kui keegi teenib, siis ta teenigu kui jõust, mida Jumal annab, et kõiges austataks Jumalat Jeesuse Kristuse läbi, kelle on au ja vägi ajastute ajastuteni! Aamen.
12
Armsad, ärge pidage võõraks tulekuumust enestes, mis teile on saanud katsumiseks, otsegu sünniks teile midagi võõrast,
13
vaid sedamööda nagu teil on osa Kristuse kannatamistest, olge rõõmsad, et võiksite rõõmustuda ning hõisata tema au ilmumisel.
14
Kui teid solvatakse Kristuse nime pärast, siis te olete õndsad, sest au ja Jumala Vaim hingab teie peal.
15
Ärgu siis keegi teist kannatagu mõrtsukana või vargana või kurjategijana või salakaebajana.
16
Aga kui keegi kannatab ristiinimesena, siis ta ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale austust selle nimega.
17
Sest aeg on kohtul alata Jumala kojast; kui see aga algab kõigepealt meist, missugune ots ootab neid, kes ei ole sõnakuulelikud Jumala evangeeliumile?
18
Ja kui õige vaevalt pääseb, kuhu siis saab õel ja patune?
19
Seepärast usaldagu need, kes Jumala tahtmise järele kannatavad, oma hinged ustava Looja hooleks, tehes head.

1. Peetruse peatükk 5

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kogudusevanemaid teie seas ma nüüd manitsen kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja, kes ka olen tulevase au osaline, mis peab ilmuma:
2
Hoidke teile hoida antud Jumala karja mitte sundusest, vaid vabast tahtest Jumala meele järele, mitte alatuma kasu tõttu, vaid innust,
3
mitte isandaina valitsedes kogudusi kui liisuosi, vaid olles karjale eeskujuks;
4
siis te saate, kui Ülimkarjane ilmub, närtsimatu aupärja!
5
Samuti teie, nooremad, alistuge vanemaile ja riietuge kõik alandlikkusega üksteise vastu; sest "Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu!"
6
Siis alanduge Jumala vägeva käe alla, et ta teid ülendaks omal ajal!
7
"Heitke kõik oma mure" tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!
8
Olge kained, valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer otsides, keda neelata!
9
Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neidsamu kannatusi täielikult kanda.
10
Aga kõige armu Jumal ise, kes meid on kutsunud oma igavesse ausse Kristuses, võtku teid, kui te pisut olete kannatanud, valmistada, kinnitada, teha tugevaks ja rajada!
11
Tema päralt on võimus ajastute ajastuteni! Aamen.
12
Silvaanuse, minu arvates ustava venna kaudu olen teile lühidalt kirjutanud, manitsedes ja tunnistades, et see on tõeline Jumala arm, milles te olete.
13
Teid tervitab kaasvalitud kogudus Baabülonis ja Markus, mu poeg.
14
Tervitage üksteist armastuse suudlusega! Rahu teile kõikidele, kes olete Kristuses!