A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

Efeslastele peatükk 4

Flash tuleb sisse lülitada
1
Nii manitsen teid siis mina, kes olen vang Issanda pärast, väärikalt käima kutsumise järele, millega te olete kutsutud,
2
kõige alanduse ja tasadusega, pika meelega, sallides üksteist armastuses,
3
ja olles usinad üksmeelt pidama vaimus rahusideme läbi.
4
Üks ihu ja üks Vaim, nagu te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest;
5
üks Issand, üks usk, üks ristimine,
6
üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees.
7
Aga igaühele meist on antud armu Kristuse annetuse mõõtu mööda.
8
Sellepärast üteldakse: "Tema läks üles kõrgele, viis vangid vangi, andis inimestele ande!"
9
Aga et ta on läinud üles, mis on see muud kui et ta ka enne on läinud alla maa alamaisse paikadesse?
10
Kes on läinud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et tema kõik täidaks.
11
Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks,
12
et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks,
13
seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda,
14
ega jääks enam väetimateks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks;
15
vaid et me tõtt taotelles armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea, Kristus,
16
kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme tegevusele tema mõõdu järele ja kes teeb, et ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses.
17
Seda ma siis ütlen ja hoiatan teid Issandas, et te ei elaks enam, nagu ka paganad elavad oma meele tühjuses,
18
kes pimestunuina mõistuse poolest ja võõrdunuina Jumala elust neis pesitseva rumaluse ja nende südame paadumuse tõttu
19
on südametunnistuses tuimaks jäänud ning endid annud kõlvatuse kätte kõike roppust ahnesti tegema.
20
Aga nõnda ei ole te õppinud Kristust tundma,
21
kui te tõesti olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nõnda nagu tõde on Jeesuses:
22
et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlikke himusid,
23
ja saada uueks oma meele vaimus
24
ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse.
25
Sellepärast jätke maha vale ja rääkige tõtt igaüks oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed!
26
Vihastuge, aga ärge tehke pattu! Ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle
27
ja ärge andke maad kuradile!
28
Kes varastab, ärgu varastagu enam, vaid tehku pigemini tööd ning soetagu hüüt oma käte tööga, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus.
29
Ükski nurjatu sõna ärgu tulgu teie suust, vaid ainult seesugune, mis on hea tarvilikuks kasvatuseks, et see pakuks mõnu kuulajaile.
30
Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kellega te olete otsegu pitseriga kinnitatud lunastuse päevani.
31
Kõik kibedus ja äkiline meel ja viha ja kisa ja pilge jäägu teist kaugele ära ühes kõige pahaga.
32
Aga olge lahked üksteise vastu, südamlikud, andke andeks üksteisele, nõnda nagu ka Jumal Kristuses teile on andeks annud.

Efeslastele peatükk 5

Flash tuleb sisse lülitada
1
Siis võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks nagu armsad lapsed
2
ja käige armastuses, nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud ja on iseenese annud meie eest anniks ja ohvriks, Jumalale magusaks lõhnaks.
3
Aga hoorus ja kõik roppus või ahnus olgu nimetamata teie seas, nõnda nagu sünnis on pühadele,
4
ja riivatus ja rumalad sõnad või tühised naljad, mis kõik ei sobi, vaid pigemini olgu tänu.
5
Sest seda te teate tunnetades, et mitte ühelgi hoorajal ega ropul ega ahnel, kuna ta on ebajumala ori, ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis.
6
Ükski ärgu petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale;
7
ärge siis saage nende kaaslasiks!
8
Sest te olite varemalt pimedus, aga nüüd te olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed -
9
sest valguse vili on kõiksugune headus ja õigus ja tõde -
10
ja katsuge, mis on Issandale meelepärane!
11
Ärgu teil olgu tegemist pimeduse viljatumate tegudega, vaid mõistke need pigemini hukka!
12
Sest mis kõik seal salajas nende kaudu sünnib, on häbi üteldagi.
13
Aga kõik saab avalikuks, kui valgus seda paljastab; sest kõik, mis tuleb ilmsiks, on valgus.
14
Sellepärast ta ütleb: "Ärka üles, kes magad, ja tõuse üles surnuist, siis Kristus valgustab sind!"
15
Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad,
16
pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad!
17
Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.
18
Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis Vaimu,
19
rääkides isekeskis psalmide ja kiituseviiside ja vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt Issandale oma südames,
20
kõige eest alatasa tänades Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel.
21
Ja olge allaheitlikud üksteisele Kristuse kartuses.
22
Naised, olge allaheitlikud oma meestele, otsegu Issandale!
23
Sest mees on naise pea, nõnda nagu ka Kristus on koguduse pea, tema on ihu õnnistegija.
24
Aga nõnda nagu kogudus on allaheitlik Kristusele, nõnda olgu ka naised oma meestele kõigis asjus.
25
Mehed, armastage oma naisi, nõnda nagu ka Kristus on armastanud kogudust ja on annud iseenese tema eest,
26
et teda pühitseda, pestes puhtaks veepesemisega sõna sees,
27
ja seada enese ette kogudus austatuna, nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu.
28
Nõnda peavad mehedki omi naisi armastama nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast.
29
Sest ükski ei ole iialgi vihanud iseenese liha, vaid igaüks toidab ja hoiab seda, nõnda nagu ka Issand kogudust.
30
Sest meie oleme tema ihu liikmed.
31
"Seepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks on üks liha!"
32
See saladus on suur; aga mina räägin Kristusest ja kogudusest.
33
Olgu nüüd kuidas on, aga teiegi igaüks omaette armastage oma naist nagu iseennast; aga naine kartku meest.

Efeslastele peatükk 6

Flash tuleb sisse lülitada
1
Lapsed, kuulake oma vanemate sõna Issandas, sest see on õige.
2
"Austa oma isa ja ema!" - see on esimene käsusõna, millel on tõotus:
3
"Et su käsi hästi käiks ja sina kaua elaksid maa peal!"
4
Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid karistuses ja Issanda manitsuses.
5
Orjad, olge sõnakuulelikud neile, kes teie isandad on liha poolest, kartuse ja värinaga oma südame kohtlases meeles, otsegu Kristusele,
6
mitte silmakirjaks, nagu püüdes olla inimestele meelepärast, vaid kui Kristuse orjad, kes südamest teevad, mida Jumal tahab,
7
orjates hea meelega otsegu Issandat ja mitte inimesi,
8
teades, et Issand selle hea, mis keegi on teinud, tasub igaühele, olgu ta ori või vaba.
9
Ja teie, isandad, tehke neile samuti ja jätke ähvardamine, sest te teate, et nende ja teie Issand on taevas ja et temal ei ole isikute eelistamist.
10
Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Issandas ja ta tugevuse jõus!
11
Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu!
12
Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega.
13
Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud.
14
Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü
15
ja kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks.
16
Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled!
17
Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna,
18
iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest,
19
ja minugi eest, et minule, kui ma suu avan, antaks julgesti kuulutada evangeeliumi saladust,
20
mille jaoks mina olen saadik ka ahelas, et ma julgesti kõneleksin sellest, nõnda nagu mu kohus on kõnelda.
21
Aga et ka teie teaksite, kuidas minu käsi käib, siis jutustab teile kõik Tühhikos, armas vend ja ustav abiline Issandas,
22
kelle ma otse selleks läkitasin teie juure, et te saaksite teada, kuidas on lugu meiega, ja et ta kinnitaks teie südameid.
23
Rahu olgu vendadele ja armastus usuga Jumalalt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt.
24
Arm nende kõikidega, kes armastavad meie Issandat Jeesust Kristust kadumatuses.

Fileemonile peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Paulus, Kristuse Jeesuse vang ja vend Timoteos armsale Fileemonile, meie kaastöölisele
2
ja armsale õele Appiale ja Arhipposele, meie kaasvõitlejale, ja sinu majasse kogunevale kogudusele.
3
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!
4
Ma tänan alati oma Jumalat, kui ma mõtlen sinule oma palveis;
5
sest ma kuulen sinu armastusest ja usust, mis sul on Issanda Jeesuse poole ja kõigi pühade vastu,
6
et su usu ühendus minuga saaks vägevaks kõige hea tunnetamises, mis meis on Kristuse kohta.
7
Sest mul oli palju rõõmu ja troosti sinu armastusest, sest et pühade südamed on kosutatud sinu läbi, vend.
8
Sellepärast, kuigi mul on Kristuses palju julgust sind käskida, mida tuleb teha,
9
ma siiski armastuse pärast pigemini palun sind, olles, mis ma olen, vana Paulus, ja nüüd pealegi Kristuse Jeesuse vang.
10
Ma palun sind oma poja Oneesimose pärast, kelle ma sünnitasin ahelais olles ja
11
kes kord oli sinule kasutu, aga nüüd on sinule ja minule väga kasulik; tema ma läkitan sulle tagasi,
12
tema, see on, mu oma südame!
13
Ma oleksin tahtnud teda pidada enese juures, et ta sinu asemel oleks abiks mulle, kes olen ahelais evangeeliumi pärast.
14
Kuid ilma sinu nõustuseta ma ei tahtnud midagi teha, et sinu heategu ei näiks olevat sunnitud, vaid on vabatahtlik.
15
Sest ta oligi vist sellepärast mõneks ajaks eraldatud sinust, et sa teda saaksid pidada igavesti,
16
mitte kui orja, vaid rohkem kui orja, kui armast venda, iseäranis minule armast, kui palju enam sinule niihästi liha poolest kui Issandas.
17
Kui sa nüüd mind pead oma kaaslaseks, siis võta ta vastu kui mind ennast.
18
Aga kui ta sulle on teinud mingit ülekohut või kui tal on võlgu sinuga, siis pane see minu arvele.
19
Mina, Paulus, olen seda kirjutanud ise oma käega: "Mina maksan!" ma seda ei ütlegi, et sa iseenesegi oled mulle võlgu.
20
Jah, vend, mina tahaksin, et mul sinust oleks kasu Issandas! Kosuta mu südant Kristuses!
21
Veendunud olles sinu sõnakuulmises, kirjutan sulle. Ma tean, et sa teed veel enamgi kui ma ütlen.
22
Ühtlasi valmista mulle paik küllatulekuks, sest ma loodan, et mind teie palvete kaudu teile tagasi kingitakse.
23
Sind tervitavad Epafras, mu kaasvang Kristuses Jeesuses,
24
Markus, Aristarhos, Deemas, Luukas, minu kaastöölised.
25
Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga!