A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

Laulud peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järele ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,
2
vaid kel on hea meel Jehoova käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad!
3
Siis ta on otsegu puu, mis on istutatud veeojade ääre, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda!
4
Aga nõnda ei ole õelad; vaid nad on nagu aganad, mis tuul laiali ajab!
5
Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus ega patused õigete koguduses!
6
Sest Jehoova tunneb õigete teed; aga õelate tee läheb hukka!

Laulud peatükk 8

Flash tuleb sisse lülitada
1
Laulujuhatajale, gati pillil mängijale: Taaveti laul.
2
Jehoova, meie Issand, kui ülev on su nimi kõiges maailmas! Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste!
3
Väetimate ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat!
4
Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud,
5
siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed?
6
Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega!
7
Sa seadsid ta valitsema oma käte töid; kõik sa panid tema jalge alla,
8
pudulojused ja härjad kõik puha, samuti metsloomad,
9
taeva linnud ja mere kalad ja kõik, mis mere radadel liigub!
10
Jehoova, meie Issand, kui auline on su nimi kõiges maailmas!

Laulud peatükk 19

Flash tuleb sisse lülitada
1
Laulujuhatajale: Taaveti laul.
2
Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd!
3
Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust!
4
Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks!
5
Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna; neisse on ta püstitanud telgi päikesele!
6
Ja see tuleb välja nagu peig oma kambrist, ta on rõõmus nagu kangelane jooksmas oma rada!
7
Ühes taeva otsas on ta lähtekoht ja selle teises otsas on ta pöördepunkt, nõnda et midagi ei jää varjule ta kuumuse eest!
8
Jehoova käsuõpetus on laitmatu, see kosutab hinge; Jehoova tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks!
9
Jehoova korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Jehoova käsk on selge, see valgustab silmi!
10
Jehoova kartus on puhas, see püsib igavesti; Jehoova seadlused on tõde, need on puha õiged;
11
need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi!
12
Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga!
13
Eksimused - kes neid märkab? Salajastest pattudest mõista mind vabaks!
14
Ka ülbete pattude eest hoia oma sulast; ärgu need valitsegu mind! Siis ma olen laitmatu ja olen vaba paljudest üleastumistest! 
15
Olgu su meele pärast mu suu kõned ja mu südame mõtlemised sinu ees, Jehoova, mu kalju ja mu lunastaja!

Laulud peatükk 23

Flash tuleb sisse lülitada
1
Taaveti laul. Jehoova on mu karjane, mul pole millestki puudust!
2
Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamise veele saadab ta mind; 
3
Tema kosutab mu hinge! Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast!
4
Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest Sina oled minuga; su kepp ja su sau, need trööstivad mind! 
5
Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; Sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis! 
6
Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Jehoova kotta eluajaks!

Laulud peatükk 51

Flash tuleb sisse lülitada
1
Laulujuhatajale: Taaveti laul,
2
kui prohvet Naatan tuli ta juure, pärast seda kui Taavet oli käinud Batseba ligi.
3
Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
4
Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust!
5
Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees!
6
Sinu vastu ükspäinis olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis, et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises!
7
Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on mu ema mind saanud!
8
Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad sa mulle tarkust teada!
9
Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; uha mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi! 
10
Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud-kondid, mis sina oled puruks löönud!
11
Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod!
12
Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!
13
Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu!
14
Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind!
15
Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et patused sinu poole pöörduksid!
16
Kisu mind välja veresüüst, oh Jumal, mu pääste Jumal! Siis mu keel laulab rõõmsasti sinu õiglusest!
17
Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust!
18
Sest tapaohvrid ei meeldi sulle, muidu ma annaksin neid; põletusohvrist ei ole sul head meelt! 
19
Jumala meelepärased ohvrid on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal!
20
Tee head Siionile oma head meelt mööda, ehita Jeruusalema müürid!
21
Siis hakkavad sulle meeldima õiguse ohvrid, põletusohvrid ja koguohvrid, siis tuuakse härjavärsse su altarile!

Laulud peatükk 100

Flash tuleb sisse lülitada
1
Tänulaul. Hõisake Jehoovale kõik ilmamaad!
2
Teenige Jehoovat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega!
3
Teadke, et Jehoova on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari!
4
Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!
5
Sest Jehoova on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve!

Laulud peatükk 103

Flash tuleb sisse lülitada
1
Taaveti laul. Kiida, mu hing, Jehoovat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime!
2
Kiida, mu hing, Jehoovat, ja ära unusta kõiki tema heategusid!
3
Tema annab andeks kõik su pahateod, tema parandab kõik su vigadused!
4
Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga!
5
Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal!
6
Jehoova teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse!
7
Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod!
8
Halastaja ja armuline on Jehoova, pika meelega ja rikas heldusest!
9
Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha!
10
Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda!
11
Sest otsegu taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad!
12
Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised!
13
Otsegu isa laste peale halastab, nõnda halastab Jehoova nende peale, kes teda kardavad!
14
Sest ta teab, millist tegu me oleme; tal on meeles, et oleme põrm!
15
Inimese elupäevad on nagu rohi: ta õitseb nõnda nagu õieke väljal;
16
kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam!
17
Aga Jehoova heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad, ja tema õigus jääb lastelastele,
18
neile, kes peavad ta lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järele!
19
Jehoova on oma aujärje kinnitanud taevasse, tema kuningriik valitseb kõiki!
20
Kiitke Jehoovat, tema inglid, te vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält!
21
Kiitke Jehoovat, kõik tema sõjaväed, tema teenijad, kes teete tema tahtmist!
22
Kiitke Jehoovat, kõik tema teod kõigis tema valitsuse paigus! Kiida, mu hing, Jehoovat!

Laulud peatükk 139

Flash tuleb sisse lülitada
1
Laulujuhatajale: Taaveti laul. Jehoova, sa uurid mind läbi ja tunned mind!
2
Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; sa mõistad kaugelt ära mu mõtted!
3
Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali-olemise, ja kõik mu teed on sulle tuttavad!
4
Sest ei ole veel sõnagi mu keelel, näe, siis Sa, Jehoova, tead selle kõik ära!
5
Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale!
6
See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu!
7
Kuhu ma võiksin minna su Vaimu eest? Ja kuhu ma põgeneksin su palge eest?
8
Kui ma astuksin taevasse, siis oled Sina seal; kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, Sina oled seal!
9
Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama viimse mere otsa,
10
siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni!
11
Ja kui ma ütleksin: "Katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks!,
12
siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev, pimedus oleks otsegu valgus!
13
Sest Sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus!
14
Ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks; imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi!
15
Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti!
16
Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas!
17
Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal! Kui väga suur on nende arv!
18
Kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva! Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures!
19
Oh, et Sa, Jumal, surmaksid õelad! Ja et minust taganeksid verevalajad,
20
kes sinust räägivad salalikult, kes silmakirjaks tõstavad häält, need sinu vaenlased!
21
Kas ma neid, kes sind vihkavad, Jehoova, ei peaks vihkama, ja kas ei peaks mulle olema tülkad need, kes tõusevad sinu vastu!
22
Täie vihaga ma vihkan neid, nad on saanud mu omiks vaenlasiks!
23
Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda! Katsu mind läbi ja tunne ära mu muremõtted!
24
Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele!