Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Apostlite teod peatükk 13

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Aga Antioohhias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid: Barnabas ja Siimon, keda hüüti Nigeriks, ja Luukius Küreenest ja Maanaen, kes nelivürst Heroodesega ühes oli üles kasvatatud, ja Saulus.
2
Kui need Issandat teenisid ja paastusid, ütles Püha Vaim: “Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina nad olen kutsunud!"
3
Siis nad paastusid ja palusid Jumalat ja panid oma käed nende peale ja saatsid nad teele.
4
Need, Püha Vaimu poolt läkitatud, tulid nüüd Seleukiasse ja sõitsid sealt laevaga Küprosesse.
5
Ja kui nad Salamisesse olid jõudnud, kuulutasid nad Jumala sõna juutidele kogudusekodades; neil oli ka Johannes käsiliseks ühes.
6
Aga kui nad olid saare läbi käinud Paafosest saadik, kohtasid nad üht juudi nõida ja valeprohvetit, Barjeesus nimi;
7
see oli maavalitseja Sergius Pauluse juures, kes oli mõistlik mees. Tema kutsus Barnabase ja Sauluse enese juure ja püüdis kuulda Jumala sõna.
8
Aga neile pani vastu Elümas, nõid - sest seda tähendab nimi tõlkes - püüdes maavalitsejat ära pöörata usust.
9
Kuid Saulus, keda hüütakse ka Pauluseks, täis Püha Vaimu, vaatas teravasti talle otsa
10
ning ütles: “Oh sind, kes oled täis kõike kavalust ja kõike tigedust, sa kuradi laps, sa kõige õiguse vaenlane, kas sa ei lakka kõverdamast Issanda sirgeid teid?
11
Ja nüüd, vaata, Issanda käsi tuleb sinu peale ja sa jääd pimedaks ega näe päikest tükil ajal!" Ja sedamaid langes ta peale sõgedus ning pimedus, ja ta käis ümber ja otsis talutajaid. "
12
Kui maavalitseja nägi, mis sündis, uskus ta ja ehmus üliväga Issanda õpetusest.
13
Ja kui need, kes olid kaasas Paulusega, ära läksid Paafosest, saabusid nad Pergesse, Pamfüüliamaale. Seal Johannes lahkus neist ja läks tagasi Jeruusalema.
14
Aga nemad läksid edasi Pergest ja jõudsid Pisiidia Antioohhiasse ning läksid kogudusekotta hingamispäeval ja istusid maha.
15
Ja pärast seda, kui olid loetud käsk ja prohvetid, läkitasid kogudusekoja ülemad neile ütlema: “Mehed, vennad, kui teil on ütelda mõni manitsussõna rahvale, siis ütelge!"
16
Siis Paulus tõusis üles ja viitas käega neile ning ütles: “Iisraeli mehed ja teie, kes kardate Jumalat, kuulge!
17
Selle rahva, Iisraeli, Jumal valis ära meie esiisad ja ülendas rahva, kui nad võõrastena olid Egiptuses, ja tõi nad sealt välja kõrgele tõstetud käsivarrega,
18
ja sallis nende kombeid ligi nelikümmend aastat kõrves
19
ja hävitas seitse rahvast Kaananimaal ja jagas nende maa neile pärandiks.
20
See kõik sündis umbes neljasaja viiekümne aasta jooksul. Pärast seda ta andis neile kohtumõistjaid prohvet Saamueli ajani.
21
Ja selle järele nad palusid enestele kuningat. Ja Jumal andis neile Sauli, Kiisi poja, Benjamini suguharust mehe. Nii möödus nelikümmend aastat.
22
Ja kui ta selle oli tagandanud, äratas ta neile kuningaks Taaveti, kellest tema ka tunnistades ütles: “Ma olen leidnud Taaveti, Jesse poja, oma südamekohase mehe, kes teeb kõik mu tahtmist mööda!"
23
Selle soost on Jumal äratanud oma tõotuse järele Jeesuse Iisraeli Päästjaks,
24
siis kui otse enne tema ilmumist Johannes kuulutas meeleparanduse ristimist kõigele Iisraeli rahvale.
25
Ent kui Johannes oli oma elukäiku lõpetamas, ütles tema: “Mina ei ole see, kelleks te mind peate; aga vaata, pärast mind tuleb see, kelle kinga jalast päästma ma väärt ei ole!"
26
Mehed, vennad, Aabrahami soo lapsed ja need, kes teie seast kardavad Jumalat, meile on selle pääste sõna läkitatud!
27
Sest Jeruusalema elanikud ja nende ülemad, Jeesust mitte tundes, saatsid hukkamõistmisega täide prohvetite sõnad, mida igal hingamispäeval loetakse;
28
ja ehk nad küll ei leidnud ühtki surmasüüd, palusid nad Pilaatust, et ta surmataks.
29
Ja kui nad olid täide saatnud kõik, mis temast oli kirjutatud, võtsid nad ta maha puu pealt ja panid hauda.
30
Aga Jumal äratas tema surnuist üles!
31
Ja tema ilmus palju päevi neile, kes temaga olid tulnud Galileast Jeruusalema ja kes nüüd on ta tunnistajad rahva ees.
32
Ja me kuulutame teile selle hea sõnumi, tõotuse, mis anti meie esiisadele,
33
et Jumal selle on täitnud meile, nende lastele, äratades üles Jeesuse, nagu ka teises laulus on kirjutatud: “Sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind!"
34
Et ta tema on surnuist üles äratanud, nii et tal iialgi ei ole tarvis kõduneda, sellest on ta ütelnud nõnda: “Mina täidan teile need Taavetile antud pühad ja kindlad tõotused!"
35
Sellepärast ta ütleb ka teises paigas: “Sina ei lase oma Püha näha kõdunemist!"
36
Sest kui Taavet oma rahvapõlve ajal oli teinud Jumala tahte järele, uinus ta magama ja pandi oma esiisade juure ja nägi kõdunemist;
37
kuid see, kelle Jumal üles äratas, ei näinud kõdunemist!
38
Sellepärast olgu teil nüüd teada, mehed, vennad, et teile sellesinase läbi kuulutatakse pattude andeksandmist,
39
Ja et igaüks, kes usub, mõistetakse õigeks tema sees kõigest sellest, millest te ei võinud õigeks saada Moosese käsuõpetuse kaudu.
40
Katsuge nüüd, et teid ei tabaks, mis on üteldud prohvetite kirjades:
41
"Vaadake, te põlgajad, ja pange imeks ja minge hukka! Sest Ma teen teie päevil teo; teo, mida te ei usuks, kui keegi teile sellest jutustaks!"
42
Kui nad siis väljusid, paluti neid järgmisel hingamispäeval neile rääkida neid sõnu.
43
Aga kui kogudusekojast oli laiali mindud, järgis palju juute ja juudiusku pöördunud jumalakartlikke Paulust ja Barnabast, kes nendega kõnelesid ja neid õhutasid jääma Jumala armusse.
44
Aga järgmisel hingamispäeval kogunes peaaegu kõik linn kuulama Jumala sõna.
45
Kui siis juudid nägid rahvahulka, said nad täis viha ja vaidlesid vastu Pauluse kõnele ning pilkasid Jumalat.
46
Aga Paulus ja Barnabas kõnelesid julgesti ning ütlesid: “Teile pidi Jumala sõna esiti räägitama; kuid et te selle enesest ära lükkate ega arva endid olevat igavest elu väärt, siis me pöördume paganate poole.
47
Sest nõnda on meid Issand käskinud: Mina olen sind pannud valguseks paganaile, et sa oleksid päästeks ilmamaa otsani!"
48
Kui paganad seda kuulsid, said nad rõõmsaks ja ülistasid Issanda sõna ja uskusid, nii paljud kui olid määratud igaveseks eluks.
49
Ja Issanda sõna levis üle kogu maakonna.
50
Aga juudid ässitasid jumalakartlikke kõrgema seisuse naisi ja linna ülemaid ning äratasid vaenu Pauluse ja Barnabase vastu ja ajasid nad välja oma aladelt.
51
Aga nemad puistasid oma jalgade põrmu nende peale ja tulid Ikoonioni.
52
Ja jüngrid täitusid rõõmu ja Püha Vaimuga.