this family
Jeremija 8:3
Ja surm on eelistatum elust kogu sellele jäägile, mis sestsinasest pahast suguvõsast järele jääb kõigis paigus, kuhu ma pillutan selle jäägi, ütleb vägede Jehoova!
Aamos 3:1
Kuulge seda sõna, mis Jehoova on kõnelnud teie kohta, Iisraeli lapsed, kogu selle suguseltsi kohta, kelle ma tõin Egiptusemaalt ära, üteldes:
Aamos 3:2
mina tunnustan ainult teid kõigist maa suguvõsadest; seepärast ma karistan teid kõigi teie süütegude pärast!
do
Miika 2:1
Häda neile, kes kavatsevad nurjatust ja valmistuvad oma voodites kurjaks! Hommiku koites nad teevad seda, sest nende käes on võim!
Jeremija 18:11
Ja nüüd räägi ometi Juuda meestele ja Jeruusalema elanikele ning ütle: Nõnda ütleb Jehoova: vaata, mina valmistan teile õnnetuse ja pean nõu teie vastu! Pöördugu seepärast igaüks oma kurjalt teelt ja parandagu oma viise ja tegusid!
Jeremija 34:17
Seepärast ütleb Jehoova nõnda: te ei ole kuulanud mind, et oleksite kuulutanud vabastust igaüks oma vennale ja ligimesele; vaata, mina kuulutan teile vabastust, ütleb Jehoova, mõõga, katku ja nälja kätte ja panen teid hirmutuseks kõigile kuningriikidele maa peal!
Nutulaulud 2:17
Jehoova tegi, mida ta oli otsustanud, tegi tõeks oma sõna, mida ta oli kuulutanud muistsest ajast: ta kiskus maha ega halastanud, ta laskis vaenlast su pärast rõõmu tunda, ta ülendas su rõhujate sarve!
Jaakobuse 2:13
Sest kohus on halastuseta sellele, kes ei ole osutanud halastust; kuid halastus võib võidurõõmutseda kohtu üle!
from
Aamos 2:14-16
14
Siis on nobedal põgenemine võimatu, tugev ei saa kasutada oma jõudu ega kangelane päästa oma hinge!
15
Ja ammukütt ei pea vastu, nobedat ei päästa ta jalad ega päästa ratsanik oma hinge!
16
Isegi südikaim kangelaste hulgast põgeneb sel päeval alasti, ütleb Jehoova!
Aamos 9:1-4
1
Ma nägin, et Issand seisis altari juures ja ütles: "Löö sambanupu peale, nõnda et läved vabiseksid ja tükid langeksid neile kõigile pähe! Siis ma tapan mõõgaga viimsedki neist! Ükski neist ei saa põgeneda ja ükski neist ei pääse pakku!
2
Kuigi nad sisse murraksid surmavalda, mu käsi võtaks nad sealtki; ja kuigi nad läheksid üles taevasse, ma tooksin nad alla sealtki!
3
Kuigi nad poeksid peitu Karmeli tippu, ma otsiksin ja võtaksin nad ära sealtki; ja kuigi nad läheksid varjule mu silma eest mere põhja, ma käsiksin madusid neid salvata sealgi!
4
Kuigi nad läheksid vangi oma vaenlaste ees, ma käsiksin mõõka neid tappa sealgi! Ja ma pööran oma silmad nende vastu, kurjaks, aga mitte heaks!
Sefanja 1:17
ma viin inimesed ahastusse, et nad käiksid nagu pimedad, sest nad on teinud pattu Jehoova vastu! Nende verd puistatakse nagu põrmu ja nende sisikondi nagu sõnnikut!
Sefanja 1:18
Isegi mitte nende hõbe ja kuld ei suuda neid päästa Jehoova vihapäeval: Tema püha viha tules hävib kogu maa, sest lõpu, jah äkilise ehmatuse ta valmistab kõigile maa elanikele!
necks
Jeremija 27:12
Ja Juuda kuningale Sidkijale ma rääkisin kõik needsamad sõnad, üteldes: andke oma kaelad Paabeli kuninga ikke alla ja teenige teda ja tema rahvast, siis te jääte elama!
Nutulaulud 1:14
Mu üleastumiste pärast oldi valvel, tema käes põimusid need kokku: need pandi ikkena mu turjale, tema murdis mu jõu! Issand andis mind nende kätte, üles tõusta ma ei suuda!
Nutulaulud 5:5
Jälitajad on meil kaela peal, me väsime, meid ei jäeta rahule!
Roomlastele 16:4
kes minu elu eest on pannud oma kaela tapavalmis, keda ei täna mitte mina üksi, vaid ka kõik paganate kogudused,
go
Jesaja 2:11
Inimeste suurelised silmad alandatakse ja meeste kõrkus painutatakse! Jah, sel päeval on Jehoova üksinda kõrge!
Jesaja 2:12
Sest vägede Jehooval on päev: kõigi suureliste ja kõrkide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud, et neid alandada,
Jesaja 3:16
Ja Jehoova ütleb: Sellepärast et Siioni tütred on upsakad, käivad kange kaelaga ja pööritavad silmi, käies astuvad tippamisi ja kliristavad jalarõngaid,
Jesaja 5:19
kes ütlevad: Tõtaku tema, rutaku tegema, et me saaksime näha, ja liginegu ning tulgu Iisraeli Püha nõu, et me saaksime teada!
Jesaja 28:14-18
14
Seepärast kuulge Jehoova sõna, te hooplejad mehed, pilkajad sellesinase rahva hulgas, kes asub Jeruusalemas,
15
sest te ütlete: "Me oleme sõlminud surmaga lepingu ja loonud põrguhauaga liidu - käigu või üle tulvav uputus, meieni see ei ulatu, sest me valisime oma varjupaigaks vale ja pugesime pelgu pettusesse!"
16
Seepärast ütleb Issand Jehoova nõnda: vaata, see olen mina, kes paneb Siionis aluskivi, valitud kivi, kalli nurgakivi, kindla aluse: kes usub, see ei tunne rahutust!
17
Mina panen õiguse mõõdunööriks ja õigluse loodiks! Rahe hävitab vale varjupaiga ja veed uhuvad ulualuse!
18
Teie leping surmaga lõpeb ja teie liit põrguhauaga ei püsi: kui tulvav uputus üle käib, muutute selle tallermaaks!
Jeremija 13:15-17
15
Kuulge ja kuulatage, ärge suurustage, sest Jehoova on rääkinud!
16
Andke au Jehoovale, oma Jumalale, enne kui saabub pimedus ja enne kui teie jalad hämaruses tõuklevad vastu mägesid! Te ootate küll valgust, aga tema teeb selle surmavarjuks, muudab pilkaseks pimeduseks!
17
Aga kui te seda ei kuule, siis mu hing nutab salajas teie kõrkuse pärast: nutab kibedasti ja mu silmist voolavad pisarad, et Jehoova kari viiakse vangi!
Jeremija 36:23
Ja kui Jehudi oli lugenud kolm või neli veergu, siis lõikas kuningas kirjutaja noaga rullraamatu katki ja viskas sütepannil olevasse tulle, kuni kogu rullraamat oli hävinud sütepanni tules.
Jeremija 43:2
siis ütlesid Asarja, Hoosaja poeg, ja Joohanan, Kaareahi poeg, ja kõik ülbed mehed - need ütlesid Jeremijale: "Sa räägid valet! Jehoova, meie Jumal, ei ole sind läkitanud ütlema: ärge minge Egiptusesse võõraina elama,
Taanieli 5:20-23
20
Aga kui ta süda suurustas ja ta vaim paadus ülemeelseks käitumiseks, siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja ta au võeti temalt ära.
21
Ta aeti ära inimlaste hulgast ja ta süda muutus looma südame sarnaseks; tema eluase oli metseeslite juures ja temale anti rohtu süüa nagu härgadele ja ta ihu kasteti taeva kastega, kuni ta mõistis, et Kõigekõrgem Jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab.
22
Aga sina, tema poeg Belsassar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda,
23
vaid oled tõusnud taeva Issanda vastu: Tema koja riistad on toodud su ette, ja sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest viina; sa oled ülistanud hõbe-, kuld-, vask-, raud-, puu-, ja kivijumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista! Aga seda Jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, sa ei ole austanud!
for
Aamos 5:13
Sellepärast mõistlik vaikib sel ajal, sest see on kuri aeg!
Efeslastele 5:16
pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad!