A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

Filiplastele peatükk 2

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kui nüüd mingisugune manitsus Kristuses, kui mingisugune armastuse troost, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastundmus kehtib,
2
siis tehke mu rõõm täieliseks sellega, et mõtlete sama ja peate ühesugust armastust, olles üksmeelsed ja ühemõttelised
3
ega tee midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui iseennast,
4
ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele.
5
Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel,
6
kes, kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune,
7
vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena; 
8
ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani.
9
Sellepärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja annud temale nime üle kõigi nimede,
10
et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, niihästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad,
11
ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa auks.
12
Nõnda siis, mu armsad, otsegu te ikka olete olnud sõnakuulelikud, mitte üksnes nagu siis, kui ma olin teie juures, vaid ka nüüd veel rohkem minu ära olles, nõudke oma päästet kartuse ja värinaga!
13
Sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele.
14
Tehke kõik nurisemata ja kaksipidi mõtlemata,
15
et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatumad Jumala lapsed keset tigedat ja pöörast sugupõlve, kelle seas teie paistate otsegu taevatähed maailmas,
16
hoides elu sõna, minule kiitluseks Kristuse päeval, et ma ei ole tühja jooksnud ega teinud tühja tööd.
17
Ja kuigi minu veri peaks kahjana valatama teie usu ohvri ja jumalateenistuse üle, siiski ma rõõmutsen ja olen rõõmus ühes teie kõikidega.
18
Sellesama pärast olge ka teie rõõmsad ja rõõmutsege ühes minuga.
19
ma loodan Issandas Jeesuses Timoteose varsti läkitada teie juure, et ka minul oleks hea meel teada saades, kuidas teie käsi käib.
20
Sest mul pole kedagi muud nii üksmeelset minuga, kes nõnda tõsiselt hoolitseks teie eest.
21
Sest nad kõik otsivad eneste oma, aga mitte seda, mis on Kristuse Jeesuse oma.
22
Aga tema ustavust te teate, sest nagu laps oma isaga, nõnda on ta minuga ühes töötanud evangeeliumi kasuks.
23
Teda ma loodan nüüd läkitada, niipea kui näen, kuidas minu asi areneb.
24
Ent mul on kindel lootus Issandas, et ma ka ise varsti tulen.
25
Aga ma olen arvanud tarviliseks läkitada teie juure vend Epafroditose, oma kaastöölise ja kaasvõitleja, teie apostli ja minu vajaduste eest hoolitseja,
26
sellepärast et ta teid kõiki igatses ja suurt tuska tundis sellest, et olite kuulnud tema haigestumisest.
27
Sest tema oli ka tõesti suremas haige; ent Jumal andis temale armu, aga mitte üksi temale, vaid ka minule, et mulle ei tuleks kurbust kurbuse peale.
28
Sellepärast ma läkitasin tema seda nobedamini, et te teda nähes jälle rõõmustuksite ja mul oleks vähem kurbust.
29
Siis võtke ta vastu Issandas kõige rõõmuga ja pidage niisuguseid mehi kalliks.
30
Sest Kristuse töö pärast oli ta surma suus ega hoolinud oma elust, et täita seda, mis teil jäi tegemata hoolitsemises minu eest.

Filiplastele peatükk 4

Flash tuleb sisse lülitada
1
Nõnda, mu armsad ja igatsetud vennad, minu rõõm ja pärg, seiske siis Issandas kindlatena, armsad!
2
Euodiat ma manitsen ja ma manitsen Süntühhet olema ühemõttelised Issandas.
3
Ja ma palun ka sind, tõsine kaastööline, aita neid naisi, kes on võidelnud evangeeliumi eest ühes minuga ja Kleemensiga ja mu teiste abimeestega, kellede nimed on eluraamatus.
4
Olge ikka rõõmsad Issandas! Ja taas ma ütlen: Olge rõõmsad.
5
Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on lähedal.
6
Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks.
7
Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.
8
Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõtelge!
9
Mis te ka olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke; ja rahu Jumal on siis teiega.
10
Väga suureks rõõmuks Issandas aga oli mulle see, et te juba uuesti virgusite mõtlema minule: sellele te mõtlesite ennegi, aga teil ei olnud juhust selleks.
11
ma ei ütle seda puuduse pärast; sest ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on.
12
Oskan elada vähesega ja oskan elada külluses, olen kõigega ja kõigi oludega harjunud: nii olema söönud kui ka nägema nälga, elama nii külluses kui ka puuduses.
13
ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks.
14
Siiski te tegite hästi, et mind toetasite minu viletsuses.
15
Ent teiegi, filiplased, teate, et armuõpetuse algusaegadest, kui ma läksin teele Makedooniast, ükski kogudus ei olnud osaduses minuga andmise ja võtmise arvepidamises kui ainult teie,
16
sest Tessaloonikassegi te saatsite minu tarviduseks ühe ja teise korra.
17
Mitte, et ma andi püüan, vaid ma otsin vilja, mis kasuks oleks teie arvele.
18
Mul on nüüd kõike ja mul on rohkesti; ma sain küllalt, kui ma Epafroditoselt võtsin vastu, mis teie olite lähetanud magusa lõhnana ja armsa ohvrina, mis on Jumalale meelepärast.
19
Aga küll minu Jumal täidab kõik teie vajaduse oma rikkust mööda auga Kristuses Jeesuses.
20
Aga Jumalale ja meie Isale olgu austus ajastute ajastuteni! Aamen.
21
Tervitage kõiki pühasid Kristuses Jeesuses! Teid tervitavad minu juures olevad vennad.
22
Kõik pühad saadavad teile tervitusi, aga iseäranis need, kes on keisri perest.
23
Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga!

Koloslastele peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Paulus, Jumala tahtel Jeesuse Kristuse apostel, ja vend Timoteos,
2
Kolossas elavaile pühadele ja usklikele vendadele Kristuses. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!
3
Me täname Jumalat ja oma Issanda Jeesuse Kristuse Isa, palvetades igal ajal teie eest,
4
sest me oleme kuulnud teie usust Kristuses Jeesuses ja teie armastusest kõigi pühade vastu,
5
mis teil on taevasse tallele pandud lootuse pärast, millest te varemalt olete kuulnud evangeeliumi tõesõna kaudu,
6
mis on tulnud teie juure ja nõnda kogu maailmas on kandmas vilja ning kasvab, nõnda ka teie seas alates sellest päevast, mil te kuulsite ja tunnetasite Jumala armu tõe sees,
7
nõnda nagu te seda ka õppisite Epafrase, meie armsa kaassulase käest, kes on ustav Kristuse abiline teie heaks,
8
kes meile ka on teatanud teie armastusest Vaimus.
9
Sellepärast ei ole ka meie sellest päevast, mil me seda kuulsime, lakanud palvet tegemast ja palumast teie eest, et teid täidetaks tema tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises,
10
et te elaksite väärikalt Issandale, et temale kõigiti meeldida, vilja kandes kõiges heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses
11
ja saades vägevaks kõige väega tema au vägevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga
12
tänades Isa, kes teid on teinud kõlbavaks osa saama püha rahva pärandist valguses,
13
Kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa Poja riiki.
14
Temas on meil lunastus, pattude andekssaamine.
15
Tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu.
16
Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud; kõik on loodud tema läbi ja temasse;
17
ja tema ise on enne kõiki, ja kõik püsivad koos tema sees;
18
ja tema on ihu - see on koguduse - pea; ta on algus ja esmasündinu surnutest, et ta kõiges saaks esikohale.
19
Sest Jumal arvas heaks kõik täiuse lasta elada temas
20
ja tehes rahu ristivere läbi, lepitada tema läbi enese poole kõik, niihästi selle, mis on maa peal, kui ka selle, mis on taevas.
21
Ja ta on teid, kes enne olite temast võõrdunud ja oma meelsuse poolest vaenlased, tehes kurja, nüüd ka lepitatud oma lihalikus ihus surma läbi,
22
et seada teid pühadena ja veatuina ja laitmatuina enese ette,
23
kui te aga jääte ususse hästi rajatuina ja kindlaina ega lase endid ära pöörata evangeeliumi lootusest, mida te olete kuulnud ja mis on kuulutatud kõigele loodule taeva all ja mille teenijaks mina, Paulus, olen saanud.
24
Nüüd ma olen rõõmus oma kannatamistes teie pärast, ja mis mul veel puudub Kristuse viletsustest, selle ma täiendan omas lihas tema ihu heaks, mis on kogudus,
25
kelle teenijaks ma olen saanud Jumala korralduse järele, mis minu kätte on usaldatud, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna:
26
seda saladust, mis oli varjul endiste ajastute ja sugupõlvede eest, aga nüüd on avalikuks tehtud tema pühadele,
27
kelledele Jumal tahtis teada anda, milline on selle saladuse auhiilguse rikkus paganate seas - see on Kristus teie sees, auhiilguse lootus,
28
keda me kuulutame, manitsedes igat inimest ja õpetades igat inimest kõiges tarkuses, et valmistada igat inimest täieliseks Kristuses.
29
Selle jaoks minagi näen vaeva ja võitlen tema tarmu mööda, mis minus on vägevasti tegev.

Koloslastele peatükk 3

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnuist üles tõusnud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel.
2
Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal!
3
Sest teie olete surnud ja teie elu on varjul ühes Kristusega Jumalas.
4
Kui Kristus, meie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie ühes temaga avalikuks au sees.
5
Sellepärast surmake oma maapealsed liikmed: hoorus, roppus, kired, pahad himud ja ahnus, mis on ebajumalateenistus;
6
nende pärast tuleb Jumala viha;
7
nende sees käisite muiste ka teie, kui elasite neis.
8
Ent nüüd jätke teiegi maha see kõik: viha, ärritatavus, kurjus, pilkamine, ropud sõnad oma suust.
9
Ärge rääkige valet üksteisest, sest te olete endid lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega,
10
ja olete riietunud uude inimesse, kes on uuendatud õigesti tunnetama oma Looja kuju järele,
11
kus ei ole kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei harimatut ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus!
12
Riietuge siis kui Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku halastusega, heldusega, alandusega, tasadusega, pika meelega,
13
sallides üksteist ja andeks andes üksteisele, kui kellelgi on kaebust teise peale. Nõnda nagu Kristus teile on andeks annud, nõnda tehke ka teie.
14
Aga kõigele sellele lisaks olgu armastus; see on täiuslik side.
15
Ja Kristuse rahu valitsegu teie südameis, sest selleks te olete kutsutud ühes ihus. Ja olge tänulikud.
16
Kristuse sõna elagu rohkesti teie seas. Kõige tarkusega õpetage ja juhatage üksteist psalmidega ja kiituslauludega ja vaimulike lauludega, tänumeeles lauldes Issandale oma südames.
17
Ja kõik, mida te iganes teete sõnaga või tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat Isa tema läbi.
18
Naised, olge meestele allaheitlikud, nõnda nagu on kohus Issandas.
19
Mehed, armastage oma naisi ja ärge olge karmid nende vastu.
20
Lapsed, olge oma vanemaile sõnakuulelikud kõigis asjus, sest see on Issandale meelepärast.
21
Isad, ärge ärritage oma lapsi, et nad ei läheks araks.
22
Orjad, olge sõnakuulelikud kõigis asjus neile, kes isandad on liha poolest, mitte silmakirjaks nagu need, kes püüavad olla inimestele meelepärast, vaid siirast südamest, kartes Issandat.
23
Mida te iganes teete, seda tehke südamest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele,
24
teades, et te saate Issandalt pärandi palga. Te teenite Issandat Kristust.
25
Aga kes teeb ülekohut, saab kätte, mis ta on ülekohut teinud, ja ei tehta vahet isikute vahel.