Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Nehemja peatükk 7

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Kui müür oli üles ehitatud ja ma olin väravad ette pannud, siis seati väravahoidjad, lauljad ja leviidid kohtadele.
2
Ja ma andsin Hananile, oma vennale, ja Hananjale, paleeülemale, käsutuse Jeruusalema üle, sest ta oli ustav mees ja kartis Jumalat enam kui paljud teised.
3
Ja ma ütlesin neile: "Jeruusalema väravaid ei tohi lahti teha enne kui päike palavasti paistab. Ja väravahoidjate veel paigal olles suletagu ja riivistatagu väravad. Ja Jeruusalema elanikest pandagu vahte, igaüks oma vahipostile ja igaüks oma koja kohale."
4
Linn oli kõikepidi lai ja suur, aga rahvast oli selles pisut ja kojad ei olnud üles ehitatud.
5
Siis pani mu Jumal mulle südamele, et ma koguksin ülimused, peamehed ja rahva suguvõsakirja kandmiseks. Ma leidsin nende suguvõsakirja, kes esimestena olid tulnud, ja leidsin selles olevat kirjutatud:
6
"Need on maa pojad, kes neist asumisele viidud vangidest teele läksid, kelled Nebukadnetsar, Paabeli kuningas, oli asumisele viinud ja kes tagasi pöördusid Jeruusalema ja Juudamaale igaüks oma linna,
7
need, kes tulid ühes Serubbaabeliga, Jeesuaga, Nehemjaga, Asarjaga, Raamjaga, Nahamaniga, Mordokaiga, Bilsaniga, Mispariga, Bigvaiga, Nehumiga ja Baanaga; Iisraeli rahva meeste arv oli:
8
Parosi poegi kaks tuhat sada seitsekümmend kaks;
9
Sefatja poegi kolmsada seitsekümmend kaks;
10
Aarahi poegi kuussada viiskümmend kaks;
11
Pahat-Moabi poegi, Jeesua ja Joabi poegadest, kaks tuhat kaheksasada kaheksateistkümmend;
12
Eelami poegi tuhat kakssada viiskümmend neli;
13
Sattu poegi kaheksasada nelikümmend viis;
14
Sakkai poegi seitsesada kuuskümmend;
15
Binnui poegi kuussada nelikümmend kaheksa;
16
Beebai poegi kuussada kakskümmend kaheksa;
17
Asgadi poegi kaks tuhat kolmsada kakskümmend kaks;
18
Adonikami poegi kuussada kuuskümmend seitse;
19
Bigvai poegi kaks tuhat kuuskümmend seitse;
20
Aadini poegi kuussada viiskümmend viis;
21
Aateri poegi, Hiskija harust, üheksakümmend kaheksa;
22
Haasumi poegi kolmsada kakskümmend kaheksa;
23
Beesai poegi kolmsada kakskümmend neli;
24
Haarifi poegi sada kaksteistkümmend;
25
Gibeoni mehi üheksakümmend viis;
26
Petlemma ja Netofa mehi sada kaheksakümmend kaheksa;
27
Anatoti mehi sada kakskümmend kaheksa;
28
Beet-Asmaveti mehi nelikümmend kaks;
29
Kirjat-Jearimi, Kefiira ja Beeroti mehi seitsesada nelikümmend kolm;
30
Raama ja Geba mehi kuussada kakskümmend üks;
31
Mikmasi mehi sada kakskümmend kaks;
32
Peeteli ja Ai mehi sada kakskümmend kolm;
33
teise Nebo mehi viiskümmend kaks;
34
teise Eelami poegi tuhat kakssada viiskümmend neli;
35
Haarimi poegi kolmsada kakskümmend;
36
Jeeriko mehi kolmsada nelikümmend viis;
37
Loodi, Haadidi ja Oono mehi seitsesada kakskümmend üks;
38
Senaa poegi kolm tuhat üheksasada kolmkümmend.
39
Preestrid oli: Jedaja poegi, Jeesua soost, üheksasada seitsekümmend kolm;
40
Immeri poegi tuhat viiskümmend kaks;
41
Pashuri poegi tuhat kakssada nelikümmend seitse;
42
Haarimi poegi tuhat seitseteistkümmend.
43
Leviite oli: Jeesua ja Kadmieli poegi Hoodavja poegadest seitsekümmend neli.
44
Lauljaid oli: Aasafi poegi sada nelikümmend kaheksa.
45
Väravahoidjaid oli: Sallumi poegi, Aateri poegi, Talmoni poegi, Akkubi poegi, Hatita poegi, Soobai poegi - sada kolmkümmend kaheksa.
46
Templisulased olid: Siiha pojad, Hasuufa pojad, Tabbaoti pojad;
47
Keerosi pojad, Siia pojad, Paadoni pojad;
48
Lebana pojad, Hagaba pojad, Salmai pojad;
49
Haanani pojad, Giddeli pojad, Gahari pojad;
50
Reaja pojad, Resini pojad, Nekooda pojad;
51
Gassami pojad, Ussa pojad, Paaseahi pojad;
52
Beesai pojad, meuniitide pojad, nefisiitide pojad;
53
Bakbuki pojad, Hakufa pojad, Harhuuri pojad;
54
Basluti pojad, Mehiida pojad, Harsa pojad;
55
Barkosi pojad, Siisera pojad, Taamahi pojad;
56
Nesiahi pojad, Hatiifa pojad.
57
Saalomoni orjade pojad olid: Sootai pojad, Soofereti pojad, Periida pojad;
58
Jaala pojad, Darkoni pojad, Giddeli pojad;
59
Sefatja pojad, Hattili pojad, Pokeret-Hassebajimi pojad, Aamoni pojad.
60
Templisulaseid ja Saalomoni orjade poegi oli ühtekokku kolmsada üheksakümmend kaks.
61
Ja need olid teele minejad Tel-Melahist, Tel-Harsast, Kerubist, Addonist ja Immerist, kes ei suutnud selgeks teha, kas nende vanemate kodu ja sugu pärines Iisraelist:
62
Delaja pojad, Toobija pojad, Nekooda pojad - kuussada nelikümmend kaks.
63
Ja preestreist olid: Habaja pojad, Hakkosi pojad, Barsillai pojad, kes oli naise võtnud gileadlase Barsillai tütreist ja keda nimetati selle nimega -
64
need, kes otsisid oma suguvõsakirja, aga ei leidnud, ja nad vabastati kui kõlbmatud preestriametist.
65
Ja maavalitseja keelas neid söömast kõige pühamat, enne kui Uurimi ja Tummimi jaoks on taas preester.
66
Kõik kogudus ühtekokku oli nelikümmend kaks tuhat kolmsada kuuskümmend hinge;
67
peale selle nende sulased ja ümmardajad, keda oli seitse tuhat kolmsada kolmkümmend seitse; ja neil oli kakssada nelikümmend viis mees- ja naislauljat;
68
kaameleid oli nelisada kolmkümmend viis, eesleid kuus tuhat seitsesada kakskümmend.
69
Ja perekondade peameestest annetasid mõned töö tarvis. Maavalitseja andis alusvaraks tuhat kulddrahmi, viiskümmend piserdusnõu ja viissada kolmkümmend preestrikuube.
70
Ja perekondade peameestest annetasid mõned alusvaraks kakskümmend tuhat kulddrahmi ja kaks tuhat kakssada hõbemiini.
71
Ja mis muu rahvas andis, oli kakskümmend tuhat kulddrahmi, kaks tuhat hõbemiini ja kuuskümmend seitse preestrikuube.
72
Ja preestrid, leviidid, väravahoidjad, lauljad ning muu rahvas ja templisulased, kogu Iisrael, asusid oma linnadesse. Ja kui seitsmews kuu kätte jõudis, olid Iisraeli lapsed oma linnades.