A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

1. Tessalooniklastele peatükk 2

Flash tuleb sisse lülitada
1
Teie ise ju teate, vennad, et meie tulek teie juure ei ole olnud tühine;
2
vaid, kuigi meie, nagu te teate, olime kannatanud Filipis ja saanud teotada, võtsime siiski oma Jumalas julguse kuulutada teile Jumala evangeeliumi suure võitlusega.
3
Sest meie manitsus ei tule mitte eksimeelest, ei ebapuhtast mõttest ega kavalusest,
4
vaid nõnda nagu Jumal on meid arvanud kõlbavaks usaldada evangeelium meie kätte, nõnda me ka räägime, ei mitte, nagu tahaksime olla inimestele, vaid Jumalale meelepärast, kes katsub läbi meie südamed.
5
Sest me ei ole iialgi tarvitanud meelitavaid sõnu, nagu te teate, ega ka ettekäändeid ahnuseks: Jumal on tunnistaja.
6
Me ei otsi ka austust inimestelt, ei teilt ega muilt,
7
kuigi me Kristuse apostlitena oleksime võinud esineda tähtsatena; vaid me oleme saanud leebeiks teie seas nagu imetaja ema, kes hellitab oma lapsi;
8
nõnda meie, teid ihaldades, olime valmis teile andma mitte ainult Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinged, sest te olite meile armsaks saanud.
9
Te mäletate ju, vennad, meie tööd ja vaeva: ööd ja päevad me tegime tööd selleks, et mitte kedagi teie seast koormata, ja kuulutasime teie seas Jumala evangeeliumi.
10
Teie ja Jumal olete tunnistajad, kui pühasti ja õigesti ja laitmatult me suhtusime teisse usklikesse;
11
nagu te ka teate, kuidas me igaüht teie seast otsegu isa oma lapsi
12
õhutasime ja julgustasime, teid manitsedes elama nõnda, kuidas kohus on Jumala ees, kes teid kutsub oma riiki ja ausse.
13
Ja seepärast meiegi täname lakkamatult Jumalat, et teie, kuuldes meilt Jumala sõna, ei võtnud seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõesti on, Jumala sõnana, mis ka on tegev teie sees, kes usute.
14
Sest teie, vennad, olete saanud nende Kristuses Jeesuses olevate Jumala koguduste järgijaiks, mis on Judeas, sest ka teie olete saanud sedasama kannatada oma suguvendade poolt, nõnda nagu nemadki juutide poolt,
15
kes tapsid Issanda Jeesuse ja prohvetid, ja kiusasid meid taga, ja ei ole Jumalale meelepärast, ja on kõigi inimeste vastased
16
ning keelavad meid rääkimast paganaile nende päästmiseks, et täita kõigiti oma pattude mõõtu. Aga viha ongi juba tulnud nende peale lõpuni.
17
Meie aga, vennad, olles teist lahutatud natukeseks ajaks küll palge, mitte aga südame poolest, oleme seda suurema himuga püüdnud näha saada teie palet.
18
Seepärast oleme tahtnud tulla teie juure, mina, Paulus, küll üks kord ja teinegi kord, aga saatan on meid takistanud.
19
Sest kes on meie lootus või rõõm või kiitlemise pärg - kas mitte teiegi - meie Issanda Jeesuse Kristuse ees tema tulemises?
20
Sest teie olete meie au ja rõõm.

1. Tessalooniklastele peatükk 4

Flash tuleb sisse lülitada
1
Peale selle nüüd, vennad, me palume ja manitseme teid Issandas Jeesuses, et teie, nõnda nagu te meilt olete õppinud, kuidas elada ja olla Jumalale meeltmööda, ja nõnda nagu te juba elategi, kasvaksite veel täiuslikumaks.
2
Sest te teate, mis käsud me teile oleme annud Issanda Jeesuse läbi.
3
Sest see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest,
4
et igaüks teie seast teaks hoida oma astjat pühaduses ja aus,
5
mitte himude kiimas, nõnda nagu paganad, kes ei tunne Jumalat,
6
et ükski teist ei teeks ülekohut ega petaks oma venda asjaajamises, sest et Issand on kättemaksja kõigi niisuguste asjade eest, nõnda nagu me olemegi teile enne ütelnud ning tunnistanud.
7
Sest Jumal ei ole meid mitte kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele.
8
Seepärast, kes seda hülgab, ei hülga inimest, vaid Jumala, kes ka annab oma Püha Vaimu teie sisse.
9
Aga vennalikust armastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest teid endid on Jumal õpetanud armastama üksteist;
10
sest te teete seda ka kõigile vendadele kogu Makedoonias. Me ainult manitseme teid, vennad, et te kasvaksite veel täiuslikumaks
11
ja otsiksite au selles, et elate vaiksesti ja ajate oma asju ning teete tööd oma kätega, nõnda nagu me oleme teid käskinud,
12
et te käitumises oleksite ausad nende vastu, kes on väljaspool, ega vajaks ühegi abi.
13
Aga me ei taha, et teil, vennad, oleks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teiegi ei läheks nõnda kurvaks nagu teised, kelledel ei ole lootust.
14
Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, nõnda ka Jumal toob esile Jeesuse kaudu need, kes ühes temaga on läinud magama.
15
Sest seda me ütleme teile Issanda sõnaga, et meie, kes elame ja üle jääme Issanda tulemiseni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama;
16
sest et Issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga, ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt;
17
selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal Issandale vastu üles õhku, ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga.
18
Kinnitage nüüd üksteist nende sõnadega!

2. Tessaloniklastele peatükk 3

Flash tuleb sisse lülitada
1
Lõppeks, vennad, paluge meie eest, et Issanda sõna leviks ja et see tõuseks ausse nõnda nagu teiegi juures,
2
ja et me pääseksime nurjatumate ja kurjade inimeste käest. Sest usk ei ole mitte igaühe oma.
3
Aga Issand on ustav, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.
4
Ja me loodame teist Issandas, et te nüüd ja ka edaspidi teete, mida me käsime.
5
Ent Issand juhtigu teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole.
6
Aga me käsime teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel hoiduda igast vennast, kes elab korratumat elu ja mitte seda pärimust mööda, mille olete meilt saanud.
7
Sest te teate ise, kuidas te peate meie eeskuju järele elama, sest me ei ole elanud korratumalt teie keskel
8
ega ole kellegi juures leiba muidu söönud, vaid oleme vaeva ja rängeldamisega ööd ja päevad teinud tööd, et mitte kedagi teie seast koormata;
9
ei mitte, et meil poleks selleks meelevalda, vaid et me annaksime teile head eeskuju käia meie järele.
10
Sest ka siis, kui olime teie juures, seadsime nii, et kes ei taha tööd teha, ärgu ka söögu.
11
Me kuuleme ju, et mõned teie seast elavad korratumat elu ega tee tööd, vaid janditavad.
12
Ent niisuguseid me käsime ja manitseme Issandas Jeesuses Kristuses, et nad vaikselt tööd tehes sööksid omaenese leiba!
13
Kuid teie, vennad, ärge tüdige head tegemast!
14
Aga kui keegi meie sõna, mis meie kirja kaudu on üteldud, ei võta kuulda, siis pidage teda silmas ja ärge tehke tegemist temaga, et ta häbeneks.
15
Ometi ärge pidage teda vaenlaseks, vaid hoiatage teda kui venda.
16
Aga Rahuissand ise andku teile rahu alati ja igal viisil! Issand olgu teie kõikidega!
17
See tervitus on minu, Pauluse käega; see on tunnuseks igas kirjas; nõnda ma kirjutan.
18
Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie kõikidega!