A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

2. Kuningate peatükk 17

Flash tuleb sisse lülitada
1
Juuda kuninga Ahase kaheteistkümnendal aastal sai Hoosea, Eela poeg, Samaarias Iisraeli kuningaks üheksaks aastaks.
2
Tema tegi kurja Jehoova silmis, ometi mitte nõnda nagu need Iisraeli kuningad, kes olid olnud enne teda.
3
Tema vastu tuli Assuri kuningas Salmaneser ja Hoosea sai tema alamaks ning pidi temale maksu maksma.
4
Aga Assuri kuningas tabas Hoosea pidamast vandenõu, kuna ta oli läkitanud käskjalad Egiptuse kuninga Soo juure ega olnud viinud Assuri kuningale maksu nagu varem igal aastal; ja Assuri kuningas võttis tema kinni ja aheldas vangikotta.
5
Ja Assuri kuningas vallutas kogu maa ja läks Samaariasse ning piiras seda kolm aastat.
6
Hoosea üheksandal aastal vallutas Assuri kuningas Samaaria ja viis Iisraeli asumisele Assurisse, pannes nad elama Halasse ja Haaborisse, Goosani jõe ääre, ja meedlaste linnadesse.
7
See sündis sellepärast et Iisraeli lapsed olid pattu teinud Jehoova, oma Jumala vastu, kes oli nad ära toonud Egiptusemaalt vaarao, Egiptuse kuninga käe alt, ja et nad kartsid teisi jumalaid
8
ja käisid nende rahvaste kommete järele, keda Jehoova oli ära ajanud Iisraeli laste eest, ja nende kommete järele, milled Iisraeli kuningad olid sisse toonud.
9
Iisraeli lapsed olid leiutanud asju, mis olid ebakohased Jehoova, nende Jumala ees: nad olid endile ehitanud ohvrikünkaid igasse linna, niihästi vahitornide juure kui kindlustatud linnadesse.
10
Nad olid endile püstitanud sambaid ja viljakustulpi igale kõrgemale künkale ja iga halja puu alla.
11
Nad olid seal, kõigil ohvrikünkail, suitsutanud nagu rahvad, kelled Jehoova oli ära saatnud nende eest, ja olid teinud kurje asju Jehoova vihastamiseks.
12
Nad olid teeninud ebajumalaid, kuigi Jehoova neile oli ütelnud: "Te ei tohi seda teha!"
13
Ja Jehoova oli hoiatanud Iisraeli ja Juudat kõigi prohvetite ja kõigi nägijate läbi, üteldes: "Pöörduge oma kurjadelt teedelt ja pidage minu käske, mu seadlusi vastavalt kogu käsuõpetusele, mille ma andsin teie vanemaile ja mille pärast ma läkitasin teile sõna oma sulaste, prohvetite läbi!"
14
Aga nad ei kuulanud Teda, vaid jäid kangekaelseiks nõnda nagu olid olnud nende vanemad, kes ei uskunud Jehoovasse, oma Jumalasse.
15
Nad põlgasid tema seadlusi ja tema lepingut, mille ta oli teinud nende vanematega, ja tema hoiatusi, miska ta neid oli hoiatanud, ja käisid tühjuse järel ning said ise tühiseks, ja rahvaste järel, kes olid neil ümberkaudu, kuigi Jehoova neid oli keelanud, et nad ei teeks nõnda nagu need.
16
Nad hülgasid kõik Jehoova, oma Jumala käsud ja valmistasid endile valatud kujud: kaks vasikat; nad valmistasid Ashera kuju ja kummardasid kõiki taevavägesid ning teenisid Baali.
17
Ja nad lasksid oma poegi ja tütreid tulest läbi käia; nad küsitelid ennustajaid ja toimetasid nõidust; nad müüsid endid kurja tegema Jehoova silmis, vihastuseks temale.
18
Siis Jehoova vihastus väga Iisraeli pärast ja ta kõrvaldas nad oma palge eest; ei jäänud üle muid kui ainult Juuda suguharu.
19
Isegi Juuda ei pidanud Jehoova, oma Jumala käske, vaid nad käisid nende seaduste järele, mis Iisrael oli teinud.
20
Seepärast hülgas Jehoova kogu Iisraeli soo ja alandas neid ning andis nad riisujate kätte, heites nad viimaks hoopis ära oma palge eest!
21
Sest Iisrael oli ennast lahti rebinud Taaveti soost ja nad olid tõstnud kuningaks Jerobeami, Nebati poja; aga Jerobeam viis Iisraeli ära Jehoova järelt ning saatis nad suurt pattu tegema.
22
Ja Iisraeli lapsed käisid kõigis Jerobeami pattudes, mis ta oli teinud - neist nad ei loobunud,
23
kuni Jehoova viimaks kõrvaldas Iisraeli oma palge eest, nõnda nagu ta oli kuulutanud kõigi oma sulaste, prohvetite läbi; seepärast pidi Iisrael omalt maalt minema võõrsile Assurisse, kus nad on tänapäevani.
24
Ja Assuri kuningas laskis rahvast tulla Paabelist, Kuutast, Avvast, Hamatist ja Sefarvaimist ning asustas need Samaaria linnadesse Iisraeli laste asemele; ja need pärisid Samaaria ning elasid selle linnades.
25
Aga oma sinnaasumise alguses nad ei kartnud Jehoovat; siis läkitas Jehoova nende sekka lõukoeri, kes neid tapsid.
26
Ja Assuri kuningale räägiti ning üteldi: "Rahvad, kelled sa viisid võõrsile ja asustasid Samaaria linnadesse, ei tunne maa Jumala õigust; seepärast on ta läkitanud nende sekka lõukoeri, ja vaata, need surmavad neid, sellepärast et nad ei tunne maa Jumala õigust!"
27
Siis Assuri kuningas andis käsu, üteldes: "Viige sinna üks neist preestritest, kelle te sealt olete ära toonud; ta mingu ja elagu seal ning õpetagu neile maa Jumala õigust!"
28
Nii tuli üks preestritest, kelled nad olid viinud Samaariast võõrsile, ja asus Peetelisse ning õpetas neid, kuidas nad pidid Jehoovat kartma.
29
Aga iga rahvas valmistas oma jumalad ja nad paigutasid need ohvriküngaste kodadesse, mis samaarlased olid teinud, iga rahvas oma linnadesse, kus nad elasid.
30
Nii tegid Paabeli mehed Sukkot-Benoti, Kuuta mehed Neergali ja Hamati mehed Ashima;
31
avvilased tegid Nibhasi ja Tartaki, ja sefarvaimlased põletasid oma lapsi tules Adrammelekile ja Anammelekile, Sefarvaimi jumalaile.
32
Nad kartsid küll ka Jehoovat, aga seadsid endile ohvriküngaste preestreid iseeneste hulgast, kes nende eest ohverdasid ohvriküngaste kodades.
33
Nad kartsid Jehoovat, aga teenisid oma jumalaid nende rahvaste viisil, kellede keskelt nad olid toodud võõrsile.
34
Tänapäevani teevad nad endiste viiside järele: nad ei karda Jehoovat ja nad ei tee nende seadluste ja viiside järele, milled Jehoova andis Jaakobi lastele, kellele ta pani nimeks Iisrael.
35
Jehoova oli teinud nendega lepingu ja oli neid käskinud, üteldes: "Te ei tohi karta teisi jumalaid ega kummardada neid, ka mitte teenida neid ega ohverdada neile,
36
vaid Jehoovat, kes teid Egiptusemaalt ära tõi suure jõuga ja väljasirutatud käsivarrega, te peate kartma ja kummardama, ja te peate temale ohverdama!
37
Neid seadlusi ja kohtuseadusi, ja käsuõpetust ja käske, milled ta teile on kirja pannud, te peate hoolsasti täitma kogu oma eluaja, aga muid jumalaid te ei tohi karta!
38
Lepingut, mille ma teiega tegin, ärge unustage! Ärge kartke muid jumalaid,
39
vaid kartke Jehoovat, oma Jumalat, siis ta päästab teid kõigi teie vaenlaste käest!"
40
Aga nemad ei kuulanud, vaid talitasid oma endisel viisil.
41
Ja need rahvad kartsid küll Jehoovat, aga nad teenisid samuti oma nikerdatud kujusid; ka nende lapsed ja nende laste lapsed teevad veel tänapäevalgi nõnda nagu nende vanemad olid teinud.

2. Kuningate peatükk 18

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Iisraeli kuninga Hoosea, Eela poja kolmandal aastal sai kuningaks Hiskija, Juuda kuninga Ahase poeg.
2
Tema oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta valitses Jeruusalemas kakskümmend üheksa aastat; ta ema nimi oli Abi, Sakarja tütar.
3
Tema tegi, mis õige oli Jehoova silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa Taavet oli teinud.
4
Tema kõrvaldas ohvrikünkad, purustas sambad, raius maha viljakustulba ja pihustas vaskmao, mille Mooses oli teinud; sest kuni nende päevadeni olid Iisraeli lapsed suitsutanud sellele; seda kutsuti Nehustaniks.
5
Tema lootis Jehoova, Iisraeli Jumala peale ja tema sarnast ei olnud kõigi Juuda kuningate hulgas, kes olid enne või pärast teda.
6
Tema kiindus Jehoovasse ega lahkunud tema järelt, vaid pidas tema käske, milled Jehoova oli Moosesele andnud.
7
Ja Jehoova oli temaga; kõikjal, kuhu ta läks, oli tal edu. Ta hakkas vastu Assuri kuningale ega teeninud teda.
8
Ta lõi viliste kuni Assani ja selle rajadeni, niihästi vahitorne kui kindlustatud linnu.
9
Aga kuningas Hiskija neljandal aastal, see on Iisraeli kuninga Hoosea, Eela poja seitsmendal aastal, tuli Assuri kuningas Salmaneser Samaaria vastu ja piiras seda
10
ning vallutas selle kolme aasta pärast. Hiskija kuuendal aastal, see on Iisraeli kuninga Hoosea üheksandal aastal, vallutati Samaaria.
11
Ja Assuri kuningas viis Iisraeli Assurisse ning saatis nad Halasse ja Haabori ääre - jõgi Goosanis - ja meedlaste linnadesse,
12
sellepärast et nad ei olnud kuulanud Jehoova, oma Jumala häält, vaid olid rikkunud ta lepingu, kõik selle, mis Mooses, Jehoova sulane oli käskinud; nad ei kuulanud seda ega teinud selle järele.
13
Kuningas Hiskija neljateistkümnendal aastal tuli Assuri kuningas Sanherib kõigi Juuda kindlustatud linnade kallale ja vallutas need.
14
Siis läkitas Juuda kuningas Hiskija Laakisesse Assuri kuningale ütlema: "Ma olen pattu teinud! Mine mu kallalt ära! Mis sa mulle peale paned, seda ma tahan kanda!" Ja Assuri kuningas pani Juuda kuninga Hiskija peale kolmsada talenti hõbedat ja kolmkümmend talenti kulda.
15
Ja Hiskija andis kõik Jehoova kojas ja kuningakoja varanduste hulgas leiduva hõbeda.
16
Sel korral Hiskija raius ära Jehoova templi uksed ja piidad, milled Juuda kuningas Hiskija ise oli karratanud, ja andis need Assuri kuningale.
17
Aga Assuri kuningas läkitas Laakisest ülemjuhataja, ülemkammerhärra ja ülemjoogikallaja suure väehulgaga Jeruusalemma kuningas Hiskija vastu. Need tulid ja jõudsid Jeruusalemma. Kui nad olid tulnud ja pärale jõudnud, siis nad peatusid ülatiigi veejuhtme juures, mis on Vanutajavälja maantee ääres.
18
Ja kui nad hüüdsid kuningat, siis läksid välja nende juure Eljakim, Hilkija poeg, kes oli kojaülem, kirjutaja Sebna ja nõunik Joa, Aasafi poeg.
19
Ja ülemjoogikallaja ütles neile: "Ütelge ometi Hiskijale: nõnda ütleb suurkuningas, Assuri kuningas: mis lootus see on, mida sa hellitad?
20
Sa arvad, et paljad sõnad on nõu ja jõud võitluseks! Kelle peale sa nüüd loodad, et oled mulle vastu hakanud?
21
Vaata, nüüd sa loodad Egiptuse, tolle murtud pillirookepi peale, mis tungib pihku ja puurib selle läbi, kui keegi selle peale toetub! Niisugune on vaarao, Egiptuse kuningas kõigile, kes loodavad tema peale.
22
Või kui te mulle ütlete: me loodame Jehoova, oma Jumala peale! kas pole siis mitte tema see, kelle ohvrikünkad ja altarid Hiskija kõrvaldas, üteldes Juudale ja Jeruusalemale: Selle altari ees te peate kummardama Jeruusalemas?
23
Nüüd aga vea ometi kihla mu isandaga, Assuri kuningaga: mina annan sulle kaks tuhat hobust, kui sa suudad hankida neile ratsanikke!
24
Kuidas sa siis saaksid tagasi tõrjuda asevalitseja, ühe mu isanda vähimaist sulaseist? Aga sa loodad Egiptuse, tema sõjavankrite ja ratsanike peale!
25
Kas ma siis nüüd ilma Jehoovata olen tulnud selle paiga vastu, et seda hävitada? Jehoova ise ütles mulle: mine sinna maale ja hävita see!"
26
Siis ütlesid Eljakim, Hilkija poeg, Sebna ja Joa ülemjoogikallajale: "Räägi ometi oma sulastega aramea keelt, sest me mõistame seda, aga ära räägi meiega juudi keelt müüri peal oleva rahva kuuldes!"
27
Kuid ülemjoogikallaja vastas neile: "Kas mu isand on mind läkitanud kõnelema neid sõnu ainult su isandale ja sinule? Küllap ka müüri peal istuvaile meestele, kes ühes teiega peavad sööma oma rooja ja jooma oma kust!"
28
Ja ülemjoogikallaja astus ette ning hüüdis valju häälega juudi keeli, rääkis ja ütles: "Kuulge suurkuninga, Assuri kuninga sõna!
29
Nõnda ütleb kuningas: ärge laske endid Hiskijast petta, sest tema ei suuda teid päästa minu käest!
30
Ärgu pangu Hiskija teid lootma Jehoova peale, üteldes: Jehoova päästab meid kindlasti ja seda linna ei anta Assuri kuninga kätte!
31
Ärge kuulake Hiskijat, sest Assuri kuningas ütleb nõnda: tehke minuga alistusleping ja tulge välja mu juure, siis te võite süüa igamees oma viinapuust ja igamees oma viigipuust ja juua igamees oma kaevust vett,
32
kuni ma tulen ja viin teid maale, mis on teie maa sarnane, vilja ja viina maa, leiva ja viinamägede maa, õlipuude ja mee maa, ja te jääte elama ega sure. Aga ärge kuulake Hiskijat, sest tema ässitab teid, kui ta ütleb: Jehoova päästab meid!
33
Kas on muude rahvaste jumalaist mõni päästnud oma maa Assuri kuninga käest?
34
Kus on Hamati ja Arpadi jumalad? Kus on Sefarvaimi, Heena ja Ivva jumalad? Kas need päästsid Samaaria minu käest?
35
Kes kõigi teiste maade jumalaist on päästnud oma maa minu käest, et Jehoova peaks päästma Jeruusalema minu käest?"
36
Aga rahvas vaikis ega vastanud temale sõnagi, sest niisugune oli kuninga käsk, kes oli ütelnud: "Ärge vastake temale!"
37
Siis tulid kojaülem Eljakim, Hilkija poeg, kirjutaja Sebna ja nõunik Joa, Asafi poeg, Hiskija juure, riided lõhki käristatud, ja kandsid temale ette ülemjoogikallaja sõnad.

2. Kuningate peatükk 19

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kui kuningas Hiskija seda kuulis, siis ta käristas oma riided lõhki, kattis ennast kotiriidega ja läks Jehoova kotta.
2
Ja ta läkitas kojaülema Eljakimi, kirjutaja Sebna ja preestrite vanemad, kotiriided seljas, prohvet Jesaja, Aamotsi poja juure,
3
et need ütleksid temale: "Nõnda ütleb Hiskija: seesinane päev on ahastuse, sõitluse ja teotuse päev! Jah, lapsed on küll jõudnud emakasuudmeni, aga sünnituseks ei ole rammu!
4
Vahest Jehoova, su Jumal, kuuleb siiski kõiki ülemjoogikallaja sõnu, kelle tema isand, Assuri kuningas, läkitas teotama elavat Jumalat, ja nõuab aru nende sõnade pärast, mida Jehoova, su Jumal, on pidanud kuulma? Tee siis palvet selle jäägi pärast, kes veel on olemas!"
5
Kui kuningas Hiskija sulased tulid Jesaja juure,
6
siis ütles Jesaja neile: "Ütelge oma isandale nõnda: nõnda ütleb Jehoova: ära karda sõnade pärast, mida sa oled kuulnud, miska Assuri kuninga poisid mind on teotanud.
7
Vaata, ma panen temasse niisuguse vaimu, et kui ta kuuleb kuulujuttu, siis ta läheb tagasi omale maale ja ma lasen tema langeda mõõga läbi ta omal maal!"
8
Ja ülemjoogikallaja pöördus tagasi ning leidis Assuri kuninga sõdivat Libna vastu; sest ta oli kuulnud, et too oli Laakisest edasi läinud.
9
Aga kui Sanherib kuulis kõneldavat Tirhakast, Etioopia kuningast: "Vaata, ta on välja tulnud, et sõdida sinu vastu!" siis ta läkitas käskjalad taas Hiskija juure, üteldes:
10
"Rääkige nõnda Hiskijaga, Juuda kuningaga, ja ütelge: ära lase ennast petta oma Jumalast, kelle peale sa loodad, arvates, et Jeruusalema ei anta Assuri kuninga kätte!
11
Vaata, sa oled ju kuulnud, kuidas Assuri kuningad on talitanud kõigi maadega, neid sootumaks hävitades! Ja sind peaks päästetama!
12
Kas rahvaste jumalad päästsid neid, keda mu isad hävitasid: Goosani, Haarani, Resefi ja Telassaris olevaid edenlasi?
13
Kus on Hamati kuningas ja Arpadi kuningas, Sefarvaimi linna, Heena ja Ivva kuningas?"
14
Kui Hiskija oli võtnud käskjalgade käest kirja ja oli seda lugenud, siis läks ta üles Jehoova kotta; ja Hiskija laotas selle Jehoova ette.
15
Ja Hiskija palvetas Jehoova ees ning ütles: "Jehoova, Iisraeli Jumal, kes istud keerubite peal! Sina üksi oled kõigi maa kuningriikide Jumal, Sina oled teinud taevad ja maa!
16
Pööra, Jehoova, oma kõrv ja kuule, ava, Jehoova, oma silmad ja vaata! Kuule Sanheribi sõnu, kes on läkitanud teotama elavat Jumalat!
17
See on tõsi, Jehoova, et Assuri kuningad on rüüstanud rahvaid ja nende maid
18
ja on heitnud tulle nende jumalad, sest need ei olnud jumalad, vaid olid inimeste kätetöö, puu ja kivi, ja seepärast nad võisid neid hävitada!
19
Aga nüüd, Jehoova, meie Jumal, päästa meid ometi tema käest, et kõik maa kuningriigid tunneksid, et Sina, Jehoova, üksi oled Jumal!"
20
Siis Jesaja, Aamotsi poeg, läkitas Hiskijale ütlema: "Nõnda ütleb Jehoova, Iisraeli Jumal: et sa mind oled palunud Assuri kuninga Sanheribi pärast, siis ma olen võtnud kuulda.
21
See on sõna, mis Jehoova tema kohta kõneleb: Neitsi, Siioni tütar, põlastab sind, pilkab sind, Jeruusalema tütar vangutab su taga pead!
22
Keda sa oled laimanud ja teotanud ja kelle vastu sa oled kõrgendanud häält? Kõrgele oled tõstnud oma silmad Iisraeli Püha vastu!
23
Sa laimasid oma käskjalgade läbi Issandat ja ütlesid: ma tõusin oma vankrite hulgaga mägede harjadele, Liibanoni kaugemaisse kurudesse; ma raiusin maha ta kõrged seedrid, ta valitud küpressid, ma tungisin ta päramisse ööbimispaika, ta tihedaimasse metsa!
24
ma kaevasin kaevusid ja jõin võõrast vett, ja ma kuivatasin oma jalataldadega kõik Egiptuse jõed!
25
Kas sa pole kuulnud, et mina olen seda valmistanud ammusest ajast, kavatsenud muistseist päevist peale? Nüüd olen mina lasknud sündida, et sina võisid laastata kindlustatud linnu varisenud kivivaremeiks,
26
et nende elanikud olid jõuetumad, täis hirmu ja häbi, olid nagu rohi väljal, haljad taimekesed, nagu hein katustel või idatuule ees kõrbev vili!
27
ma tean su istumist ja su minekut ning tulekut, ka su raevutsemist minu vastu!
28
Aga et sa raevutsed mu vastu ja su ülbus on ulatanud mu kõrvu, siis ma panen oma haagi sulle ninna, suulised suhu ja viin sind tagasi sedasama teed, mida mööda sa tulidki!
29
Ja see olgu sulle, Hiskija, märgiks: sel aastal tuleb süüa isekasvanud vilja ja teisel aastal järelkasvu, aga kolmandal aastal te külvate ja lõikate ning istutate viinamägesid ja sööte nende vilja.
30
Ja Juuda soost pääsnu, tema jääk, juurdub taas alt ja kannab vilja pealt!
31
Sest Jeruusalemast väljub jääk ja Siioni mäelt pääsnu! Seda teeb Jehoova püha viha!
32
Seepärast ütleb Jehoova Assuri kuninga kohta nõnda: Sellessesinasesse linna ta ei tule ja ta ei ammu siia nooli; ta ei tule selle ette kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli!
33
Sedasama teed, mida mööda ta tuli, ta läheb tagasi ja sellesse linna ta ei tule, ütleb Jehoova!
34
Sest ma kaitsen sedasinast linna, et seda päästa iseenese pärast ja oma sulase Taaveti pärast!"
35
Ja sel ööl sündis, et Jehoova ingel läks välja ning lõi maha Assuri leeris sada kaheksakümmend viis tuhat; ja kui hommikul vara üles tõusti, vaata, siis olid need kõik elutumad laibad!
36
Siis Assuri kuningas Sanherib asus teele, läks tagasi koju ja jäi Niinivesse.
37
Aga kord, kui ta kummardas oma jumala Nisroki templis, lõid Adrammelek ja Sareser tema mõõgaga maha ning põgenesid ise Araratimaale. Ja tema poeg Eesar-Haddon sai tema asemel kuningaks.

2. Kuningate peatükk 20

Flash tuleb sisse lülitada
1
Neil päevil jäi Hiskija haigeks ja oli suremas. Ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, tuli ta juure ning ütles temale: "Nõnda ütleb Jehoova: sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks!"
2
Siis pööras tema oma näo seina poole ja palus Jehoovat, üteldes:
3
"Oh Jehoova, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on!" Ja Hiskija nuttis kibedasti.
4
Aga Jesaja ei olnud veel väljunud keskmisest õuest, kui temale tuli Jehoova sõna, kes ütles:
5
"Mine tagasi ja ütle Hiskijale, mu rahva vürstile: nõnda ütleb Jehoova, su isa Taaveti Jumal: ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett! Vaata, ma teen sind terveks ja kolmandal päeval võid sa minna Jehoova kotta!
6
ma lisan su elupäevadele viisteistkümmend aastat ja ma päästan sind ja sellesinase linna Assuri kuninga pihust ning kaitsen seda linna iseenese pärast ja oma sulase Taaveti pärast."
7
Ja Jesaja ütles: "Võtke üks viigimarjakakk!" Ja nad võtsid ning panid paise peale; ja ta sai terveks.
8
Aga Hiskija küsis Jesajalt: "Mis on märgiks, et Jehoova teeb mind terveks ja et ma kolmandal päeval võin minna Jehoova kotta?"
9
Ja Jesaja vastas: "See olgu sulle märgiks Jehoovalt, et Jehoova teeb, nagu ta on ütelnud: kas peab vari minema kümme pügalat edasi või kümme pügalat tagasi?"
10
Ja Hiskija ütles: "See on varjul kerge asi minna kümme pügalat edasi. Ei, parem mingu vari kümme pügalat tagasi!"
11
Siis prohvet Jesaja hüüdis Jehoova poole, ja tema laskis varju pügalalt, kuhu see Ahase päikesekellal oli laskunud, minna tagasi kümme pügalat!
12
Sel ajal Paabeli kuningas Merodak-Baladan, Baladani poeg, läkitas kirja ja kingitusi Hiskijale, sest ta oli kuulnud, et Hiskija oli haige olnud.
13
Ja kui Hiskija oli neid kuulda võtnud, siis ta näitas neile kogu oma varaaita, hõbedat ja kulda, kalleid rohte ja parimat õli ja oma sõjariistade kambrit ja kõike, mis ta varanduste hulgas leidus; Hiskija ei jätnud neile midagi näitamata oma kojas ja kogu oma valdkonnas.
14
Aga prohvet Jesaja tuli kuningas Hiskija juure ja küsis temalt: "Mida need mehed rääkisid ja kust nad su juure tulid?" Ja Hiskija vastas: "Nad tulid kaugelt maalt, Paabelist!"
15
Siis ta küsis: "Mida nad su kojas nägid?" Ja Hiskija vastas: "Nad nägid kõike, mis mu kojas on; ma ei jätnud neile midagi näitamata oma varanduste hulgast!"
16
Siis Jesaja ütles Hiskijale: "Kuule Jehoova sõna:
17
Vaata, päevad tulevad, mil kõik, mis sul kojas on ja mis su vanemad tänapäevani on kogunud, viiakse ära Paabelisse. Mitte midagi ei jää järele, ütleb Jehoova!
18
Ja sinu poegadest, kes sinust põlvnevad, kes sulle sünnivad, võetakse mõned ja neist saavad kammerteenrid Paabeli kuninga palees!"
19
Siis Hiskija ütles Jesajale: "Jehoova sõna, mida sa oled kõnelnud, on hea!" Sest ta mõtles: "Minu päevil on ju ometi rahu ning julgeolek!"
20
Ja mis veel tuleks ütelda Hiskijast ja kõigist tema vägitegudest ja kuidas ta tegi tiigi ja veejuhtme ning juhtis vee linna, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus?
21
Ja Hiskija läks magama oma vanemate juure ja tema poeg Manasse sai tema asemel kuningaks.

2. Ajaraamat peatükk 29

Flash tuleb sisse lülitada
1
Hiskija oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta valitses Jeruusalemas kakskümmend üheksa aastat; ta ema nimi oli Abija, Sakarja tütar.
2
Tema tegi, mis õige oli Jehoova silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa Taavet oli teinud.
3
Oma valitsuse esimesel aastal, esimeses kuus, ta avas Jehoova koja uksed ja parandas need.
4
Ja ta laskis tulla preestrid ja leviidid ning kogus need idapoolsele väljakule.
5
Ta ütles neile: "Kuulge mind, leviidid! Pühitsege nüüd iseendid ja pühitsege Jehoova, oma vanemate Jumala koda ja viige saast pühamust välja.
6
Sest meie vanemad on üle astunud ja kurja teinud Jehoova, meie Jumala silmis ja on tema maha jätnud. Nad pöörasid ära oma palge Jehoova elamu poolt ja pöörasid selja.
7
Nad sulgesid ka eeskoja uksed ja kustutasid lambid; nad ei toonud suitsutusohvreid ega ohverdanud pühamus põletusohvreid lisraeli Jumalale.
8
Seepärast tabas Jehoova viha Juudat ja Jeruusalema ja ta tegi need ehmatuse, hirmu ja vilistamise põhjuseks, nagu te oma silmaga näete.
9
Jah, vaata, meie isad on langenud mõõga läbi, ja meie pojad, meie tütred ja meie naised on sellepärast vangi viidud.
10
Nüüd on mul südame peal teha leping Jehoovaga, Iisraeli Jumalaga, et ta tuline viha meilt pöörduks.
11
Mu pojad, ärge nüüd puhake, sest Jehoova on teid valinud seisma tema ees, teda teenima ja olema temale teenreiks ning suitsutajaiks!"
12
Siis võtsid kätte leviidid Mahat, Amaasai poeg, ja Joel, Asarja poeg, Kehati poegadest; ja Merari poegadest Kiis, Abdi poeg, ja Asarja, Jehalleeli poeg; ja geersonlastest Joah, Simma poeg, ja Eeden, Joahi poeg;
13
ja Elisafani poegadest Simri ja Jeiel; ja Aasafi poegadest Sakarja ja Mattanja;
14
ja Heemani poegadest Jehiel ja Simei; ja Jedutuuni poegadest Semaja ja Ussiel,
15
kogusid oma vennad, pühitsesid endid ja läksid, nagu kuningas Jehoova sõna kohaselt oli käskinud, Jehoova koda puhastama.
16
Aga preestrid läksid Jehoova koja siseruumi puhastama ja tõid kõik saasta, mis nad Jehoova templist leidsid, Jehoova koja õue; ja leviidid võtsid selle ning viisid välja Kiidroni jõkke.
17
"Nad hakkasid pühitsema esimese kuu esimesel päeval ja jõudsid kuu kaheksandal päeval Jehoova koja eeskotta; nad pühitsesid Jehoova koda kaheksa päeva ja lõpetasid esimese kuu kuueteistkümnendal päeval."
18
Siis nad läksid kuningas Hiskija juure sisse ja ütlesid: "Me oleme puhastanud kogu Jehoova koja, põletusohvrialtari ja kõik selle riistad.
19
Nõndasamuti oleme korda seadnud ja pühitsenud kõik riistad, mis kuningas Ahas oma valitsusajal oli ära visanud, kui ta truudust murdis, ja vaata, need on Jehoova altari ees!"
20
Siis kuningas Hiskija tõusis järgmisel hommikul vara ja kogus linna ülemad ning läks üles Jehoova kotta.
21
Ja nad tõid seitse härjavärssi, seitse jäära, seitse oinastalle ja seitse sikku patuohvriks kuningakoja, pühamu ja Juuda eest. Ja ta käskis Aaroni poegi, preestreid, et nad ohverdaksid need Jehoova altaril.
22
Siis nad tapsid veised, ja preestrid võtsid vere ning piserdasid altarile; ja nad tapsid jäärad ning piserdasid vere altarile; siis nad tapsid oinastalled ning piserdasid vere altarile.
23
Seejärel toodi patuohvri sikud kuninga ja koguduse ette, ja nad panid oma käed nende peale.
24
Ja preestrid tapsid need ning ohverdasid nende vere patuohvriks altaril lepituse tegemiseks kogu Iisraeli eest, sest kuningas oli käskinud ohverdada põletus- ja patuohvri kogu Iisraeli eest.
25
Ja ta asetas leviidid Jehoova kotta simblite, naablite ja kanneldega Taaveti ja kuninga nägija Gaadi ja prohvet Naatani käsu kohaselt; sest see oli Jehoova käsk tema prohvetite läbi.
26
Ja leviidid astusid ette Taaveti mänguriistadega ning preestrid pasunatega.
27
Ja Hiskija käskis ohverdada põletusohvreid altaril; ja kui ohverdamine algas, siis algas Jehoova-laul ja pasunate puhumine Iisraeli kuninga Taaveti mänguriistade saatel.
28
Ja terve kogudus kummardas, laul kõlas ja pasunad puhusid - see kõik kestis, kuni põletusohver oli ohverdatud.
29
Ja kui ohverdamine oli lõpetatud, siis põlvitasid kuningas ja kõik, kes tema juures olid, ja kummardasid.
30
Ja kuningas Hiskija ning ülemad käskisid leviite Jehoovat kiita Taaveti ja nägija Aasafi sõnadega; ja need kiitsid rõõmsasti, põlvitasid ja kummardasid.
31
Siis Hiskija võttis sõna ja ütles: "Nüüd te olete oma käe täitnud Jehoovale! Astuge ette ja tooge tapa- ja tänuohvreid Jehoova kojale!" Ja kogudus tõi tapa- ja tänuohvreid, ja igaüks, kes tahtis, põletusohvreid.
32
Koguduse toodud põletusohvrite arv oli seitsekümmend veist, sada jäära, kakssada oinastalle - need kõik olid põletusohvriks Jehoovale.
33
Ja pühitsetud ande oli kuussada veist ja kolm tuhat pudulojust.
34
Aga preestreid oli vähe ja nad ei suutnud nülgida kõiki põletusohvreid; siis aitasid neid nende vennad leviidid, kuni töö oli tehtud ja kuni preestrid olid endid pühitsenud, sest leviidid olid agaramad olnud endid pühitsema kui preestrid.
35
Ka põletusohvreid oli palju, ühes tänuohvri rasvadega ja põletusohvri joomaohvritega. Nõnda taastati Jehoova koja teenistus.
36
Ja Hiskija ning kogu rahvas olid rõõmsad selle pärast, mis Jumal oli rahvale valmistanud, sest see asi oli sündinud hõlpsasti.

2. Ajaraamat peatükk 30

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Hiskija läkitas sõna kogu Iisraelile ja Juudale ja kirjutas kirjad ka Efraimile ja Manassele, et nad tuleksid Jehoova kotta Jeruusalemma pidama paasapüha Jehoova, Iisraeli Jumala auks.
2
Kuningas oma vürstidega ja kogu Jeruusalema kogudusega oli otsustanud pidada paasapüha teises kuus.
3
Sest nad ei saanud seda pidada õigel ajal, kuna preestrid ei olnud küllaldasel arvul endid pühitsenud ja rahvas ei olnud kogunenud Jeruusalemma.
4
See asi oli õige kuninga silmis ja terve koguduse silmis,
5
ja nad otsustasid, et kutse pidi käima läbi kogu Iisraeli Beer-Sebast Daanini, et tuldaks Jeruusalemma paasapüha pidama Jehoova; Iisraeli Jumala auks. Seda ei olnud peetud nii rohke osavõtuga kui oli ette kirjutatud.
6
Ja jooksjad käisid kirjadega kuningalt ja tema vürstidelt läbi kogu Iisraeli ja Juuda ning ütlesid, nagu oli kuninga käsk: "Iisraeli lapsed, pöörduge taas Jehoova, Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumala juure, siis ta pöördub selle jäägi juure, kes on pääsenud Assuri kuningate pihust!
7
Ärge olge oma vanemate ja vendade sarnased, kes murdsid truudust Jehoovale, oma vanemate Jumalale, ja kelled ta andis koleduste kätte, nõnda nagu te ise näete!
8
Ärge tehke nüüd oma kaela kangeks, nagu teie vanemad, andke käsi Jehoovale ja tulge tema pühamusse, mille ta on pühitsenud igaveseks ajaks, ja teenige Jehoovat, oma Jumalat, et ta pööraks teie pealt oma tulise viha!
9
Sest kui te pöördute tagasi Jehoova juure, siis leiavad teie vennad ja pojad halastust oma vangistajate ees ja võivad tulla tagasi sellele maale. Sest Jehoova, teie Jumal, on armuline ja halastaja, ja ta ei pööra teilt oma palet, kui te pöördute tagasi tema juure!"
10
Ja jooksjad käisid linnast linna Efraimi ja Manasse maal kuni Sebulonini; aga neid naerdi ja pilgati.
11
Ainult mehed Aaserist, Manassest ja Sebulonist alandasid endid ja tulid Jeruusalemma.
12
Ka Juudas oli Jumala käsi, andes neile üksmeelse südame kuninga ja vürstide Jehoova sõna kohase käsu täitmiseks.
13
Nõnda kogunes palju rahvast Jeruusalemma, et pidada hapnemata leibade püha teises kuus - väga suur kogudus.
14
Ja nad võtsid kätte ja kõrvaldasid Jeruusalemas olevad altarid; nad kõrvaldasid ka kõik suitsutusaltarid ja viskasid Kiidroni jõkke.
15
Siis tapsid nad paasatalle teise kuu neljateistkümnendal päeval. Aga preestrid ja leviidid häbenesid, ja nad pühitsesid endid ning tõid Jehoova kotta põletusohvreid.
16
Ja nad asusid oma kohtadele jumalamehe Moosese käsuõpetuse korra kohaselt: preestrid piserdasid leviitide käest vastuvõetud verd.
17
Aga koguduses olid paljud, kes ei olnud ennast pühitsenud; seepärast tapsid leviidid paasatallesid kõigile, kes ei olnud puhtad, et neid pühitseda Jehoovale.
18
Sest suur osa rahvast, paljud Efraimist, Manassest, Issaskarist ja Sebulonist, ei olnud ennast puhastanud, vaid nad sõid paasatalle teisiti kui oli ette kirjutatud. Aga Hiskija oli nende eest palunud, üteldes: "Hea Jehoova annab andeks
19
igaühele, kes valmistab oma südant otsima Jumalat, Jehoovat, oma vanemate Jumalat, kuigi ta ei ole puhas nagu pühadus nõuab!"
20
Ja Jehoova kuulis Hiskijat ning säästis rahvast.
21
Ja Iisraeli lapsed, kes olid Jeruusalemas, pidasid hapnemata leibade püha seitse päeva suure rõõmuga. Ja leviidid ja preestrid kiitsid iga päev Jehoovat võimsate Jehoova mänguriistadega.
22
Ja Hiskija ütles tunnustust kõigile leviitidele, kes olid näidanud nii head arusaamist Jehoova teenistuses. Ja nad sõid pühade ohvreid seitse päeva, ohverdasid tänuohvreid ja ülistasid Jehoovat, oma vanemate Jumalat.
23
Ja terve kogudus otsustas veel teist seitse päeva püha pidada, ja nõnda nad pidasid rõõmsasti püha ka need seitse päeva.
24
Sest Hiskija, Juuda kuningas, oli kogudusele annetanud tuhat härjavärssi ja seitse tuhat pudulojust; ja vürstid olid kogudusele annetanud tuhat härjavärssi ja kümme tuhat pudulojust; ka olid paljud preestrid endid pühitsenud.
25
Ja terve Juuda kogudus, preestrid ja leviidid, ja kõik Iisraelist tulnud kogudus, nõndasamuti võõrad, kes olid tulnud Iisraeli maalt või elasid Juudas, olid rõõmsad.
26
Ja Jeruusalemas oli rõõm suur, sest Iisraeli kuninga Saalomoni, Taaveti poja päevist saadik ei olnud midagi niisugust Jeruusalemas sündinud.
27
Ja leviitpreestrid tõusid ning õnnistasid rahvast. Jehoova võttis kuulda nende häält ja nende palve jõudis tema pühasse eluasemesse, taevasse.

2. Ajaraamat peatükk 31

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kui see kõik oli lõpetatud, siis läks kogu kohalolev Iisrael välja Juuda linnadesse; ja nad purustasid ebaususambad, raiusid katki viljakustulbad ja kiskusid maha ohvrikünkad ja altarid kogu Juudas, Benjaminis, Efraimis ja Manasses, kuni kõik oli hävitatud. Siis läksid kõik Iisraeli lapsed tagasi, igaüks oma pärisosale, oma linnadesse.
2
Ja Hiskija seadis preestrite ja leviitide rühmad rühmade viisi, igaühe vastavalt teenistusele, mis preestritele ja leviitidele oli ette nähtud, tooma põletus- ja tänuohvreid, teenima, tänama ja kiitma Jehoova leeri väravais.
3
Ja kuninga poolt oli toetus tema isiklikust omandist põletusohvrite tarvis, hommikusteks ja õhtusteks põletusohvriteks, ja põletusohvriteks hingamispäevil, noorkuupäevil ja pühil, nõnda nagu Jehoova käsuõpetuses on kirjutatud.
4
Ja ta käskis rahvast, kes elas Jeruusalemas, anda preestritele ja leviitidele nende osa, et nad püsiksid Jehoova käsuõpetuses.
5
Ja kui see käsk oli levinud, siis tõid Iisraeli lapsed palju uudsesaaki viljast, viinast, õlist ja meest ning igasugu põllusaadustest; nad tõid rohkesti kümnist kõigest.
6
Ja Iisraeli ja Juuda lapsed, kes elasid Juuda linnades, needki tõid kümnist veistest ja pudulojustest, samuti kümnist pühadest andidest, mis olid pühitsetud Jehoovale, nende Jumalale, ja panid selle kuhjadesse.
7
Nad hakkasid panema kuhjadesse kolmandas kuus ja lõpetasid seitsmendas kuus.
8
Kui Hiskija ja vürstid tulid ning nägid kuhje, siis nad kiitsid Jehoovat ja tema rahvast Iisraeli.
9
Ja kui Hiskija küsiteli preestreid ja leviite nende kuhjade kohta,
10
siis vastas temale ülempreester Asarja, Saadoki soost, ja ütles: "Sellest alates, kui Jehoova kotta hakati tooma tõstelõivu, oleme söönud ja meie kõhud on täis, ja veelgi on palju järele jäänud; sest Jehoova on õnnistanud oma rahvast ja nõnda on see suur kogus üle jäänud!"
11
Siis Hiskija käskis kambrid Jehoova kojas korda seada; ja kui need olid korda seatud,
12
siis viidi tõstelõiv, kümnis ja pühad annid hoolsasti sisse. Nende ülevaatajaks sai leviit Konanja; ja tema vend Simei oli teiseks.
13
Ja Jehiel, Asasja, Nahat, Asael, Jerimot, Joosabad, Eliel, Jismakja, Mahet ja Benaja olid ametnikud Konanja ja tema venna Simei käe all kuningas Hiskija ja Jumala koja eestseisja Asarja määramise kohaselt.
14
Ja leviit Koore, Jimna poeg, idapoolse värava hoidja, oli Jumalale toodavate vabatahtlike andide hooldaja, kes pidi jaotama Jehoova tõstelõivu ja kõige pühamaid ande.
15
Ja tema käe all olid Eeden, Minjamin, Jeesua, Semaja, Amarja ja Sekanja, kes pidid preestrite linnades ustavalt jaotama oma vendadele, niihästi vanemaile kui nooremaile rühmade kaupa,
16
vastavalt nende suguvõsakirja kandmisele, meessoost kolmeaastased ja üle selle, kõigile, kes pidid tulema Jehoova kotta igapäevast teenistuskohustust täitma oma rühmade kaupa.
17
Ja preestrid kanti suguvõsakirja nende perekondade kaupa, aga leviidid, kahekümneaastased ja üle selle, vastavalt nende teenistuskohustustele rühmade kaupa.
18
Nad kanti suguvõsakirja kõigi oma laste, naiste, poegade ja tütardega, terve kogudusena, sest oma ametikohustuse tõttu nad said pühitsetuiks.
19
Ja Aaroni poegadel, preestritel, kes elasid oma karjamaa - linnade väljadel, olid igas linnas nimeliselt määratud mehed, kes pidid osa kätte andma igale meesterahvale preestrite hulgas, ja igale suguvõsakirja kantud leviidile.
20
Nõnda tegi Hiskija kogu Juudas; ta tegi, mis hea, õige ja kohus oli Jehoova, tema Jumala ees.
21
Ja igat tööd, mida ta alustas, et otsida oma Jumalat, olgu Jumala koja teenistuses või õpetuse ja käskudega seoses, ta tegi kõigest südamest ja see läks tal korda.

2. Ajaraamat peatükk 32

Flash tuleb sisse lülitada
1
Pärast neid sündmusi ja seda osutatud ustavust tuli Assuri kuningas Sanherib ja tungis Juudasse, lõi kindlustatud linnade vastu leeri üles ja mõtles need enesele vallutada.
2
Kui Hiskija nägi Sanheribi tulevat ja et selle eesmärgiks oli sõdida Jeruusalema vastu,
3
siis ta pidas nõu oma vürstide ja võitlejatega veeallikate sulgemiseks, mis olid väljaspool linna; ja temaga oldi nõus.
4
Siis koguti kokku palju rahvast ja nad sulgesid kõik allikad ja jõe, mis maa all voolas, üteldes: "Miks peaksid Assuri kuningad, kui nad tulevad, leidma nii palju vett?"
5
Siis ta kindlustas ennast ja ehitas üles kõik mahakistud müüriosad, püstitas tornid ja väljapoole veel teise müüri, kindlustas kantsi, Taaveti linna, ja valmistas palju viskodasid ja kilpe.
6
Ja ta seadis rahvale sõjapealikud ning kogus need enese juure linna värava väljakule ja kõneles neile julgustavalt, üteldes:
7
"Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge kohkuge Assuri kuninga ees ja kogu selle jõugu ees, kes on ühes temaga! Sest see, kes on meiega, on suurem kui see, kes on temaga!
8
Temaga on lihane käsivars, aga meiega on Jehoova, meie Jumal meid aitamas ja meie võitlusi võitlemas! Ja rahvas toetus Juuda kuninga Hiskija sõnadele.
9
Pärast seda Assuri kuningas Sanherib, olles ise kogu oma väega Laakise all, läkitas oma sulased Jeruusalemma Juuda kuninga Hiskija juure ja kogu Jeruusalemas oleva Juuda juure ütlema:
10
"Nõnda ütleb Sanherib, Assuri kuningas: mille peale te loodate, et istute sissepiiratud Jeruusalemas?
11
Kas mitte Hiskija teid ei ässita, saates teid surema nälga ja janusse, kui ta ütleb: Jehoova, meie Jumal, päästab meid Assuri kuninga pihust?
12
Eks ole Hiskija ise kõrvaldanud tema ohvrikünkad ja altarid ning annud käsu Juudale ja Jeruusalemale, üteldes: te peate kummardama üheainsa altari ees ja suitsutama selle peal?
13
Kas te ei tea, mida mina ja mu isad oleme teinud kõigi teiste maade rahvastega? Kas nende maade rahvaste jumalad on suutnud päästa oma maad minu käest?
14
Kes kõigist nende rahvaste jumalaist, kelled mu isad hävitasid, on suutnud päästa oma rahva minu käest? Kuidas siis teie jumal suudab teid päästa minu käest?
15
Ärge siis nüüd laske endid petta Hiskija poolt ega sel viisil ässitada ja ärge uskuge teda, sest mitte ühegi rahva või kuningriigi jumal pole suutnud päästa oma rahvast minu ja mu isade käest, saati siis teie Jumal: ei ta päästa teid minu käest!
16
Ja tema sulased rääkisid veel rohkemgi Jehoova Jumala ja tema sulase Hiskija vastu.
17
Ta kirjutas ka kirju Jehoova, Iisraeli Jumala teotamiseks ja rääkis tema vastu, üteldes: "Nõnda nagu muude maade rahvaste jumalad ei päästnud oma rahvast minu käest, nõnda ei päästa ka Hiskija jumal oma rahvast minu käest!"
18
Ja nad hüüdsid valju häälega juudi keeli müüri peal olevale Jeruusalema rahvale, et neid hirmutada ja kartma panna, et nad siis saaksid linna vallutada.
19
Ja nad rääkisid Jeruusalema Jumalast nõnda nagu muude maade rahvaste jumalaist, kes olid inimeste kätetöö.
20
Aga kuningas Hiskija ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, palvetasid selle pärast ja kisendasid taeva poole.
21
Siis Jehoova läkitas ingli, kes hävitas kõik sõjakangelased, pealikud ja vürstid Assuri kuninga leeris, ja too pidi minema tagasi oma maale, silmad häbi täis. Ja kui ta läks oma jumala kotta, siis ta omad lihalikud järeltulijad lõid tema seal mõõgaga maha.
22
Nõnda päästis Jehoova Hiskija ja Jeruusalema elanikud Assuri kuninga Sanheribi käest, ja kõigi käest, ja andis neile rahu ümberkaudu.
23
Ja paljud tõid Jeruusalemma ande Jehoovale ja kalleid asju Juuda kuningale Hiskijale; ja ta tõusis pärast seda kõigi rahvaste silmis.
24
Neil päevil Hiskija jäi haigeks ja oli suremas; siis ta palus Jehoovat, kes vastas temale ja andis temale tunnustähe.
25
Aga Hiskija ei tasunud heategu, mis temale tehti, vaid ta süda oli ülbe; seepärast oleks viha pidanud tabama teda, Juudat ja Jeruusalema.
26
Et aga Hiskija oma südame ülbuses ennast alandas, tema ja Jeruusalema elanikud, siis ei tabanud Jehoova viha neid Hiskija päevil.
27
Ja Hiskijal oli väga palju rikkust ning au; ta hankis enesele hõbeda, kulla, kalliskivide, palsamite, kilpide ja igasugu kalliste asjade tagavarasid
28
ja varaaitu viljasaagi, viina ja õli tarvis, ja lautu igasugu lojustele ning tarasid karjadele.
29
Ta ehitas enesele linnu ja tal oli suur kari pudulojuseid ja veiseid, sest Jumal andis temale väga suure varanduse.
30
Ja tema, Hiskija, sulges ka Giihoni vete ülemjooksu ja juhtis need alla lääne poole, Taaveti linna; Hiskijal läks korda kõik, mis ta tegi.
31
Ja samuti, kui Paabeli vürstide vahemehed olid läkitatud tema juure küsima tunnustähe asjas, mis maal oli aset leidnud, siis laskis Jumal teda vabalt toimida, kusjuures ta pani teda proovile, et teada saada kõike, mis tal südames oli.
32
Ja muud Hiskija lood ja tema vagad teod, vaata, need on kirja pandud prohvet Jesaja, Aamotsi poja Nägemustes, Juuda ja Iisraeli Kuningate raamatus.
33
Siis Hiskija läks magama oma vanemate juure ja ta maeti Taaveti poegade haudade astangule; kogu Juuda ja Jeruusalema elanikud austasid teda, kui ta oli surnud. Ja tema poeg Manasse sai tema asemel kuningaks.