Micah
Miika 1:14
Sellepärast tuleb sul anda lahkumise and Mooreset-Gatile! Aksibi kojad on pettumuseks Iisraeli kuningaile!
Miika 1:15
ma toon sulle veelgi vallutaja, Maaresa elanik! Adullamini jõuab Iisraeli auhiilgus!
Jeremija 26:18
"Miika, moorastlane, kuulutas prohvetlikult Juuda kuninga Hiskija päevil ja rääkis kogu Juuda rahvale, üteldes: "Nõnda ütleb vägede Jehoova: Siion küntakse põlluks, Jeruusalem muutub varemeiks ja templimägi metsastunud künkaks!"
Jotham
2. Ajaraamat 27:1-32
1
Jootam oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta valitses Jeruusalemas kuusteistkümmend aastat; ta ema nimi oli Jeruusa, Saadoki tütar.
2
Tema tegi, mis õige oli Jehoova silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa Ussija oli teinud; tema ainult ei tunginud Jehoova templisse. Aga rahvas talitas veelgi kõlvatumalt.
3
Ta ehitas Jehoova koja ülemise värava ja ta ehitas palju templikünka müüri.
4
Ta ehitas linnu Juuda mägestikku ning ehitas kindlustatud paiku ja torne metsadesse.
5
"Ta sõdis ammonlaste kuninga vastu ning võitis nad; ja ammonlased andsid temale sel aastal sada talenti hõbedat, kümme tuhat koori nisu ja kümme tuhat koori otri; seda tõid ammonlased temale ka teisel ja kolmandal aastal."
6
Ja Jootam sai vägevaks, sest ta korrastas oma teid Jehoova, oma Jumala ees.
7
Aga muud Jootami lood, kõik ta sõjad ja ettevõtted, vaata, need on kirja pandud Iisraeli ja Juuda Kuningate raamatus.
8
Ta oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta valitses Jeruusalemas kuusteistkümmend aastat.
9
Siis Jootam läks magama oma vanemate juure ja ta maeti Taaveti linna. Ja tema poeg Ahas sai tema asemel kuningaks.
Jesaja 1:1
Jesaja, Aamotsi poja nägemus, mida ta nägi Juuda ja Jeruusalema kohta Juuda kuningate Ussija, Jootami, Ahase ja Hiskija päevil:
Hoosea 1:1
Jehoova sõna, mis tuli Hooseale, Beeri pojale Juuda kuningate Ussija, Jootami, Ahase ja Hiskija päevil ja Iisraeli kuninga Jerobeami, Joase poja päevil.
which
Aamos 1:1
Aamose sõnad, kes oli karjaste hulgast Tekoast, sellest, mis ta nägi Iisraeli kohta Juuda kuninga Ussija päevil ja Iisraeli kuninga Jerobeami, Joase poja päevil kaks aastat enne maavärisemist.
Habakuk 1:1
Prohvet Habakuki nähtud ennustus:
concerning
Miika 1:5
Jaakobi üleastumise pärast ja Iisraeli soo pattude pärast sünnib see kõik! Kes on süüdi Jaakobi üleastumises? Kas mitte Samaaria? Ja kellelt on Juuda ohvrikünkad? Kas mitte Jeruusalemalt?
Hoosea 4:15
Kui sina, Iisrael, teed hooratööd, siis Juuda ärgu saagu süüdlaseks; ärge tulge Gilgalisse ja ärge minge üles Beet-Aavenisse, ja ärge vanduge: "Nii tõesti kui Jehoova elab!"
Hoosea 5:5-14
5
Iisraeli kõrkus tunnistab temale otse näkku, Iisrael ja Efraim komistavad oma süü läbi, Juudagi komistab ühes nendega!
6
Oma lammaste ja härgadega nad lähevad küll otsima Jehoovat, aga nad ei leia teda: Ta on tõmbunud neist eemale!
7
Nad on olnud Jehoova vastu truuduseta, sest nad on sünnitanud võõraid lapsi. Nüüd neelab "noorkuu" neid ühes nende põldudega!
8
Puhuge sarve Gibeas, pasunat Raamas! Tõstke sõjakisa Beet-Aavenis! Juba ollakse sul kannul, Benjamin!
9
Efraim muutub karistuspäeval koledaks! Iisraeli suguharude keskel ma kuulutan tõde!
10
Juuda vürstid on saanud rajanihutajate sarnaseks! Mina valan nende peale oma viha nagu vett!
11
Efraim teeb liiga, rikub õigust, sest ta tahab käia oma vaenlase järel!
12
Aga mina olen Efraimile roiskumiseks ja Juuda soole mädanikuks!
13
Kui Efraim nägi oma haigust ja Juuda oma paiset, siis läks Efraim Assurisse ja läkitas suurkuninga juure; aga tema ei suutnud teha teid terveks ega paisetest ravida!
14
Sest mina olen Efraimile nagu lõvi ja Juuda soole nagu noor lõukoer: mina, ma murran maha ja lähen, kannan ära, ja päästjat ei ole!
Hoosea 6:10
Iisraeli soo keskel ma olen näinud hirmsaid asju: seal on Efraimi hooratöö - Iisrael on ennast roojastanud!
Hoosea 6:11
Ka sinule, Juuda, on seatud lõikus, kui ma pööran oma rahva saatuse!
Hoosea 8:14
Iisrael unustas oma Looja ja ehitas paleesid, ka Juuda ehitas palju kindlustatud linnu; aga mina saadan ta linnadesse tule ja see neelab ta suured hooned!
Hoosea 12:1
Efraim on mind ümbritsenud valega ja Iisraeli sugu pettusega; aga Juuda tunneb veel Jumalat ja on truu Kõigepühamale!
Hoosea 12:2
Efraimil on tegemist tuulega ja ta ajab kogu päeva idatuult taga; vale ja vägivald kasvab, Assuriga tehakse leping ja Egiptusesse viiakse õli!
Aamos 2:4-8
4
"Nõnda ütleb Jehoova: Juuda kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ma ei võta seda tagasi, sest nad on hüljanud Jehoova käsuõpetuse ega ole pidanud tema seadlusi; neid on eksitanud nende valejumalad, kelle järel käisid nende vanemad!"
5
Seepärast ma läkitan Juudasse tule ja see põletab Jeruusalema paleed!
6
Nõnda ütleb Jehoova: Iisraeli kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ma ei võta seda tagasi, sest nad müüvad raha eest õige ja kingapaari eest vaese,
7
need, kes ihaldavad maapõrmu viletsate pea peale ja teevad kõveraks alandlike tee; poeg ja isa lähevad sama tüdruku juure teotama mu püha nime!
8
Nad heidavad panditud riiete peale iga altari kõrval ja joovad karistatute viina oma jumalate kojas!
Aamos 3:1
Kuulge seda sõna, mis Jehoova on kõnelnud teie kohta, Iisraeli lapsed, kogu selle suguseltsi kohta, kelle ma tõin Egiptusemaalt ära, üteldes:
Aamos 3:2
mina tunnustan ainult teid kõigist maa suguvõsadest; seepärast ma karistan teid kõigi teie süütegude pärast!
Aamos 6:1
Häda muretuile Siionis ja julgeile Samaaria mäel, rahvaist esimese tähtsaile meestele, kelle juure tuleb Iisraeli sugu!