But there
1. Kuningate 21:20
Ja Ahab küsis Eelijalt: "Kas nüüd leidsid mind, mu vaenlane?" Ja ta vastas: "Leidsin! Sellepärast et sa oled ennast müünud tegema, mis Jehoova silmis on kuri!
1. Kuningate 16:30-33
30
Aga Ahab, Omri poeg, tegi kurja Jehoova silmis, rohkem kui kõik need, kes enne teda olid olnud.
31
Kas sellest veel vähe oli, et ta käis Nebati poja Jerobeami pattudes? Ta võttis naiseks Iisebeli, siidonlaste kuninga Etbaali tütre, ja läks ning teenis Baali ja kummardas teda.
32
Ja ta püstitas Baalile altari Baali kotta, mille ta Samaariasse oli ehitanud.
33
Ja Ahab valmistas Ashera kuju. Ahab tegi veelgi rohkem Jehoova, Iisraeli Jumala vihastamiseks kui kõik Iisraeli kuningad, kes enne teda olid olnud.
2. Kuningate 23:25
Enne teda ei olnud tema sarnast kuningat, kes oleks nõnda pöördunud Jehoova poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest täiesti Moosese käsuõpetuse kohaselt; ja pärast teda ei ole tõusnud tema sarnast.
sell himself
1. Kuningate 21:20
Ja Ahab küsis Eelijalt: "Kas nüüd leidsid mind, mu vaenlane?" Ja ta vastas: "Leidsin! Sellepärast et sa oled ennast müünud tegema, mis Jehoova silmis on kuri!
2. Kuningate 17:17
Ja nad lasksid oma poegi ja tütreid tulest läbi käia; nad küsitelid ennustajaid ja toimetasid nõidust; nad müüsid endid kurja tegema Jehoova silmis, vihastuseks temale.
Jesaja 50:1
Nõnda ütleb Jehoova: kus on teie ema lahutuskiri, miska ma tema olen ära saatnud? Või kellele oma võlausaldajaist ma olen teid müünud? Vaata, te olete müüdud oma süütegude pärast, ja teie üleastumiste pärast on teie ema ära saadetud!
Jesaja 52:3
Sest nõnda ütleb Jehoova: hinnata teid müüdi ja rahata teid lunastatakse!
Roomlastele 6:19
ma räägin inimese kombel teie liha nõtruse pärast. Sest otsegu te oma liikmed andsite orjadeks rüvedusele ja ülekohtule, selleks et käsust üle astuda, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse orjadeks pühitsusele.
Roomlastele 7:14
Sest me teame, et käsk on vaimne, aga mina olen lihalik ja müüdud patu alla.
whom Jezebel
1. Kuningate 21:7
Siis ta naine Iisebel ütles temale: "Vist ikka sina valitsed praegu Iisraeli üle? Tõuse üles, võta leiba ja su süda olgu rõõmus! Mina ise annan sulle jisreellase Naaboti viinamäe!"
1. Kuningate 11:1-4
1
Aga kuningas Saalomon armastas vaarao tütre kõrval paljusid võõramaa naisi - moabiite, ammonlasi, edomlasi, siidonlasi ja hetiite -
2
rahvaist, kellede kohta Jehoova oli ütelnud Iisraeli lastele: "Ärge minge nende sekka ja need ärgu tulgu teie sekka, sest nad pööravad tõesti teie südamed oma jumalate järele!" Neisse kiindus Saalomon armastusega.
3
Temal oli seitsesada vürstisoost naist ja kolmsada liignaist; ta naised aga pöörasid tema südame.
4
See sündis Saalomoni vanas eas, et ta naised pöörasid tema südame teiste jumalate järele; ta süda ei olnud siiras Jehoova, oma Jumala vastu, nagu oli olnud tema isa Taaveti süda.
1. Kuningate 16:31
Kas sellest veel vähe oli, et ta käis Nebati poja Jerobeami pattudes? Ta võttis naiseks Iisebeli, siidonlaste kuninga Etbaali tütre, ja läks ning teenis Baali ja kummardas teda.
1. Kuningate 18:4
ja kui Iisebel hävitas Jehoova prohveteid, siis oli Obadja võtnud sada prohvetit ja oli peitnud need viiekümne kaupa koobastesse ning oli neid toitnud leiva ja veega.
1. Kuningate 19:2
Siis läkitas Iisebel käskjala Eelijale ütlema: "Jumalad tehku minuga ükskõik mida, kui ma homme sel ajal ei tee sinu hingega, nagu sündis kõigi nende hingedega!"
Õpetussõnad 22:14
Võõraste naiste suu on sügav haud: keda Jehoova on hukka mõistnud, see langeb sinna!
Koguja 7:26
Ja ma leidsin, mis on kibedam surmast: naine! Ta on otsegu püünis: ta süda on nagu võrk, ta käed on nagu ahelad! Kes Jumalale meeldib, see pääseb temast, aga patuse ta püüab kinni!
Markuse 6:17-27
17
Sest Heroodes ise oli läkitanud ja Johannese kinni võtnud ja tema sidunud ning vangitorni pannud Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast. Sest ta oli tema enesele naiseks võtnud.
18
Oli ju Johannes ütelnud Heroodesele: "Sul ei ole luba oma venna naist pidada!"
19
Aga Heroodias kandis ta peale viha ja tahtis teda tappa, ja ei saanud mitte.
20
Sest Heroodes kartis Johannest; ta teadis teda õige ja püha mehe olevat ning kaitses teda, ja kui ta teda kuulis, jäi ta mõneski asjas kahevahele ja kuulas teda siiski hea meelega.
21
Kui nüüd paras aeg oli tulnud, mil Heroodes oma sünnipäeval tegi söömaaja oma suurtele isandatele ja pealikuile ning Galilea ülemaile,
22
siis tuli sama Heroodiase tütar sisse ja tantsis. See oli meelt mööda Heroodesele ja neile, kes lauas istusid. siis ütles kuningas neitsile: "Palu mult, mida sa iganes tahad, ja ma annan sulle!"
23
Ja ta vandus temale: "Ma annan sulle, mis sa iganes minult palud, olgu kas või pool minu kuningriiki!"
24
Aga neitsi läks välja ja küsis oma emalt: "Mis ma pean paluma?"Ent ema ütles: "Ristija Johannese pea!"
25
Ja neitsi läks kohe rutuga kuninga juure, palus ning ütles: "Ma tahan, et sa mulle sedamaid annad vaagnal Ristija Johannese pea!"
26
Siis sai kuningas väga kurvaks, kuid vande ja lauasistujate pärast ta ei tahtnud temale seda keelata.
27
Ja kuningas läkitas kohe valvuri ja käskis tuua tema pea.
Apostlite teod 6:12
Ja nemad õhutasid rahvast ja vanemaid ja kirjatundjaid ja langesid ta kallale ning võtsid ta kinni ja viisid ta Suurkohtu ette.
Apostlite teod 14:2
Aga uskmatud juudid kihutasid üles ja ärritasid paganate meeled vihale vendade vastu.