Select Page

Usk kaalukaussidel

Kuningas Belthasaar oli mõjukas mees terves riigis. Kuid VIINA MÕJUL tegi ta midagi, mis sai talle saatuslikuks. Mis on sinule suurimaks mõjutajaks, mis sind liigutab ära sinu rajalt??? Paljud inimesed teevad otsuseid RAHA MÕJUL, teised jälle LIHAHIMU MÕJUL.

 

Taaniel 5:25-28
25 Ja see on see kirjutatud kiri: Menee, menee, tekeel, ufarsiin!
26 Sõnade tähendus on niisugune: menee – Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõpu!
27 Tekeel – sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat!
28 Ufarsiin – ja su kuningriik on tükeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele!”

Ainult kaalukas saab hoida kurssi

Õpetussõnad 1:10
Mu poeg! Kui patused sind ahvatlevad, siis ära nõustu!

– Need, kes annavad ahvatlustele järele oma tõekspidamiste osas, ei oma endas raskust.

Raske veok jääb tee peale isegi siis, kui keegi tahab teda ära puksida.
Kui rong ja auto kokku sõidavad, siis kumb saab kannatada??? Rong ei liigu oma teelt, auto liigub. Mis iganes ei juhtu meie eludes, me peame jääma oma teele. – Inimesed tahavad meid alati liigutada ära meie teelt.

Luuka 3:16-17
16 siis kostis Johannes ja ütles kõikidele: “Mina ristin teid veega; aga on tulemas vägevam minust, kelle jalatsite paela ma ei ole kõlvuline lahti päästma; tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega!”
17 Tema visklabidas on ta käes, et teha puhtaks oma rehealune ja koguda nisud oma aita, aga aganad põletada ära kustutamatu tulega!”

Viljapead ja aganad

Viis, kuidas põllumees saab teada, millises viljapeas on sisu ja millises mitte, on et ta viskab need tuule käes õhku – see millel on sisu, kukub sama koha peale tagasi. Millel sisu ei ole, selle kannab tuul ära. – See on põhjus, miks meid visatakse õhku järjepidevalt.

Efeslaste 1:14
kes on meie pärandi tagatis tema omandi lunastamiseks – tema au kiituseks.

Saul ja Taavet

1 Saamuel 9:2
Ja temal oli poeg, Saul nimi, noor ja ilus, ega olnud Iisraeli lastest ükski ilusam temast, peajagu pikem kui kõik muu rahvas!

Selline oli Saul välispidiselt 

1 Saamuel 16:6-7
6 Ja kui nad tulid, siis ta nägi Eliabi ja mõtles: “Küllap on nüüd Jehoova ees tema võitu!”
7 Aga Jehoova ütles Saamuelile: “Ära vaata ta välimusele ja kõrgele kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale. Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis silma ees, aga Jehoova näeb, mis südames!”

– kuid selline oli Saul seestpidiselt: ebakindel ja täis inimese kartust.

Taavet ja tema vennad

Eliab oli tugev ja pikk poiss välispidiselt, kuid Jumal ütles et nii ei ole seestpidiselt.

1 Saamuel 16:12
Ja ta läkitas järele ning laskis tema tuua; ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja Jehoova ütles: “Tõuse ja võia teda, sest tema on see!”

Taaveti välimuse põhjal ei saanud keegi öelda, mis ta sees on, kuid Jumal nägi seda.

Taavet ja Koljat

Meie väline kaal ja vaimne ei ole mitte kuidagi seotud.
Koljat hindas väikest punapõskset Taavetit kergeks, sest ta vaatas teda välispidise pildi järele. Kuid Taavetil oli kaalu.

1 Saamuel 17:42
Vilist silmas ja nägi Taavetit, aga ei pannud teda mikski, sest too oli noor, punapalgeline ja kauni välimusega.

Vilist silmas ja nägi Taavetit, aga ei pannud teda millekski, sest too oli noor, punapalgeline ja kauni välimusega.
Koljat oli VÄLISPIDISELT NII MULJETAVALDAV, et terve rahvas põgenes, kuid me peame olema seespidiselt mõjukad.

JUURED TEEVAD SIND KAALUKAKS

Psalm 1:1-3
1 Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järele ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,
2 vaid kel on hea meel Jehoova käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad!
3 Siis ta on otsegu puu, mis on istutatud veeojade ääre, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda!

Puu, mis on istutatud ja juurdunud veeoja äärde – see kannab vilja. Enne viljakandmist on palju muid protsesse. Paljud ei jõua viljakandmiseni, sest nad ei juurdu ja ei saa kindlaks.

PANE ENDASSE KAALU

Kuidas?
Mida tegi Taavet karjas, et temas oli kaalu Jumala silmis nii palju, et Ta andis selle poisi kätte oma kuningriigi?

1. Taavet tegi seda siis, kui keegi ei näinud.
See on kõige olulisem mida sa teed, kui keegi ei näe. – Me tahame teha asju inimeste ees, inimeste mõjutamiseks, muljet avaldamiseks, kuid Taaveti kangelasteod olid olnud teada ainult temale endale.
2. Ta oli ustav karjas, ustav oma isale ka peale Koljati mahakoksamist – See näitab tema iseloomu tõelist suurust. Tavaliselt saavad inimesed peale esimese kärbse mahalöömist nii suureks, et ei mahu oma ülikonda enam ära.
Meie esimeseks testiks on meie esimene õnnestumine.
3.Ta ei kaotanud ära teenija südant, kui oli võitud kuningaks. – Ta mängis Saulile kannelt, riskides oma eluga.
4.Ta oli ülistaja nii karjas, sõjas, põgenemises, tagakiusus kui ka võidus – Ülistaja ei ole muusik või poeet, vaid keegi, kellel on see hoiak läbi iga olukorra.
5.Sõna elas Taavetis ülirohkesti – Ilma Sõnata ei ole sul mingit kaalu.

Psalm 119:11
Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu!
Psalm 119:16
Sinu määrustest ma tunnen lõbu, ma ei unusta sinu sõna!

Jumal muudab su kaalu.

Johannese 1:42
Ja ta viis tema Jeesuse juure. Jeesus vaatas temale otsa ja ütles: “Sina oled Siimon, Joona poeg, sind peab hüütama Keefaseks!” – see tähendab Peetruseks.

– Kui Jeesus Nägi Peetrust… siis Ta nimetas ta Peetruseks. Peetrus oli kõikuva iseloomuga, aga ta sai muudetud – pole küsimus selles, mis me oleme – me võime saada kaalukaks

Luuka 22:54-61
54 Aga nad võtsid ta kinni ja viisid ning tõid tema ülempreestri kotta. Aga Peetrus järgis teda kaugelt.
55 Ja kui nad keset õue süütasid tule ja üheskoos maha istusid, istus ka Peetrus nende keskele.
56 Siis nägi üks ümmardaja teda tule ääres istuvat ning jäi temale otsa vaatama ja ütles: “Ka seesinane oli ühes temaga!”
57 Aga tema salgas ning ütles: “Naine, mina teda ei tunne!”
58 Üürikese aja pärast nägi teda teine, keegi mees, ning ütles: “Sinagi oled nende seast!” Kuid Peetrus ütles: “Inimene, mina ei ole mitte!”
59 Ja umbes tund aega hiljemini kinnitas seda keegi teine ning ütles: “Tõepoolest, seesinane oli temaga, sest tema on ju galilealane!”
60 Aga Peetrus ütles: “Inimene, ma ei mõista, mida sa räägid!” Ja sedamaid laulis kukk!
61 Ja Issand pöördus ja vaatas Peetrusele; ja Peetrusele tuli meele Issanda sõna, kuidas ta temale oli ütelnud: “Enne kui kukk täna laulab, salgad sa mind kolm korda!”

Peetrus ei suutnud olla tunnistuseks Jeesusest tühistele inimestele väikses seltskonnas, sest ta kartis.
Kuid see muutus nelipühi päevil. Sest nelipühil pöördus tema jutluse läbi 3000 inimest, kellest said 1 koguduse esimesed inimesed.
Nende kahe sündmuse vahel oli aega AINULT 40 päeva – Jumalal ei kulu palju aega, et sind kaalukamaks muuta.
Ballistika
Kergeid kuule mõjutab turbulents, tuul jne. Sellepärast on parem tulistada raskemate kuulidega. Nende trajektoor on sirgem.
Kui tulistatakse lähemat objekti, siis ei ole vahet, kuid kui sihtmärk on kaugemal, siis sellele mõjuvad tuul ja gravitatsioonijõud.
Tuul viib kuuli eesmärgist kõrvale, gravitatsioon kisub selle maha.
MAHA KISKUMINE – gravitatsioon on loomulik jõud, mis selles maailmas eksisteerib. Kui sa elad inimeste keskel, siis nende “loomulik mõttelaad” saab olema ka sinu oma, KUI SA EI PINGUTA, ET OMA MEELELAADI MUUTA.
KÕRVALEJUHTIMINE – Kõrvalejuhtimine on jõud mis võtab su keskendumise ära peaeesmärgilt ja paneb selle mõnele teisele eesmärgile.
Sellepärast tulistab Jumal AINULT RASKETE KUULIDEGA!!!