very abominably
2. Ajaraamat 15:8
Kui Aasa kuulis neid sõnu ja prohvet Oodedi kuulutust, siis ta võttis julguse ja kõrvaldas jäledused kogu Juuda ja Benjamini maalt, samuti linnadest, milled ta Efraimi mägestikus oli vallutanud, ja uuendas Jehoova altari, mis oli Jehoova eeskoja ees.
Jesaja 65:4
kes istub haudades ja ööbib kaljude vahel, kes sööb sealiha ja kellel on astjais roisklihaleem,
Jeremija 16:18
Aga esmalt ma tasun kahekordselt nende süü ja patu, sellepärast et nad on teotanud minu maad oma põlastusväärsete ebajumalate laipadega ja on täitnud mu pärisosa oma jäledustega!"
Jeremija 44:4
ma läkitasin küll teie juure kõik oma sulased prohvetid, läkitasin lakkamatult, üteldes: ärge ometi tehke seda jõledust, mida ma vihkan!
Hesekieli 18:12
rõhub viletsat ja vaest, röövib, ei anna panti tagasi, tõstab silmad ebajumalate poole, teeb jäledust,
1. Peetruse 4:3
Sest sellest on küllalt, et teil möödunud aeg kulus ära paganate tahte täitmiseks, kui te elasite lodevuses, himudes, viinajoomises, öistes olenguis, jootudes ja jõledais ebajumalateenistustes.
Ilmutuse 21:8
Aga argade ja uskmatute ja jälkide ja tapjate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumalateenijate ja kõigi valelike osa on tule ja väävliga põlevas järves! See on teine surm.
according to
1. Moosese 15:16
Alles neljas põlv tuleb siia tagasi, sest emorlaste süü ei ole tänini veel küllaldane!"
3. Moosese 18:25-30
25
maa on roojastunud, mina karistan ta patusüüd ja maa sülitab välja oma elanikud!
26
Aga teie pange tähele minu seadlusi ja kohtuseadusi ja ärge tehke mitte ainustki neist jäledustest, olgu päriselanik või teie keskel asuv võõras,
27
sest kõiki neid jäledusi on teinud selle maa mehed, kes on teie eel ja maa on saanud roojaseks,
28
et maa ei sülitaks teid välja, kui te seda roojastate, nagu ta sülitab välja rahva, kes on seal enne teid.
29
Jah, kõik tegijad, kes teevad midagi kõigist neist jäledustest, tuleb hävitada oma rahva seast!
30
Pange siis tähele, mida tuleb tähele panna, et te ei täidaks neid jäledaid kombeid, nagu on tehtud enne teid, ega roojastaks endid nendega! Mina olen Jehoova, teie Jumal!"
3. Moosese 20:22
 Pidage seepärast kõiki mu seadlusi ja kõiki mu kohtuseadusi ning tehke nende järele, et see maa, kuhu ma teid viin elama, ei sülitaks teid välja! 
3. Moosese 20:23
Te ei tohi käia selle rahva seaduste järele, kelle ma ajan ära teie eest, sest nemad on teinud kõike seda ja on saanud mulle vastikuks!
5. Moosese 12:31
Sa ei tohi nõnda teha Jehoovale, oma Jumalale, sest kõike, mis Jehoovale on jäledus, mida ta vihkab, on nemad teinud oma jumalatele; nad on isegi oma poegi ja tütreid põletanud tules oma jumalatele!
2. Kuningate 16:3
vaid käis Iisraeli kuningate teed ja laskis isegi oma poja käia läbi tule nende rahvaste jäledate tegude eeskujul, kelled Jehoova oli ära ajanud Iisraeli laste eest.
2. Kuningate 21:2
Tema tegi kurja Jehoova silmis nende rahvaste jõleduste eeskujul, kelled Jehoova oli ära ajanud Iisraeli laste eest.
2. Kuningate 21:11
"Et Juuda kuningas Manasse on teinud neid jõledaid asju, ja on teinud rohkem paha kui tegid emorlased, kes olid enne teda, ja on saatnud ka Juuda pattu tegema oma ebajumalatega,
2. Ajaraamat 33:2
Tema tegi kurja Jehoova silmis nende rahvaste jõleduste eeskujul, kelled Jehoova oli ära ajanud Iisraeli laste eest.
2. Ajaraamat 33:9
Aga Manasse ahvatles Juuda ja Jeruusalema elanikke tegema rohkem kurja kui need paganad, kelled Jehoova oli hävitanud Iisraeli laste eest.
2. Ajaraamat 36:14
Nõndasamuti ka kõik Juuda vürstid, preestrid ja rahvas lisasid üha üleastumisi paganate igasugu jäleduste eeskujul ja roojastasid Jehoova koja, mille ta Jeruusalemas oli pühitsenud.
Esra 9:11-14
11
milled sa andsid oma sulaste, prohvetite läbi, üteldes: Maa, mida te lähete pärima, on mittepuhas maa teiste maade rahvaste jäleduste pärast, millega nad selle oma roojasuses on täitnud otsast otsani?
12
See on põhjuseks, miks te ei tohi anda oma tütreid nende poegadele ega võtta nende tütreid oma poegadele; ja te ei tohi iialgi otsida nende õnne ja heaolu, et võiksite saada tugevaks ja süüa maa headusest ning jätta see oma lastele igaveseks pärandiks!
13
Ja pärast kõike seda, mis meie peale on tulnud meie kurjade tegude ja meie suure süü tõttu - ometi oled Sina, meie Jumal, arvestanud meie pahateod vähemaks ja oled meile annud pääsnuid, nagu need -
14
kas peaksime jälle tühistama su käsud ja saama langudeks nende jäledate rahvastega? Kas sa mitte ei vihastu lõplikult meie peale, nõnda et ükski ei jää üle ega pääse?
Laulud 106:35-39
35
vaid nad segasid endid paganrahvastega ning õppisid nende tegusid!
36
Nad teenisid nende ebajumalaid ja need said neile püüniseks!
37
Nad ohverdasid oma poegi ja tütreid haldjaile
38
ja valasid süüta verd, oma poegade ja tütarde verd, mida nad ohverdasid Kaanani ebajumalaile! Ja maa reostati veresüüga!
39
Ja nad rüvetusid oma tegudest ning hoorasid oma eluviisidega!
Hesekieli 16:47
Aga sina ei käinudki nende teedel ega teinud nende jäledusi, nagu oleks seda veel vähe olnud, vaid tegid halvemini kui nemad kõigis oma eluviisides!