rend
2. Kuningate 22:19
et su süda pehmenes ja sa alandasid ennast Jehoova ees, kui sa kuulsid, mis ma olen rääkinud sellesinase paiga ja selle elanike kohta, et need saavad jubeduseks ja needesõnaks, ja et sa käristasid oma riided lõhki ning nutsid minu ees, siis olen ka mina sind kuulnud, ütleb Jehoova.
Laulud 34:18
Õiged kisendavad ja Jehoova kuuleb ning tõmbab nad välja kõigest nende kitsikusest!
Laulud 51:17
Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust!
Jesaja 57:15
Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha: ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et elustada alandlike vaimu ja elavaks teha rõhutute südameid!
Jesaja 66:2
On ju minu käsi selle kõik teinud ja nõnda on see kõik sündinud, ütleb Jehoova. Aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets, kellel on rusukspekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees!
Hesekieli 9:4
Ja Jehoova ütles temale: "Mine läbi linna, läbi Jeruusalema, ja tee märk nende meeste laubale, kes ohkavad ja ägavad kõigi jäleduste pärast, mida selles linnas tehakse!"
Matteuse 5:3
"Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik.
Matteuse 5:4
Õndsad on kurvad, sest nemad trööstitakse.
your garments
1. Moosese 37:29
Kui Ruuben tuli tagasi kaevu juure, vaata, siis ei olnud Joosepit enam kaevus! Siis ta käristas oma riided lõhki
1. Moosese 37:34
Ja Jaakob käristas oma riided lõhki, kinnitas kotiriide niuete ümber ja leinas oma poega kaua aega.
2. Saamueli 1:11
Siis Taavet haaras kinni oma riietest ja käristas need lõhki, nõndasamuti tegid ka kõik mehed, kes ta juures olid.
1. Kuningate 21:27
Aga kui Ahab kuulis neid sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki, pani kotiriide ümber ihu ja paastus; ja ta magas kotiriides ning käis hilju.
2. Kuningate 5:7
Aga kui Iisraeli kuningas kirja oli lugenud, siis ta käristas oma riided lõhki ja ütles: "Kas mina olen Jumal, et ma võin suretada ja teha elavaks? Sest seesinane läkitab minu juure, et ma teeksin mehe pidalitõvest terveks! Kuid mõistke nüüd ja nähke, et ta otsib minuga tüli!"
2. Kuningate 6:30
Kui kuningas kuulis naise sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki, käies ise müüri peal. Ja rahvas nägi, ja vaata, tal oli kotiriie seespool vastu ihu!
2. Kuningate 22:11
Aga kui kuningas kuulis käsuõpetuse raamatu sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki!
Iiob 1:20
Siis Iiob tõusis ja käristas oma kuue lõhki, ajas pea paljaks, heitis maha, kummardas
Jesaja 58:5
Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib, päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enesele aseme kotiriidest ning tuhast? Kas sa seda nimetad paastuks ja Jehoovale meelepäraseks päevaks?
Matteuse 6:16-18
16
Aga kui te paastute, siis ärge jääge kurvanäoliseks, nõnda nagu silmakirjatsejad; sest nad teevad oma palge näotumaks, et rahvas näeks neid paastuvat. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
17
Vaid kui sina paastud, siis võia oma pea ja pese oma pale,
18
et su paastumine ei oleks nähtav inimestele, vaid su Isale, kes on salajas. Ja su Isa, kes näeb salajasse, tasub sinule.
1. Timoteosele 4:8
Sest ihulikust harjutusest on pisut kasu; aga jumalakartusest on kasu kõigile asjadele ja sellel on käesoleva ja tulevase elu tõotus. 
for
2. Moosese 34:6
Ja Jehoova möödus tema eest ning hüüdis: "Jehoova, Jehoova on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest,
2. Moosese 34:7
kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni!"
4. Moosese 14:18
Jehoova on pika meelega ja rikas heldusest, ta annab andeks patu ja üleastumise, aga kes ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patu laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni!
Laulud 86:5
Sest Sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad!
Laulud 86:15
Ent Sina, Issand, oled halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ning rikas heldusest ja tõest!
Laulud 145:7-9
7
Su suure headuse mälestust kuulutatagu ja su õiguse üle hõisatagu!
8
Armuline ja halastaja on Jehoova, pika meelega ja suur heldusest!
9
Hea on Jehoova kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude!
Joona 4:2
Ja ta palus Jehoovat ning ütles: "Oh Jehoova! Eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal? Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et Sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja!
Miika 7:18
Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid armastab osadust,
Roomlastele 2:4
Või põlgad sa Tema helduse ja kannatlikkuse ja pika meele rohkust ega saa aru, et Jumala heldus sind ajab meelt parandama?
Roomlastele 5:20
Aga käsk tuli kõrvalt sisse, et langemine saaks suuremaks. Ent kus patt on suurenenud, seal on ka arm saanud ülirohkeks,
Roomlastele 5:21
et otsegu patt on valitsenud surmas, samuti ka arm valitseks õiguse kaudu igaveseks eluks Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Efeslastele 2:4
Aga Jumal, kes rikas on halastusest, oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud,
slow
Nehemja 9:17
Nad tõrkusid kuulmast ega tuletanud meele sinu imetegusid, mis sa neile olid teinud, vaid olid kangekaelsed ja võtsid pähe Egiptusesse orjapõlve tagasi minna! Aga sina oled andeksandja Jumal, armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest: sina ei jätnud neid maha!
Laulud 103:8
Halastaja ja armuline on Jehoova, pika meelega ja rikas heldusest!
Nahum 1:3
Jehoova on pika vihaga ja rammult suur ja Jehoova ei jäta kedagi karistamata! Tema tee on tuulekeerises ja tormis ja pilved on tema jalgade tolm!
Jaakobuse 1:19
Teie teate seda, mu armsad vennad. Olgu vaid iga inimene nobe kuulma, pikaline rääkima, pikaline vihale.
Jaakobuse 1:20
Sest mehe viha ei tekita õigust Jumala ees.
and repenteth
Laulud 106:45
siis ta mõtles oma lepingule nendega ja ta kahetses oma suurt heldust mööda
Jeremija 18:7
Kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda kitkutakse, kistakse ja hävitatakse:
Jeremija 18:8
aga kui see rahvas, kelle kohta ma rääkisin, pöördub oma kurjusest, siis ma kahetsen kurja, mida ma kavatsesin temale teha!
Aamos 7:2-6
2
Ja kui need olid maa rohu ära söönud, siis ütlesin mina: Issand Jehoova, anna ometi andeks! Kuidas küll Jaakob püsib, kui ta jääb nii väikseks?
3
Jehoova kahetses seda. "See ei sünni!" ütles Jehoova.
4
Issand Jehoova andis mulle niisuguse nägemuse: vaata, Issand Jehoova kutsus karistuseks tule ja see hävitas suure sügavuse veed ning hakkas hävitama põllumaad.
5
Siis ütlesin mina: "Issand Jehoova, lõpeta ometi! Kuidas küll Jaakob püsib, kui ta jääb nii väikseks?"
6
Jehoova kahetses seda. "Seegi ei sünni!" ütles Issand Jehoova.
Joona 4:2
Ja ta palus Jehoovat ning ütles: "Oh Jehoova! Eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal? Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et Sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja!