Select Page

Juhend

Kuidas kasutada PIIBLI otsingumootorit

Otsi kirjakohta:  Te uurite pühi kirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu, ja need on, mis tunnistavad minust,

Johannese 5:39

Sissejuhatus:

Piibel.ee lehel on tasuta, hõlpsasti kasutatav veebipõhine piibliotsingu ja lõikude otsimise programm. See sisaldab võimsat otsingumootorit, mis võib otsida kogu Piiblist või teie valikul otsida ainult soovitud raamatu(te), peatüki(de) või lõikude viide(te). Piibel.ee lehel olev otsingumootor võib otsida ka mitut lõiguviidet korraga, sealhulgas keerukaid viiteid.

Kasutame oma lehel Bible SuperSearch lähtekoodiga tarkvara ja see on vabalt saadaval.

Sisukord

Otsingud

Põhiotsing
Otsingu tüüp
Paralleelotsing
Ainult terved sõnad
Metamärgid

Otsides kirjakohta

Põhiline otsimine
Paralleelsed piiblid
Mitu salmi ja salmivahemikku
Mitu raamatut või peatükki
Mitu lõiku

Otsingute piiramine

Eelseaded
Kohandatud

Eriomadused

Lihtne kopeerimine
Strongi numbrid ja määratlused
Tulemuste nägemine kontekstis

Sidesõna otsingud

Fraasid ja regulaaravaldised
Sulud
Operaatori varjunimed
Metamärgiotsingud
Lähedusotsinguga

Täpsem otsing

Kohandatud lähedusvahemik
Võimsuse otsing

Põhiotsingud

Sisestage sõna või sõnad tekstikasti “Otsi” ja klõpsake “Otsi”. Otsing on võrdväärne ammendava konkordantsiga; see tagastab KÕIK salmid antud sõna(de)ga.

Otsinguvalikud

Otsingu tüüp

Otsingu tüüp valitakse raadionuppude või rippmenüü abil, kui see on olemas, vormil:

Kõik sõnad

(Vaikimisi) Otsib salme, mis sisaldavad KÕIKI sisestatud märksõnu.

mis tahes sõna

Otsib salme, mis sisaldavad MIS TAHES sisestatud märksõnadest

Täpne fraas

Otsib salme, mis sisaldavad täpselt sisestatud fraasi.

Üks Sõna

Otsib salme, mis sisaldavad ainult ÜHTE sisestatud märksõnadest.

Kaks või enam sõna

Otsib salme, mis sisaldavad vähemalt KAHTE sisestatud märksõna.

Sõnad 5 salmi sees

Leiab kõik sõnad, mitte tingimata samas salmis. Sõna2 sõna1 5 salmi sees, sõna3 sõna2 5 salmi sees… Läheduse otsimise valikute kohta vaadake altpoolt täpsemat otsingut.

Sõnad samas peatükis

Leiab kõik sõnad samast peatükist.

Regulaarne väljendus

Otsib määratud regulaaravaldist. Regulaaravaldiste kasutamise üksikasju leiate aadressilt http://www.regular-expressions.info.

tõeväärtuslikud avaldised

Boole’i avaldiste otsing sulgude toega. Võimaldab määrata täpsemaid otsingupäringuid tehtemärkide ja sulgude abil. Vaadake üksikasju allpool.

Paralleelsed piibliversioonid

Korraga saate otsida kuni neljast piiblist. Valige lihtsalt piibliloenditest soovitud versioonid. Pange tähele: paralleelsete otsingute jaoks peavad kõik valitud piiblid olema SAMAS KEELES. Kui installitud on ainult üks piibliversioon, näete installitud versiooni nime “Piibli” rippmenüü asemel.

Ainult terved sõnad

Märkige ruut „Ainult terved sõnad”, et otsida ainult täpse(te) sõna(de) järgi. Näiteks: Töö otsimine ei tagasta tööd, tööd, töötajat ega töötamist.

Kui tühjendada märke „Ainult terved sõnad”, tagastatakse otsingutele salmid sõnadega, mis SISALDAVAD soovitud sõnu. Näiteks: ühe otsimine annab muu hulgas ühe, luu, kivi, üksi. Vaikimisi on valitud “Ainult terved sõnad”.
Metamärgiotsingud [üleval]

Võite otsingutes määrata metamärke, kasutades järgmisi märke.

% – piiramatu tähemärki

_ – üksik märk

Piiramatu tähemärgi metamärk võimaldab kasutada mis tahes arvu märke, samas kui ühe märgi metamärk asendab ainult ühte märki.

Näide: stand% tagastab seisu, seisva, püsti, standard
Näide: %stand tagastab püsti, mõista.

Lõikkude otsimine

Põhiline lõikude otsimine

Sisestage viide kasti “läbikäik” või “otsing” ja klõpsake nuppu “Mine” või “otsing”. Võite sisestada kas raamatu täisnime või selle mis tahes levinud lühendi. Võite taotleda ka terveid peatükke ja raamatuid.

Näide: Roomlastele 8:2
Näide: Rooma 8:2
Näide: Rom. 8:2 (koos punktiga)
Näide: Ro. 8:2
Näide: Jaakobuse 1:8 (Jakoobuse 1:8) Näide: Jaakobuse 3
Näide: 2 Tim 2
Näide: 2Tim
Näide: Ilm

Paralleelsed piiblid

Võite otsida viiteid mitmest piiblist, et neid kõrvuti kuvada. Valige Piibli eraldi menüüdest soovitud piiblid. Saate paralleelvormingus vaadata kuni nelja piiblit.

Mitu salmi ja salmivahemikku [ülemine]

Võite taotleda peatükist mitut salmi, kasutades komasid ja sidekriipse.

 

Näide: Jaak 1:1,2, 3 Näide: Rooma 1:2, 5:8
Näide: Matt 1:1-3 Näide: Rooma 3:23, 6:23, 5:8, 10:9,13;
Näide: Jh 1:1-3, 5,6, 8-10 (1. peatükk, salmid 1-3, 5 ja 6 ning 8-10)
Märkus. Võite lisada komadesse ja sidekriipsudesse tühikuid, kuid need pole kohustuslikud.

Võite taotleda ka mitut salmi samast raamatust:

Näide: Rooma 5:2, 6:, 8:6, 9:3-10:2, 6 (5. peatükk, 2. peatükk, 6. peatükk (terve), 8. peatükk, 6. peatükk, 9. peatükk salm kolm kuni 10. peatükk, 2. salm ja 10. peatüki kuues salm. (Pange tähele, et 6. peatükk on tähistatud kui “6”. Kui koolon on välja jäetud, tõlgendatakse seda 5. peatüki salmina 6.)

Mitu raamatut või peatükki [üleval]

Samuti võite samal viisil taotleda mitut peatükki ja raamatut. Siiski võite taotleda mitut raamatut ainult koos otsinguga. (Vt kohandatud otsingu piirangut allpool.)

Näide: Rooma 1, 3 (1. ja 3. peatükk)
Näide: Apostlite teod 2, 5–7 (peatükid 2 ja 5–7)

Näide: Mark – Johannes
Näide: Dan; Rev

Määramata vahemikud [ülemine]

Võite taotleda otsimist peatüki lõppu, teadmata viimase salmi numbrit, lisades algussalmi järele sidekriipsu, kuid jättes välja viimase salmi.

Näide: Fil 3:5- (3. peatükk, salmid 5 kuni peatüki lõpuni)
Näide: Tiitusele 2:-10 (2. peatükk, salmid 1–10)

Ristpeatükkide otsing

Võite otsida salme mitmest peatükist järgmisel viisil:

Näide: 1. Kor 4:8 – 5:2 (4. peatükk, salm 8 kuni 5. peatükk, salm 2)

Näide: Taan 6:5–10:10 (6. peatükk, salm 5 kuni 10. peatükk, salm 10)

Alustades ja lõpetades terve peatükiga.

Kui soovite oma taotlust alustada või lõpetada terve peatükiga, sisestage see lihtsalt kooloniga, kuid ärge kasutage sellist salmi viidet:

Näide: Rooma 1: – 2:5 (1. peatükk, salm 1 kuni 2. peatükk, salm 5)
Näide: Apostlite teod 4:12–6: (4. peatükk, salm 12 kuni 6. peatüki lõpuni)

Viited tervest peatükist tervele peatükile:

Jäta lihtsalt salmiviide ja koolon välja

Näide: märgi 2–5

Vaadake ka jaotist “Mitu raamatut või peatükki” jaotises “Komad ja vahemikud”

Mugavuse huvides töötavad järgmised sisestusmeetodid ka järgmisel viisil:

Näide: Lk. 12-14:3 (12. peatükk, salm 1 kuni 14. peatükk, salm 3)
Näide: Ef 1:8-3:- (1. peatükk, salm 8 kuni 3. peatüki lõpuni)

Pange tähele, et järgmine EI tööta peatükkideüleste viidetena:
Näide: Gal 1:3-2 (tõlgendatud kui 1. peatükk, salmid 3 kuni 2, annab veateate)
Näide: Ps 3:2-4 (nagastab peatüki 3, salmid 2-4)

Mitu lõiku

Mitme lõigu otsimiseks sisestage eraldi viited nende vahele semikooloniga (“;”). Võite lisada nii vähe või nii palju tühikuid (enne või pärast semikoolonit), kui soovite.

Bible SuperSearch saab käsitleda keerulisi päringuid mis tahes ülaltoodud vormide viidete kombinatsiooniga.

Näide: 1Tm 5:2; Rom. 5:8
Näide: Roomlastele 1:16;Apostlite teod 4:12; Ps 119:11; Rm 8:5-7
Näide: Rooma 3:23, 6:23, 5:8, 10:9,13; Ef 2:8,9; Apostlite teod 4:12; Jh 8:31-32,36

Teie otsingute piiramine

Teie otsinguid saab piirata Piibli teatud eelmääratletud osadega, kui sisestate tekstikasti „Otsing” järgmised märksõnad või valite need vajaduse korral rippmenüüst. Võite kasutada kas nime või mõnda varjunime. Kui üks või mitu allolevatest piirajatest pole rippmenüüs saadaval, saate seda siiski kasutada, sisestades selle otsingukasti.

(Märkus: enamiku nende otseteede esitamisel ilma otsinguta kuvatakse veateade, kuna mitme raamatu korraga otsimine koormab seda serverit üle. Seetõttu annab Bible SuperSearch veateate. Peate sisestama TÄPSE SÕNA VÕI FRAASI, nagu allpool loetletud. )

NAME ALIAS 1 ALIAS 2 REFERENCE
Old Testament OT Old Genesis – Malachi
New Testament NT New Matthew – Revelation
Law OT Law Torah Genesis – Deuteronomy
History History Joshua – Esther
Wisdom & Poetry Wisdom Poetry Job – Song of Solomon
Prophets Prophets All Prophets Isaiah – Malachi
Major Prophets Major Major_Prophets Isaiah – Daniel
Minor Prophets Minor Minor_Prophets Hosea – Malachi
Gospels Gospel Passion Matthew – John
Epistles Doctrine NT Epistles Romans – Jude
Pauline Epistles Paul Pauline Romans – Hebrews
General Epistles General General_Epistles James – Jude
End Times Prophecy Last Days End Rev; Daniel; Matt 24

Kohandatud otsingu piirang

Kohandatud otsingupiirangu funktsiooni abil saate otsida mis tahes piiblilõike. Kasutamiseks sisestage lihtsalt otsitava lõigu viited kasti “otsi” ja otsinguterminid kasti “otsing” ning klõpsake nuppu “Otsi” või “Otsi”. Võite sisestada mis tahes ülaltoodud viite.

Näited:

otsi üles: Hb 11, otsi: usk

otsi üles: 1Kr 15, otsing: ülestõusmine

otsi üles: Rooma 3:23, 6:23, 5:8, 10:9-13; Jh 3:15-; Apostlite teod 4:12-25, otsing: päästetud

Eriomadused

Lihtne kopeerimine

Kui soovite, et tekst kuvataks lihtsalt kopeeritavas vormingus, klõpsake ikooni Easy Copy. Parema vormingu juurde naasmiseks klõpsake uuesti nuppu Easy Copy. See võimaldab teil Piibli teksti hõlpsalt oma lemmiktekstitöötlusprogrammi kopeerida ja kleepida, nõudes samal ajal minimaalset redigeerimist ja vormindamist.

Strongi numbriotsingud ja definitsioonid

Strong funktsioonide kasutamiseks peate esmalt valima Piibli, mis seda toetab. Praegu on ainus “KJV koos tugevate külgedega”. Tugevate Piibliga saate Strongi numbreid otsida märksõnana mis tahes otsingus, nagu igas teises märksõnaotsingus. Kui teie otsing sisaldab Strongi numbreid, kuvatakse määratlused teie otsingutulemuste kohal.

Samuti võite hõljutada kursorit tekstis mis tahes Strongi numbri kohal, et näha selle määratlust, ja klõpsata sellel, et seda otsida.

Tulemuste nägemine kontekstis

Saate hõlpsasti näha oma otsingutulemusi kontekstis, kui klõpsate konkreetse salmi viitele SALMI. See näitab kogu salmi, pluss kahte salmi enne seda ja kahte salmi pärast seda (samas peatükis). Klõpsates raamatul ja peatüki viitel, kuvatakse kogu selle salmi peatükk.

Näiteks Apostlite teod 4:12, klõpsates “12”, kuvatakse Apostlite teod 4:10-14; klõpsates “Apostlite teod 12”, kuvatakse Apostlite tegude 12. peatükk.

Lisafunktsioonid

Boole’i otsingud

Boole’i otsing võimaldab määrata täpsemaid otsingupäringuid, kasutades sõnu JA, VÕI ja MITTE. Samuti võimaldab see termineid rühmitada sulgudega ( ).

Otsingutermin on määratletud kui sõna või fraas, mis on osa otsingupäringust.

JA – tagastab värsid mõlema sõnaga
VÕI – tagastab värsid kummagi sõnaga
XOR – (eksklusiivne VÕI) – tagastab värsid, milles on ainult ÜKS sõna
EI – tagastab värsid ilma sõnata (kasutatakse ainult koos teiste otsinguterminitega)
PROX(N) – otsib mõlemat sõna N salmi seest (samas peatükis).
CHAP – otsib mõlemat sõna samast peatükist.
Operaatorid töötavad sarnaselt matemaatiliste operaatoritega. Järgitakse toimingute järjekorda. Toimingud sooritatakse, alustades sisemisest sulgude komplektist, liikudes välimise hulka, seejärel EI, siis AND, siis VÕI, siis PROX() ja CHAP (vt allpool).

Näide: “Jeesus JA Issand VÕI Kristus”

Tagastab värsid NII JEESUS KUI ISSANDA ning salmid Kristusega ja kõiki kolme sõna sisaldavad salmid “Jeesus”, “Issand” ja “Kristus”

Näide: “Jeesus6 VÕI Issand MITTE Kristus”

Tagastab salmid, millel on kas “Jeesus” või “Issand” või mõlemad “Jeesus” ja “Issand”, kuid ainult need, mis ei sisalda sõna “Kristus”

Fraasid ja regulaaravaldised [üleval]

Boole’i otsinguga saate otsida ka fraase ja regulaaravaldisi, mis on ümbritsetud topelttsitaatidega (“”).

Näide: “Issand Jeesus” VÕI Kristus

Tagastab salmid, mis sisaldavad kas “Issand Jeesus” (täpne fraas) või “Kristus” või nii fraas “Issand Jeesus” kui ka sõna “Kristus” (mitte kindlas järjekorras).

Sulud [üleval]

Otsingutermineid saab rühmitada sulgude abil. Võite kasutada ka sulgusid [ ] { }.

Näide: (Issand VÕI Kristus) JA Jeesus

Tagastab salmid sõnadega “Jeesus” ja “Issand või “Jeesus” ja “Kristus” või “Issand” ja “Kristus” ja “Jeesus”

Veel näiteid:

“(säilitatud VÕI seista) JA (sõna VÕI tõde)”

„((Issand VÕI Kristus) JA Jeesus VÕI Jumal) JA jüngrid

Kaudne JA [ülemine]

Kui terminite vahel pole operaatorit määratud, tõlgendab Bible SuperSearch päringut nii, nagu oleks terminite vahel JA.

Näide: “Jeesus Issand VÕI Kristus” tõlgendatakse kui “Jeesus JA Issand VÕI Kristus”
Näide: „(Issand VÕI Kristus) Jeesus” tõlgendatakse kui „(Issand VÕI Kristus) JA Jeesus”
Näide: “Jeesus Issand Kristus” tõlgendatakse kui “Jeesus JA Issand JA Kristus”

Operaator-aliased

Boole’i otsingu kiiremaks kasutamiseks on välja töötatud järgmised operaatori varjunimed. Samade tulemuste saamiseks võib operaatori asemel kasutada mõnda neist.

OPERATOR

ALIAS #1

ALIAS #2

AND * &
OR + |
NOT !=
XOR ^ ^^
PROX(N) ~P(N) ~
CHAP ~C

Lähedusotsingud

Saate määrata lähedusotsingu Boole’i otsingus, kasutades operaatorit PROX(N). N on lähedusvahemik.

Näiteks ‘säilita PROX(4) sõnad|tõde’

Lähedusotsingut tõlgendatakse järgmiselt: termin1 PROX(4) termin2 prox(20) termin3 puhul tuleb termin2 leida termin1 4 salmi sees ja termin3 20 värsi piires.

Märkus: süsteemi piirangute tõttu ei pruugi PROX()-operaator olla sulgudes ega sulgudes.

Boole’i otsingute üksikasjaliku kirjelduse saamiseks külastage seda linki: http://www.internettutorials.net/boolean.html

See on artikkel Interneti Boole’i otsingute kohta, kuid kontseptsioon on sama. Pange tähele, et kuigi Piibli SuperSearch Boole’i otsing toimib sarnaselt siin kirjeldatud otsingutele, ei pruugi see toimida täpselt nii, nagu kirjeldatud.

Täpsem otsing

Täpsema otsingu valikute jaoks klõpsake ikooni „Täpsem otsing”. Täpsem otsing pakub järgmisi lisafunktsioone:

Find:

All of these words Verses containing ALL the words entered.
Any of these words Verses containing ANY the words entered.
Only one of these words Verses with exactly ONE of the words entered.
The exact phrase Verses containing the exact phrase entered.
None of these words Verses containing NONE of the words entered.

Saate neid kombineerida täpsemate otsingute tegemiseks. Näiteks kui sisestate lahtrisse “Kõik” sõna “Jeesus Jumal” ja kasti “Igasugune” sõna “Peeter Johannes”, otsitakse salme, mis sisaldavad nii “Jeesus” JA “Jumal” kui ka “Peeter” VÕI “John. ”

Otsingupiirang

Saate piirata kõiki täpsemaid otsinguid, tehes valiku menüüst „piira otsingut” või sisestades viite kasti „Läbipääsupiirang”.

Kohandatud lähedusotsing

Saate määrata lähiotsingu jaoks kohandatud vahemiku rippmenüü ja spetsiaalse otsingukasti abil. Näiteks kui soovite leida sõnu 10 salmi seest, valige „± 10 salmi”. Sisestage kindlasti oma märksõnad otsingukasti “lähedus”.

Pange tähele, et lähedusotsingu kasutamisel ignoreeritakse kõiki teiste otsinguga seotud kastide kirjeid. Siiski rakendatakse teie otsingupiiranguid.

Tugev otsing

Võimsatele kasutajatele meeldivad need eriti suured kastid pikkade lõikude ja tõeväärtuslike otsingupäringute sisestamiseks.