A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

1. Timoteosele peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Paulus, Kristuse Jeesuse apostel Jumala, meie Õnnistegija, ja Kristuse Jeesuse, meie lootuse käsul,
2
Timoteosele, oma tõelisele pojale usus. Armu, halastust, rahu Jumalalt Isalt ja Kristuselt Jeesuselt, meie Issandalt!
3
Nõnda kuidas ma Makedooniasse minnes sind õhutasin jääma kauemaks Efesosse, et mõningaid manitseda, et nad ei õpetaks teisiti
4
ega teeks tegemist tühjade juttudega ja lõpmatute suguvõsade üleslugemistega, mis tekitavad rohkem küsimusi kui Jumala majapidamisest arusaamist usus, nõnda tee.
5
Sest käskimise eesmärk on armastus puhtast südamest ja heast südametunnistusest ja silmakirjatsematust usust.
6
Neist on mõned ära taganenud ja kaldunud kõrvale tühja kõne poole,
7
tahtes olla käsuõpetajad, kuigi nad ei mõista seda, mida nad räägivad, ega seda, mida nad kindlasti väidavad.
8
Me ju teame, et käsk on hea, kui keegi seda käsitleb käsu kohaselt
9
ja peab meeles, et käsku pole seatud õigele, vaid ülekohtustele ja kangekaelseile, jumalakartmatuile ja patustele, õelatele ja roojastele, isatapjaile ja ematapjaile, mõrtsukaile,
10
hoorajaile, poisipilastajaile, inimesemüüjaile, valelikele, valevandujaile ja kõigele muule, mis käib õige õpetuse vastu -
11
õndsa Jumala au evangeeliumi järele, mis on usaldatud minu kätte.
12
Ma tänan teda, kes mind on teinud vägevaks, Kristust Jeesust, meie Issandat, et ta mind on pidanud ustavaks, pannes mind oma teenistusse,
13
ehk ma küll enne olin pilkaja ja tagakiusaja ja vägivaldne. Aga ma olen armu saanud, sest ma olin seda teinud teadmata, uskmatus meeles.
14
Meie Issanda arm aga on olnud üliväga suur usu ja armastusega, mis on Kristuses Jeesuses.
15
Ustav on see sõna ja kõigiti vastuvõetav, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kellede seast mina olen suurim;
16
kuid sellepärast ma olen saanud armu, et Jeesus Kristus kõigepealt minus osutaks kõike oma pikka meelt eeskujuks neile, kes veel edaspidi saavad usklikuks temasse igaveseks eluks.
17
Aga ajastute Kuningale, kadumatule, nähtamatule, ainule Jumalale olgu au ja austus ajastute ajastuteni! Aamen.
18
Selle käsu ma panen su südamele, mu poeg Timoteos, vastavalt varemaile sinu kohta käivaile ennustustele, et sa nende varal võitleksid õilsat võitlust,
19
omades usku ja head südametunnistust, mille mõningad on tõuganud enesest ära ja on selle tõttu usu suhtes läinud põhja nagu laev.
20
Nende seast on Hümenaios ja Aleksandros, kelled ma olen annud saatana meelevalda, et nad karistuse all võõrduksid pilkamisest.

1. Timoteosele peatükk 2

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid kõigi inimeste eest,
2
kuningate ja kõigi ülemate eest, et võiksime vaikset ja rahulikku elu elada kõiges jumalakartuses ja aususes.
3
Sest see on hea ja armas Jumala, meie Õnnistegija meelest,
4
Kes tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid.
5
Sest Jumal on üks, ka vahemees üks Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus,
6
Kes andis iseenese lunastushinnaks kõikide eest, et sellest antaks tunnistust parajail aegadel;
7
ja selle tarvis olen mina pandud kuulutajaks ja apostliks - ma räägin tõtt Kristuses ega valeta mitte - paganate õpetajaks usus ja tões.
8
ma tahan siis, et mehed palvetaksid igas kogumispaigas ja tõstaksid üles pühad käed ilma vihata ja kahtlemiseta;
9
nõndasamuti ka, et naised, viisakalt riietatud, endid ehiksid häbeliku ja mõistliku meelega, mitte juuksepalmikutega ega kullaga ega pärlitega ega kalliste riietega,
10
vaid heade tegudega, nõnda kui sobib naistele, kes endid tunnistavad jumalakartlikeks.
11
Naine õppigu vaiksel viisil, olles kõigiti alistuv.
12
Aga naisele ma ei luba õpetada ega valitseda mehe üle, vaid ta elagu vaikselt.
13
Sest Aadam loodi enne, siis Eeva;
14
ega Aadamat petetud, vaid naist peteti ja ta sattus üleastumisse,
15
aga ta saab õndsaks lastesünnitamise läbi, kui ta jääb ususse ja armastusse ning pühitsusse mõistliku meelega.

1. Timoteosele peatükk 3

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ustav on see sõna: kui keegi püüab koguduse ülevaataja ametisse, siis ta igatseb kaunist tööd.
2
Niisiis tuleb koguduse ülevaatajal olla laitmatu, ühe naise mees, kaine, mõistlik, viisakas, külalislahke, osav õpetama;
3
mitte joodik, mitte riiakas, vaid leebe, rahunõudja, mitte rahaahne,
4
vaid kes oma maja hästi valitseb, kes oma lapsi peab sõnakuulmises kõige aususega.
5
Sest kui keegi iseenese maja ei oska juhtida, kuidas ta võib hoolt kanda Jumala Koguduse eest?
6
Ta ärgu olgu alles vastpöördunu, et ta ei läheks uhkeks ega langeks sama nuhtluse alla kui kurat.
7
Ka olgu tal hea tunnistus neilt, kes on väljaspool kogudust, et ta ei satuks naeru alla ja kuradi köitesse.
8
Nõndasamuti tuleb ka abilistel olla ausad, mitte kahekeelsed, mitte joomamehed, mitte liigkasuvõtjad, vaid sellised,
9
kelledel usu saladus on puhtas südametunnistuses.
10
Ent nad katsutagu enne läbi ja siis, kui nad on laitmatud, astugu nad ametisse.
11
Nõndasamuti olgu nende naised ausad, mitte keelepeksjad, kained, ustavad kõigis asjus.
12
Koguduse abilised olgu ühe naise mehed, kes oma lapsi ja oma peret hästi juhivad.
13
Sest need, kes on hästi pidanud oma ametit, saavutavad enestele kauni lugupidamise ja suure julguse usus, mis on Kristuses Jeesuses.
14
Seda kirjutan sulle, ehk ma küll loodan pea tulla sinu juure,
15
et kui ma viibin, sa teaksid, kuidas tuleb käituda Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alustugi.
16
Ja vastuvaieldamatu suur on jumalakartuse saladus: Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks mõistetud Vaimus, ilmunud inglitele, kuulutatud paganate seas, ustud maailmas, üles võetud ausse!

Tiitusele peatükk 2

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ent sina räägi seda, mis sünnib ühte terve õpetusega.
2
Vanad mehed olgu karsked, ausad, mõistlikud, terved usus, armastuses, kannatlikkuses.
3
Samuti käitugu elatanud naised nõnda, nagu on kohane pühadele; nad ärgu olgu keelekandjad ega suured viinavõtjad, vaid õpetagu head,
4
et nad võiksid mõistlikult juhatada noori naisi armastama oma mehi ja lapsi,
5
olema viisakad, kasinad, majatalituses hoolikad, head, allaheitlikud oma meestele, et Jumala sõna mitte ei pilgataks.
6
Samuti käsi nooremaid mehi käituda viisakalt.
7
Sea ennast igapidi heategude eeskujuks, õpetuses osuta selgust, ausust,
8
tervet vääramata sõna, et vastane tunneks häbi, kui tal ei ole teist rääkida midagi paha.
9
Orje käsi alistuda oma isandaile ja olla kõiges nende meele järele, mitte vastu rääkida,
10
mitte midagi näpata, vaid osutada täit head ustavust, et kaunistada kõiges Jumala, meie Õnnistegija õpetust.
11
Sest Jumala õndsakstegev arm on ilmunud kõigile inimestele
12
ja kasvatab meid, et me hülgaksime jumalakartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja jumalakartlikult praegusel maailmaajastul,
13
oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist,
14
Kes iseenese andis meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada enesele pärisrahvaks, kes agar on tegema häid tegusid.
15
Seda räägi ja manitse ning veena kõige nõudlikkusega. Keegi ärgu põlaku sind!